Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona5/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Zasady odbywania praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych.


§ 7


  1. Zasady organizowania i odbywania zajęć praktycznych w zasadniczej szkole zawodowej:

 • Zajęcia praktyczne uczniów zasadniczej szkoły zawodowej są częścią kształcenia i wychowania mającą na celu realizację podstawy programowej w poszczególnych zawodach i umożliwiają uczniom i pracownikom młodocianym właściwe działania w procesie produkcyjnym i usługowym.

 • Zakres wiadomości i umiejętności nabytych na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa plan i program nauczania dla danego zawodu.

 • Zajęcia praktyczne organizowane są u pracodawców, w pracowniach szkolnych, palcówkach kształcenia praktycznego.

 • Uczniowie uczęszczający do klas wielozawodowych odbywają zajęcia praktyczne w wybranym przez siebie zakładzie, z którego właścicielem podpisują umowę o praktyczną naukę zawodu. Posiadają oni status młodocianego pracownika. Powyższą umowę zobowiązani są podpisać rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

 • Wszystkie formy zajęć praktycznych odbywają się w ciągu całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich i zimowych.

 • Dobowy wymiar zajęć uczniów i młodocianych pracowników w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a powyżej 16 lat 8 godzin.

 • Uczniów i młodocianych pracowników nie wolno zatrudniać w porze nocnej (22.00 – 6.00) ani w godzinach ponadwymiarowych.

 • Przebieg zajęć praktycznych uczeń powinien dokumentować w dzienniczku zajęć praktycznych.

 • Na koniec każdego semestru uczeń i młodociany pracownik dostarcza wychowawcy na druku przygotowanym przez szkołę lub pracodawcę ocenę z zajęć praktycznych. Ocenę wychowawca wpisuje ją do dziennika lekcyjnego. Dokument na którym wystawiono ocenę przechowywany jest w arkuszu ocen ucznia.

 • W przypadku rozwiązania umowy o praktyczną naukę zawodu młodociany pracownik jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć nową umowę w tym samym zawodzie pod rygorem skreślenia z listy uczniów.
  1. Zasady organizowania i odbywania praktyk zawodowych:

 • Praktyki zawodowe są częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego i mają na celu zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach, zapoznanie uczniów z organizacją zakładu pracy oraz przygotowanie do sytuacji, jakie napotkają w swojej przyszłej pracy.

 • Praktyki zawodowe odbywają się według ustalanego co roku harmonogramu i programu praktyk.

 • Praktyki zawodowe odbywają się w firmach, z którymi szkoła współpracuje oraz proponowanych przez uczniów.

 • Uczniowie i rodzice występują z propozycją miejsca odbywania praktyki zawodowej w terminie określonym przez szkołę. Propozycje zgłoszone po terminie mogą być nieuwzględnione.

 • W trakcie praktyk zawodowych uczeń prowadzi dzienniczek, który wraz z oceną z praktyki zawodowej oddaje wychowawcy. Dokumentacja praktyk zawodowych jest przechowywana do końca nauki ucznia w szkole.

  1. Zajęcia praktyczne uczniów technikum elektronicznego odbywają się na terenie szkoły w pracowni elektroniki.

  2. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Rozdział VIII

Zadania i zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.


§ 8


  1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie

  2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz absolwenci szkoły kontynuujący naukę w szkołach wyższego stopnia

  1. Biblioteka szkolna wykorzystuje trzy pomieszczenia:

 1. wypożyczalnię;

 2. multimedialne centrum informacji w którym również odbywają się zajęcia z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

 3. zaplecze służące do bieżącego opracowywania zbiorów.

  1. Czas pracy biblioteki powinien być w każdym roku szkolnym dostosowywany
   do rozkładu zajęć w szkole aby umożliwiał dostęp do jej zbiorów i urządzeń podczas zajęć jak też po ich zakończeniu.

  2. Zbiory biblioteczne muszą być dostępne dla czytelnika minimum przez 4 dni
   w tygodniu w czasie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. Czas pracy biblioteki winien być wyraźnie rozgraniczony na czas pracy wypożyczalni i czytelni.
  1. Zadania nauczyciela bibliotekarza

 1. w zakresie pracy pedagogicznej

 1. udostępnianie zbiorów;

 2. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach;

 3. poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury;

 4. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego w formie lekcji bibliotecznych w poszczególnych klasach oraz pracy indywidualnej z czytelnikiem;

 5. udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, organizacjom młodzieżowym, kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów;

 6. udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych zajęć w bibliotece;

 7. pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem, i innymi dokumentami
  we wszystkich formach procesu dydaktycznego;

 8. zachęcanie młodzieży do pomocy w realizacji zadań biblioteki szkolnej;

 9. przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów, bieżące informowanie
  o wynikach wychowawców i nauczycieli języka polskiego;

 10. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i popularyzacji książek;
 1. w zakresie pracy organizacyjnej

 1. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły
  na podstawie analizy posiadanych zbiorów, zgłaszanych przez nauczycieli i uczniów wniosków oraz obserwacji nowości wydawniczych;

 2. przygotowywanie materiałów z zakresu organizacji procesu dydaktyczno wychowawczego i udostępnianie ich w formie kserokopii;

 3. ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 4. opracowywanie biblioteczne zbiorów które obejmuje:

 5. opracowanie techniczne

 6. klasyfikowanie wg systemu UKD

 7. katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie;

 8. selekcjonowanie zbiorów, materiałów zbędnych i zniszczonych przy współudziale nauczycieli i dyrektora szkoły;

 9. konserwację zbiorów;

 10. organizację warsztatu informacyjnego poprzez:

 11. wydzielenie księgozbioru podręcznego

 12. prowadzenie katalogów: alfabetycznego, rzeczowego książek i czasopism, zbiorów audiowizualnych

 13. prowadzenie kartotek bibliograficznych i tekstowych przy współudziale nauczycieli

 14. gromadzenie zestawień bibliograficznych

 15. organizację udostępniania zbiorów poprzez

 16. ustalenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły godzin otwarcia biblioteki oraz multimedialnego centrum informacji

 17. wydzielenie kompletów książek do pracowni przedmiotowych

 18. prowadzenie zapisu wypożyczeń umożliwiający kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów
 1. prowadzenie statystyki dziennej lub okresowej służącej sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki;

 2. opracowanie rocznego planu pracy biblioteki i przedstawienie go na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym;

 3. przedstawianie co najmniej dwa razy w roku radzie pedagogicznej oceny stanu czytelnictwa natomiast raz w roku oceny pracy biblioteki;
  1. Nauczyciel-bibliotekarz jest odpowiedzialny materialnie za stan majątkowy
   i dokumentację pracy biblioteki.

Rozdział IX
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna