Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona4/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Organizacja szkoły.


§ 6


  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

  2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, który składany jest przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego.

  3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

  1. liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

  2. ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
  1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego;

   1. przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 30 uczniów; nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym
    z tych oddziałów byłaby niższa niż 18;

   2. organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


  1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, natomiast godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut, przerwy międzylekcyjne w szkole trwają 5, 10, 20 minut.

 1. Rada Pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż
  1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
  1. Oddział może być podzielony na grupy w czasie następujących zajęć:

 1. język obcy

 2. wychowanie fizyczne

 3. technologia informacyjna (oraz inne przedmioty informatyczne )

 4. przysposobienie obronne

 5. laboratoryjnych z: biologii z higieną, biologii z higieną i ochroną środowiska, ochrony i kształtowania środowiska, fizyki, fizyki z astronomią, chemii, techniki
 1. przedmioty w których nazwie występuje określenie: pracownia, laboratorium, ćwiczenia, rysunek lub przedmioty zawodowe których programy przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń) oraz nauczanie modułowe. Podział na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły
  1. Zasady podziału oddziału na grupy:

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy:

 1. na zajęciach z języków obcych, ,informatyki, i technologii informacyjnej w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów,

 2. na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

 3. na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. na zajęciach z przedmiotów nauczanych modułowo

 5. W liceach ogólnokształcących i trzyletnich liceach ogólnokształcących, liczących nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach, w tym w zespołach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.

 6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę,
 1. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym że w szkołach ponadpodstawowych, trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - oddzielnie dla dziewcząt i  chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone w trakcie wycieczek poza terenem szkoły i miasta.

 2. Zajęcia w kołach zainteresowań, dydaktyczno-wyrównawcze i inne nadobowiązkowe mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych.

 3. Zajęcia fakultatywne, nadobowiązkowe i koła zainteresowań są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów, natomiast liczba uczestników gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

 5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyoddziałowych liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów.

Rozdział VII
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna