Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona3/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Organy szkoły, ich kompetencje, zasady współdziałania oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.


§ 5


  1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców

 4. Rada Uczniowska
  1. Kompetencje Dyrektora Szkoły:

 1. dysponuje budżetem szkoły,

 2. zatwierdza plan finansowy środków specjalnych,

 3. nadzoruje realizację planu pracy szkoły,

 4. decyduje o organizacji pracy szkoły,

 5. decyduje o ilości i organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

 6. decyduje o przydziale godzin nauczania i czynnościach dodatkowych dla nauczycieli,

 7. decyduje o powierzeniu nauczycielowi funkcji kierowniczej po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej,

 8. decyduje o odwołaniu nauczyciela z funkcji kierowniczej po po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej,

 9. decyduje w sprawach wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 10. występuje o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 11. wymierza kary porządkowe,

 12. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole,

 13. wykonuje uchwały rady pedagogicznej dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów (po zasięgnięciu opinii Rady Uczniowskiej) w przypadku:

  1. zaniechania uczęszczania do szkoły (nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej dwóch miesięcy);

  2. popełnienia na terenie szkoły czynu chuligańskiego połączonego
   z naruszeniem godności i nietykalności osobistej innego ucznia lub pracownika szkoły;

  3. przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;

  4. rażącego lekceważenia obowiązków szkolnych (50% zajęć opuszczonych bez usprawiedliwienia oraz ponad 50% ocen niedostatecznych lub braków klasyfikacji z winy ucznia na koniec semestru lub roku szkolnego);

  5. celowego i umyślnego niszczenia mienia szkoły lub kradzieży na jej terenie

(jeśli uczeń jest objęty obowiązkiem szkolnym wnioskuje do kuratorium oświaty
o przeniesienie go do innej szkoły)


 1. w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty zmienia lub wprowadza nowe profile kształcenia zawodowego,

  1. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

[w związku z tym, że w szkole nie została powołana rada szkoły zadania rady szkoły wykonuje rada pedagogiczna]:

 1. Przygotowuje, uchwala i nowelizuje statut szkoły,

 2. opiniuje projekt planu finansowego szkoły, zgłasza wnioski,

 3. wnioskuje do dyrektora szkoły o zatwierdzenie planu finansowego środków specjalnych,

 4. zatwierdza plan pracy szkoły,

 5. opiniuje plan organizacji pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 6. składa wnioski w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

 7. opiniuje przydział godzin nauczania i czynności dodatkowych dla nauczycieli

 8. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 9. podejmuje uchwałę w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w szkole,

 10. opiniuje decyzje dyrektora dotyczące powierzania funkcji kierowniczych,

 11. może występować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej,

 12. opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 13. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,

 14. wnioskuje do organu prowadzącego szkołę o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, dyrektora szkoły, nauczycieli,

 15. typuje 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły
  1. Kompetencje Rady Rodziców:

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów

 2. W skład Rady Rodziców wchodzą:
  - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
  - W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.


 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  - wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  - szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad,

 4. Opiniowanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  - programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści
  i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
  - programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
  i rodziców;
  - opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
  - opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły


 5. może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 6. w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

 7. opiniuje pracę nauczyciela do celów awansu zawodowego

 8. typuje 2 przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
  1. Kompetencje Rady Uczniowskiej:

 1. Radę Uczniowską tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

 2. zasady wybierania i działania organów Rady Uczniowskiej określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

 3. organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,

 4. Rada Uczniowska może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

 5. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami,

 6. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 7. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 8. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, strony www

 9. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z Dyrektorem,

 10. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rady uczniowskiej.

 11. przedstawiciele Rady Uczniowskiej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na których podsumowuje się działalność Rady Uczniowskiej,

 12. przedstawiciele Rady Uczniowskiej w prowadzeniu swej działalności na terenie szkoły mają prawo do uzyskania wszechstronnej pomocy ze strony organów szkoły w zakresie kompetencji tych organów,

 13. w wypadku zaistnienia sporu między nauczycielem a uczniem lub grupą uczniów samorząd ma prawo wystąpić z misją mediacyjną lub zwrócić się do dyrektora o rozstrzygnięcie sporu,

 14. gdy któremuś z uczniów grozi skreślenie z listy uczniów samorząd może wystąpić z poręczeniem, które przyjmuje lub odrzuca Rada Pedagogiczna,
  1. Organy szkoły w ramach posiadanych kompetencji są niezawisłe w podejmowaniu decyzji

  2. Sposoby rozstrzygania sporów między organami szkoły:

 1. w wypadku zaistnienia sporu, konfliktu między organami szkoły funkcję mediacyjną przyjmuje na siebie organ który nie jest zaangażowany bezpośrednio w spór

 2. rola mediatora polega przede wszystkim na załagodzeniu sporu, na doprowadzeniu do ugody,

 3. w przypadku gdy zażegnanie sporu jest niemożliwe zwaśnione organy mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkołę o rozsądzenie konfliktu  1. Organy szkoły podejmując lub planując swoje działania są zobowiązane do wzajemnego informowania się według następującego schematu:

 1. Dyrektor Szkoły - Rada Rodziców:

  1. podczas spotkań na posiedzeniach rady rodziców,

  2. w rozmowach indywidualnych z przedstawicielami rady rodziców

  3. w indywidualnych rozmowach z rodzicami

 1. Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna – Rada Uczniowska

 1. konsultacje między tymi organami odbywają się na bieżąco, w miarę potrzeb każdej ze stron,

 2. przedstawiciele Rady Uczniowskiej są zapraszani na posiedzenia Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego,

 3. poprzez uczestnictwo Dyrektora oraz członków Rady Pedagogicznej
  w posiedzeniach władz Rady Uczniowskiej;
  1. W związku z tym, że w szkole nie została powołana Rada Szkoły Rada Pedagogiczna wykonując jej zadania jest zobowiązana zasięgnąć opinii Rady Rodziców i przedstawicieli Rady Uczniowskiej w następujących sprawach:

 1. uchwalania i wnoszenia poprawek do statutu szkoły

 2. opiniowania i wnioskowania w sprawie budżetu szkoły oraz planu finansowego środków specjalnych,

 3. kształtu planu pracy szkoły oraz innowacji i eksperymentów pedagogicznych

 4. organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

 5. powierzania funkcji kierowniczej oraz odwoływania z niej

 6. wnioskowania o przyznanie odznaczenia, nagrody wyróżnienia dla nauczycieli
  i innych pracowników szkoły,

 7. wnioskowania do organu prowadzącego szkołę o dokonanie oceny pracy szkoły, dyrektora oraz nauczycieli,

 8. dokonywania oceny sytuacji szkoły.
  1. W szkole jest utworzone stanowisko Wicedyrektora
  1. Zadania Wicedyrektora Szkoły:

 1. w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:

  1. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy
   i stosunków pracowniczych;

  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym hospitowanie lekcji
   i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli w celu systematycznego doskonalenia ich pracy (wg. dokonanego podziału);

  3. opieka nad działalnością organizacji młodzieżowych, samorządem uczniowskim;

  4. nadzór nad pracą komisji przedmiotów zawodowych;

  5. uczestniczenie w pracach oraz w zebraniach Szkolnej Komisji Stypendialnej;

  6. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń Statutu Szkoły
   i Regulaminu Szkoły;

  7. współpraca w przedsięwzięciach zmierzających do systematycznego podnoszenia poziomu nauczania i wychowania, inicjowanie i organizowanie olimpiad, konkursów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 1. w zakresie organizacji działalności szkoły:

  1. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych,

  2. organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

  3. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego
   w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;

 2. w zakresie spraw kadrowych i socjalnych:

  1. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli,

  2. udział w pracach Komisji Socjalnej,

  3. zastępstwo dyrektora w czasie jego nieobecności,

  4. rozliczanie godzin ponadwymiarowych,

  5. załatwianie spraw zleconych przez Dyrektora Szkoły
  1. W szkole jest utworzone stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.

  2. Zadania kierownika szkolenia praktycznego

 1. załatwianie wszystkich spraw związanych z organizacją i kontrolą praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy, w których naukę zawodu pobierają uczniowie – młodociani pracownicy;

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego ze strony szkoły nad praktyczną nauką zawodu
  w zakładach w których zatrudnieni są uczniowie szkoły;

 3. skonstruowanie i koordynacja systemu obiegu informacji, zabezpieczającego optymalną strukturę w układzie szkoła – zakład i dającego obu stronom pełną wiedzę o efektach wychowania i wynikach nauczania uczniów – młodocianych pracowników;

 4. wyznaczenie godzin dyżuru szkolnego w celu udzielania porad i informacji dotyczących kompleksu spraw związanych z kształceniem praktycznym, dla zakładów pracy oraz uczniów i rodziców;

 5. stała współpraca z komisją przedmiotów zawodowych, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym w zakresie ciągłego doskonalenia procesu wychowania i kształcenia uczniów – młodocianych pracowników;

 6. zapoznawanie rodziców i uczniów z przepisami dotyczącymi zatrudniania młodocianych;

 7. koordynowanie pracy w zakresie kursów dokształcających;

 8. pilnowanie terminowości wystawiania ocen okresowych z praktycznej nauki zawodu;

 9. przygotowywanie we właściwym czasie umów dotyczących praktyk zawodowych;

 10. wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb szkoły
  w ramach wykonywanych obowiązków i kompetencji;

 11. współpraca z Centrum Kształcenia Ustawicznego w dziedzinie kształcenia kursowego;

 12. współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie egzaminów
  z nauki zawodu i przygotowania zawodowego.  1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:

 1. Rodzice dziecka uczęszczającego do ZS w Chocianowie mają prawo

 1. znać zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie i szkole,

 2. znać przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

 3. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 5. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
  na temat pracy szkoły;

5.15 Kontakty nauczycieli z Rodzicami.  1. Zasady zostały szczegółowo opisane w WSO ( Rozdział IV: Formy kontaktu nauczycieli z rodzicami ).

Rozdział VI
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna