Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona2/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Cele i zadania szkoły.


§ 3  1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

  2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;

  3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;

  4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

  5. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju;

  6. Przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
   w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

  7. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez organizację lekcji religii;

  8. Udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez wzmożoną opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, opóźnionymi w nauce, przewlekle chorymi oraz wykazującymi skłonności do zachowań aspołecznych;

  9. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

Rozdział IV


Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły.


§ 4


  1. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:

 1. nauczyciel prowadzący zajęcia (obowiązkowe, nadobowiązkowe, pozalekcyjne) ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych mu uczniów;

 2. na początku każdych zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić listę obecności (w wypadku niedopełnienia tego obowiązku ponosi on odpowiedzialność za uczniów, którzy samowolnie się z nich oddalili);

 3. przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń z których będą korzystali uczniowie w trakcie ich trwania; jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan techniczny znajdujących w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia i powiadomić o tym dyrektora szkoły;

 4. pierwszą lekcję w laboratoriach i pracowniach szkolnych nauczyciel poświęca na zapoznanie uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo
  i higienę pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych; czynność tę w formie krótkiego instruktażu powtarza przed każdorazowym użyciem wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi maszyn
  i urządzeń technicznych należy odnotować w dzienniku lekcyjnym i zeszycie zajęć praktycznych ucznia

 5. W czasie trwania zajęć (również w czasie przerw) uczeń jest zobowiązany przebywać na terenie szkoły;  1. W czasie zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

 1. przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun na 30 uczniów;

 2. przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów, w wypadku wyjazdu wyjazdu w góry oraz za granice kraju na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 10 uczniów;

 3. przed wyjściem (wyjazdem) opiekun ma obowiązek przypomnieć uczniom podstawowe przepisy dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych;

 4. opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;

 5. w czasie wycieczek zabrania się:

  1. organizowania zajęć pływackich, jeżeli nie jest obecny ratownik,

  2. prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi,

  3. uprawiania turystyki kwalifikowanej (wysokogórskiej, wioślarskiej, żeglarskiej) jeżeli jednym z opiekunów nie jest osoba uprawniona do organizowania tego typu imprez oraz jeżeli sprzęt bądź osobiste wyposażenie uczestników nie daje gwarancji zachowania wszystkich środków bezpieczeństwa;

 6. w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie;

 7. zgłoszenie wycieczki następuje na tydzień przed planowanym wyjazdem, natomiast dokumentację wycieczki kierownik składa na dwa dni przed wyjazdem. Zgłoszenie wycieczki i złożenie dokumentacji następuje u wicedyrektora szkoły.
  1. W czasie pełnienia dyżuru nauczycielskiego:

 1. nauczycieli dyżurnych wyznacza dyrektor szkoły;

 2. nauczyciel dyżurny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywających na obszarze powierzonym jego pieczy;

 3. nauczyciel pełniący dyżur na terenie szkoły ma obowiązek przebywać
  w czasie i miejscu wyznaczonym harmonogramem dyżurów;

 4. w czasie pełnienia dyżuru obowiązany jest:

  1. dbać o to aby przemieszczanie uczniów z klasy do klasy odbywało się
   w sposób bezpieczny;

  2. interweniować w wypadku naruszenia dyscypliny szkolnej

  3. zapobiegać dewastacji mienia szkolnego

  4. zapobiegać naruszaniu zasad nietykalności osobistej oraz kultury słowa
   i zachowania się  1. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:

 1. uczniowi rozpoczynającemu naukę w szkole nie powinno się przez okres
  2 tygodni stawiać ocen niedostatecznych (chyba że jest ona wynikiem ewidentnego lekceważenia obowiązków szkolnych);

 2. w czasie pełnienia dyżurów nauczyciel zwraca szczególną uwagę na stosunek uczniów klas starszych do pierwszoklasistów aby zapobiec naruszaniu nietykalności osobistej;

 3. w czasie pierwszego spotkania z wychowawcą uczniowie klas pierwszych powinni zostać zapoznani z:

  1. regulaminem szkoły;

  2. podstawowymi zasadami bhp;

  3. rozkładem pomieszczeń na terenie szkoły

  4. programem pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy;

  5. z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

 4. wychowawca w jak najkrótszym czasie w miarę potrzeby stara się rozpoznać środowisko swoich uczniów zwracając szczególną uwagę na:

  1. stan zdrowia ucznia;

  2. warunki materialne rodziny;

  3. warunki do nauki jakie stwarza dom rodzinny;

 5. w razie stwierdzenia nieprawidłowości w powyższych dziedzinach wychowawca w porozumieniu z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym podejmuje następujące działania:

  1. niewłaściwy stan zdrowia;

  1. wspólnie z lekarzem szkolnym ustalają czy wykryte schorzenie nie dyskwalifikuje ucznia do nauki w wybranym przez niego zawodzie,

  2. gdy zachodzi możliwość kontynuowania nauki ustalają możliwości pomocy
   w nauce oraz na zajęciach praktycznych,

  3. o wszystkich działaniach wychowawca powiadamia rodziców, opiekunów;

2. złe warunki materialne ucznia i jego rodziny;

  1. występuje do dyrekcji szkoły o zwolnienie ucznia z niektórych opłat
   (np. ubezpieczenie),

  2. poprzez dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego lub osobiście może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej o objęcie danej rodziny jego opieką,

  3. typuje ucznia do uzyskiwania pomocy jakiej udzielają szkoła, rada rodziców lub inne instytucje;
  1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły.
  1. Uczniowie oraz ich rodzice mają prawo wystąpić z pisemnym, umotywowanym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy w następujących przypadkach:

 1. gdy zdaniem rodziców lub uczniów wychowawca w sposób ewidentny i rażący zaniedbuje swoje obowiązki;

 2. gdy między klasą a wychowawcą trwa konflikt i wszelkie próby mediacji nie przynoszą pożądanych wyników;

 3. w wypadku długotrwałej nieobecności wychowawcy co źle wpływa na pracę wychowawczą w klasie.

Rozdział V
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna