Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona15/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 • „Drzewko klasy" - sadzenie przez klasy kończące drzewek ;

 • Pierwszy Dzień Wiosny "Otwarci wikliny" - przegląd dorobku kulturalnego klas
  w dziedzinach: rysunek, malarstwo, recytacja, kabaret poezja lub proza autorska lub inne hobby zgłoszone wcześniej w programach klasowych. Jury dokonuje oceny.

 • Rokroczne wyjazdy młodzieży klas maturalnych na pielgrzymkę na Jasną Górę.

 • Wywieszanie Szczęśliwego numerka w pokoju nauczycielskim.

 • Organizowanie corocznie Dnia Olimpijczyka

  Propozycje inowacji:


  1. Założenie i prowadzenie Kroniki Szkolnej - pamiątkowego kalendarium z życia szkoły.

  2. Ożywienie działalności radiowęzła szkolnego poprzez powołanie zespołu redakcyjnego, prowadzącego codzienne 5-minutówki (kalendarz dnia, motto na dzień, życzenia imieninowe, szczęśliwy numerek, itp.);

  3. Coroczne organizowanie w dowolnym miesiącu Dnia Kultury Języka Polskiego (konkursy językowe, wielkie dyktando szkolne dla uczniów i nauczycieli, wydanie jednodniówek, wykłady uczniów, wykłady zaproszonych naukowców).

  4. Reaktywowanie aktywu bibliotecznego i organizowanie imprez okolicznościowych w formie wieczernic;  1. Przeprowadzanie na terenie szkoły w pierwszym i ostatnim miesiącu roku szkolnego kiermaszu książek i podręczników szkolnych.

  2. Przejmowanie opieki (raz na rok) nad świetlicą szkolną przez klasę i wychowawcę szkoły średniej.

  Rozdział VI

  Cele szkoły. Prawa Rodziców.

  Zgodnie z założeniem reformy oświaty, głównymi celami szkoły


  są: stworzenie uczniom warunków do rozwoju osobowego, wykształcenie w nich umiejętności współżycia społecznego i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz pomoc
  w odnalezieniu przez nich zgodnej z normami społecznymi hierarchii wartości. Szkoła ma być jednocześnie miejscem, w którym odbywa się proces zdobywania wiedzy. Tak sformułowane cele wymagają sprawnej organizacji i skutecznej współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami: nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami i uczniami oraz społecznością lokalną. Nikt chyba nie kwestionuje ogromnej roli rodziców w szkole, jako partnerów szkoły w działaniach edukacyjnych, wychowawczych, organizacyjnych itp.
  Wprowadzenie obowiązku kształcenia dzieci w większości krajów europejskich, które zaczęło się na początku mijającego właśnie stulecia, zmieniło wzajemny stosunek między rodziną
  a społeczeństwem. Rodzice, będący dotychczas jedynymi osobami zaangażowanymi
  w kształtowanie przyszłości swych dzieci zaczęli dzielić tę odpowiedzialność ze szkołą. Szkoła była zresztą tym ważniejsza, im większa była różnica kulturowa między edukacją publiczną a rodziną.
  W dzisiejszych czasach rola rodziców w szkole jest co najmniej tak samo istotna.
  Znamy jednak daleką od ideału rzeczywistość naszych szkół. Cisza i pochylone głowy na zebraniach klasowych, gdy wychowawca proponuje: "kto z Państwa mógłby..." Szkołę krytykuje się po cichu, stosunki między nauczycielami a rodzicami dalekie są od prawdziwego partnerstwa.

  Nie mamy wątpliwości, że nie taki powinien być udział rodziców w życiu szkoły.


  A przecież:

  • rodzice są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami dziecka i współpraca ze szkołą, uzgadnianie stanowisk w wielu sprawach leży w ich interesie,

  • rodzicom zależy na jak najpełniejszym rozwoju dziecka i ponoszą za nie odpowiedzialność,

  • wszelkie patologie, uzależnienia, agresja wymagają ścisłej współpracy szkoły
   i domu,

  • rodzice mają prawo do informacji o swoich dzieciach, z kolei ich informacja
   o szkole może pomóc szkole w działaniach na rzecz podnoszenia jakości jej pracy,

  • rodzice, jako fachowcy z różnych dziedzin mogą wydatnie wspierać działania szkoły.

  Warto w tym miejscu przytoczyć treść dokumentu z roku 1992 ogłoszonego przez środowiska

  rodzicielskie Europy zwanego "Kartą praw i obowiązków rodziców", który może się stać elementem inspirującym rozwój działań na rzecz współpracy szkoły, rodziny i środowiska lokalnego:

  l. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały świat.

  2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

  3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci


  z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.

  4. Rodzice maja prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, dotyczących możliwości osiągania wspólnych dla domu i szkoły celów edukacyjnych.

  5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.
  6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. Rodzice mają obowiązek wychować swoje dzieci
  w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

  7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.

  8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji
  z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

  9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.

  10. Rodzice maja prawo żądać od odpowiednich władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą

  i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontaktach: szkoła ­dom


  Aby współpraca między szkołą a rodzicami rozwijała się prawidłowo trzeba jasno określić jej zasady. W tym celu należy:   1. Ustalić formy efektywnego komunikowania się między szkołą a rodzicami
    w zakresie programu szkoły i postępów w rozwoju dzieci:

  • regularne spotkania wychowawcy z rodzicami (zbiorowe)-obowiązkowe;

  • indywidualne rozmowy wynikające z inicjatywy nauczyciela lub rodzica;

  • rozmowy telefoniczne z inicjatywy rodzica;

  • konsultacje - dające możliwość rozmowy z każdym nauczycielem uczącym dziecko;
  • korespondencja (przez sekretariat), gdy wszystkie powyższe formy okażą się nie skuteczne.

   1. Uświadomić rodzicom ich prawa:

  • do rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania, postępów
   i przyczyn trudności w nauce;

  • do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli;

  • do zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania
   i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;

  • do uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia, korzystania z poradni specjalistycznych;

  • do bezpośredniego uczestnictwa w życiu szkoły (klasy) poprzez działalność
   w Radzie Rodziców (lub tzw. trójce klasowej).


   1. Uświadomić rodzicom współodpowiedzialność rodziny i szkoły za edukację
    i wychowanie dziecka poprzez:

  • udzielanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci
   i korzystanie z ich doświadczeń i spostrzeżeń;

  • organizowanie przy ich współudziale różnych form życia klasowego
   i szkolnego;

  • informowanie o lokalnych działaniach dotyczących zdrowia, kultury, opieki społecznej, wszelkich patologii;

  • reagowanie na wszelkie sygnały z ich strony dotyczące funkcjonowania szkoły, pracy nauczycieli w celu doskonalenia wzajemnej współpracy;

  • dostarczanie rodzicom informacji i pomysłów dotyczących pomocy dzieciom w pracy domowej;

   1. Zapoznać uczniów ze stosownymi dokumentami określającymi zasady funkcjonowania szkoły

   2. Prowadzić systematyczną pedagogizację rodziców w zakresie różnorodnych zagadnień.  Rozdział VII

  Zasady współpracy z samorządami.


   1. Samorządy współpracujące ze szkołą dzielą się na dwie kategorie:

  1. Samorządy i instytucje zewnętrzne - terytorialne, inne organizacje samorządowe współpracujące ze szkołą (związki sportowe, organizacje młodzieżowe, itp.).

  2. Samorządy wewnątrzszkolne - Rada Rodziców, Rada Uczniowska,

  Współpraca z samorządami wewnątrzszkolnymi opiera się na cyklicznych spotkaniach, które


  z jednej strony mają służyć doskonaleniu jakości p[racy szkoły w zakresie dydaktyki
  i wychowania a z drugiej wspierać inicjatywy samorządów. Szczególnie ważna jest współpraca
  z rodzicami, którzy są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dziecka. Szkoła w tej sferze stanowi instytucję doradczą, wspierającą rodziców w ich wykonawczej roli.

  Rada uczniowska jest organem samorządu uczniów i jej głównym zadaniem jest pobudzanie


  i organizowanie aktywności uczniów na terenie szkoły oraz poza nią. Reprezentuje interesy uczniów. Współpracuje z RP poprzez instytucję opiekunów RU, dba o przestrzeganie praw ucznia poprzez swojego Rzecznika Praw Ucznia. Rada ma prawo inicjować na terenie szkoły działania
  o charakterze samokształceniowym, kulturalnym i sportowym.

  Współpraca z samorządami terytorialnymi i innymi spoczywa głównie na dyrekcji szkoły, która poprzez bieżącą współpracę ze środowiskiem dba o dobry klimat wokół placówki. Obowiązkiem dyrekcji jest wspieranie działań nauczycieli i uczniów działających na rzecz lokalnego środowiska. Współpraca z organizacjami samorządowymi innymi niż organ prowadzący ma charakter okazjonalnych spotkań służących rozwiązywaniu konkretnych problemów a także poprawie jakości pracy szkoły w zakresie realizowania zadań. Obowiązkiem nauczycieli jest inspirowanie młodzieży do działalności na rzecz otoczenia w dowolnie wybranych formach.


  Rozdział VIII

  Zadania wychowawcze Samorządu Uczniowskiego.   1. Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, zaspokajać potrzeby ogółu uczniów, zaś wszystko to musi prowadzić do ukształtowania się jednolitego, spójnego zespołu uczniowskiego w szkole.

   2. Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  1. Uczestnictwo w planowaniu życia i pracy szkoły.

  2. Udział uczniów w tworzeniu władzy uczniowskiej; organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej.

  3. Organizowanie narad klasowych, spotkań młodzieży, spotkań z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną.

  4. Organizowanie prac społecznie użytecznych.

  5. Uczestnictwo w przyznawaniu stypendiów.

  6. Zadania obejmujące rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej.

  7. Zadania związane z organizowaniem czasu wolnego ( działalność artystyczna, rozrywkowa, kulturalno-oświatowa, sportowo-turystyczna, aktywny udział w pracy kół i ośrodków zainteresowań.

  8. Zadania określające udział uczniów w regulowaniu wewnętrznych stosunków, rozstrzyganie niektórych konfliktów uczniowskich w myśl regulaminów.

  9. Zadania sprowadzające się do wzbogacania życia wewnętrznego szkoły, organizowanie uroczystości i imprez szkolnych.
  1. Troska młodzieży o szkołę i jej wygląd.

  2. Tworzenie własnych tradycji szkolnych.

  3. Budzenie poczucia wspólnoty.

  Rozdział IX

  Zadania wychowawcze biblioteki szkolnej.
   1. Rozbudzanie i rozwijanie wewnętrznych potrzeb stałego wzbogacania wiedzy, związanych
    z nauką szkolna i zainteresowaniami indywidualnymi

   2. Ułatwianie zdobywania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące otaczającego środowiska problemów okresu dojrzewania.

   3. Wychowanie uczniów w duchu ogólnoludzkich ideałów moralnych

   4. Uczestniczenie w procesie formowania przez uczniów własnej osobowości tj. kształtowanie charakteru rozwijanie aktywności kulturalnej i intelektualnej, wyrabianie właściwych postaw społeczno-moralnych, wzbogacania wyobraźni i życia emocjonalnego, opanowania emocji
    i zachowań.

   5. Wyrabianie nawyków do poszanowania książek i zbiorów bibliotecznych oraz cudzej własności imienia społecznego

   6. Rozpoznanie u uczniów przyczyn braku potrzeby czytania i pomoc w ich pokonywaniu.

   7. Rozwijanie samorządności uczniów, gotowość do pracy społecznej oraz kolektywnego działania.

   8. Pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów. . Okazanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze, znajdującym się
    w trudnej sytuacji życiowej.

   9. Udzielanie pomocy w wyborze zawodu, kierunku dalszego kształcenia, stylu życia,
    w wyborze wartości moralnych.

   10. Wyzwolenie u uczniów aktywności i własnej inicjatywy w znajdowaniu potrzebnych materiałów.

   11. Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami, z pedagogiem szkolnym,
    z rodzicami poprzez dostarczenie materiałów do zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. lekcji, zajęć uzupełniających, godzin wychowawczych, pracy własnej, pracy w kołach zainteresowań
    i organizacji uczniowskich.

  Rozdział X  Zadania wychowawcze realizowane na poszczególnych przedmiotach.   1. JĘZYK POLSKI

  1. Kształcenie umiejętności rozumienia dzieł literackich, odbioru sztuki teatralnej, dostrzegania i przeżywania wartości skupionych na dziełach sztuki

  2. Kształcenie umiejętności aktywnego uczestnictwa w kulturze.

  3. Kształcenie umiejętności wyrażania samodzielnych - zawsze umotywowanych sądów: aprobatywnych lub krytycznych.

  4. Kształcenie wytrwałości w dobrym, umożliwianie bogacenia życia wewnętrznego
   i potrzeb kulturalnych.

  5. Kształcenie umiejętności otwarcia się na drugiego człowiek

  6. Wyrabianie zainteresowania drugim człowiekiem, jego potrzebami, a także zainteresowania samym sobą, pracą nad sobą

  7. Przybliżanie i utrwalanie uniwersalnych wartości i ideałów, takich jak: dobro, piękno, prawda, sprawiedliwość, tolerancja, wolność.

  8. Wyrabianie wytrwałości, sumienności, odpowiedzialności.

  9. Kształtowanie umiejętności właściwego warsztatu pracy (gromadzenie materiału, jego selekcja, sporządzanie bibliografii ).

  10. Kształtowanie nawyku nieustannej pracy nad sobą.

  11. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w różnych sytuacjach, a przez to osiąganie dojrzałości do życia w rodzinie, zespole klasowym, w społeczeństwie.

  12. Kształcenie związków uczuciowych z polskością (ziemią, kulturą, rodakami, ich historią oraz wiernością dla tradycji narodowej ).
   1. JĘZYKI OBCE

   1. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary. we własne możliwości językowe m.in. przez pozytywną informację zwrotna dotyczącą indywidualnych umiejętności lingwistycznych.

   2. Zapewnienie możliwości dostępu do stosowanych materiałów autentycznych.

   3. Zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym np. poprzez wymianę ze szkołami w innych krajach lub uczestnictwo w programach międzynarodowych.

   4. Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka.

   5. Zapewnienie uczniom możliwości stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych.

   6. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

   7. Wspólne planowanie i organizacja różnych form życia zespołowego, mając4e na celu rozwój jednostki i integrację zespołu uczniowskiego tj. konkursy, wycieczki klasowe, imprezy kulturalno-rozrywkowe, itp.

   8. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

   9. Pogłębianie u ucznia poczucia własnej tożsamości kulturowej.   1. HISTORIA

  1. Zapoznanie uczniów z wiedzą historyczną ułatwiającą samoidentyfikację kulturową, narodową i religijną.

  2. Rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności europejskiej i międzynarodowej.

  3. Przygotowanie do posługiwania się terminologią i wiedzą historyczną
   w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w życiu publicznym. Zapoznanie
   z zasadami wykorzystania różnorodnych źródeł historycznych jako źródła informacji.

  4. Przygotowanie do dokonania syntez na podstawie różnorodnych rodzajów informacji, rozwijanie umiejętności formułowania pytań i problemów historycznych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, ich wartościowanie i hierarchizacja.

  5. Wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów i rozwijanie umiejętności rozróżnienia informacji od komentarza, analizy krytycznej, wypowiedzi w mowie i piśmie, samodzielnej pracy intelektualnej i samokształcenia.

  6. Racjonalne planowanie pracy indywidualnej i grupowej. 8. Wykorzystanie przez uczniów wiedzy na forum publicznym, w życiu prywatnym, zawodowym.

  7. Rozwijanie umiejętności tworzenia własnych interpretacji przeszłości, ich prezentacji oraz obrony własnych opinii w ramach polemiki i dyskusji na forum publicznym
   1. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  1. Zapoznanie z podstawowymi treściami wiedzy społecznej.

  2. Zapoznanie z problemami zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych zachodzących w państwie i w funkcjonowaniu państwa.

  3. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, logicznego myślenia i uzasadniania swoich racji, aktywnego uczestnictwa w dyskusjach.

  4. Stosowanie metod pobudzających samodzielność i aktywność uczniów w przygotowaniach środków i materiałów do lekcji.

  5. Pogłębiania wiedzy ogólnej uczniów o polityce, ekonomii i społecznych problemach współczesności.

  6. Przygotowanie do działalności społecznej i politycznej, kształcenie postaw społecznej aktywności, odpowiedzialności i gospodarności.

  7. Rozwijanie cnót obywatelskich w tym patriotyzmu, uczciwości, odwagi cywilnej, odpowiedzialności za innych i za wspólne dobro.

  8. Rozwijanie postawy akceptacji i szacunku dla tradycji i dziedzictwa kultury narodowej.

  9. Pogłębianie więzi emocjonalnej z regionem i krajem.

  10. Wyrabianie postawy szacunku dla wartości takich jak: wolność, tolerancja, bezstronność, szacunku dla prawdy i rozumowania.

  11. Rozwijanie przekonania o konieczności rozwiązywania problemów społecznych
   i politycznych bez używania przemocy.

  12. Wyrabianie przekonania o konieczności obywatelskiego uczestnictwa w zorganizowanych formach życia zbiorowego, w organizacjach społecznych, strukturach samorządowych
   i strukturach państwowych.

  13. Kształtowanie postawy społecznej aktywności, odpowiedzialności i gospodarności. Kształtowanie umiejętności samodzielnego realizowania rzeczywistości społecznej
   i myślenia kategoriami politycznymi państwa i narodu.
   1. GEOGRAFIA

  1. Kształtowanie odpowiedzialnej i twórczej postawy niezbędnej do kierowania swoim dalszym życiem.

  2. Kształtowanie postaw przygotowujących w przyszłości do pełnienia ważnych ról

  społecznych w środowisku lokalnym, regionalnym i krajowym.

  1. Preferowanie społecznie zaakceptowanych systemów wartości przy podejmowaniu decyzji.

  2. Pobudzanie aktywnych działań na rzecz środowiska lokalnego, regionalnego i krajowego.

  3. Przygotowanie do roli odpowiedzialnych współgospodarzy regionu gminy.

  4. Propagowanie gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności.

   1. MATEMATYKA

  1. Wyzwalanie twórczej ekspresji.

  2. W spieranie rozwoju intelektualnego ucznia, samodzielnej pracy i samokształcenia

  3. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji i uczciwego współzawodnictwa.

  4. Racjonalne planowanie i wykonywanie pracy indywidualnej i grupowej.

  5. Wspieranie ucznia w walce ze stresem oraz pomoc w wyciąganiu wniosków z własnych niepowodzeń.

  6. Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania i wnioskowania oraz poprawnego formułowania treści matematycznych, twierdzeń, definicji..

  7. Kształtowanie wyobraźni geometrycznej.

  8. Przygotowanie do dokonania syntez na podstawie różnorodnych rodzajów informacji oraz poszukiwania ich rozwiązań.

  9. Kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym ( odczytywanie tabel, wykresów, diagramów, rachunek prawdopodobieństwa).

  10. Dostrzeganie zależności na podstawie analizy danych i ich własności.

  11. Kształtowanie umiejętności kolektywnego rozwiązywania trudnych zagadnień.
   1. CHEMIA

  1. Rozwijanie zainteresowań przedmiotem, ciekawości poznawczej.

  2. Korzystanie z tekstów naukowych i popularnonaukowych, tablic, katalogów, encyklopedii
   i poradników chemicznych oraz nauk pokrewnych.

  3. Formułowanie hipotez, konstruowanie prostych modeli i teorii chemicznych.

  4. Umiejętność bezpiecznego i ekonomicznie uzasadnionego posługiwania się substancjami
   i wyrobami o znanym składzie chemicznym.

  5. Gotowość do samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

  6. Umiejętność operowania słownictwem, terminologią i symboliką z zakresu nauk przyrodniczych.
   1. FIZYKA

  1. Rozwijanie zainteresowań przedmiotem oraz umiejętności fizykalnego myślenia.

  2. Zaznajamianie z istotą metod badawczych stosowanych w fizyce.

  3. Ukazanie roli fizyki w życiu społeczeństwa, jej wpływ na rozwój innych dziedzin nauki oraz techniki.

  4. Opanowanie podstawowych zasad i nawyków dalszego samokształcenia
   w dziedzinie fizyki.

  5. Kształtowanie naukowego poglądu na świat.

  6. Obserwowanie i dokonanie analizy zjawisk fizycznych.
  1. Posługiwanie się językiem fizyki w argumentowaniu i dowodzeniu oraz zjawisk fizycznych.

  2. Zdolność oceniania aspektów etyczno-moralnych najnowszych osiągnięć naukowych.
   1. BIOLOGIA

  1. Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i sztuki.

  2. Kształtowanie solidarności z potrzebującymi pomocy i spieszenie im z pomocą.

  3. Kształtowanie postaw etycznych w stosunku do żywych organizmów.

  4. Propagowanie poszanowania wszelkiego życia.

  5. Wzbudzanie świadomości historycznych korzeni rozwoju cywilizacyjnego.

  6. Kształtowanie świadomości godności człowieka.

  7. Pobudzanie rozumienia konieczności pracy nad własnym rozwojem.

  8. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie swoje oraz innych ludzi.

  9. Pobudzanie motywacji do przestrzegania ogólnych zasad higieny
   1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  1. Wyrabianie zdolności do aktywnego i świadomego Kształtowania własnej kariery zawodowej.

  2. Ukazywanie korzyści wynikających z właściwego wydatkowania środków pieniężnych oraz ich inwestowania.

  3. Rozumienie roli pracy w gospodarce oraz sensu i sposobów inwestowania w siebie.

  4. Umiejętność zaplanowania własnej ścieżki zawodowej.

  5. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

  6. Wykazywanie przedsiębiorczości i kreatywności, a jednocześnie kultury osobistej
   w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań podczas negocjacji gospodarczych oraz
   w kontaktach interpersonalnych.
   1. WYCHOWANIE FIZYCZNE

  1. Współpraca uczniów z nauczycielem w organizacji zawodów sportowych i imprez.

  2. Współdziałanie zespołowe.

  3. Kształtowanie pożądanych postaw zawodnika i kibica sportowego.

  4. Stosowanie zasad

 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna