Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona14/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16Rozdział IV

Regulamin Komisji Stypendialnej Zespołu Szkół
w Chocianowie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych .

1. Powołanie Komisji Stypendialnej.
1.1. Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady peda-

gogicznej.2. Zadania Komisji Stypendialnej.
2.1. Informowanie uczniów, rodziców oraz wychowawców klas o istniejących formach

pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz służenie pomocą

i radą uczniom uprawnionym do jej uzyskania.
2.2. Ustalenie średniej ocen warunkującej przyznanie stypendium za wyniki w nauce, po

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady uczniowskiej.


2.3. Zbieranie oraz opiniowanie wniosków o stypendia o charakterze motywacyjnym

składanych przez wychowawców klas i przekazywanie ich Dyrektorowi Szkoły.


2.4. Sporządzanie protokołów z każdego posiedzenia Komisji.
2.5. Uchwały i decyzje komisji zatwierdza Dyrektor Szkoły.

3. Formy pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.
3.1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.


  1. Stypendium za wyniki w nauce – może być przyznane uczniowi po pierwszym semestrze nauki w danym typie szkoły. Wypłaca się je jednorazowo w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone w punkcie 4.2 Regulaminu. Stypendium za wyniki w nauce nie może być wyższe niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego.
  1. Stypendium za osiągnięcia sportowe – może być przyznane uczniowi po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Wypłaca się je jednorazowo w sames-

trze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone w punkcie 4.3

Regulaminu.

Stypendium za osiągnięcia sportowe nie może być wyższe niż dwukrotność kwoty zasiłku

rodzinnego.
  1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe ustala Dyrektor

Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w poro-

zumieniu z organem prowadzącym Szkołę.

 1. Kryteria przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.
  1. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym może być przyznana uczniowi na

pisemny wniosek wychowawcy klasy, jeżeli w podsumowaniu semestralnym lub rocznym

uczeń nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej.

Wnioski o stypendium za osiągnięcia sportowe dodatkowo opiniują nauczyciele

wychowania fizycznego.
  1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymywać uczeń, który uzyskał w podsumowaniu

semestralnym lub rocznym średnią ocenę nie niższą niż 4,5 oraz otrzymał z zachowania

ocenę co najmniej dobrą.
  1. Kandydatów do stypendium za osiągnięcia sportowe typują nauczyciele wychowania

fizycznego w porozumieniu z wychowawcami klas .
4.4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał z zachowania

ocenę co najmniej dobrą oraz osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie

sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym w semestrze poprzedzającym

semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
  1. Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie Szkoły.PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLYRozdział I

Wizja szkoły

  1. Zespół Szkół w Chocianowie ma przede wszystkim zaspakajać potrzeby edukacyjne mieszkańców Powiatu Polkowickiego. Jest szkołą wielokierunkową. Oprócz kształcenia ogólnego przygotowuje uczniów do pracy zawodowej. Szkoła ma zapewnić pełną drożność kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. W zakresie kształcenia licealnego w ramach liceów profilowanych daje ogólne przygotowanie umożliwiające zdanie egzaminu dojrzałości
   i kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach. Drożność edukacyjna w szkołach zasadniczych zachowamy poprzez utworzenie po zasadniczej szkole zawodowej liceum uzupełniającego. Profile kształcenia w liceum profilowanym, technikum i kierunki w szkołach policealnych będą uzgadniane z największymi przedsiębiorstwami działającymi w okolicy uwzględniając ich możliwości zatrudnienia absolwentów oraz specyficzne potrzeby w zakresie treści kształcenia. Przy ustalaniu kierunków kształcenia brane będą pod uwagę również tradycje szkoły, wykształcenie kadry pedagogicznej oraz wyposażenie placówki.
   Po wprowadzonej reformie szkolnictwa ponadgimnazjalnego szkoła zachowała swoją specyfikę kształcąc w następujących typach szkół:.
 1. Liceum profilowane

  1. profil mechatroniczny;

  2. profil zarządzanie informacją;
 1. Liceum ogólnokształcące
 1. Technikum

  1. specjalność: technik elektronik;

  2. specjalność: technik mechatronik
 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  1. Klasy wielozawodowe


  1. Rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów odbywa się wielotorowo
   w następujących formach:

 1. ścieżek edukacyjnych

 2. kół zainteresowań;

 3. redakcji gazety szkolnej i witryny internetowej

 4. udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
  1. W zakresie działań wychowawczych szkoła winna być przede wszystkim szkołą bezpieczną
   i przyjazną dla ucznia, w której nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą w drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zdobycie zawodu lub uprawnień do nauki na wyższym poziomie. Szkoła winna rozwijać ucznia wszechstronnie dając mu możliwość działania w sferze edukacji jak i realizacji własnych pasji i zainteresowań. Dawać możliwość rozwoju intelektualnego jak
   i fizycznego poprzez dostosowane do potrzeb uczniów zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły winna być nastawiona na zindywidualizowanie poszczególnych działań, a jednocześnie przygotować ucznia do współpracy ze środowiskiem oraz pracy w zespole.

  2. Działalność wychowawcza szkoły stanowi uzupełnienie pracy wychowawczej rodziców, którzy są podstawową i najważniejszą instytucją w procesie kształtowania młodego człowieka. Stąd wszystkie działania szkoły są realizowane w porozumieniu i przy ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.

Rozdział II

Misja szkoły  1. Kim jesteśmy?

Zespół Szkół w Chocianowie jest szkołą ponadgimnazjalną otwartą na potrzeby środowiska,


a szczególnie mocno nastawioną na realizację wszechstronnego rozwoju ucznia.


  1. Co chcemy osiągnąć?

Celem działalności szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialnego

kierowania własnym życiem zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami moralnymi. Ponadto w szkołach zawodowych jest przygotowanie uczniów do pracy zawodowej oraz do dalszego kształcenia w wybranym zawodzie. Absolwent szkoły to człowiek przygotowany do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, umiejący pokierować własnym rozwojem, przygotowany do pracy w zespole, znający zasady poruszania się po rynku pracy oraz znający swoje dobre i słabe strony
  1. Co oferujemy?

Do realizacji powyższych celów szkoła dysponuje dobrze wykształconą kadrą, bogato wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi.
  1. Kto będzie naszym klientem?

Oferta szkoły kierowana jest głównie do absolwentów gimnazjów z okolicznych miejscowości. Zapewniamy możliwość dalszego kształcenia na poziomie licealnym

jak i zawodowym. Kandydatom o sprecyzowanych zainteresowaniach proponujemy licea profilowane z zakresu dawnego średniego szkolnictwa zawodowego lub szkołę wielozawodową. Dla tych, którzy, nie mają do końca sprecyzowanych życiowych planów mamy propozycję w postaci profili akademickich.


  1. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi?
 • 40 letnia tradycja w zakresie szkolnictwa zawodowego;

 • dobre kontakty z przedsiębiorstwami ;

 • pełna drożność kształcenia (możliwość zmiany typu szkoły);

Rozdział III

Zadania wychowawcze nauczyciela  1. Nauczyciel, nauczyciel - wychowawca, prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą
   i opiekuńczą.

  2. Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

  3. Jest odpowiedzialny za jakość i wynik swojej pracy, za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.

  4. Planuje swoją pracę, podnosi swoje kwalifikacje oraz prowadzi ewaluację swoich efektów.

  1. Stosuje nowoczesne metody i techniki pracy (stale doskonali swój warsztat pracy
   i poszerza swoją wiedzę i umiejętności).

  2. Dba o powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

  3. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów.

  4. Diagnozuje potrzeby wychowawcze swoich uczniów.

  5. Wszystkich uczniów traktuje sprawiedliwie i podmiotowo.

  6. Wspólnie z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowuje swoich uczniów.

  7. Rozpoznaje środowisko rodzinne ucznia ( poznaje sytuację, mieszkaniową, materialną
   i rodzinną ucznia).

  8. Opracowuje plan wychowawczy klasy oraz plan pedagogizacji rodziców.

  9. Otacza indywidualną opieką każdego ucznia.

  10. Współpracuje z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczo-pedagogiczną oraz innymi osobami i poradniami, mającymi wpływ na kształtowanie postaw wychowanków.  1. Pomaga w rozwiązywaniu konkretnych problemów ucznia.

  2. Pobudza i rozwija twórczą aktywność ucznia.

  3. Kształtuje osobowość ucznia zgodnie z przyjętymi w szkole wartościami.

  4. Systematycznie analizuje postępy w nauce i frekwencję swoich uczniów (w razie dłuższej nieobecności kontaktuje się z rodzicami).

  5. Koordynuje pracę wychowawczą poprzez systematyczny kontakt z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

  6. Stale współpracuje z rodzicami uczniów, wspomaga ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, służy im radą i pomocą.

  7. Włącza rodziców w sprawy z życia klasy i szkoły.

  8. Wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje wycieczki i imprezy szkolne (np. wycieczka, wyjazd do kina, zabawa półmetkowa i studniówka ).

  9. W miarę możliwości finansowych szkoły organizuje pomoc materialną dla swoich wychowanków i ich rodziców.

  10. Informuje rodziców o zachowaniu i postępach w nauce ich dzieci, o trudnościach, np. wychowawczych. Wraz z rodzicami podejmuje decyzje co do form pomocy dla ich dzieci.

  11. Wykonuje inne zadania wynikające z pracy w szkole i innych regulaminów i ustaleń.

Rozdział IVObowiązki wychowawcy klasowego  1. Zadaniem wychowawcy, opiekuna jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
   a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów i sporów
  w klasie.
  1. Wychowawca klasy, opiekun w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 4.1:

 1. poznaje każdego ucznia i otacza go indywidualną opieką,

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego rozwijającego jednostki i integrujące zespół, ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 3. współdziałają z nauczycielami uczącymi w jego klasie w zakresie oddziaływań wychowawczych jak i określania indywidualnej opieki (dotyczy to uczniów zdolnych jak
  i z różnymi trudnościami),

 4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

  1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;  1. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,
  1. włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły

  2. wychowawca zapoznaje rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole,

  3. wychowawca informuje, iż każdy rodzic ma prawo zwrócić się do nauczyciela uczącego w dogodnym dla obu stron terminie o informacje dotyczące swojego dziecka oraz uzyskania pomocy w sprawach dydaktycznych
   i wychowawczych,

  4. w szkole organizowane są spotkania rodziców z dyrekcją poświęcone zapoznaniu rodziców uczniów klas pierwszych ze szkołą (formy pracy, jej problemy) oraz omówieniu spraw związanych z egzaminem dojrzałości
   i przygotowania zawodowego, 1. wychowawca organizuje spotkanie z ogółem rodziców przynajmniej 3 razy
  w ciągu roku szkolnego (lub według ustalonego szkolnego kalendarza spotkań)
  a ponadto udziela informacji rodzicom przybyłym do szkoły z własnej inicjatywy lub wzywa ich w przypadku pogorszenia ocen, złego zachowania i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na rozwój ich dziecka,

 2. sposób informowania rodziców o osiągnięciach uczniów może być :bezpośredni, czyli zebrania ogólno szkolne, klasowe, indywidualna rozmowa lub zapowiedziana wizyta
  w domu, itp. lub pośrednie, czyli: rozmowa telefoniczna lub korespondencja listowna (potwierdzona w sekretariacie i w dzienniku lekcyjnym), adnotacja w zeszyci przedmiotowym lub adnotacja w dzienniczku,

 3. współpracuje z pedagogiem, lekarzem szkolnym (pielęgniarką szkolną) i poradnią wychowawczo-zawodową,

 4. w szkołach zawodowych utrzymuje ciągły kontakt z wychowawcą na warsztatach szkolnych lub instruktorem praktycznej nauki zawodu oraz kierownikiem praktyk zawodowych;

 5. sprawuje opiekę nad pracą samorządu klasowego,

 6. kontroluje stan czytelnictwa w klasie,

 7. dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, bada przyczyny absencji,

 8. w klasach programowo wyższych udziela porad dotyczących możliwości dalszej nauki,

 9. stara się wpływać na zachowanie uczniów w szkole i poza nią,

 10. prowadzi dokumentację wychowawcy klasy zawierającą: Regulamin szkoły, WSO, wykaz tematów godzin do dyspozycji wychowawcy, listę obecności rodziców na zebraniach
  i tematykę spotkań, wykaz uczniów objętych szczególną opieką wychowawczą, pełną dokumentację wycieczek szkolnych, dokumentację związaną z egzaminem maturalnym,

  1. Szczegółowa forma spełniania zadań wychowawcy:

Przeprowadzenie okresowej i rocznej oceny z zachowania zgodnie z WSO Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię o:

Wypełnianiu obowiązków szkolnych (pilność, sumienność, wytrwałość w pokonywaniu trudności,
punktualność w uczęszczaniu na zajęcia, udział w zawodach, olimpiadach, konkursach, zna
i poprawnie interpretuje powinności ucznia).

Kulturze osobistej i postawie wobec kolegów i innych (uczciwość, reagowanie na zło, dbałość


o kulturę osobistą, poszanowanie godności innych osób, dbałość o zdrowie, higienę osobistą i estetykę

ubioru, dbałość o ład i estetykę, umiejętność przyznawania się do popełnionych błędów i naprawianie wyrządzonego zła (- wie co dobre, a co złe, co uczciwe i co nie) - udział w życiu klasy, szkoły, środowiska, (udzielania pomocy innym, inicjowania zadań klasy, szkoły i odpowiedzialność za realizację podjętego zadania - uczeń ma dobrze rozwiniętą kontrolę wewnętrzną),

  1. Wychowawca, opiekun ponadto:

 1. prowadzi dokumentację klasy:

  1. dziennik lekcyjny,

  2. arkusze ocen,

  3. dokumentację finansową,

  4. dokumentację wychowawczą,

 1. rozlicza osobiście uczniów z frekwencji

 2. kontroluje i ocenia pełnienie dyżurów przez klasę,

 3. wystawia opinię o uczniu do różnych instytucji państwowych (np. policji, zakładu pracy),

 4. opiniuje wnioski o stypendia i zapomogi,

 5. występuje z wnioskiem o nagrodę

 6. udziela kar porządkowych (upomnienie, nagany), wnioskuje o udzielenie kolejnej wyższej kary przez Dyrektora,

 7. odpowiada za przygotowanie i przebieg zaplanowanej wycieczki (zgodnie
  z regulaminem wycieczek) i każdej innej imprezy (zadania) klasy – łącznie
  z odpowiedzialnością za uczniów.  1. Podsumowanie powinności wychowawców.

 1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów w oparciu o dialog
  i zaufanie

 3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

 4. Hierarchizowanie wartości moralnych uczniów.

 5. Pomoc w dokonywaniu wyborów.

 6. Organizowanie pozytywnych doświadczeń, wdrażanie uczniów do samodzielnego ich nabywania.

 7. Pełnienie ról: opiekuna, doradcy, autorytetu, przewodnika, mistrza.

 8. Otaczanie każdego wychowanka indywidualną opieką.

 9. Organizowanie klasowych imprez, wycieczek, zabaw, wyjazdów do kina, teatru oraz wspólnej pracy na rzecz klasy, szkoły.

 10. Ustalanie tematyki godzin wychowawczych.

 11. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie korygując ich działania wobec

uczniów mających trudności w nauce i szczególnie zdolnych. 1. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji
  o potrzebach i możliwościach ich dzieci oraz wzajemnego wspomagania działań wychowawczych.

 2. Włączanie rodziców w sprawy klasowe przez udział w imprezach klasowych i pracach na rzecz szkoły
 1. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznaniu potrzeb
  i trudności uczniów (lekarzem, pielęgniarką, pedagogiem, psychologiem).  1. Wymagana dokumentacja pracy wychowawcy klas

 1. Arkusz ocen;

 2. Dziennik klasowy;

 3. Plan pracy wychowawczej stworzony w oparciu o program wychowawczy szkoły;

 4. Tematyka godzin wychowawczych;

 5. dokumentację wycieczek szkolnych;

 6. dokumentację związaną z egzaminem maturalnym,

 7. listę obecności rodziców na zebraniach i tematykę spotkań;

 8. Informacje o uczniach ( ankiety, obserwacje uczniów, rozmowy z rodzicami,
  z pedagogiem, itp.);

Rozdział VUroczystości, imprezy i tradycje realizowane w programie wychowawczym Zespołu Szkół w Chocianowie  1. Inauguracja Roku Szkolnego;

  2. Obchody ,,Dnia Ziemi" - coroczny udział młodzieży wybranych klas w akcji Sprzątanie świata.

  3. Upamiętnienie rocznicy wrześniowej 17 IX i Święta Niepodległości, święta Konstytucji 3-go Maja;.

  4. Święto Szkoły - przyjęcie uczniów klas I do szkolnej społeczności (ceremonia pasowania, ślubowania);

  5. Wybory do Samorządu Szkolnego według opracowanej ordynacji wyborczej;

  6. Wydawanie Gazetki Szkolnej - redagowanej przez .uczniów pod opieką nauczyciela;

  7. Prowadzenie szkolnej witryny internetowej;

  8. Prowadzenie systematycznych dyżurów uczniowskich przy wejściu do szkoły
   ( z wyłączeniem klas I w pierwszym semestrze )

  9. wyjazdy młodzieży na spektakle teatralne do Wrocławia.  1. Dni Otwartej Szkoły - spotkania i prezentacje walorów szkoły uczniom szkół gimnazjalnych.

  2. Walentynkowa poczta w Dniu Świętego Walentego

  3. Przeprowadzenie Szkolnych Mistrzostw Sportowych w piłce koszowej i siatkowej, tenisie stołowym oraz imprez z okazji Dnia Sportu.

  4. Systematyczna prezentacja w gablotach szkolnych działalności i dorobku szkolnych kół przedmiotowych.
  1. Organizowanie spotkań z psychologiem w formie zajęć psychoterapeutycznych dla zainteresowanej młodzieży.

  2. Organizowanie przedświątecznej akcji charytatywnej "Gwiazdkowy dar dla dzieci
   z ubogich rodzin" miasta i gminy Chocianów (włączenie się młodzieży do współpracy
   z organizacjami społeczności lokalnej).

  3. Coroczny konkurs na najefektowniej udekorowaną klasę z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

  4. W dniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia organizowanie spotkań opłatkowych
   w klasach i wspólne kolędowanie oraz złożenie przez dyrektora szkoły (przez radiowęzeł) życzeń świątecznych wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

  5. Organizowanie corocznych imprez studniówkowych oraz zabaw półmetkowych.

  6. Przeprowadzenie kampanii wyborczej do Samorządu Szkolnego - wywieszenie dużej tablicy informacyjnej do wyłącznej dyspozycji Samorządu.

  7. Przygotowanie i wywieszenie tablo klas maturalnych w szkole oraz jego prezentacja
   w środowisku miejskim;

  8. Uroczyste wręczenie świadectw i pożegnanie uczniów klas maturalnych przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne oraz delegacje uczniowskie młodzieży szkół średnich.

  9. Uroczyste pożegnanie nauczycieli odchodzących z zawodu.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna