Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona13/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Rozdział V

Regulamin wycieczek szkolnych
w Zespole Szkół w Chocianowie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z późn. Zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).§ 1

Zasady ogólne


 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej i dydaktycznej szkoły.

 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

  1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

  2. poznawanie kultury i języka innych państw,

  3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

  4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

  5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

  6. podnoszenie sprawności fizycznej,

  7. poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych

ekologicznie,

  1. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

  2. przeciwdziałanie patologii społecznej,

  3. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 1. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

 2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 3. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 4. W wycieczkach szkolnych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 5. W wycieczkach szkolnych nie mogą brać udziału uczniowie którzy nie posiadają ubezpieczenia NW.

 6. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, następnie informuje się o ustaleniach: cel, trasa, harmonogram, regulamin.

 7. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą prawni opiekunowie.

 8. W przypadku niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez względu na poniesione przez młodzież i ich opiekunów koszty.

 9. Pełna dokumentacja wycieczki szkolnej tj. Karta Wycieczki, Lista Uczestników, Regulamin Wycieczki, Program Wycieczki, Zgody Prawnych Opiekunów, Oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem Wycieczki, zatwierdza dyrekcja szkoły na co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki.


§ 2
Rodzaje wycieczek


 1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

  1. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

  2. wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

  3. imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

  4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

  5. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.


§ 3
Kierownik wycieczki i opiekunowie
1. Kierownika wycieczki wyznacza dyrekcja szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

 1. Za zgodą dyrekcji szkoły kierownikiem wycieczki może być także inna pełnoletnia osoba, która:

 • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

 • jest instruktorem harcerskim,

 • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 1. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

 2. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 3. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrekcji szkoły.

 4. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem.

 5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

 6. Do zadań kierownika wycieczki należy:

 1. opracowanie programu wycieczki ,

 2. opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,

 3. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

 4. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

 5. określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

 6. nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

 7. organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników,

 8. dokonanie podziału zadań wśród uczestników,

 9. opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce,

 10. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

 11. dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu,

 12. poinformowanie dyrekcji szkoły o ewentualnych istotnych zmianach harmonogramu wycieczki.

9. Obowiązkiem opiekuna jest:

 1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

 2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki ,

 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

 4. nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,

 5. wykonywać inne zadania zlecone przez kierownika.

10. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie

odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonej im młodzieży.

11. Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrekcję szkoły.

Dokument ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą.


§ 4
Zasady organizacji wycieczek


 1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinno przestrzegać się zasad – maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:

podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – 30

podczas wycieczek poza jej terenem – 15

podczas wycieczek górskich – 10

podczas wycieczek wysokogórskich – 5

podczas wycieczek na szlakach wodnych – 5

podczas wycieczek rowerowych – 7

 1. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.

 2. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac przed szkołą lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły.

 3. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

 4. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 5. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

 7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 8. Uczestnicy wycieczek i imprez muszą być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 9. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni, górscy.


§ 5
Obowiązki uczestników wycieczki
1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:


  1. przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

 1. poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

 2. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

 3. w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna,

 4. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

 5. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

 6. dbać o higienę i schludny wygląd,

 7. nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

 8. w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,

 9. zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

 10. bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,


§ 6
Finansowanie wycieczek
1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce. Koszty te ponoszą uczestnicy wycieczki.

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim: podpisane przez rodziców listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, lub oświadczenia o dokonaniu wpłat przez rodzica lub opiekuna.


§ 7
Dokumentacja wycieczki
1. Karta wycieczki – załącznik nr 1.

2. Lista uczestników wycieczki – załącznik nr 2.

3. Pisemna zgoda prawnych opiekunów – załącznik nr 3.


 1. Regulamin wycieczki – załącznik nr 4.

 2. Oświadczenie uczestników wycieczki o zapoznaniu się z regulaminem wycieczki oraz zasadami BHP – załącznik nr 5.

 3. Program wycieczki.

7. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 6 winna być złożona w terminie

minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia przez dyrekcję szkoły.


§ 8
Postanowienia końcowe


 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrekcję szkoły.

 2. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

 3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 4. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 5. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia regulaminu wycieczki zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.


Załącznik nr 1

KARTA WYCIECZKI 

Cel i założenia programowe wycieczki ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trasa wycieczki ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Termin ....................................................... ilość dni .................. klasa ....................................
Liczba uczestników ....................................................................................................................
Kierownik (imię i nazwisko) ......................................................................................................
Liczba opiekunów ......................................................................................................................

Środek lokomocji........................................................................................................................OŚWIADCZENIE

Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy) Kierownik wycieczki (imprezy)


HARMONOGRAM WYCIECZKI Data

i godz.

wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego
Adnotacje organu prowadzącego lub Zatwierdzam

sprawującego nadzór pedagogiczny

........................................................(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2

Lista uczestników wycieczki


Lp.

Imię i nazwisko, klasa

Pesel

Numer telefonu opiekunów


Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE

Zgadzam się na udział mojego podopiecznego

(Imię i nazwisko ucznia, PESEL)
w wycieczce szkolnej _________________________________________________________

(termin i miejsce wycieczki)


Koszt wyjazdu ponoszony przez uczestnika: ..................................
Znam Regulamin Wycieczek Szkolnych i w pełni go akceptuję.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.


--------------------------------------------------------------------------------------

(Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna, tel. kontaktowy)OŚWIADCZENIE

Zgadzam się na udział mojego podopiecznego

(Imię i nazwisko ucznia, PESEL)
w wycieczce szkolnej _________________________________________________________

(termin i miejsce wycieczki)


Koszt wyjazdu ponoszony przez uczestnika: ..................................
Znam Regulamin Wycieczek Szkolnych i w pełni go akceptuję.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.


--------------------------------------------------------------------------------------

(Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna, tel. kontaktowy)Załącznik nr 4

Regulamin wycieczki 1. Uczestnicy dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.

 2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

 3. W czasie wycieczki uczestników obowiązują postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

 4. Uczestnicy zachowują się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

 5. Uczestnicy stosują się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

 6. Uczestnicy nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

 7. Uczestnicy przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

 8. Uczestnicy kulturalnie odnoszą się do opiekunów, kolegów i innych osób.

 9. Uczestnicy traktują z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

 10. Uczestnicy nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt.

 11. W miejscach noclegowych uczestnicy postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 12. Uczestnicy dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywają.

 13. Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do  przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 14. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

 15. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, Parków Narodowych czy Krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

 16. W przypadku złego samopoczucia uczestnik wycieczki zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .

 17. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 18. W przypadku niesubordynacji uczestników, kierownik wycieczki ma prawo przerwać wycieczkę bez względu na poniesione koszty.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły oraz kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez uczestnika, niezwłocznie zawiadamia się prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły. Prawni opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odebrania podopiecznego z wycieczki, na koszt własny. 

Regulamin wycieczki do zakładu produkcyjnego


Podczas wycieczki uczestnik jest zobowiązany:


 • przestrzegać zasad zwiedzania zakładu przedstawionych przez przewodnika;

 • przed wejściem na teren zakładu wyłączyć telefon komórkowy;

 • przestrzegać zakazu fotografowania;

 • poruszać się tylko drogami komunikacyjnymi wskazanymi przez przewodnika;

 • wykonywać polecenia opiekunów;

 • bezwzględnie przestrzegać zakazu zbytniego zbliżania się do urządzeń mechanicznych grożących uszkodzeniem ciała;

 • zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;

 • zadawać pytania i sporządzać notatki zgodnie z zaleceniami opiekunów.


Uczestnikowi wycieczki nie wolno:

 • stwarzać swoim zachowaniem zagrożenia życia i zdrowia swojego, innych uczestników wycieczki oraz pracowników zakładu;

 • samowolnie oddalać się od grupy;

 • przywłaszczać sobie nawet najdrobniejszych przedmiotów będących własnością zakładu.


Uczniowie, którzy nie dostosują się do postanowień powyższego Regulaminu poniosą sankcje zawarte w Statucie Zespołu Szkół w Chocianowie.

Załącznik nr 5OŚWIADCZENIE
Zapoznałam/em się z Regulaminem Wycieczki i jej programem oraz obowiązującymi zasadami BHP:

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

Data

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna