Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona11/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
w Chocianowie
  1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych
   z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacją szkoły.

  2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele, nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

  3. W zebraniach rady lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć:
   (z głosem doradczym ) zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego.

  1. pracownicy poradni wychowawczo-zawodowych;

  2. pracownicy powołani do opieki higieniczno - lekarskiej nad uczniami szkoły;

  3. przedstawiciele samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowych i innych organizacji społecznych działających na terenie szkoły;

  4. przedstawiciele rady rodziców;

  5. przedstawiciele zakładów pracy, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, praktyki zawodowe;

  6. pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły.
  1. Do podstawowych zadań rady należy:

 1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

 2. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;

 3. organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego

 4. współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów;
  1. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut szkoły oraz poprawki do niego

  2. Rada zatwierdza:

 1. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

 2. roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, i biblioteki

 3. wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę;

 4. propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych;

 5. wnioski dyrektora dotyczące kryteriów oceny wyników pracy dla ustalania płac;

 6. wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;

 7. założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia;

 8. szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.
  1. Rada opiniuje:

  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

  2. plan wykorzystania środków finansowych, w ramach przyznawanych szkole limitów;

  3. wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania;  1. Rada ma prawo:

 1. występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny nauczyciela

 2. eliminowania z programów nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł programowych o charakterze uzupełniającym i pomocniczym;

 3. wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane np. nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania
  w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym;

 4. występować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora lub do dyrektora
  o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej;

 5. podejmować uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów;

 6. typować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;

 7. wnioskować do organu prowadzącego szkołę o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, dyrektora szkoły, nauczycieli;
  1. Rada może zgłosić spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

  2. Przewodniczący rady jest zobowiązany do

 1. realizacji uchwał rady;

 2. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły;

 3. oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 4. dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli;

 5. zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu
  i trybu ich realizacji;

 6. analizowania stopnia realizacji uchwał rady;

 7. wstrzymania wykonania uchwały rady pedagogicznej jeśli stwierdzi jej niezgodność
  z przepisami prawa i powiadomienia organu prowadzącego szkołę który uchyla uchwałę.  1. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

 1. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady;

 2. przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

 3. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu;

 4. realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;

 5. nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. Zebrania rady pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

  2. Zebrania rady mogą być zwoływane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.

  3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego,
   w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

  4. Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje.

 1. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły
  i pracy nauczycieli.

 2. Pracą kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady.

 3. Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę.
  1. Z zebrania rady oraz komisji sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady lub księgi protokołów komisji.

  2. Po 7 dniach od daty ostatniego zebrania księga protokołów jest udostępniana wszystkim członkom rady. Na początku każdego plenarnego posiedzenia odczytywany jest protokół
   z poprzedniego. Po odczytaniu każdy, kto w nim uczestniczył może do jego treści wnieść poprawki. Zapoznanie się z protokołem potwierdza własnoręcznym podpisem pod podpisami przewodniczącego i protokolanta.

Rozdział III
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna