Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona10/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Regulamin Zespołu Szkół w Chocianowie
  1. Uczeń podejmując naukę w Zespole Szkół zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zawarte w nim postanowienia są gwarancją jego praw, których przestrzegania może domagać się indywidualnie jak też poprzez organizacje uczniowskie (samorząd uczniowski , rzecznik praw ucznia ). Nie wywiązywanie się ucznia z nałożonych obowiązków spowoduje zastosowanie kar wymienionych w niniejszym dokumencie.
  1. W czasie nauki w szkole uczeń korzysta z następujących praw:

 1. prawa do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

 2. prawa do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym;

 5. prawa do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

 8. pomocy w przypadku trudności w nauce;

 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

 11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

 12. korzystania z opieki medycznej;
  1. Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

 2. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

 3. dbać o stan zdrowia, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły i miejsca zajęć praktycznych;

 4. dbać o własną higienę i estetyczny wygląd;

 5. Strój szkolny ucznia, powinien być czysty, schludny i skromny a w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy

 6. szanować wspólne dobro a szczególnie sprzęt i pomoce które zostały oddane mu w użytkowanie;

 7. Gdy uczniowie umyślnie zniszczą sprzęt szkolny, pomoce naukowe, cudza własność itp., ich rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów wyrządzonej szkody lub naprawy.

 8. każdą nieobecność i spóźnienie usprawiedliwiać u wychowawcy w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły;

 9. Na lekcje wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek wkładać odpowiedni strój sportowy ( ustalony przez nauczycieli wychowania fizycznego i podany do wiadomości uczniów).
  1. Nagrody i kary

 1. Za wzorową postawę, bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia w różnych dziedzinach uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

  1. pochwałę wychowawcy wobec całej klasy;

  2. pochwałę dyrektora szkoły;

  3. świadectwo ukończenia klasy (szkoły) z wyróżnieniem jeżeli średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych jest co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

  4. nagrodę rzeczową;

  5. list gratulacyjny do rodziców;

  6. za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie uczeń może być wytypowany przez Radę Pedagogiczną do otrzymania stypendium

 2. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminu szkoły uczeń może być ukarany

  1. naganą wychowawcy klasy;

  2. upomnieniem dyrektora szkoły;

  3. naganą dyrektora szkoły;

  4. skreśleniem z listy uczniów w przypadku:

  1. zaniechania uczęszczania do szkoły (nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej dwóch miesięcy);

  2. popełnienia na terenie szkoły czynu chuligańskiego połączonego z naruszeniem godności i nietykalności osobistej innego ucznia lub pracownika szkoły;

  3. przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;

  4. rażącego lekceważenia obowiązków szkolnych (50% zajęć opuszczonych bez usprawiedliwienia oraz ponad 50% ocen niedostatecznych lub braków klasyfikacji z winy ucznia na koniec semestru lub roku szkolnego);

  5. celowego i umyślnego niszczenia mienia szkoły lub kradzieży na jej terenie (jeśli uczeń jest objęty obowiązkiem szkolnym wnioskuje do kuratorium oświaty

  6. o przeniesienie go do innej szkoły)

 1. Uczniowi zagrożonemu karą skreślenia z listy uczniów może być udzielone poręczenie przez: Radę Uczniowską, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela uczącego w danej klasie. Poręczenie traci aktualność w przypadku ponownego złamania regulaminu szkoły.

 2. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami zakładów pracy podlegają

 3. postanowieniom zarówno Statutu i Regulaminu szkoły jak i "Kodeksu pracy".

 4. O przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu kary szkoła informuje rodziców.

  1. Przepisy porządkowe.

 1. Uczeń ma obowiązek przebywania na terenie szkoły od pierwszej do ostatniej lekcji. W tym czasie bez wyraźnej zgody nie wolno mu się oddalać. Zgodę na opuszczenie szkoły przed zakończeniem zajęć może wydać: nauczyciel aktualnie prowadzący zajęcia w danej klasie, wychowawca klasy, dyrektor szkoły. Po zakończonych zajęciach uczeń nie powinien pozostawać na terenie szkoły.

 2. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie bez zezwolenia nauczyciela nie opuszczają sal lekcyjnych. Tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela uczeń może opuścić klasę.

 3. Uczniowie mogą się zwolnic z lekcji wyłącznie na prośbę rodziców lub opiekunów. Zwolnienie w formie pisemnej przedkładają wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu dana lekcje. Rodzice mogą także zwolnic osobiście swoje dziecko. W przypadku zwolnienia ucznia ( dojeżdżającego) przez rodzica z ostatniej lekcji, wychowawca dokonuje wpisu informującego (nauczycieli uczących) w dzienniku lekcyjnym w „ Notatkach”. W przypadku ucznia pełnoletniego przedkłada on pisemną prośbę o zwolnienie z zajęć wraz z uzasadnieniem.

 4. Opuszczenie szkoły bez zezwolenia jest traktowane jak wykroczenie przeciwko regulaminowi szkoły

 5. Po przybyciu do szkoły uczeń udaje się do szatni gdzie pozostawia wierzchnie okrycie oraz zmienia obuwie w którym nie wychodzi poza teren szkoły. Po zajęciach uczeń odbiera swoje rzeczy i zabiera ze sobą zmienne obuwie. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni bez zabezpieczenia.

 6. Na zajęcia lekcyjne uczeń przybywa w takim czasie aby po przebraniu się mógł równo z dzwonkiem zająć miejsce w ławce

 7. Wszelka przemoc i działania agresywne oraz inne patologiczne przypadki zaistniałe podczas pobytu ucznia w szkole powinny być zgłoszone bezpośrednio po zdarzeniu nauczycielowi na zajęciach, nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, dyrektorowi lub innemu pracownikowi szkoły.

 8. Uczniowie w czasie przerw nie przebywają w klasach, ani w sali gimnastycznej. Sale podczas przerw są zamykane.

 9. Zabrania się przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz innych zagrażających zdrowiu, a także papierosów, zapałek, zapalniczek, alkoholu i narkotyków.

 10. Zabrania się korzystania w czasie lekcji z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń komunikacyjnych i rejestrujących dźwięk lub obraz. W przypadku, gdy uczeń złamie zakaz, nauczyciel ma prawo odebrać mu telefon (lub inne urządzenie) i oddać go dyrektorowi szkoły ( po uprzednim wyłączeniu go przez ucznia w obecności nauczyciela lub dyrektora szkoły). Jeśli zdarzy się to po raz pierwszy, uczeń może odebrać telefon (lub inne urządzenie) po zajęciach, w przypadku kolejnego złamania regulaminu szkoły, telefon (lub inne urządzenie) będzie mógł odebrać rodzic lub opiekun prawny. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły aparat fotograficzny i korzystać z niego podczas uroczystości szkolnych.

 11. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez ucznia do szkoły (np. walkmany, aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD, aparaty komórkowe, drogą odzież, obuwie itp.) szkoła nie odpowiada.

 12. Na lekcje wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek wkładać odpowiedni strój sportowy ( ustalony przez nauczycieli wychowania fizycznego i podany do wiadomości uczniów).

W przypadku nie przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły stosowane będą kary określone przez p. 1.4.b Regulaminu Zespołu Szkół


w Chocianowie  1. Regulamin dyżurów. ( zawieszono )

  1. Dyżurnym szkolnym może być uczeń który otrzymał pozytywną opinię od wychowawcy klasy. Z chwilą rozpoczęcia dyżuru staje się reprezentantem szkoły wobec osób wchodzących. Obowiązuje go schludny, estetyczny wygląd.

  2. Dyżurni zobowiązani są do pełnienia swoich obowiązków w godzinach 8.00 - 14.00.

  3. Dyżurni mają obowiązek wypełniać wszystkie polecenia dyrektora szkoły oraz pracowników szkoły.

  4. Dyżurni odpowiedzialni są za prowadzenie zeszytu dyżurów wg ustalonych zasad.

  5. Zaginięcie lub zniszczenie zeszytu wyklucza dyżurnego z harmonogramu dyżurów.

  6. Obowiązkiem dyżurnych jest:

   1. znać i przestrzegać regulaminu dyżurowania;

   2. udzielać informacji i pomocy osobom wchodzącym do budynku szkolnego;

   3. prowadzić dokładnie, estetycznie i starannie zeszyt dyżurów;

   4. utrzymywać porządek w miejscu dyżurowania;

   5. po skończonym dyżurze dyżurni zobowiązani są odnieść zeszyt dyżurów do sekretariatu szkoły;

  7. Za nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego uczeń zostaje wykreślony
   z listy dyżurów

  1. Zasady rozwiązywania sporów między uczniami a nauczycielami.

  1. Wszystkie spory wynikłe z interpretacji statutu, regulaminu szkoły, praw i obowiązków ucznia należy rozwiązywać w drodze kompromisu, porozumienia stron.

  2. W imieniu ucznia, który uważa się za pokrzywdzonego mogą występować przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz rzecznik praw ucznia.

  3. W wypadku skargi na nauczyciela spór rozstrzyga dyrektor szkoły i zobowiązany jest podać w ciągu tygodnia swoją decyzję zainteresowanym stronom.

  4. Jeśli wszelkie działania mediacyjne nie przynoszą rezultatu bądź spór toczy się między dyrektorem szkoły a samorządem uczniowskim strony zwracają się o jego rozstrzygnięcie do rady pedagogicznej a gdy to nie przynosi rezultatu do organu prowadzącego szkołę.

Rozdział II
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna