zespóŁ produkty I rozliczenia międzyokresowe kosztóWPobieranie 97,66 Kb.
Data14.05.2018
Rozmiar97,66 Kb.

8. ZESPÓŁ 6 – PRODUKTY I ROZLICZENIA

MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Do ewidencji księgowej produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów służą w Jednostce ZHP następujące konta zespołu 6 – „Produkty i rozliczenia międzyokresowe kosztów”:

─ konto 600 – „Produkty gotowe i półprodukty”,

─ konto 620 – „Odpisy aktualizacyjne wartość produktów”,

─ konto 640 – „Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych”,

─ konto 642 – „Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych”,

─ konto 645 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów finanso­wych”,

─ konto 670 – „Inwentarz żywy”.

Przedmiotowe konta służą w szczególności do ewidencji księgowej: • produktów wytwarzanych przez Jednostkę ZHP (konto 600),

  • odpisów aktualizacyjnych wartości stanów zapasów produktów głównie na dzień bilansowy (konto: 620),

kosztów operacyjnych podlegających rozliczaniu w czasie (konta: 640 i 642),

─ kosztów i przychodów finansowych rozliczanych w czasie (konto: 643),─ inwentarza żywego zaliczanego do aktywów obrotowych (konto 670).
KONTO 600 – „PRODUKTY GOTOWE I PÓŁPRODUKTY”
Konto 600 – „Produkty gotowe i półprodukty” służy do ewidencji księ­gowej zapasów produktów gotowych w rzeczywistych kosztach ich wytworzenia*), przechowywanych we własnych i obcych magazynach – wyprodukowanych lecz nie przekazanych do sprzedaży odbiorcom lub do własnych placówek handlowych prowadzących ich ewidencję księgową ilościowo-wartościową a także zakończonych lecz nie sprzedanych, do końca okresu sprawozdawczego lub roku obrotowego, usług.

Konto 600 ujmuje ponadto wartość produktów rozchodowanych, z Jednostki ZHP lecz nie sprzedanych: przekazanych w komis, wysłanych za granicę bez informacji o jej przekroczeniu.

Po stronie Dt konta 600 – „Produkty gotowe i półprodukty” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Przyjęcie produktów gotowych i półproduktów w rze­czywistym ko-szcie ich wytworzenia z rozliczenia produkcji

500

2.

Zwroty produktów gotowych sprzedanych (przez od­biorców)

701

3.

Ujawnione, podczas inwentaryzacji, nadwyżki produk­tów w magazynie

241

Po stronie Ct konta 600 – „Produkty gotowe i półprodukty” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Rozchód produktów do sprzedaży

701

2.

Wydanie produktów na cele reprezentacji i reklamy;

księgowanie równoległe w zakresie VAT należnego: Dt konto: 550, 551, Ct konto 222550, 551


3.

Wydanie półproduktów do dalszej produkcji lub w celu napraw produktów wadliwych

500

4.

Wydanie produktów na rzecz środków trwałych w budowie

080

5.

Przekazanie produktów do własnych placówek (dla działalności handlowej); księgowanie równoległe w zakresie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów: Dt konto 330, Ct konto 343

330

6.

Wniesienie produktów w formie aportu do Spółki

761

7.

Przekazanie produktów w formie darowizny

761

8.

Stwierdzenie, podczas inwentaryzacji, niedoborów produktów w magazynie do rozliczenia

240

Ewidencja szczegółowa do konta 600, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową) – ilościowo-wartościowa – powinna zapewniać wyodrębnienie produktów gotowych i półproduktów według ich rodzajów i grup oraz umożliwiać ustalenie stanu ich zapasów według miejsc składowania i osób za nie odpowiedzialnych.

Saldo Dt konta 600 wyraża wartość stanu zapasów produktów gotowych i półproduktów w rzeczywistym koszcie ich wytworzenia.

KONTO 620 – „ODPISY AKTUALIZACYJNE PRODUKTÓW”

Konto 620 – „Odpisy aktualizacyjne produktów” służy do ewidencji księgowej odpisów aktualizujących wartość zapasów produktów i półproduktów oraz produkcji nie zakończonej w przypadku trwałej jej utraty.

Po stronie Dt konta 620 – „Odpisy aktualizacyjne produktów” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Odpisanie części lub całości różnic z uprzedniej ak­tu­alizacji wyceny produktów i półproduktów:

 1. znajdujących się w magazynie, w razie ustania przy­czyny wskutek której dokonano aktualizacji

 2. nie znajdujących się w magazynie

760


760

Po stronie Ct konta 620 – „Odpisy aktualizacyjne produktów” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Dokonanie odpisów aktualizujących wartość zapasów produktów i półproduktów oraz produkcji nie zakończonej (w przypadku jej utraty) wskutek trwałej utraty przez nie wartości lub wskutek wyceny, na dzień bilansowy, według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, stanowiących niższą wartość od kosztu wytworzenia – w zależności od powodów aktualizacji – odpowiednio

701 (761)

Ewidencja szczegółowa do konta 620, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową), powinna zapewniać wyodrębnienie odpisów aktualizacyjnych według poszczególnych rodzajów zapasów produktów i półproduktów oraz ich grup.

Konto 620 powinno wykazywać saldo Ct. Saldo konta 620 koryguje wartość produktów i półproduktów oraz ewentualnie produkcji nie zakończonej, ewidencjonowanych w rzeczywistym koszcie ich wytworzenia na koncie 600 – do wykazania w bilansie.

KONTO 640 – „ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE


KOSZTÓW OPERACYJNYCH”

Konto 640 – „Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych” służy do ewidencji księgowej, rozliczanych w czasie, kosztów operacyjnych to jest, zaliczania w ciężar bieżącego okresu sprawozdawczego, wydatków poniesionych w okresach poprzednich ujętych na tym koncie.

Koszty podlegające rozliczaniu w czasie, ujmowane wstępnie na kon­tach zespołu 4, przenoszone są następnie do rozliczenia na konto 640 – za po­mocą konta 490, skąd trafiają na właściwe miejsca kosztów działalności: sta­tu­towej, statutowej pożytku publicznego (nieodpłatnej, odpłatnej) i gospodarczej, w od­po­wiednich okresach sprawozdawczych.

Podstawowym kryterium, kwalifikującym określone koszty do rozliczenia w czasie, jest ich wpływ na poziom kosztów i uzyskanie współmierności z przychodami.

Rozliczanie w czasie nawet znacznych kosztów, nie jest wskazane jeżeli występują one cyklicznie, w zbliżonej wysokości, we wszystkich okresach sprawozdawczych.

Przy kwalifikowaniu do rozliczeń międzyokresowych kosztów operacyjnych, których okres odpisywania nie jest jednoznacznie określony, powinno się uwzględniać zasadę istotności i ostro-żnej wyceny i nie wydłużać nadmiernie okresu rozliczenia, aby nie spowodować nieuzasadnionego aktywowania kosztów.Jeżeli natomiast np. koszty najmu lub dzierżawy dotyczą pewnego okresu czasu, to pełne rozliczenie kosztów powinno odpowiadać temu okresowi.

Po stronie Dt konta 640 – „Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Przeniesienie z kont zespołu 4 kosztów (wydatków) poniesionych w okresie sprawozdawczym, zakwalifikowanych do rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów operacyjnych np. kosztów remontów, kosztów prac rozwojowych, odpisu dokonanego z góry na Z.F.Ś.S., kosztów ubezpieczeń poniesionych z góry itd.

490

2.

Przeniesienie różnicy pomiędzy zarachowanymi a poniesionymi rzeczywiście kosztami wytworzenia usług długotrwałych, zakończonych w danym okresie sprawozdawczym

701

Po stronie Ct konta 640 – „Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Zaliczanie kosztów podlegających rozliczaniu w czasie (wydatków poniesionych w okresie poprzednim) do kosztów danego okresu spra-wozdawczego

500, 510, 520, 530, 550, 551

2.

Przeniesienie kosztów, zakończonych powodzeniem, prac rozwojowych

020

3.

Przeniesienie różnicy pomiędzy zarachowanymi a rzeczywiście poniesionymi kosztami wytworzenia usług długotrwałych, zakończonych w danym okresie sprawozdawczym

701

Ewidencja szczegółowa do konta 640, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową), powinna uwzględniać podział na tytuły czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów operacyjnych oraz właściwie odzwierciedlać sposób i okres rozliczenia każdego rodzaju (tytułu) aktywowanych uprzednio kosztów.

W ewidencji szczegółowej do konta 640 powinny być wyodrębnione następujące np. tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów operacyjnych:

 • 640-01 – „Koszty remontów obiektów”,

 • 640-02 – „Koszty ubezpieczeń majątkowych”,

 • 640-03 – „Koszty czynszów i dzierżaw rozliczanych w czasie”,

 • 640-04 – „Odpisy na Z.F.Ś.S”,

 • 640-05 – „Pozostałe koszty rozliczane w czasie”,

z uwzględnieniem kosztów działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej Jednostki ZHP.

Konto 640 powinno wykazać saldo po stronie Dt, które oz­na­cza stan aktywowanych lecz jeszcze nie rozliczonych kosztów operacyj­nych dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

KONTO 642 – „ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE


KOSZTÓW OPERACYJNYCH”

Konto 642 – „Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych” służy do ewidencji księgowej kosztów operacyjnych przypadających na bieżący okres sprawozdawczy (miesiąc) lecz jeszcze nie poniesionych – nie stanowiących zobowiązania. Koszty te dotyczyć mogą ściśle określonych świadczeń, wykonanych na rzecz Jednostki ZHP, jak również kosztów prawdopodobnych, których kwota bądź data nie są jeszcze znane, ale powstanie zobowiązania jest niewątpliwe. Odnosi się to w szczególności do świadczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.Świadczenia zaliczane do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów operacyjnych i zasady określania ich wysokości powinny być uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.

Czas i sposób ich rozliczania powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady współmierności kosztów do przychodów.

Decyzje o utworzeniu rezerwy na koszty przyszłych okresów podejmuje każdorazowo Skarbnik Jednostki ZHP, uwzględniając ich wpływ na wynik finansowy z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.Po stronie Dt konta 642 – „Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Pokrycie, w okresie sprawozdawczym, kosztów na któ­re utworzono uprzednio rezerwę (rozwiązanie utworzonej uprzednio rezerwy na przewidywane koszty) – do rozliczenia

490

2.

Odpisanie różnic pomiędzy zarachowanymi a rze­czy­wiście poniesionymi kosztami wytworzenia usług dłu­gotrwałych, zakończonych w danym okresie sprawozdawczym

701

Po stronie Ct konta 642 – „Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Zarachowanie kosztów ściśle określonych świadczeń wykonanych na rzecz Jednostki ZHP lecz nie stanowią­cych jeszcze zobowiązania – w koszty odpowiednich rodzajów działalności operacyjnej

500, 510, 520, 530, 550, 551

2.

Ujęcie kosztów prawdopodobnych, związanych ze sprze­danymi, w okresie sprawozdawczym, produktami których kwota lub data powstania nie są jeszcze znane (napraw gwarancyjnych, napraw lub robót z tytułu rękojmi za produkty długotrwałego uzyskania)

701

3.

Utworzenie rezerwy na przewidywaną stratę związaną z niewykonaniem nie zakończonej ostatecznie usługi długotrwałej

701


Ewidencja szczegółowa do konta 642, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową), powinna zawierać wyodrębnie­nie poszczególnych tytułów rezerw tworzonych na koszty przyszłych ok­re­sów sprawozdawczych Jednostki ZHP i udokumentowanie ich rozwiązania (rozliczenia).

Saldo Ct konta 642 wykazuje stan rezerw działalności operacyjnej nie rozwiązanych (nie rozliczonych) w koszty przyszłych okresów sprawoz­daw­czych działalności: statutowej, statutowej pożytku publicznego (nieodpłatnej i odpłatnej) i gospodarczej Jednostki ZHP.
KONTO 643 – „ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
I PRZYCHODÓW FINANSOWYCH”
Konto 643 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów finan­sowych” służy do ewidencji księgowej rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów finansowych które, w zakresie wynikającym z pos­ta­nowień ustawy o rachunkowości, podlegają rozliczaniu w czasie.

Konto 643 funkcjonuje w analogiczny sposób jak konta czynnych i bier­­nych rozliczeń międzyokresowych kosztów operacyjnych lecz bez korespondencji z kontami zespołu 4, ale w korespondencji z kontami zespołów 1 i 2 oraz 7.Po stronie Dt konta 643 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów finansowych” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Zapłacenie z góry lub w okresie sprawozdawczym odsetek i prowizji, podlegających rozliczeniu w czasie od:

 1. kredytów bankowych

 2. pożyczek

130, 131, 135, 136242, 243 (130)

2.

Zapłacenie kosztów gwarancji bankowych dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych

130, 131, 135, 136

3.

Naliczenie odsetek, na dzień bilansowy od lokat i udzielonych pożyczek, które nie stały się jeszcze należnością

750

4.

Zaliczenie, otrzymanych lub zarachowanych uprzednio z góry odsetek, do przychodów finansowych danego okresu sprawozdawczego

750


Po stronie Ct konta 643 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przy­chodów finansowych” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Dokonanie odpisów, w ciężar kosztów finansowych, poszczególnych okresów sprawozdawczych (miesięcy), zapłaconych uprzednio z góry odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek

751

2.

Ujęcie w ciężar kosztów finansowych przypada­ją­cych w okresie sprawozdawczym (miesiącu) rat i kosztów za otrzymanie gwarancji bankowych

751

3.

Ujęcie otrzymanych z góry odsetek lub zarachowanie odsetek które stały się należnością

130, 131, 242, 243

Ewidencja szczegółowa do konta 643, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową), powinna wyodrębniać poszczególne tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów finansowych oraz sposoby ich rozliczania w koszty lub przychody finansowe danego okresu sprawozdawczego (miesiąca) działalności: statutowej, statutowej pożytku publicznego (nieodpłatnej i odpłatnej) i gospodarczej.

Saldo Dt lub Ct konta 643 oznacza odpowiednio stan aktywowanych kosztów finansowych do rozliczenia w ciężar kosztów finansowych przyszłych okresów sprawozdawczych (miesięcy) lub przychodów finansowych, zarachowanych albo pobranych z góry, do zaliczenia do przychodów finansowych przyszłych okresów sprawozdawczych.

KONTO 670 – „INWENTARZ ŻYWY”Konto 670 – „Inwentarz żywy” służy do ewidencji księgowej inwentarza żywego: zwierząt służących do pilnowania mienia (psów) oraz ochrony towarów w magazynach, sklepach, hurtowniach przed gryzoniami (kotów) i innych potrzeb prowadzonej działalności w wartości poniesio-nych kosztów zakupu.

Po stronie Dt konta 670 ujmuje się przychody zwierząt z zakupu, a po stronie Ct rozliczenie kosztów zakupu zwierząt w okresach ich użytkowania w koszty danego rodzaju działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego (nie­odpłatnej i odpłatnej) i gospodarczej albo przeniesienie ich wartości na odpowiednie konto w związku z ich sprzedażą, zaginięciem, uśpieniem itd.

Po stronie Dt konta 670 – „Inwentarz żywy” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Ujęcie zakupów inwentarza żywego np. psów, kotów

100, 201, 234, 248

Po stronie Ct konta 670 – „Inwentarz żywy” ujmuje się w szczególności:

Wyszczególnienie i treść

zdarzeń (operacji) gospodarczych

Konto

przeciwstawne

1

2

1.

Odpisanie kosztów użytkowania zwierząt np. psów, kotów

410, 080

2.

Odpisanie wartości zwierząt:

 1. sprzedanych lub wydanych (odbiorcy)

 2. zaginionych

 3. uśpionych

761


240 (771)

761


Ewidencja szczegółowa do konta 670, prowadzona w pomocniczej księdze rachunkowej (w zbiorze tworzącym pomocniczą księgę rachunkową), powinna pozwalać na identy­fi­kację ilości i wartości zwierząt wg ich rodzajów, w powiązaniu z osobami za nie odpowiedzialnymi.

Saldo Dt konta 670 oznacza aktualną wartość księgową zwierząt w użytkowaniu, na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wy­ce­ny.


*) Jeżeli ewidencja księgowa produktów prowadzona jest w rzeczywistym koszcie wyt­worzenia to można zaniechać bieżącej ewidencji księgowej na koncie 600 ustalając, w danej Jed­nostce ZHP, spisem z natury stan zapasów na koniec okresów sprawozdawczych i dokonując korekty kosztów wytworzenia z tytułu produktów nie sprzeda­nych, głównie dla celów podatkowych.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna