ZespóŁ opieki zdrowotnej w nysiePobieranie 1,19 Mb.
Strona1/8
Data30.03.2018
Rozmiar1,19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  1. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE


ul. Bohaterów Warszawy 34

48 - 300 Nysa


NIP 753-19-67-997

KONTO BSK S. A. O/NYSA 11 1050 1490 1000 0022 1293 3135

REGON 000313443

TEL. 77/ 40 87 830

FAKS 77/ 43 33 038 lub 40 87 839

E-MAIL zp@zoznysa.pl


  1. SPECYFIKACJA

  2. ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


(SIWZ)


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, narzędzi laparoskopowych, narzędzi do zabiegów ERCP, narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, narzędzi do endoskopowych zabiegów zatok, akcesoriów zużywalnych do badań endoskopowych.

NUMER Zamówienie publiczne Nr ZP- 19/2012

ZAMÓWIENIA: ogłoszone przez ZOZ Nysa

TRYB UDZIELENIA

ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

PODSTAWA ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

PRAWNA: publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)

ZATWIERDZENIE Nysa, dnia 17.05.2012r.

DOKUMENTACJI: Podpis Zamawiającego

      1. I. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa zwany w dalszej części Zamawiającym, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, narzędzi laparoskopowych, narzędzi do zabiegów ERCP, narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, narzędzi do endoskopowych zabiegów zatok, akcesoriów zużywalnych do badań endoskopowych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, narzędzi laparoskopowych, narzędzi do zabiegów ERCP, narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, narzędzi do endoskopowych zabiegów zatok, akcesoriów zużywalnych do badań endoskopowych, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ


Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadania:

Zadanie nr 1 – dostawa cewników, drenów, łączników oraz zestawów do drenażu klatki piersiowej i otrzewnej

Zadanie nr 2 – dostawa drenów do jamy brzusznej, drenów i końcówek do odsysania pola operacyjnego

Zadanie nr 3 – dostawa kateterów do embolektomii

Zadanie nr 4 – dostawa ostrzy chirurgicznych oraz urządzeń do zdejmowania ostrzy

Zadanie nr 5 – dostawa siatek i protez powięzi do operacyjnego leczeniaprzepuklin oraz barwnych odciągów chirurgicznych

Zadanie nr 6 – dostawa siatek przepuklinowych IPOM

Zadanie nr 7 – dostawa zamkniętych systemów do autotransfuzji pooperacyjnej

Zadanie nr 8 - dostawa protez naczyniowych

Zadanie nr 9 – dostawa narzędzi do zabiegów ERCP

Zadanie nr 10 – dostawa protez żółciowych, sond nosowo – żółciowych oraz balonów do ekstrakcji złogó

Zadanie nr 11 – dostawa kaniulotomów wielorazowego użytku oraz koszyków do usuwania złogów żółciowych

Zadanie nr 12 – dostawa balonów do poszerzania zwężeń o obrębie przełyku i jelita grubego

Zadanie nr 13 – dostawa protez samorozprężalnych do dróg żółciowychZadanie nr 14 – dostawa wielorazowego zestawu do wprowadzania stentów

Zadanie nr 15 – dostawa narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku

Zadanie nr 16 – dostawa trokarów laparoskopowych wielorazowego użytku

Zadanie nr 17 – dostawa refraktorów wielorazowego użytku

Zadanie nr 18 – dostawa klipsownic i klipsów polimerowych

Zadanie nr 19 – dostawa frezów do SHAVER SYSTEM typ SV – 8002 VIMEX

Zadanie nr 20 – dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku

Zadanie nr 21 – dostawa akcesoriów endoskopowych

Zadanie nr 22 – dostawa akcesoriów endoskopowych

Zadanie nr 23 – dostawa elektrod argonowychZadanie nr 24 – dostawa narzędzi do endoskopowych zabiegów zatok
UWAGA:

Dotyczy zadania nr 20

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 20 stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania określone w wyżej wymienionym załączniku.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów opisanych w załączniku spowoduje odrzucenie oferty.


 1. Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 20 zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia podlegający warunkom gwarancji i serwisu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ


2. CPV: 33.14.00.00-3
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w :

 • ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679),

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416)

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 74)

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, Nr 186, poz. 1252)

 • Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w trakcie trwania umowy oferowanych wyrobów medycznych lub wyposażeń wyrobów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 1pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

 2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał etykiety oraz instrukcje obsługi w języku polskim.      1. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWENIA

 1. Wydawanie towaru następować będzie partiami stosowanie do potrzeb Zamawiającego przez okres jednego roku od daty podpisania umowy.

 2. Wielkość i termin wydania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego przekazanych na piśmie, za pośrednictwem faxu, na druku opracowanym  przez Zamawiającego.

 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od złożenia dyspozycji  przez Zamawiającego.

 4. Wykonawca dostarczał będzie towar na własny koszt do magazynu Szpitala w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 23 w dniach od poniedziałku  do piątku w godz. od 8 00 do 1400      1. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wymagania na podstawie

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie przez komisję przetargową na podstawie złożonych

dokumentów przez Wykonawcę. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą „ spełnia / nie spełnia”.      1. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie załącznikiem nr 2 do

SIWZ.


II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 lub 4 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, tj. w pkt. II ppkt. od 2 do 4 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,


b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.III. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Zamawiający wymaga dostarczenia: 1. Deklaracji Zgodności - ( oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi )

 2. Certyfikatu Zgodności ( art. 2.1.8. ustawy o wyrobach medycznych „dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi”) dla wyrobów medycznych : zgodnie z art. 29 ustawy o wyrobach medycznych - dla wyrobów medycznych :

a/ klasy I z funkcją po miarową

b/ klasy I sterylnej

c/ klasy II a

d/ klasy II b

e/ klasy III

f/ aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

g/ do diagnostyki in vitro z wykazu A

h/ do diagnostyki in vitro z wykazu B 1. Formularza Powiadomienia/ Zgłoszenia/ do Rejestru Wyrobów Medycznych do każdej pozycji w zadaniach zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679, art. 2.1.12, art. 58, art. 59, art. 60 oraz art. 134 ), złożenie dokumentu potwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dołączonym formularzu, w przypadku braku potwierdzenia złożenia formularza przez Urząd, Wykonawca dołączy do oferty Formularz Powiadomienia/ Zgłoszenia/ do Rejestru Wyrobów Medycznych wraz z oświadczeniem, podpisanym przez upoważnioną osobę , że w dniu ……………….. zostały złożone wymagane dokumenty w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 2. Etykiet w języku polskim

 3. Instrukcji obsługi w języku polskim

 4. Materiałów informacyjnych - katalogi oferowanych produktów zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania określone przez zamawiającego, z nazwą producenta, opisem których pozycji formularza cenowego dotyczą - w języku polskim.

Wszystkie dokumenty muszą być ważne przez okres na jaki zostanie zawarta umowa (art. 10.1 w wyrobach medycznych).

W przypadku kończącego się terminu ważności dokumentu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wymagany aktualny dokument w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności dokumentu przedstawionego w ofercie przez Wykonawcę. W przypadku kiedy dokument traci ważność podczas sprawdzania ofert i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawca dostarczy aktualny dokument w następnym dniu po otrzymaniu informacji, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy dokument traci ważność podczas trwania umowy Wykonawca musi załączyć do aktualnego dokumentu oświadczenie, że dostarczy przedłużenie dokumentu do siedziby Zamawiającego.

W przypadku gdy dokument traci ważność przed podpisaniem umowy Wykonawca wraz z egzemplarzem podpisanej umowy dostarczy Zamawiającemu aktualny dokument.

W przypadku, kiedy zamawiający nie będzie w stanie na postawie dostarczonych dokumentów oraz materiałów informacyjnych potwierdzić żądanych parametrów – wymagań oferowanych wyrobów wezwie wykonawcę do dostarczenia próbki. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, który dostarczył próbkę pozostanie ona u zamawiającego przez okres 4 lat zgodnie z art. 97 ustawy Prawo zamówień publicznych.
       1. VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

       2. ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

 1. Zamawiający wprowadza formę komunikowania się pisemnie, faksem (77/ 433 30 38, 40 87 839) lub drogą elektroniczną zp@zoznysa.pl ; jacykowska@zoznysa.pl

 2. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania oryginałów oświadczeń lub dokumentów dostarczonych faksem lub pocztą elektroniczną.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia kierując swoje zapytania drogą elektroniczną:

zp@zoznysa.pl, jacykowska@zoznysa.pl lub faksem nr 77 43 33 038 , 40 87 839

 1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu otwarcia ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

 4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- sprawy merytoryczne – mgr Krystyna Strzelska – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień

Publicznych tel. 77/ 40 87 816

- sprawy formalno-prawne - Anna Jacykowska – stanowisko ds. Zamówień Publicznych - tel. /077/

40 87 839, e-mail: zp@zoznysa.pl ; jacykowska@zoznysa.pl      1. VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy.

      1. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.      1. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować

ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną określoną ofertę.

 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą

i czytelną techniką.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z

przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego

tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.


 1. Ofertę należy złożyć na druku "Oferta" zał. nr 1 do SIWZ.

 2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie

opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

Przetarg znak: ZP – 19/2012Oferta na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, narzędzi laparoskopowych, narzędzi do zabiegów ERCP, narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, narzędzi do endoskopowych zabiegów zatok, akcesoriów zużywalnych do badań endoskopowych.

/Zadanie nr ……………/

 1. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany lub zostanie inaczej opisana, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Oferta – formularz ofertowy oraz załączniki do niej, powinny być podpisane przez wykonawcę umocowanego przedstawiciela/li wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o sposobie reprezentacji w stosownym dokumencie (Krajowy Rejestr Sądowy) lub udzielonym pełnomocnictwem, a w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki w zakresie dotyczącym sposobu jej reprezentowania.

 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą załączyła do oferty aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, celem możliwości ustalenia uprawnień do podpisywania oferty.

 5. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby wskazane w pkt. 9 lub kopię pełnomocnictwa, która winna być potwierdzona notarialnie.

12. W przypadku gdy Wykonawca składa kserokopię dokumentu, musi być ona poświadczona za

zgodność z oryginałem z wpisaniem klauzuli: za zgodność z oryginałem, data, podpis, pieczęć imienna 1. W przypadku nieczytelnej kserokopii, zamawiający wezwie wykonawcę do okazania oryginału dokumentu dla porównania z nieczytelną kopią.

 2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Dokumenty zawierające te informacje należy złożyć w osobnej części i odpowiednio je oznaczyć np. dokumenty poufne. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 4. W załączniku nr 5 do SIWZ „Wykaz asortymentowo-cenowy” w kolumnie „Informacja o produkcie i producencie ” należy podać wymagane dane w celu bezspornej identyfikacji oferowanego wyrobu. W przypadku gdy producent nie stosuje numerów katalogowych, Wykonawca złoży oświadczenie o niestosowaniu numerów katalogowych przez producenta i wpisze numery własnego kodu towarowo – magazynowego.

 5. W zależności od zadania należy do oferty dołączyć odpowiednie wypełnione załączniki.

17. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

18. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.      1. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. IX. pkt.6 niniejszej Specyfikacji należy złożyć do dnia 29.05.2012r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Nysie, ul. Boh. Warszawy 34, I piętro, pokój nr 17 w dniu 29.05.2012r. o godz. 12:15.      1. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w poszczególnych zadaniach poprzez wskazanie w ofercie

cen netto, stawki podatku VAT oraz ceny brutto oferty,

2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie wypełnionego załącznika nr 5 do SIWZ „Wykaz asortymentowo-

cenowy”.


3. Wykonawca powinien w ofercie podać: ilość x cenę jednostkową netto = wartość netto + stawka

podatku VAT = wartość brutto

4. W cenie oferty, o której mowa wyżej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompletnym

wykonaniem zamówienia (koszty transportu i przesyłek, cło, koszty ubezpieczenia, itp.)

5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę oferty.

6. Wszystkie ceny w dokumentach ofertowych należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek ( poprawa omyłek rachunkowych nastąpi zgodnie z pkt. 2) ,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,

którego oferta została złożona.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawie w ofercie winien wyrazić zgodę na poprawienie tej omyłki pod rygorem odrzucenia oferty.      1. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów wyboru ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
LP.

KRYTERIUM

RANGA

1.

Oferowana cena

100%

Cmin

Wartość punktowa ceny =R x -------

Cn

R - rangaCmin - cena minimalna

Cn - cena oferowana 1. Ocenę końcową oferty stanowi najwyższa ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”.

 2. W przypadku, kiedy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.      1. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY
      2. W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 3 a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.      1. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie jest wymagane.
      1. XV. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Do oferty Wykonawca złoży oświadczenie, że zapoznał się z załączoną propozycją umowy, którą przyjmuje bez zastrzeżeń. Propozycja umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.

      1. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

b) odrzucenia oferty odwołującego.


 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

 4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

 8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załącznik Nr 1do SIWZ

znak: ZP-19/2012

.................................

/pieczątka firmowa/  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna