Zespół Mikrodelecji 2q11. Poradnik dla rodziców I lekarzyPobieranie 460,52 Kb.
Strona1/10
Data03.11.2017
Rozmiar460,52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Zespół mikrodelecji 22q11.2 – poradnik dla rodziców i lekarzy
Zespół mikrodelecji 22q11.2

Poradnik dla rodziców i lekarzy


Anomalia DiGeorge’a Zespół Podniebienno-Sercowo-Twarzowy (Velo Cardio Facial Syndrome) ● Zespół Shprintzen’a CTAFS (Conotruncal Anomaly Face Syndrome) ● CATCH22 (Cardiac Defect, Abnormal Facies, Thymic Hypoplasia, Cleft Palate, Hypocalcemia, Chromosome 22) ● Zespół Caylor’a (Caylor Cardiofacial Syndrome) ● Zespół Optiz G/BBB


Grupa Wsparcia 22q11.2

Wydanie 7/12.2003Wstęp.
Pierwszym pytaniem, jakie zwykle zadają rodzice to: czym jest zespół mikrodelecji 22q11.2 (czy też anomalia DiGeorge’a / VCFS - zespół podniebienno-sercowo- twarzowy) ?

Zespół mikrodelecji 22q11.2 jest zespołem wad rozwojowych spowodowanych wystąpieniem specyficznego zaburzenia genetycznego - mikrodelecji długiego ramienia chromosomu 22. Mikrodelecja ta powoduje wypadnięcie niewielkiego obszaru w chromosomie 22 (zwykle usunięciu podlega obszar o rozmiarze 3 milionów par zasad), w którym zlokalizowanych jest kilka genów (zapis 22q11.2 określa dokładnie obszar, który został dotknięty delecją – jest to 2 subprążek w 1 rejonie 1 prążka na długim ramieniu chromosomu 22). W wyniku utraty genów regionu 22q11.2 dochodzi do zaburzeń rozwojowych komórek 3-ego i 4-ego łuku oskrzelowego. Wystąpienie takiej mikrodelecji powoduje zaburzenia w embrionalnej migracji komórek grzebienia nerwowego do rozwijających się struktur organizmu a zwłaszcza szyi i odpowiada za wystąpienie objawów choroby. Z uwagi na bardzo zmienny fenotyp tego zaburzenia było ono na przestrzeni lat obserwowane i opisywane przez wielu naukowców, co pociągnęło za sobą niekonsekwencje w nazewnictwie.

Anomalia DiGeorge’a opisana w 1965 roku charakteryzuje się brakiem lub dysfunkcją grasicy i gruczołów przytarczycznych, hipokalcemią w okresie noworodkowym, zaburzeniami immunologicznymi, cechami dysmorfii twarzy i współistnieniem wrodzonych wad serca dotyczących w szczególności podziału stożka i pnia naczyniowego (u ok. 97% pacjentów z anomalią DiGeorge’a obserwuje się wady serca). W 1978 roku opisano z kolei VCFS (czyli zespół podniebienno- sercowo-twarzowy) cechujący się niewydolnością podniebienno-gardłową, rozszczepem podniebienia (otwartym lub podśluzówkowym), problemami z nauką, wrodzonymi wadami serca, niedoczynnością tarczycy, dysmorfią twarzy i upośledzeniem bądź opóźnieniem umysłowym. Kolejnym zespołem uwarunkowanym wystąpieniem mikrodelecji 22q11.2 jest opisany niezależnie w literaturze CTAFS (czyli Conotruncal Anomaly Face Syndrome) charakteryzujący się wystąpieniem wrodzonych wad serca dotyczących podziału stożka i pnia naczyniowego (TOF – Tetralogia Fallota, TAC- wspólny pień tętniczy, TGA – przełożenie wielkich pni tętniczych, DORV – odejście obu tętnic z prawej komory, TOF/PA – atrezja zastawki tętnicy płucnej czy też IAA typ B – przerwanie łuku aorty) oraz subtelną dysmorfią twarzy. Do zespołów wad rozwojowych spowodowanych wystąpieniem mikrodelecji 22q11.2 należy także zaliczyć zespół Cayler’a manifestujący się współistnieniem wady serca i jednostronnym porażeniem nerwu twarzowego oraz zespół Optiz G/BBB charakteryzujący się hyperteloryzmem, rozszczepem podniebienia i/lub wargi, zaburzeniami połykania, anomaliami układu moczowo-płciowego (zwłaszcza spodziectwem), opóźnieniem umysłowym i współistniejącymi wrodzonymi wadami serca.

Podsumowując, w wyniku utraty genów regionu 22q11.2 (region krytyczny delecji obejmuje 480 tys. par zasad) dochodzi do zaburzeń rozwojowych różnych narządów przy czym obraz kliniczny choroby jest na tyle zmienny, iż nawet w obrębie tej samej rodziny obserwuje się wielką zmienność fenotypu. Dotychczas sądzono, iż zmienność ta spowodowana jest rozmiarem delecji, lecz w miarę rozwoju technik cytogenetycznych okazało się, że osoby z taką samą delecją wykazują bardzo dużą zmienność ekspresji objawów. Przypuszcza się, iż obraz kliniczny choroby uwarunkowany jest także poprzez inne geny niezwiązane z krytycznym obszarem 22q11.2. Za tą hipotezą przemawia fakt, iż cechy charakterystyczne dla zespołu mikrodelecji 22q11.2 opisuje się u osób z mikrodelecją na krótkim ramieniu chromosomu 10 (czyli 10p) a z „poprawną zawartością” w rejonie 22q11.2. Reasumując, każdy przypadek zespołu mikrodelecji 22q11.2 charakteryzuje się fenotypem „mieszczącym się” w zakresie anomalii DiGeorge’a, VCFS czy też CTAFS, co jeszcze bardziej uzasadnia posługiwanie się nazwą „zespół mikrodelecji 22q11.2” jako najlepszą na opisanie tego zmiennego i złożonego zespołu wad wrodzonych.


Czy tego typu zaburzenie jest częste?
Zespół mikrodelecji 22q11.2 występuje znacznie częściej niż pierwotnie sądzono a częstość jego występowania w ogólnej populacji jest obecnie oceniana na 1 na 4000 żywych urodzeń. Pierwotne zaniżone dane szacunkowe wynikały z faktu, iż nie wszystkie osoby będące „nosicielem” zespołu mikrodelecji 22q11.2 były tego świadome, gdyż po pierwsze nie u wszystkich tych osób obserwuje się problemy kliniczne, a po drugie – jeszcze do niedawna nie było skutecznych technik do wykrycia tak niewielkich zaburzeń genetycznych. Nie bez znaczenia jest też fakt nikłej znajomości tego tematu przez środowisko lekarskie niezwiązane bezpośrednio z wysokospecjalistycznymi ośrodkami opieki zdrowotnej.

W zespole mikrodelecji 22q11.2 często obserwuje się wrodzone wady serca. Kilka ośrodków kardiologicznych w Polsce zaleca badania w kierunku tego zespołu w przypadku stwierdzenia wrodzonych wad serca u dzieci (dotyczących zwłaszcza podziału stożka i pnia naczyniowego) czy też dysmorfii twarzy. Dysmorfia oznacza, ogólnie rzecz ujmując, pewne charakterystyczne zmiany w budowie twarzoczaszki, które niejednokrotnie są sygnałem do podejrzenia wystąpienia wielu zespołów uwarunkowanych genetycznie (dla przykładu zespół Down’a). W celu wykrycia zespołu mikrodelecji 22q11.2 należy wykonać badanie genetyczne dziecka/płodu przy użyciu techniki FISH (hybrydyzacja fluorescencyjna in situ). Powyżej wspomniana technika cytogenetyczna, rozwinięta w ostatnich latach, pozwala na 100% potwierdzenie bądź wykluczenie mikrodelecji 22q11.2, co ma bezpośrednie znaczenie w zakresie wykonania niezbędnej, wczesnej diagnostyki i leczenia dzieci z tym zespołem. Ma to szczególne znaczenie w świetle faktu, iż zespół mikrodelecji 22q11.2 charakteryzuje się bardzo zmienną ekspresją u poszczególnych osobników. Toteż niejednokrotnie postawienie właściwej diagnozy jest trudne a kierowanie dużej liczby osób na badania techniką FISH jest niemożliwe, gdyż badania te są bardzo kosztowne. Czasami nawet zdarza się, iż osoba będąca nosicielem zespołu mikrodelecji 22q11.2 nie jest tego świadoma, a dowiaduje się po urodzeniu dziecka z takim zaburzeniem genetycznym.


Jak wiele zaburzeń będzie posiadać moje dziecko z zespołem mikrodelecji 22q11.2 ?
Tak jak wspomniano wcześniej, zespół mikrodelecji 22q11.2 charakteryzuje się wielką zmiennością w ekspresji objawów u poszczególnych osób. Ta cecha wyklucza praktycznie jakąkolwiek prognozę stawianą przed urodzeniem, a niejednokrotnie nawet później, gdyż wiele z potencjalnych zaburzeń może uwidaczniać się na przestrzeni lat (jak np. problemy z nauką). Do tej pory, na dużej grupie dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2, doszukano się ponad 180 anomalii bezpośrednio związanych z tym zaburzeniem genetycznym. Nie znaczy to jednak, iż Twoje dziecko będzie dotknięte tymi wszystkimi anomaliami! Zwykle występuje kilka zaburzeń wywołanych wystąpieniem tej mikrodelecji, włączając w to wrodzoną wadę serca, nieprawidłową budowę i funkcję podniebienia, dysfunkcję grasicy i charakterystyczne, lecz subtelne cechy dysmorfii twarzy. Zdarza się także, iż w ogóle nie są notowane wyraźne i ważne klinicznie anomalie. Poza tym wiele z zaburzeń charakterystycznych dla zespołu mikrodelecji 22q11.2 występuje także oddzielnie w populacji ludzkiej lecz jednocześnie należy stwierdzić, iż u osób z tym zespołem uwarunkowanym genetycznie anomalie te występują znacznie częściej. Dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 wymagają kompleksowej opieki pediatrycznej z udziałem wielu specjalistów. Konieczne jest wykonanie badań: kardiologicznych, immunologicznych, metabolicznych z oceną gospodarki wapniowo-fosforanowej, endokrynologicznych, otolaryngologicznych i foniatrycznych, okulistycznych, urologicznych oraz neurologicznych.
Moje dziecko wydaję się być zbyt niskie jak na swój wiek. Czy to się zmieni?
Jest wiele przyczyn, z powodu których dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 mogą być mniejsze niż ich rówieśnicy. W wielu przypadkach powodem niskiego wzrostu jest występowanie wrodzonej wady serca, która wpływa na rozwój całego organizmu, lecz jej szybka korekta umożliwia takiemu dziecku osiągnięcie odpowiedniego wzrostu w późniejszym okresie. Odkryto również, że dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 są odrobinę niższe niż moglibyśmy się tego spodziewać mając na uwadze wzrost ich rodziców, lecz w tych przypadkach wzrost nie jest nienaturalnie niski, jedynie odrobinę niższy od tego, który moglibyśmy przewidywać mając na względzie rodziców. Jednakże, na co należy zwrócić szczególną uwagę, dorośli z zespołem mikrodelecji 22q11.2 rzadko kiedy są bardzo niscy. Chodź, jak dotąd nie zostały przeprowadzone badania, które wiązałyby wzrost dużej liczby dorosłych z zespołem mikrodelecji 22q11.2 i porównałyby tę grupę do ogólnej populacji, to doświadczenie kliniczne wykazuje, że dorośli z zespołem mikrodelecji 22q11.2 zwykle osiągają normalną wysokość. Jeżeli zaś chodzi o dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2, to tylko niewielka liczba z nich była niskorosła i wymagała podawania hormonu wzrostu. Reasumując, liczba takich dzieci jest tak mała, iż nie powinna ona być większa niż liczba dzieci w ogólnej populacji ludności, która potrzebuje tego typu leczenia.
Inną obserwacją, której dokonano jest to, że przyrost wzrostu w przypadku dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 może się odrobinę różnić od odpowiedniego przyrostu dla innych zdrowych dzieci. W wieku niemowlęcym, dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 mają opóźnienia wzrastania w porównaniu z rówieśnikami; kiedy jednak osiągają wiek szkolny, doganiają inne dzieci dość szybko. Należy przy tym być ostrożnym z interpretacją określenia ”mały”. Niemowlęta są często ważone w gabinetach lekarskich, ale ich długość nie jest mierzona. Konieczne jest porównywanie masy i wysokości ciała niemowlęcia z wartościami normy dla wieku określonymi w siatkach centylowych. Dlatego zbyt niska masa ciała nie zawsze znaczy, że dziecko nie zdoła dobrze się rozwinąć. Ponieważ, co podano powyżej, dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 są często krótsze niż inne niemowlęta, ich waga również może być niska. W szczególności sprawdza się to w przypadku dzieci z ciężkimi wrodzonymi wadami serca, które nie mogą być całkowicie skorygowane w okresie noworodkowym. Słabe krążenie może radykalnie zmniejszyć liniowy wzrost ciała i dlatego też często sprawdza się sytuacja, że dzieci, które są niższe nie jedzą tak dużo jak inne dzieci, ponieważ nie potrzebują tak wiele kalorii, aby utrzymać swoją prędkość wzrostu; większa ilość pokarmu nie uczyni ich wyższymi. Z tego powodu tak ważne jest, aby ocenić wagę w stosunku do wysokości, jako indeks proporcjonalności. Jest to w szczególności istotne, gdyż karmienie niemowląt w większej ilości może powodować zwracanie pokarmu.
Moje dziecko wydaję się być opóźnione rozwojowo. Czy nadrobi te zaległości?
Opóźnienie rozwoju jest częstą cechą u dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2, ale jest to czynnik bardzo zmienny - niektóre dzieci nie wykazują prawie żadnych problemów, inne zaś są dość opóźnione. Większość takich dzieci wykazuje jednak tendencje do „nadrabiania zaległości” w miarę rozwoju osiągając w późniejszym czasie typowy w odniesieniu do wieku poziom. Nie bez znaczenia, co należy kolejny raz podkreślić, jest w tej kwestii pomoc i zaangażowanie rodziców w pracy z dzieckiem. Jak pokazują dane amerykańskiej fundacji Velo-Cardio-Facial Syndrome Educational Foundation przeciętny wiek rozpoczęcia chodzenia jest bliższy 15-16 miesiącom niż 12 miesiącom dla ogólnej populacji. Opóźnienie rozwoju ruchowego ma wiele przyczyn, włączając w to ogólną hipotonię (za małe napięcie mięśniowe), która jest bardzo powszechną dolegliwością u dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2. Poza tym są czynniki takie jak wrodzona wada serca, wielokrotne hospitalizacje i operacje, nawracające infekcje i inne, które mogą ograniczyć aktywność dziecka, a co za tym idzie także jego rozwój. Jednakże można przewidzieć niektóre stopnie opóźnienia. Zauważono, że zdecydowana większość dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 rozwija się skokowo, w szczególności pomiędzy 3 i 4 rokiem życia, doprowadzając do tego że różnice pomiędzy nimi, a innymi dziećmi zacierają się. Przed rozpoczęciem wieku szkolnego, większość dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 wypada bardzo podobnie pod względem umiejętności ruchowych, aczkolwiek mogą być odrobinę opóźnione aniżeli inne dzieci. Podobnie jest także w przypadku rozwoju umiejętności mowy - przeciętny wiek wypowiedzenia pierwszego słowa dla dziecka z zespołem mikrodelecji 22q11.2, to według wspomnianych wcześniej badań,19-ty miesiąc życia (choć jak wiadomo u zdrowych dzieci bywa też różnie). Można więc powiedzieć, że dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 mają własny profil rozwoju, który różni się od profilu rozwoju innych dzieci jednakże większość z nich „dogania” rówieśników przed ukończeniem 4 roku życia.
Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu mikrodelecji 22q11.2 u kolejnego dziecka?
Jeśli w Twojej rodzinie nie było wcześniej przypadku zespołu mikrodelecji 22q11.2 (czyli wykluczono zespół mikrodelecji 22q11.2 u Ciebie i Twojego współmałżonka) ryzyko wystąpienia tego zespołu u kolejnego dziecka jest takie samo jak dla całej populacji czyli 0.025%. W tym miejscu należy wspomnieć, iż istnieją inne zaburzenia genetyczne niezwiązane z zespołem mikrodelecji 22q11.2, które występując u „zdrowych” rodziców mogą w efekcie przyczynić się do powstania takiej delecji u poczętego dziecka znacznie podnosząc tym samym ryzyko. Do takich zaburzeń genetycznych należą m.in. translokacje (i inne nieprawidłowości chromosomowe). Nasuwa to wniosek, iż rodzice dziecka z zespołem mikrodelecji 22q11.2 powinni być zbadani również pod kątem innych nieprawidłowości genetycznych. Jeżeli którekolwiek z Was rodziców jest „nosicielem” zespołu mikrodelecji 22q11.2 ryzyko, iż Wasze kolejne dziecko będzie dotknięte takim zaburzeniem jest bardzo duże: bo wynosi aż 50% - jest to bardzo ważna informacja przy „planowaniu rodziny”. Inne ważne informacje dotyczące prognoz na przyszłość jak i poradnictwa genetycznego może i powinien przekazać Ci lekarz genetyk w specjalistycznym ośrodku poradnictwa genetycznego (w Warszawie są to: Poradnia Genetyczna Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii czy też Poradnia Genetyczna Instytutu Matki i Dziecka). Genetyk kliniczny powinien być osobą koordynującą problemy zdrowotne pacjenta z zespołem mikrodelecji 22q11.2, a także służyć informacją na temat nowych doniesień dotyczących postępów medycyny w tym zakresie. Odbywające się przynajmniej raz na rok wizyty kontrolne powinny zawierać w sobie ocenę stanu ogólnego pacjenta oraz być okazją do udzielenia rodzinie pacjenta porady genetycznej.
Jakich problemów z nauką mogę spodziewać się u mojego dziecka?
Z dotychczasowych obserwacji dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 wynika, iż większość z nich miewa pewne problemy z nauką. W większości tych przypadków problemy te nasilają się pomiędzy 7 a 8 rokiem życia. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż chociaż niedorozwój umysłowy zdarza się u dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2, to liczba takich przypadków jest niezmiernie mała. Jednakże prawdą jest także fakt, iż dzieci te mają nierzadko mniejszy iloraz inteligencji IQ niż ich rówieśnicy, zwłaszcza w przedziale wiekowym 7-10 lat. Ten zaniżony iloraz inteligencji (jeśli występuje) nie jest związany z jakimkolwiek niedorozwojem a wynika często z tego, iż dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 osiągają gorsze wyniki w specyficznych dziedzinach szkolnych. Wiele z testów określających IQ, a zwłaszcza test Wechsler’a dowodzi, iż takie dzieci mają zwykle specyficzne problemy przyswajania wiedzy jak i problemy z myśleniem abstrakcyjnym, co często objawia się kłopotami z rozwiązywaniem zadań matematycznych czy też rozumieniem czytanego tekstu. Ta ostatnia cecha jest o tyle ciekawa, iż dzieci te dosyć wcześnie zaczynają czytać i pisać, lecz w późniejszym okresie niezbyt dobrze radzą sobie ze zrozumieniem czytanego tekstu czy też opowiedzeniem o tym o czym się czytało (patrz artykuł o budowie mózgu). Z doświadczenia rodziców wynika, że można łatwo i skutecznie pomóc dziecku w tych problemach poprzez kilkakrotne powtarzanie czytanego tekstu lub dzielenie na mniejsze części – ułatwia to zapamiętywanie.
Czy wszystkie dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 mają problemy natury psychologicznej lub chorują na choroby psychiczne?
Prawdą jest, iż z wielu anomalii związanych z każdym zaburzeniem genetycznym zdarzają się takie, które występują niemal w każdym przypadku, z drugiej zaś strony zwykle zdarza się, iż dolegliwości te występują z różnym stopniem nasilenia u poszczególnych pacjentów. Dotychczas opublikowane materiały dotyczące badań w kierunku zaburzeń psychicznych dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 podają niestety sprzeczne informacje, jednak z dużą pewnością można stwierdzić, iż wiele dzieci z tym zaburzeniem genetycznym ma pewne problemy z zachowaniem. W wielu tych przypadkach problemy te nie są na tyle dotkliwe częste aby wymagały pomocy lekarskiej, jednakże w około 20% przypadków (dokładna częstość występowania nie jest znana) problemy, o których mowa wymagają leczenia przez lekarza specjalistę. W części z tych przypadków zaburzenia psychiczne stają się bardziej wyraźne w miarę wieku prowadząc czasami do wystąpienia poważnych chorób psychicznych dorosłości (zespół maniakalno-depresyjny, depresja, ADHD). Jednakże zbyt mała liczba dorosłych osób z zespołem mikrodelecji 22q11.2 została przebadana aby dokładnie określić częstość występowania tych problemów. U dziecka z zespołem mikrodelecji 22q11.2 konieczna jest konsultacja psychologiczna.
Kiedy powiedzieć dziecku, iż choruje na zespół mikrodelecji 22q11.2?
Niestety trudno udzielić jest jednoznacznej i dobrej odpowiedzi na to pytanie, gdyż najlepszy moment na przekazanie dziecku tej informacji zależny jest od kilku spraw. Pierwszą, nieulegającą wątpliwości jest wiek dziecka, gdyż ważne jest, aby zrozumiało ono znaczenie i wagę tej wiadomości. Drugą, niewątpliwie ważną sprawą jest powód, dla którego przekazujemy dziecku tą informację i sposób jej przekazania. Ogólnie rzecz biorąc, nie należy przekazać dziecku więcej informacji aniżeli ono potrzebuje i może zrozumieć. Możecie być pewni, że gdy dziecko będzie chciało wiedzieć więcej to na pewno zapyta, jeśli nie od razu to w późniejszym czasie. Jednocześnie należałoby powiązać informacje o zespole mikrodelecji 22q11.2 z problemami, które u dziecka występują. Bardzo ważną sprawą jest przekazanie dziecku wszystkich niezbędnych informacji przed osiągnięciem przez nie dojrzałości płciowej.

Anomalie i zaburzenia występujące często u dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2.

PODNIEBIENIE
Jest to jeden z najczęstszych obszarów gdzie notowane są anomalie i jednocześnie na tyle ważny, iż Twoje dziecko musi być dokładnie zdiagnozowane. Wiele anomalii dotyczących podniebienia może mieć wpływ na rozwój Twojego dziecka i w związku z tym zaleca się, aby zbadali je lekarze następujących specjalności: laryngolog, audiolog, foniatra i logopeda celem postawienia pełnej diagnozy. Charakterystycznym objawem zespołu mikrodelecji 22q11.2 jest „ulewanie” pokarmu przez nos oraz niechęć dziecka do przyjmowania dużych objętości pokarmów. Dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 często z tego powodu bardzo wolno przybierają na wadze. Inny problem to towarzyszący temu zespołowi rozszczep podniebienia. Chociaż otwarty rozszczep podniebienia notuje się w tym zespole niezbyt często to znacznie częściej występuje już podśluzówkowy rozszczep podniebienia niedostrzegalny zwykle „gołym okiem”. Stanowi to poważny problem w procesie przyjmowania pokarmu, powodując często zaburzenia połykania, ulewanie przez nos czy trudności w mówieniu. Inną bardzo częstą anomalią u tych dzieci jest nieprawidłowa ruchomość podniebienia związana zwykle z hipotonią (czyli za małym napięciem mięśniowym). Oznacza to, iż mięśnie tylnej ściany gardła i powierzchni bocznych nie funkcjonują prawidłowo. Tej anomalii nie zobaczysz zaglądając po prostu dziecku do gardła, jednakże częstym jej zwiastunem jest obecność cienkiej niebieskiej linii biegnącej wzdłuż podniebienia miękkiego (tylna część podniebienia), która to może potwierdzać podśluzówkowy rozszczep podniebienia. Częstokroć tego typu anomalie muszą zostać poddane korekcji chirurgicznej, lecz o potrzebie takiego zabiegu zadecyduje lekarz specjalista zajmujący się Twoim dzieckiem. Skuteczne bezinwazyjne techniki wykrywające nieprawidłowości podniebienno-gardłowe to videofluoroskopia i nasendoskopia. Zapytaj swojego lekarza laryngologa czy też foniatrę o możliwości i potrzebę wykonywania takiej diagnostyki.

Problemy, o których mowa oraz ich wczesne wykrycie i leczenie mają fundamentalne znaczenie w procesie mówienia, komunikacji a następnie nauki, toteż nie należy ich lekceważyć, gdyż mogą w dużej mierze wpłynąć na rozwój Twojego dziecka, a także wpłynąć na wystąpienie opóźnienia rozwoju mowy.


Tab.1 Częstość występowania typowych dla zespołu mikrodelecji 22q11.2 wad podniebienia.

Rodzaj wrodzonej wady podniebienia

Częstość występowania

Niewydolność podniebienno-gardłowa (VPI)

27%

Podśluzówkowy rozszczep podniebienia

16%

Otwarty (pełny) rozszczep podniebienia

11%

Rozszczep języczka

5%

Rozszczep wargi (i podniebienia)

2%

Nierozpoznano (do dalszej kontroli)

14%

Bez wad podniebienia

17%

Dane uzyskane z opracowania The Children’s Hospital of Philadelphia – badano 181-osobową grupę dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 (piśmiennictwo #5)

PROBLEMY OTOLARYNGOLOGICZNE
Wiele z dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 jest narażonych na częstsze niż zwykle infekcje uszu co związane jest zwykle z nieprawidłową ich budową (są to cechy związane z dysmorfią twarzy). Te sytuacje mogą w efekcie prowadzić do utraty czy pogorszenia się słuchu lub nawet do perforacji błony bębenkowej. Z tego powodu ważne jest, aby Twoje dziecko zostało zbadane przez otolaryngologa i audiologa. Często wykonywanym badaniem jest badanie określające próg słyszalności mające na celu wykrycie ewentualnej wady słuchu. Do wielu anomalii w zakresie uszu może przyczyniać się także (jeśli występuje) rozszczep podniebienia, lecz jego wczesna korekcja wydatnie poprawia funkcjonowanie w zakresie tego narządu. Decyzje dotyczące losu przerośniętej tkanki adenoidalnej muszą być także podejmowane wspólnie przez lekarzy kilku specjalności, by i tak często występujące zaburzenia artykulacji, nie zostały pogłębione poprzez usunięcie trzeciego migdałka.

ZAPARCIA
Duża liczba dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 ma tendencje do częstych zaparć. Jak się przypuszcza ta uciążliwa dolegliwość może być spowodowana hipotonią (czyli słabym napięciem mięśniowym), która często występuje u tych dzieci i nie ogranicza się tylko do nieprawidłowej ruchomości podniebienia ale także do reszty ciała włączając w to okrężnicę. Aby złagodzić ten problem zachęcaj dziecko do częstego korzystania z toalety, podawaj mu dużo płynów oraz produktów bogatych w błonnik. Możesz także poprosić pediatrę, aby przepisał Twojemu dziecku odpowiednie lekarstwo łagodzące te dolegliwości np. laktulozę. U starszych dzieci notowano także zaparcia z bolesnymi skurczami żołądka, jednak tym ostatnim przypisuje się etiologię psychosomatyczną. Chociaż oficjalnie nie zostało udokumentowane to kilkoro rodzicom dzieci z tego typu dolegliwościami udało się złagodzić lub całkiem wyeliminować problem dzięki podawaniu dzieciom suplementów wapnia. Wydaje się to całkiem prawdopodobne gdyż wapń znany jest ze swojego oddziaływania na napięcie mięśniowe. W przypadku tego typu problemów trzeba zasięgnąć porady lekarza gastrologa.
SYSTEM IMMUNOLOGICZNY
Niektóre dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 rodzą się ze strukturalnymi i/lub funkcjonalnymi zaburzeniami grasicy (zdarza się też brak grasicy). Jest to zresztą cecha charakterystyczna anomalii DiGeorge’a występującej czasami jako element innych zespołów uwarunkowanych genetycznie. Jak wiadomo grasica jest bardzo ważnym narządem dla rozwoju wydolnego systemu immunologicznego u człowieka więc jej brak lub dysfunkcja powoduje deficyt komórek T we krwi. To zjawisko prowadzi w konsekwencji do niewydolności systemu immunologicznego oraz częstych infekcji, nierzadko groźnych dla życia (zwłaszcza w okresie niemowlęcym). Pomimo iż dysfunkcja grasicy zdarza się dosyć rzadko w obrazie zespołu mikrodelecji 22q11.2 to ważne jest, aby Twoje dziecko zostało przebadane przez specjalistę immunologa, który zleci szczegółowe badania krwi. Dzieci z deficytem komórek T czasami wymagają podawania preparatów immunoglobulin, co znacznie zmniejsza ryzyko poważnych infekcji. W przypadku, gdy u Twojego dziecka nie stwierdzono niewydolności układu immunologicznego to i tak wydaje się bardzo sensownym pomysłem podawanie mu specjalnych, „zabitych” szczepionek aniżeli tych, które zazwyczaj podaje się dzieciom (zwłaszcza przy współistnieniu wrodzonych wad serca). Twój lekarz immunolog dokładnie określi rodzaj szczepionek oraz indywidualny kalendarz szczepień, gdyż często się zdarza, iż niektóre szczepienia należy odłożyć w czasie (zwłaszcza BCG) aż system immunologiczny Twojego dziecka będzie w pełni rozwinięty.
ZABURZENIA METABOLICZNE
U wielu dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 w okresie noworodkowym występuje hipokalcemia (niski poziom wapnia) z powodu nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu przytarczyc. Pomimo, iż te problemy zwykle występują we wczesnym niemowlęctwie uzasadnione jest zbadanie Twojego dziecka przez specjalistę od zaburzeń metabolicznych (gospodarki wapniowo-fosforanowej), który może zmodyfikować ogólnie przyjętą suplementację witamin (zwłaszcza witaminy D3). Często w tego typu poradni wykonywane są także badania mające na celu określenie poziomu hormonów tarczycy i przytarczyc.
WRODZONE WADY SERCA
Wiele dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 rodzi się z wrodzoną wadą serca, często o złożonej anatomii. Wady te, jako takie są wynikiem zaburzenia genetycznego, jednakże ogromny postęp kardiologii i kardiochirurgii umożliwia korygowanie tego typu problemów dając tym samym dziecku szansę na długie i normalne życie. Nawet, jeśli Twoje dziecko wydaje się być zdrowe, bardzo ważne jest, aby zostało ono przebadane przez kardiologa, gdyż niektóre z wrodzonych wad serca przebiegają początkowo bezobjawowo lecz niosą za sobą ryzyko wystąpienia nieodwracalnych zmian patologicznych układu krążenia. Często potrzebne jest wykonanie wielu specjalistycznych badań kardiologicznych takich jak: rentgen klatki piersiowej z oceną wielkości sylwetki serca i przepływu płucnego, zapis elektrokardiograficzny, badanie echokardiograficzne serca oraz inne zależnie od typu wrodzonej wady serca. Wiele z wrodzonych wad serca występuje częściej u dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 toteż są niejako kojarzone z tym zaburzeniem genetycznym. Należą do nich: TOF – Tetralogia Fallota, TAC - wspólny pień tętniczy, TGA – przełożenie wielkich pni tętniczych, DORV – odejście obu tętnic z prawej komory, VSD – ubytek przegrody międzykomorowej czy też IAA typ B. Chociaż złożone wady serca będą z pewnością wymagały korekcji kardiochirurgicznej (czasem nawet wieloetapowej), istnieje też szereg wad wrodzonych serca o dużo łagodniejszym charakterze. W Polsce istnieje kilka wysokospecjalistycznych ośrodków kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej o naprawdę wysokim, światowym poziomie, co znacznie poprawia sytuację takich dzieci i daje im perespektywy na normalne życie. Podkreślić należy także fakt, iż bardzo ważne przy wrodzonych wadach serca jest dbanie o higienę i stan uzębienia dziecka, leczenie próchnicy zębów oraz stosowanie profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
Tab.2 Częstość występowania typowych dla zespołu mikrodelecji 22q11.2 wad układu krążenia.

Rodzaj wrodzonej wady serca

Częstość występowania

Tetralogia Fallota (TOF)

22%

Przerwany łuk aorty (IAA typ B)

15%

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)

13%

Wspólny pień tętniczy (TAC)

7%

Ring naczyniowy

5%

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)

3%

VSD/ASD

4%

Pozostałe (w sumie)

4%

Bez wady serca

26%

Dane uzyskane z opracowania The Children’s Hospital of Philadelphia – badano 222-osobową grupę dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 (piśmiennictwo #5)
NERKI
U niektórych dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 mogą występować pewne anomalie w budowie nerek i/lub układu moczowo-płciowego. Zwykle tego typu zaburzenia nie dają objawów klinicznych, więc celowe staje się wykonanie Twojemu dziecku badania ultrasonograficznego jamy brzusznej z oceną nerek dla wykluczenia potencjalnych problemów. Cześć takich pacjentów wymaga pomocy urologa /nefrologa z powodu zakażeń dróg moczowych, moczenia nocnego czy zaburzeń w oddawaniu moczu.
PRZEWLEKŁE BÓLE KOŃCZYN
Literatura dotycząca zespołu mikrodelecji 22q11.2 donosi, iż u wielu dzieci z tym zaburzeniem genetycznym zanotowano przewlekłe bóle nóg zarówno podczas chodzenia jak i w czasie snu. Niektóre dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 często i wielokrotnie budzą się w nocy, na pozór bez wyraźnej przyczyny, lub też podczas snu poruszają i kopią kończynami – prawdopodobnie w odpowiedzi na przewlekłe bóle nóg. Jednocześnie te same dzieci wydają się być bardzo aktywne w zabawie. Jako symptom tej dolegliwości obserwowany jest już we wczesnym dzieciństwie charakterystyczny zakrzywiony palec stopy. Ta właściwość wydaje się potwierdzać przypuszczenie, iż zespół mikrodelecji 22q11.2 powoduje pewne anomalie w budowie stóp (stopy końsko-szpotawe), które występują znacznie częściej niż w ogólnej populacji. Odpowiednie, zdrowotne obuwie może znacznie wspomóc rozwiązanie, choćby częściowe, tego typu problemów.
WYGLĄD TWARZY
Dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 posiadają często bardzo charakterystyczne lecz subtelne cechy dysmorfii twarzy. Cechy te nie zawsze są oczywiste a stają się bardziej zauważalne w dużej grupie dzieci z takim zaburzeniem genetycznym – nie są to jednak tak charakterystyczne anomalie jak np. w zespole Down’a. Co ciekawe, wspomniane cechy przez swój charakter zwykle powodują, iż dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 postrzegane są jako wyjątkowo piękne. Z uwagi na to nie można zwykle postawić diagnozy li tylko na podstawie dostrzegalnych cech budowy twarzy. Zdarza się także, iż lekarze w ogóle nie dostrzegają tych subtelnych malformacji do czasu, gdy nie dowiedzą się, że dziecko jest dotknięte zespołem mikrodelecji 22q11.2 tym bardziej, iż wiele podobnych cech można dopatrywać się u rodziców niebędących „nosicielami” mikrodelecji 22q11.2. Jednakże starano się sklasyfikować te, które są charakterystyczne dla tego zaburzenia genetycznego i w konsekwencji powstała lista przytoczona poniżej.
Te charakterystyczne cechy dysmorfii to:

 • małe, nisko osadzone małżowiny uszne,

 • małe usta,

 • „migdałowaty” kształt oczu,

 • hyperteloryzm (szerzej rozstawione oczy),

 • zmarszczka nakątna (telecanthus),

 • u noworodków nos jest zwykle dłuższy niż „typowy” z lekko „przytępionym” końcem (w późniejszym okresie staje się bulwiasty),

 • mała, cofnięta żuchwa (potencjalne problemy ortodontyczne),

 • długie, wąskie palce zwężające się ku końcowi (bardzo charakterystyczne),

 • krótka szyja.

Potencjalne anomalie w budowie żuchwy powinny być potwierdzone bądź wykluczone przez lekarza stomatologa czy też ortodontę.SPODZIECTWO
Spodziectwo jest wrodzoną deformacją prącia, która jest częstą wadą rozwojową chłopców w ogólnej populacji (1 na 200 żywych urodzeń płci męskiej) jednakże wydaje się być mocno związana z zespołem mikrodelecji 22q11.2. Zwykle schorzenie to jawi się w nieprawidłowo położonym ujściu cewki moczowej – na spodzie lub nawet u podstawy prącia. Spodziectwo dosyć łatwo może być skorygowane przez chirurga, lecz dla prawidłowego i pełnego zdiagnozowania potrzebna jest konsultacja urologiczna Twojego dziecka. Dopiero lekarz pediatra urolog zdecyduje o konieczności i sposobie leczenia Twojego dziecka a także przebada je pod kątem innych potencjalnych nieprawidłowości układu moczowo-płciowego. PROBLEMY NEUROLOGICZNE

PROBLEMY NEUROLOGICZNE
Stosunkowo rzadko pacjenci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 mają poważne problemy neurologiczne, takie jak padaczka czy zaburzenia równowagi. Jednakże wydaje się być cennym przeprowadzenie badania neurologicznego w przypadku jakichkolwiek podejrzeń nieprawidłowości z układu nerwowego, gdyż notowano przypadki pewnych anomalii w budowie i ukrwieniu mózgu (konieczne może okazać się wykonanie tomografii komputerowej mózgu, EEG). Odpowiednim specjalistą w tym zakresie będzie lekarz pediatra-neurolog.
ZABURZENIA POŁYKANIA
Rodzice dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 miewają dosyć często problemy z karmieniem swoich pociech. Już we wczesnym dzieciństwie objawia się to krztuszeniem, dławieniem, ulewaniem przez nos, słabym przyrostem wysokości i masy ciała a w późniejszym okresie niechęcią do przyjmowania pokarmów o stałej konsystencji czy też nieumiejętnością picia ze szklanki. Tego typu problemy nazywane są dysfagią lub zaburzeniami połykania i są wynikiem zaburzeń w przemieszczaniu pokarmu z ust do kolejnych partii przewodu pokarmowego. W niemowlęctwie zaburzenia te mogą być także ściśle związane z innymi problemami zdrowotnymi dziecka (problemy z oddychaniem, wady serca, anomalie jelit) a wymagającymi hospitalizacji czy też operacji, przyczyniając się w ten sposób do pogłębienia zaburzeń połykania. Ponieważ wiele dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 ma problemy z funkcjonowaniem podniebienia czy też wrodzone wady serca należy w pierwszej kolejności zakładać, iż mogące wystąpić zaburzenia połykania są ściśle związane z tymi głównymi anomaliami. Jednakże, co należy wyraźnie podkreślić, powaga i skala problemu niejednokrotnie każe nam domniemywać, iż zaburzenia połykania same w sobie są częstym i poważnym problemem charakterystycznym dla zespołu mikrodelecji 22q11.2. W tej części artykułu opiszemy najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów z karmieniem takich dzieci, odpowiemy na pytanie, dlaczego tak się dzieje oraz jak postępować w tych przypadkach.

Z obserwacji lekarzy szpitala dziecięcego w Filadelfii wynika, iż u około 30% dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 występują zaburzenia połykania. Co ciekawe grupa dzieci z tymi zaburzeniami nie różniła się znacząco od innych dotkniętych zespołem mikrodelecji 22q11.2. Innymi słowy, pacjenci z zaburzeniami połykania nie byli dotknięci większą liczbą anomalii aniżeli inne dzieci z tym zaburzeniem genetycznym. Dla przykładu częstość występowania wrodzonych wad serca, anomalii podniebienia, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 i zaburzeniami połykania była taka sama jak u dzieci z tym zespołem genetycznym ale bez zaburzeń połykania. W znaczącej liczbie przypadków dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 i dysfagią, zaburzenia połykania były obserwowane już w okresie okołoporodowym. Generalnie, charakter i stopień nasilenia tego typu problemów uzależniony jest przede wszystkim od wieku dziecka.


NIEMOWLĘCTWO

U niemowląt z zaburzeniami połykania najczęściej obserwuje się: krztuszenie, drażliwość i niepokój w czasie jedzenia oraz ulewanie pokarmu nosem (bardzo charakterystyczne). Chociaż wiele z tych niemowląt ma właściwy odruch i chęć ssania to większość z nich szybko się zniechęca na skutek krztuszenia się. Badania z użyciem promieni X potwierdziły, iż przyczyną tego typu problemów jest niedostateczna ruchomość mięśni tylnej ściany gardła przyczyniająca się przede wszystkim do „wypychania” pokarmu przez nos. Dodatkowym problemem okazał się być brak koordynacji w zamykaniu i otwieraniu przełyku odpowiedzialny za krztuszenie. Ta dolegliwość była obserwowana przede wszystkim u niemowląt i z uwagi na to nie należy jej lekceważyć, gdyż może prowadzić do niebezpiecznego dla życia stanu, jakim jest zachłystowe zapalenie płuc. Innymi udokumentowanymi zaburzeniami związanymi z przewodem pokarmowym są refluks żołądkowo-przełykowy oraz zaburzenia w przemieszczaniu treści żołądkowej w dół przewodu pokarmowego. Zwłaszcza te ostatnie świadczą o tym, iż u dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 występujące anomalie dotyczące przewodu pokarmowego mogą wywierać niekorzystny wpływ na każdą jego część.


WCZESNE DZIECIŃSTWO

W tym wieku wiele dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 i zaburzeniami połykania woli być karmione przy użyciu łyżeczki niż butelki. To zdaje się potwierdzać wyniki badań uzyskane przy udziale promieni X a dowodzące, iż dzieci takie nie mogą przyjmować raz za razem dużych porcji pokarmu. W takim przypadku, dla częściowego rozwiązania problemu należy karmić dziecko przy użyciu łyżeczki. Kolejnym problemem zgłaszanym przez rodziców jest nieumiejętność picia ze szklanki, gdyż ten sposób picia wymusza szybkie przełykanie, co najpewniej jest przyczyną tego stanu.


WIĘKSZE DZIECI

Większość starszych dzieci z zaburzeniami połykania ma problemy z przyjmowaniem pewnych rodzajów pokarmów takich jak: pokarmy o stałej, grudkowatej konsystencji, chrupkie pieczywo czy też inne, podawane w dużych kawałkach. Wynika to oczywiście z tych samych mechanizmów zaburzeń jak u dzieci młodszych. Dotychczas jedynym skutecznym sposobem pomocy dzieciom z takimi zaburzeniami i problemami w żywieniu jest szeroko rozumiana „prewencja”. Znaczy to, iż należy tak komponować dietę dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem konsystencji pokarmów, aby zminimalizować potencjalne problemy. Jednakże zawsze należy mieć na uwadze wiek dziecka w odniesieniu do jego potrzeb żywieniowych. Oczywiście „prewencja” to jedno, lecz ważne jest dla nas także poznanie bezpośrednich przyczyn tego typu zaburzeń oraz zrozumienie mechanizmów ich powstawania. Ponieważ zespół mikrodelecji 22q11.2 związany jest z zaburzeniami migracji komórek grzebienia nerwowego ( w życiu płodowym) przypuszcza się, że powoduje on także przemieszczenie niektórych elementów mięśni i nerwów w obrębie ciała i nieodpowiednie ich współdziałanie. Niestety dotychczas nie poznano charakteru tych zaburzeń, więc trudno jest powiedzieć czy są one natury neurologicznej, czy wynikają ze złej pracy mięśni, czy też u ich podstaw leżą zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Należy jednak zaznaczyć, iż odpowiednio skomponowana dieta i metodyka żywienia pozwala dziecku z zaburzeniami połykania na osiągnięcie normalnej masy i wysokości ciała (jeśli nie występują inne problemy).


OSOBOWOŚĆ
Z doświadczenia lekarzy zajmujących się zespołem mikrodelecji 22q11.2 wynika że, ogólnie rzecz ujmując, dzieci z takim zaburzeniem genetycznym cechują się pewnym charakterystycznym typem osobowości. Jeżeli np. decydują się coś zrobić to są bardzo konsekwentne w dążeniu do tego celu niejednokrotnie ignorując wszelkie zakazy. Często też mają obsesje na punkcie pewnych rzeczy, np. oglądają wielokrotnie ten sam film wideo lub ciągle chcą dostawać te same pokarmy. Nagle ta obsesja kończy się ustępując miejsca innej, itd. Zwykle interesuje je to co zdarzy się np. za tydzień aniżeli to, co ważne jest w tej chwili. Bardzo często dzieci te łatwo nawiązują kontakt z dziećmi starszymi lub osobami dorosłymi mając jednocześnie problem z kontaktem z rówieśnikami. Często bywają silnie podekscytowane, miewają zmienne nastroje lub nagle „wybuchają”. Reasumując, jakkolwiek takie problemy miewają także inne „zdrowe” dzieci i nie można jednoznacznie stwierdzić że dziecko z zespołem mikrodelecji 22q11.2 będzie miało właśnie taką osobowość, to tego typu zachowania obserwowano znacznie częściej u dzieci dotkniętych tą wadą genetyczną niż w ogólnej populacji. Należy także zauważyć, iż odpowiednie wychowanie, poświęcanie wiele uwagi, zrozumienie i zaufanie są podstawą tak w wychowaniu dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 jak i wszystkich innych, przyczyniając się tym samym do zminimalizowania problemów wychowawczych.
TRUDNOŚCI JĘZYKOWE - ROZWÓJ
Po zdiagnozowaniu potencjalnych problemów związanych z funkcjonowaniem podniebienia i gardła, Twoje dziecko powinno być obejrzane przez foniatrę i logopedę. Ta wczesna diagnostyka może przyczynić się do wyeliminowania problemów logopedycznych i artykulacji dźwięków w późniejszym okresie życia dziecka. Zwykle pełny obraz potencjalnych anomalii jest znany wtedy, gdy Twoje dziecko zaczyna mówić.

Inną sprawą jest fakt, że dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 dość często mają problemy z przyswajaniem wiedzy (dotyczy to zwłaszcza abstrakcyjnego myślenia, brak koncentracji uwagi, rozkojarzenie myślowe). Tutaj otwiera się droga do bezpośredniej pomocy dziecku w wytłumaczeniu mu trudnych dla niego kwestii. Te trudności językowe pogarszają także komunikację ze światem zewnętrznym co może stanowić nie lada problem w rozwoju. Te społeczne aspekty języka muszą Ci być dokładnie wyjaśnione, abyś wiedział jak skutecznie pomóc swojemu dziecku. Duży wkład w terapię powinien wnieść także nauczyciel w szkole postępując tak, by mieć pewność, iż Twoje dziecko dokładnie zrozumiało co się od niego wymaga. Jednym z priorytetów wczesnej interwencji w tym zakresie jest pomoc w rozwoju umiejętności komunikacji i współżycia w grupie. Nauczyciele i psycholodzy mogą pomóc Ci nauczyć się pewnych metod w odniesieniu do spodziewanych rezultatów.


Oto niektóre z zaleceń angielskiej grupy „The 22q11.2 Group”:


 • zachęcaj dziecko do fizycznej bliskości ,

 • utrzymuj z nim kontakt wzrokowy ,

 • używaj prostego języka tak, aby dziecko zawsze mogło Cię zrozumieć ,

 • wytłumacz innym członkom rodziny i nauczycielom jak postępować z Twoim dzieckiem ,

 • używaj konsekwentnie tych samych określeń dla tych samych zdarzeń ,

 • powstrzymaj się od komentarzy gdy dziecko jest zdenerwowane ,

 • mów powoli ,

 • używaj odpowiedniej intonacji ,

 • nie nadużywaj gestykulacji ,

 • stymuluj dziecko do rozmowy,

 • zachęcaj dziecko do komunikacji werbalnej – czekając na odpowiedzi i pozwalając dziecku rozpoczynać rozmowę.


INNE ANOMALIE I ZABURZENIA
Nierzadko zdarza się, iż pacjenci z zespołem mikrodelecji 22q11.2 mają pewne anomalie ukrwienia mózgu, wady budowy naczyń szyjnych, czasami nieprawidłowości kostne w postaci dodatkowych palców, anomalie żeber czy kręgów prowadzące do skrzywienia kręgosłupa, ukryty rozszczep kręgosłupa, młodzieńcze zapalenie stawów, problemy z widzeniem (zez, zaćma – co wymaga konsultacji okulistycznej) oraz przedwczesne zarastanie szwów czaszkowych, problemy emocjonalne czy psychiczne. Pacjenci, u których występuje jeden lub więcej z tych objawów powinni być pod stałą opieką odpowiednich specjalistów, o których zazwyczaj decyduje lekarz genetyk podczas porady genetycznej. Z uwagi na obserwowany czasami zbyt niski wzrost celowa wydaje się także konsultacja endokrynologiczna.
ROKOWANIA
Rokowania dotyczące rozwoju Twojego dziecka są trudne do określenia. Jeśli np. nie stwierdzono u niego poważnych wrodzonych wad rozwojowych (wady serca, problemy immunologiczne) wtedy najprawdopodobniej będzie ono normalnie funkcjonować i rozwijać się jak każdy z nas. Jednakże nawet dzieci z poważnymi wrodzonymi wadami rozwojowymi, poddane specjalistycznej opiece lekarskiej mogącej skorygować lub wyeliminować potencjalne problemy, mogą prowadzić normalne i niezależne dorosłe życie. Należy pamiętać, iż odpowiednia terapia (logopeda, rehabilitacja ruchowa), dostosowana edukacja i opieka ze strony rodziców mogą po stokroć się opłacić pozwalając tym dzieciom maksymalnie wykorzystać ukryty w nich potencjał. Dla przykładu wiele problemów w nauce i przyswajaniu wiedzy nie wynika u tych dzieci z mniejszego poziomu inteligencji a z problemów w mówieniu i artykulacji dźwięków, dlatego tak ważne jest (podkreślam jeszcze raz) zbadanie i „prowadzenie” procesu leczenia przez foniatrę, audiologa i logopedę. To samo tyczy się stwierdzonych wad serca, których szybkie wykrycie i korekcja pozwala na normalne dzieciństwo. Reasumując, nie należy doszukiwać się nowych irracjonalnych problemów tylko zapewnić dziecku odpowiednią opiekę lekarską i pomagać na miarę jego potrzeb. Wiele osób z zespołem mikrodelecji 22q11.2 nie jest świadoma swojej choroby do czasu do póki nie mają własnych dzieci dotkniętych tym zaburzeniem genetycznym. Właśnie ten ostatni fakt powinien być dla nas pozytywnym zwiastunem przyszłości naszych dzieci!  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna