Zebrała I opracowała: phm. Krystyna Kurczewska Zebrała I opracowałaPobieranie 333,38 Kb.
Strona1/10
Data06.12.2017
Rozmiar333,38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Zebrała i opracowała: phm. Krystyna Kurczewska


Zebrała i opracowała:

phm.Krystyna Kurczewska
Stargard’2004

Wstęp

Zawsze przed szkoleniowym wyjazdem nerwowo przeszukiwałam sterty zgromadzonych przeze mnie różnych materiałów i notatek i prawie zawsze okazywało się, że czegoś mam za dużo. Postanowiłam to, więc uporządkować i tak narodził się pomysł poradniczka, Moim zamiarem było „stworzenie” takiego materiału, który byłby przydatnego nie tylko mi, ale przede wszystkich drużynowym. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj znajdziecie przydadzą się w początkowym okresie pracy z Waszymi drużynami.

Materiały tu zamieszczone zostały przeze mnie zebrane i opracowane na podstawie dostępnych źródeł oraz własnych doświadczeń.

SPIS TREŚCI

Cele działania hufca 4 str.

Drużyna 5 str.

Drużynowy 5 str.

Tworzenie drużyny 6 str.

Tradycje, zwyczaje, obrzędy 14 str.

Rada Drużyny 14 str.

Style kierowania drużyną 17 str.

Zasady dobrej zbiórki 20 str.

Dokumentacja drużyny 23 str.

Formy pracy 25 str.

Bohater drużyny 28 str.

Planowanie pracy drużyny 30 str.

Zadania zespołowe 34 str.

Projekt 35 str.

Specjalności harcerskie 38 str.

Programy znaków służb 40 str.

Przydatne załączniki:

Instrukcja działania drużyny 53 str.

Kryteria harcerskiej drużyny 56 str.

Kapowniczek organizatora imprez 59 str.


CELE DZIAŁANIA HUFCA_______________________________________

„Zgodnie ze Statutem Związek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy, harcerzy starszych oraz instruktorów i działaczy”. Działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzoną przez założyciela skautingu Roberta Baden – Powella rozwiniętą przez twórcę harcerstwa polskiego Andrzeja Małkowskiego.

Jako cele działania wskazane w Statucie ZHP uznaje: „stwarzanie warunków do wszechstronnego, duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów; upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, godności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni; upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego

niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą; stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi”.

Nadrzędnym celem Związku Harcerstwa Polskiego jest zgodne z zasadami skautingu wspomaganie rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli „wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jako jednostki, jako odpowiedzialni obywatele i jako członkowie wspólnot lokalnych, wspólnoty narodowej i międzynarodowej”.

W Związku Harcerstwa Polskiego kształtowanie poszczególnych sfer osobowości rozumiane jest następująco: „Rozwój duchowy – jest nieustannym dążeniem do poszukiwania głębszego zrozumienia i pełniejszego kierowania się w życiu określonym systemem wartości; rozwój duchowy osiąga się wypełniając obowiązki wobec samego siebie, innych ludzi i swojego otoczenia oraz otwierając się na to, co duchowe, – co znajduje się poza zasięgiem materialnego postrzegania świata.

Rozwój intelektualny – jest ciągłym zdobywaniem wiedzy, wyrabianiem umiejętności myślenia, refleksji i dokonywania wyborów; próbą zrozumienia otaczającego nas świata, kształtowaniem postawy twórczej, poznaniem samego siebie i własnych zdolności, rozwijaniem wyobraźni i wrażliwości na piękno.

Rozwój społeczny – to budowanie szacunku wobec drugiego człowieka, jego godności, wolności i przekonań, wyrabianie umiejętności życia we wspólnocie opartej na dialogu i potrzebie solidarnego działania; to przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu wspólnoty: rodzinnej, lokalnej, narodowej i międzynarodowej; to poznanie swoich praw i powinności obywatelskich w społeczeństwie demokratycznym. Rozwój fizyczny – to stała troska o zdrowie i kondycję fizyczną, nauka zdrowego stylu życia, nieuleganie nałogom, wychowanie

w poszanowaniu własnego zdrowia, przezwyciężanie własnych słabości i lęków – w dążeniu do utrzymywania równowagi ducha i ciała”.

Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich. W pracy z młodzieżą ZHP stosuje sprawdzoną w czasie prawie stu lat metodę harcerską, która wskazuje sposób wychowania poprzez uczenie w działaniu i pracę w małych grupach, zawsze w oparciu o stymulujące i rozwijające programy. Harcerskie wychowanie wspiera tradycyjny kodeks etyczny, jakim jest Prawo Harcerskie.

rolami zwolennika i przywódcy wspólnego działania; a co za tym idzie również duża łatwość nawiązywania kontaktów społecznych z innymi ludźmi.
DRUŻYNA____________________________________________________
Podstawy działania drużyny określone są przez Statut ZHP. Czytamy w nim, że drużyna jest jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych, utworzenie drużyny wymaga zgody władz,( czyli Komendy Hufca, na terenie, którego chcemy rozpocząć działalność swojej drużyny, Komendant Hufca mianuje drużynowego w swoim rozkazie, po spełnieniu określonych warunków). Drużyna składa się, z co najmniej dwóch zastępów i liczy 12 - 32 członków, skupia dziewczynki i chłopców powyżej 10 r. ż., jest środowiskiem wychowawczym, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju człowieka (intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego).

Szczegóły dotyczące działania poszczególnych jednostek, zawarte są w „Instrukcjach w sprawie organizacji i zasad działania: drużyn (harcerskich, starszoharcerskich, gromad zuchowych)”, uchwalonych przez Radę Naczelną (w załączeniu).

Znajdziesz tam wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z działalnością drużyny.
DRUŻYNOWY_________________________________________________
Abyś mógł być drużynowym, musisz spełniać określone wymagania:


 • być członkiem ZHP,

 • mieć złożone Przyrzeczenie Harcerskie,

 • mieć ukończone 16 lat, (jeśli jesteś niepełnoletni musisz mieć opiekuna),

 • ukończyć kurs drużynowych.

Czasami w hufcach, wymagane są dodatkowe wymagania:

 • posiadanie stopnia przewodnika (lub przynajmniej otwarta próba pwd).

Warto przejść się do macierzystego hufca i dowiedzieć się, jakie warunki musi spełniać harcerz by zostać drużynowym.
TWORZENIE DRUŻYNY_________________________________________
Utworzenie drużyny, jest sprawą dość trudną. Musisz sam się zastanowić, jaka ma być Twoja drużyna? Z którą grupą wiekową będzie Ci się najlepiej pracowało? Czy drużyna ma być koedukacyjna? Czy ma być ona duża? Jednorodna wiekowo? Czy na pewno jesteś gotowy do podjęcia takiego wyzwania? Wiele pytań, na które musisz uzyskać odpowiedzi. Dlatego warto zastanowić się nad tym.

Gdy zakładasz nową drużynę wszystko zależy od Ciebie, ale też musisz o wszystko zadbać sam. Pamiętaj, że jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, do prowadzenia drużyny potrzebny będzie Ci opiekun. Mile widziany jest starszy instruktor, może opiekun próby instruktorskiej. Ułatwiłoby to obserwację Twoich działań w trakcie trwania próby. Warto się nad tym zastanowić.

Kiedy już podejmiesz decyzję musisz znaleźć środowisko, w którym drużyna może działać. Najlepiej, jeśli jest to szkoła, osiedle, klub lub jakaś świetlica środowiskowa.

Jeśli już odnalazłeś pole działania, trzeba porozmawiać z Komendą Hufca. Musisz przedstawić się, określić, co i gdzie zamierzasz robić, zostawić swój adres kontaktowy, pisemne zobowiązanie do prowadzenia drużyny (wzory w załączeniu): Twoje i opiekuna, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią. Komenda Hufca może Ci ułatwić wiele rzeczy. Pomoże skontaktować się z szefostwem, wybranej przez Ciebie, instytucji (dyrektorem szkoły, kierownikiem świetlicy czy klubu). Uwiarygodni Ciebie jako przedstawiciela ZHP. Kiedy już masz zgodę Komendy Hufca na prowadzenie drużyny, możesz zacząć pertraktację z instytucją.

Pierwsza rozmowa jest bardzo ważna. Będzie ona wyznacznikiem Twoich przyszłych kontaktów z szefostwem instytucji, (jeśli oczywiście do nich dojdzie). Na tę rozmowę przygotuj się i koniecznie włóż mundur. Musisz wiedzieć, czego oczekujesz.

Podczas trwania rozmowy musisz się przedstawić, powiedzieć parę słów o sobie, opowiedzieć jak sobie wyobrażasz funkcjonowanie drużyny w tej instytucji. Przedstaw swoje oczekiwania w sposób jasny i prosty, wysłuchaj oczekiwań drugiej strony. Zapytaj o możliwość uzyskania pomieszczenia na harcówkę, możliwość korzystania ze sprzętu, posiadania własnej tablicy ogłoszeń, itp. Bardzo często szefostwo instytucji prosi o zgodę, z Komendy Hufca, na prowadzenie drużyny. Warto, więc na rozmowę z Dyrekcją przynieść już takie pismo i pozostawić je do wglądu. Dobrze jest również, abyś zostawił swoje dane osobowe, adres kontaktowy do siebie, opiekuna i Komendy Hufca. Będą to punkty dla Ciebie, przyszedłeś przygotowany do rozmowy i nie zostałeś zaskoczony.

Na to ważne spotkanie z Dyrekcją może pójść z Tobą zaprzyjaźniony instruktor, mile widziany opiekun drużyny, komendant hufca lub namiestnik. Kiedy już otrzymasz zgodę Dyrekcji, lub kierownictwa instytucji, na działalność na terenie, czas przygotować się do naboru.


 1. NABÓR

Naborem, nazywa się akcję przyjmowania nowych członków do drużyny, zarówno na początku powstawania drużyny jak i w momencie uzupełniania jej składu, w okresie działania. Aby nabór odniósł skutek, musi być dokładnie przygotowany i przeprowadzony. Powinien być widoczny i zwracać uwagę. Poniżej proponuję najbardziej popularne sposoby naboru:  • zastęp zastępowych : wybierasz z grupy uczniów kilka osób. To Twoi przyszli zastępowi. Zbiórki tej grupki mają charakter szkoleniowy, przygotowujący do trudnej roli zastępowych. Cały Twój wysiłek musi być skierowany na stworzenie dobrego zastępu. Pamiętaj, że ta grupa będzie tworzyć trzon drużyny, będzie ze sobą ściśle współpracować. Zadbaj, więc o przyjacielską atmosferę i miłą współpracę. Kiedy już masz wyszkolonych przez siebie (i Twoich przyjaciół z ZHP) zastępowych możesz rozpocząć II część naboru.

  • plakat : Nie może zawierać wyłącznie suchych informacji o terminie, miejscu i godzinie zbiórki. Musi być zredagowany w sposób zabawny, rzucający się w oczy, musi przyciągać uwagę tej grupy wiekowej, do której jest skierowany. Ma być zapowiedzią czegoś ciekawego.

  • promowanie w klasach : w tym wypadku dobrze jest uzyskać zgodę Dyrekcji szkoły na taką akcję. Często Dyrekcja szkoły sama proponuje konkretne klasy, czy godziny, na których można to przeprowadzić. Pomysł ten można przeprowadzić na różne sposoby. Najprostszym jest przejście się po klasach z ogłoszeniem o pierwszej zbiórce. Jednak na pewno nie przyniesie sukcesu. Drugim sposobem, jest umówienie się z nauczycielem na konkretną lekcję i przedstawienie siebie i drużyny, jej zasad oraz specyfiki działania (specjalności, itp.). W trakcie takiej lekcji można odpowiadać na zadawane pytania. Trzecim sposobem, podobnie jak w drugim, jest umówienie się na pokaz w terenie, w czasie lekcji. W trakcie takiego pokazu można zademonstrować techniki harcerskie, zaprosić na konsumpcję prostej potrawy z ogniska (może ciasto z patyka?), specyfikę działania, itp.

  • pokaz : przy okazji imprezy w szkole, można zademonstrować gry, zabawy harcerskie, techniki, itp. W mojej drużynie, zawsze na apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, zespół harcerski śpiewał piosenki harcerskie. Po występie czekaliśmy z herbatą i „małym, co nieco” w harcówce. Nigdy nam się nie zdarzyło, abyśmy nie przyjęli nowych kolegów do naszego grona. Jeżeli chcesz stworzyć dopiero drużynę w szkole, możesz zaprosić drużynę z Hufca, która pokaże swoje zwyczaje, tradycje.

  • inne pomysły : każdy pomysł, który ci się nasunie, pod warunkiem, ze będzie skuteczny i nie krzywdzący dla nikogo.

  • wakacje i ferie : możesz włączyć się pracę półkolonii lub stanicy działającej w tym czasie w szkole. W pracy z dziećmi, czy młodzieżą szkolną możesz wykorzystywać zabawy, gry, pląsy harcerskie.

Kiedy już masz przeprowadzoną akcję naborową, czas pomyśleć o zbiórkach. To jeszcze nie koniec. Przed Tobą jeszcze sporo pracy.

 1. PIERWSZA ZBIÓRKA

Pamiętaj, że pierwsza zbiórka jest równie ważna jak nabór. Musi być przeprowadzona bez zarzutu. Nie możesz sobie pozwolić na jakiś luz, powinna być dokładnie zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach. Nie możesz pokazać po sobie strachu przed nową sytuacją.

Zbiórka to czas, kiedy zbiera się drużyna czy zastęp, aby wspólnie przeżyć harcerską przygodę, czegoś się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności. Każda zbiórka musi być tak pomyślana, by umacniała jedność harcerskiej grupy, by służyła rozwojowi każdej harcerki i harcerza. Zbiórka drużyny to czas dany Ci na wychowywanie Twoich harcerzy.

Zbiórka powinna odbyć się w ciekawym miejscu, jeżeli oczywiście masz taką możliwość. Może być to pobliski las, jezioro czy inne miejsce. Na pierwszej zbiórce nie może pojawić się historia, czy symbolika –może jakiś ich elementy, ale nie za dużo. Powinna być poświęcona wzajemnemu poznaniu się i integracji zespołu. Warto przygotować na tą zbiórkę dużo różnych zabaw, pląsów i gier. Mile widziane gry zręcznościowe. Na zbiórce musi się „coś” dziać, nie może to być Twój występ, czy monolog. Dobrze jest, jeśli zaproponujesz wszystkim nowoprzybyłym jakiś znak przynależności do harcerskiej braci. Może to być „tajemny uścisk dłoni”, „znaczek drużyny”, „chusta, w kolorze drużyny”, lub coś innego. Nie wymagaj od nowych mundurów już na kolejnej zbiórce. Ważne jest, aby uczestnicy zbiórki chcieli przyjść ponownie na spotkanie. Powoli sami będą dążyli do tego, by mieć mundur.


Kilka rad:


 • Bądź sobą!

 • Nie załamuj się, jeśli Ci coś nie wyjdzie. Przeanalizuj to, zastanów się gdzie popełniłeś błąd i spróbuj ponownie.

 • Pamiętaj, że na pierwszej zbiórce jesteś reprezentantem harcerstwa. Opinia o Tobie będzie opinią o ZHP.

 • Twój mundur musi być bez zarzutu!

 • Ustal termin i miejsce kolejnego spotkania – ważne by pasował większości.

 • Możesz zaproponować zadanie międzyzbiórkowe do wykonania – poczują się docenione.

Więc po odbyciu pierwszej zbiórki możesz powiedzieć, że masz już drużynę. Teraz formalnie musisz zgłosić ten fakt w Komendzie Hufca.

 1. MELDUNEK

Jest to dokument, który składasz z realizacji określonych zadań czy działalności Twojej drużyny. Po pierwszej zbiórce, należy dostarczyć meldunek do KH (wzór w załączeniu), o tym, że zbiórka się odbyła. W meldunku powinno być ujęte: miejsce zbiórki, data, lista obecnych, imię i nazwisko drużynowego oraz opiekuna.

Dobrze jest dołączyć również zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP, nie będziesz musiał później tego robić (wzór w załączeniu). Forma tego meldunku zależy wyłącznie od Ciebie. Sam ją sobie określasz. Pamiętaj o tym, że informacje zawarte w meldunku będą podstawą do powołania drużyny i mianowania Ciebie drużynowym. W przyszłości, warto składać meldunki w Hufcu systematycznie, najlepiej z wykonania konkretnych działań, czy udziału w różnych imprezach. Są dowodem na pracę Twoją i Twojej drużyny.


 1. ROZKAZ KOMENDANTA HUFCA

Powołanie drużyny i Twoje mianowanie następuje po ogłoszeniu tego w rozkazie Komendanta Hufca. Od tego momentu możesz nosić granatowy sznur, będący oznaką sprawowanej przez Ciebie funkcji, a Twoja drużyna działać, jako jednostka organizacyjna Związku Harcerstwa Polskiego, na okresie próbnym.
 1. OKRES PRÓBNY

Jest to czas, w trakcie, którego drużyna tworzy i spełnia kolejne wymagania. Jest to także czas próby, dla Ciebie druhu drużynowy. Okres ten trwa zazwyczaj od 3 – 6 miesięcy. W tym czasie drużyna nazywana jest „drużyną próbną”, nie posiadającą numeru i nazwy. W tym okresie, powinieneś wraz z drużyną, opracować plan pracy, stworzyć zastępy i Radę drużyny. Razem tworzycie również swoją obrzędowość i podstawowe zwyczaje (np. może to być wspomniany już wcześniej „tajemny uścisk dłoni”, sposób rozpoczynania i kończenia zbiórek, kolor chust, itp.). Członkowie drużyny powinni „poczuć”, na czym polega harcerstwo. Skład drużyny jest już „stały”. Drużyna musi liczyć minimum 12 osób.

Kiedy zostały już spełnione wszystkie te warunki, zawiadamiasz o tym fakcie komendanta hufca., kolejnym meldunkiem. Wtedy zostaje zamknięty „okres próbny” i komendant hufca, w rozkazie, nadaje drużynie numer. Od tego momentu drużyna może go już używać.
Załączniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna