Zb. „Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw”. Redakcja naukowa: Ewa Okoń-Horodyńska, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. Wydawca: Instytut Wiedzy I innowacji, Warszawa,2008 r., pp. 133-146Pobieranie 0,81 Mb.
Strona1/9
Data03.07.2018
Rozmiar0,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Zb. „Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw”. Redakcja naukowa: Ewa Okoń-Horodyńska, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. Wydawca: Instytut Wiedzy i innowacji, Warszawa,2008 r., pp. 133-146.

Karganov S.A.

© Karganov S.A., 2008 г

Bariery obowiązującej teorii oceny efektywności ekonomicznej


i drogi ich przezwyciężenia
Streszczenie

Przedstawiono niską przydatność oceny ekonomicznej efektywności projektów na podstawie koncepcji porównania strumieni realnych pieniędzy (dochodów i wydatków), przyjętej przez UNIDO1.

Określono metodologiczne podstawy nowej koncepcji – koncepcję pomiaru ekonomicznej efektywności innowacji przyrostu bogactwa kraju.

Słowa kluczowe: inwestycje, innowacje, ekonomiczna efektywność, dyskontowanie, bogactwo.

Summary

Article shows useless economical effectiveness evaluation of innovative projects based on real cash flow (incomes and outcomes) according to UNIDO.

The new methodology is introduced – a concept of economical effectiveness of innovations based on measurement of country wealth.

Keywords: investment, innovation, economical effectiveness, discounting, wealth.
  1. Normatywne podstawy obowiązującej koncepcji oceny efektywności inwestycji produkcyjnych

Nowa koncepcja oceny efektywności ekonomicznej inwestycji produkcyjnych ma na celu zmianę obowiązującej koncepcji porównania strumieni pieniędzy realnych, co pozwoli na obliczenie przyszłych czystych zysków przedsiębiorców.Obecnie przy ocenie efektywności projektów inwestycyjnych należy uwzględnić obowiązujące dokumenty normatywne:

  • Instrukcję do oceny efektywności inwestycji W. Berensa i P. M. Hawranka [1], przyjętą i opublikowaną w 1978 r. przez Komitet do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) Organizacji Narodów Zjednoczonych;

  • Rekomendacje metodyczne do oceny efektywności projektów inwestycyjnych W.W. Kossowa, N.N. Liwszyca, A.G. Szachnazarowa [2], które jako wariant rosyjski zostały przyjęte przez UNIDO w 1988 r.

Zgodnie z metodologią UNIDO do obliczeń przyszłych czystych zysków przyjęto wzór2:

(1)

gdzie:


NPV – wartość bieżąca netto, nazywana również czystym strumieniem pieniędzy realnych w określonym czasie T;

RT i ZTdyskontowane sumy wpływów i wydatków środków pieniężnych w okresie T w procesie podstawowej, operacyjnej i finansowej działalności;

T – horyzont planowania, to jest okres realizacji i wykorzystania

projektu inwestycyjnego, określany przez inwestora;t – bieżący rok horyzontu planowania; t = 1 … T;

r – norma dyskonta (w procentach rocznych

dzielona przez 100).

Drugim kryterium wyboru najbardziej efektywnych projektów inwestycyjnych, zgodnie z metodologią UNIDO, jest też wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu (IRR – internal rate of return). IRR jest znany także jako: efektywność ostateczna nakładów inwestycyjnych, norma procentowa zysku albo norma finansowa zysku.W [1, str. 398] dla aproksymacji wielkości IRR zaproponowana formuła liniowej interpolacji rodzaju:

(2)

gdzie mniejsza wielkość normy dyskonta; – pozytywne znaczenie NPV (przy mniejszej wielkości normy dyskonta ); przeczące znaczenie NPV (przy większej wielkości normy dyskonta ).

Kolejnym wskaźnikiem wyboru najbardziej efektywnych projektów inwestycyjnych, zgodnie z metodologią UNIDO, jest
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna