ZatwierdzonoPobieranie 0,69 Mb.
Data10.03.2018
Rozmiar0,69 Mb.


GMINA MIEJSKA TCZEWSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU NA:

UDOSTĘPNIENIE URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH WRAZ Z ZAKUPEM I WDROŻENIEM DODATKOWYCH LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE ORAZ OBSŁUGA SERWISOWA I DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH


ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia 20.12.2017 r. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Tczew

Pl. Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Tel. 58 77 59 300

Adres strony internetowej: wrotatczewa.pl

Adres e-mail: info@um.tczew.pl

Godziny urzędowania: pn. – śr. 07:30- 15:30, czw. 07:30- 17:00, pt. 07:30- 14:00.
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

  2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


3.1 Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r. w pomieszczeniach znajdujących się w kilku budynkach Zamawiającego laserowych, wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, faks), monochromatycznych oraz kolorowych urządzeń kopiująco-drukujących, zwanych dalej URZĄDZENIAMI, wraz z kontynuacyjnym, bezterminowym (nieograniczonym czasowo) rozszerzeniem licencji na oprogramowanie PaperCut, do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku, zwanego dalej PAPERCUT lub OPROGRAMOWANIEM, a także wykonywanie całkowitej obsługi serwisowej wszystkich URZĄDZEŃ w ww. okresie oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia ciągłości zadań wydruku. Zamówienie obejmuje także zainstalowanie i poprawne uruchomienie czytników kart we wszystkich urządzeniach objętych tym zamówieniem, zwanych dalej CZYTNIKAMI, oraz uruchomienie kart użytkowników, którzy do tej pory kart zbliżeniowych nie używali. Zamówienie nie obejmuje dostawy kart.

W ww. okresie Wykonawca udostępnia Zamawiającemu URZĄDZENIA, CZYTNIKI na zasadzie najmu, użyczenia lub w innej formie, do odpłatnego używania w celach do jakich są przeznaczone, bez obowiązku zakupienia na własność Zamawiającego URZĄDZEŃ i CZYTNIKÓW, z wyjątkiem rozszerzenia OPROGRAMOWANIA, które przechodzi na własność Zamawiającego. Udostępnione URZĄDZENIA muszą być jednakowe (w zakresie ich TYPU, zgodnie z listą wymaganych urządzeń – punkt 3.1.14 Opisu przedmiotu zamówienia), i posiadać wymagane funkcje i parametry techniczne wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   1. Zadania Wykonawcy:

Wykonawca oddaje Zamawiającemu w odpłatne użytkowanie na okres trwania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 1. wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenia kopiująco-drukujące, zwane dalej łącznie ,,URZĄDZENIAMI’’ (zgodne z parametrami i typem urządzeń określonych w Opisie przedmiotu zamówienia),

 2. kompatybilne, wewnętrzne czytniki kart zwane dalej łącznie ,,CZYTNIKAMI’’, które podlegają zainstalowaniu przez Wykonawcę w URZĄDZENIACH (jeżeli nie są wbudowane fabrycznie),

 3. licencje na oprogramowanie PAPERCUT, w zakresie kontynuacyjnego rozszerzenia, zwane dalej PaperCut lub ,,OPROGRAMOWANIEM’’ (zgodne z pkt 3.1.13 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ).
   1. Zamawiający nie ma obowiązku zakupienia URZĄDZEŃ, CZYTNIKÓW oprócz kontynuacji OPROGRAMOWANIA, które to kupuje dla niego i przekazuje mu na własność Wykonawca.

   2. Zamawiający nie może oddać URZĄDZEŃ i/lub CZYTNIKÓW podmiotom lub osobom trzecim do używania ani w podnajem, w inny sposób niż określony w Umowie.

   3. Zakres usług objętych umową w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, stanowią:

 1. dostarczenie, zainstalowanie w sieci informatycznej Zamawiającego oraz uruchomienie URZĄDZEŃ i CZYTNIKÓW w budynkach położonych w Tczewie (lokalizacja użytkowników znajduje się w pkt 3.1.14 Opisu przedmiotu zamówienia), wykonane w miejscach wskazanych i pod nadzorem pracownika Zamawiającego – całość w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Parametry sieci URZĄDZEŃ będą zgodne ze stosowanymi w sieci LAN Zamawiającego, numery IP Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przekazaniu mu adresów MAC URZĄDZEŃ.

 1. zainstalowanie W SIECI INFORMATYCZNEJ Zamawiającego kontynuacyjnego rozszerzenia licencji posiadanej już przez Zamawiającego) na OPROGRAMOWANIE (PAPERCUT) wraz z zapewnieniem uwierzytelniania i autoryzacji za pomocą kart zbliżeniowych dla wszystkich użytkowników – całość w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający posiada serwer PAPERCUT o parametrach: Windows 8.1 Pro, 8GB RAM, Intel Xeon 2 x 2,40 GHz. 1. przeprowadzenie w terminie 3 dni roboczych od uruchomienia URZĄDZEŃ jednorazowego szkolenia dwóch pracowników Centrum Informatycznego Zamawiającego w zakresie obsługi i używania, dotyczącego:

 1. OPROGRAMOWANIA dla zainstalowanych URZĄDZEŃ,

 2. wykonywania kopii, wydruków, skanowania oraz ustawiania parametrów dla tych funkcji,

 3. ustawień sieciowych URZĄDZENIA za pomocą konsoli lokalnej, przez stronę www oraz za pomocą oprogramowania do zarządzania URZĄDZENIEM, jeżeli URZĄDZENIE jest wyposażone przez producenta w takie oprogramowanie,

 4. zarządzania użytkownikami i przydzielania im uprawnień za pomocą konsoli lokalnej, przez stronę www oraz za pomocą oprogramowania do zarządzania URZĄDZENIEM, jeżeli URZĄDZENIE jest wyposażone przez producenta w takie oprogramowanie,

 5. usuwania zacięć papieru, wymiany tonera,

 1. przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i prawidłowego używania URZĄDZEŃ oraz CZYTNIKÓW, sporządzonych w języku polskim,

 2. zainstalowanie sterowników URZĄDZEŃ w języku polskim dla wymaganych systemów operacyjnych,

 3. zapewnienie całkowitej funkcjonalności (dostępności) każdego URZĄDZENIA na poziomie nie mniejszym niż 95 %, liczonym w każdym miesiącu kalendarzowym, dla godzin w interwale 7.30 – 15.30 każdego dnia od poniedziałku do środy oraz piątku, w czwartek od godziny 7.30 – 17.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,

 4. kompleksowa obsługa serwisowa URZĄDZEŃ i CZYTNIKÓW wykonywana w całym okresie ich najmu, która obejmuje:

 1. wykonywanie przeglądów technicznych, kontroli i regulacji zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami określonymi przez producenta i instrukcją obsługi,

 2. usuwanie awarii, które nie zostały spowodowane nieprawidłowym używaniem URZĄDZEŃ,

 3. utrzymanie w stanie zapewniającym bezpieczeństwo używania, poprawną jakość kopii, wydruków i skanów, a także czystość oraz estetykę wnętrza i zewnętrzną URZĄDZENIA,

 4. dostarczanie wszelkich materiałów eksploatacyjnych (w tym tonerów), części zamiennych okresowo zużywających się, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania URZĄDZEŃ oraz dla zapewnienia ciągłej i prawidłowej ich pracy; papier do URZĄDZEŃ zapewnia Zamawiający własnym staraniem i na własny koszt. Zadaniem Zamawiającego będzie jedynie wymiana tonerów i dokładanie papieru, a nie wymiana części zamiennych, serwisowych,

 5. niezwłoczne odbieranie zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz ich opakowań, a także wyeksploatowanych części, które zostały wymienione na pełnosprawne,

 6. wykonywanie w razie potrzeby zdalnej przez Internet konfiguracji urządzeń oraz świadczenie telefonicznej i mailowej pomocy użytkownikom systemu oraz udzielanie im wskazówek i porad do właściwego wykorzystywania systemu oraz do prowadzenia ekonomicznego wydruku – w tym celu każde URZĄDZENIE powinno mieć umieszczoną metryczkę z danymi teleadresowymi Wykonawcy, w szczególności numerami telefonów pomocy technicznej,

 1. deinstalacja i odebranie URZĄDZEŃ oraz CZYTNIKÓW niezwłocznie po zakończeniu całego okresu ich najmu wraz z kompleksową obsługą serwisową, ewentualna deinstalacja OPROGRAMOWANIA użytkowników na życzenie Zamawiającego. Przekazanie wszelkich haseł dostępowych, w szczególności administracyjnych dotyczących systemu PaperCut niezwłocznie po zakończeniu całego okresu ich najmu wraz z kompleksową obsługą serwisową.   1. Zamawiający stawia następujące, ogólne wymogi urządzeń drukujących:

 1. urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku,

 2. oferowane urządzenia wielofunkcyjne muszą w pełni współpracować z systemem zarządzania drukiem PaperCut (tryb Embeded) wdrożonym już u Zamawiającego. Przez pełną współpracę należy rozumieć obsługę kolejek wydruków, przekazywania ich między urządzeniami za pomocą wydruku ,,podążającego’’ wykorzystując wspólny uniwersalny sterownik oraz możliwość zainstalowania systemu PaperCut w urządzeniach wielofunkcyjnych. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy niezbędne do poprawnej pracy,

 3. Zamawiający wymaga, by urządzenia monochromatyczne formatu A4 tj. drukarki i urządzenia wielofunkcyjne używały tych samych materiałów eksploatacyjnych,

 4. Zamawiający wymaga od urządzeń najwyższej jakości druku i sprawności urządzeń, dlatego wymaga się od Wykonawcy dostarczania materiałów w pełni kompatybilnych z urządzeniami oraz wymiany części zamiennych, zestawów naprawczych tzn. Maintenance kit zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producenta sprzętu.

   1. Zamawiający wymaga zaoferowania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, monochromatycznych spełniających poniższe wymagania:

 1. cechy wspólne wymagane dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych formatu A4:

 1. rozdzielczość optyczna druku: min. 1200 x 1200 dpi,

 2. prędkość druku: min. 42 str/min,

 3. czas wydruku pierwszej strony z trybu uśpienia: max. 6,5 sek.,

 4. zainstalowana/max pamięć: min. 256/1280 MB,

 5. prędkość dwurdzeniowego procesora: min. 800 MHz,

 6. podajniki: min. 250 arkuszy,

 7. możliwość rozbudowy podajników do: min. 2000 arkuszy,

 8. podajnik uniwersalny: min. 100 arkuszy,

 9. pojemność tacy odbiorczej: min. 150 arkuszy,

 10. druk dwustronny: automatyczny,

 11. podłączenie: USB 2.0, Ethernet umożliwiające jednoczesne wykorzystywanie obu portów,

 12. głośność przy drukowaniu: max. 56 dBA,

 13. pobór mocy max. 700 W,

 14. waga: max. 22 kg,

 15. wydajność miesięczna: min. 120 000 wydruków,

 16. technologia rozdzielonego bębna z tonerem. Wykorzystywany toner na min. 16 000 wydruków wspólny dla urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych i drukarek formatu A4 i drukarek, bęben na minimum 50 000 wydruków,

 17. oba urządzenia mają mieć możliwość pracy na tym samym sterowniku uniwersalnym. Dostarczone wraz z oprogramowaniem umożliwiającym załadowanie (wgrywanie) oprogramowania wewnętrznego (tzw. Firmware) do wszystkich urządzeń w grupie za jednym razem (osobno do drukarek i osobno do MFP),

 1. dodatkowe wymagane parametry tylko dla urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych formatu A4 (Typ 2) – 22 sztuki:

 1. panel dotykowy o przekątnej min. 4,3’’,

 2. funkcjonalność: druk, kopiowanie, skanowanie, fax,

 3. automatyczny podajnik oryginałów: min. 50 arkuszy,

 4. skanowanie: min. 40 str/min,

 5. funkcja skanowania i kopiowania dowodu osobistego,

 6. wbudowany wewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych typ mifare,

 7. urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne formatu A4 nabiurkowe o wymiarach nieprzekraczających w podstawie 500 x 480 mm (szerokość x głębokość),

 8. przewodnik multimedialny na wyświetlaczu LCD instruujący procedurę wymiany toneru oraz usunięcie zacięcia,

 9. zdalny panel operacyjny – funkcja umożliwiająca administratorowi zarządzanie, wybieranie i zmianę ustawień oraz wykonywanie poszczególnych prac (kopiowanie, skanowanie, drukowanie) oraz np. możliwość szkolenia dużych grup użytkowników bez konieczności gromadzenia ich przy urządzeniu poprzez panel operacyjny urządzenia wyświetlany na ekranie komputera,

 1. dodatkowe wymagane parametry tylko dla drukarek monochromatycznych formatu A4 (Typ 1) – 23 sztuki:

 1. drukarki nabiurkowe o wymiarach nieprzekraczających w podstawie 400 x 400 mm (szerokość x głębokość),

 2. wyświetlacz informujący o zdarzeniach w drukarce, potrzebach wymiany tonera, zacięcia etc.
   1. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, kolorowych formatu A4 spełniających poniższe wymagania (Typ 3) – 12 sztuk:

 1. technologia druku: laserowa kolorowa,

 2. funkcje urządzenia wszystkie w kolorze: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie,

 3. rozdzielczość optyczna: min. 1200 x 1200 dpi,

 4. szybkość druku: A4 mono/kolor maks. 38/38 stron na minutę,

 5. czas wydruku 1 strony: mono/kolor maks. 5/6 sek.,

 6. szybkość kopiowania A4: mono/kolor maks. 38/38 stron na minutę,

 7. druk dwustronny/scan dwustronny: automatyczny,

 8. procesor: 4 rdzeniowy min. 1,2 GHz,

 9. pamięć: zainstalowana/maksymalna 2GB/4GB,

 10. obsługiwane języki drukowania: PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7,

 11. wbudowany wewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych typ mifare,

 12. interfejsy: Fast Ethernet 10/100, 1000, USB 2.0, USB do drukowania i skanowania z PenDrive,

 13. pojemność podajników: min. 650 arkuszy/możliwość rozbudowy do min. 2300 arkuszy,

 14. pojemność podajnika automatycznego: min. adf 50 arkuszy,

 15. maksymalna wydajność miesięcznie: 150 000 stron,

 16. dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD min. 7 cali,

 17. głośność pracy przy drukowaniu: max. 53 dB,

 18. wymiary: nie wyższe niż 65 cm,

 19. dostępny toner czarny: na min. 19 000 wydruków,

 20. dostępne tonery kolorowe: na min. 13 000 wydruków.
   1. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, kolorowych formatu A3 spełniających poniższe wymagania (Typ 4) – 3 sztuki:

1) prędkość drukowania (mono i w kolorze) A4: 30 str./min.;

2) czas nagrzewania: maks. 10 s.,

3) rozdzielczość optyczna: min. 1200 x 1200 dpi,

4) procesor: min. 1,9 GHz,

5) interfejsy: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urządzenie), USB 2.0 (host),

6) czujnik ruchu wykrywający zbliżającego się użytkownika,

7) pamięć: 5 GB,

8) twardy dysk: 500 GB,

9) złącze Wi-Fi,

10) panel sterowania: dotykowy, kolorowy, 10-calowy,

11) kolorowe skanowanie sieciowe,

12) pojemność podajnika dokumentów: min. 100 ark. (80 g/m2),

13) prędkość skanowania: min. 80 str./min.,

14) kasety na papier: 2 x 550 ark. (80 g/m2),

15) co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 - SRA3,

16) obsługiwana gramatura papieru w kasetach: 60 - 300 g/m2,

17) maksymalna gramatura dla wydruków w dupleksie: 256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego),

18) podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 55 - 300 g/m2,

19) sortowanie z przesunięciem przy pobieraniu papieru z jednego źródła,

20) pojemność tacy odbiorczej: min. 250 ark. (80 g/m2),

21) możliwość instalacji 2 dodatkowych tac odbiorczych o łącznej pojemności min. 200 ark. (80 g/m2),

22) możliwość rozbudowy o finiszer ze zszywaniem (zszywanie dwupozycyjne, ręczne, bezzszywkowe),

23) wbudowany moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx, .pptx, „przeszukiwalny PDF”,

24) wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, pptx,, docx,

25) kopiowanie ciągłe: 1 – 9999,

26) czas uzyskania pierwszej kopii: mono – max. 4,7 s., kolor – max. 6,7 s.,

27) możliwość podglądu prac kopiowania/skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji (zmiana kolejności stron, obracanie stron, usuwanie stron, strefowe usuwanie treści) przed zatwierdzeniem pracy,

28) drukowanie i kopiowanie w tandemie,

29) pełna integracja z funkcją PaperCut Integrated Scaning umożliwiająca bezpośrednie skanowanie do odbiorcy identyfikowane na podstawie zalogowania się do urządzenia przez kartę zbliżeniową,

30) skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk,

31) możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, „przeszukiwalny PDF”, pptx, docx, xlsx, JPEG, Compact PDF,

32) pomijanie pustych stron przy skanowaniu,

33) podział skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o określonej ilości stron,

34) możliwość założenia 1000 folderów użytkowników na twardym dysku,

35) funkcja wydruku podążającego dla 5 urządzeń,

36) system automatycznego wysuwania tonera - pojemnik z tonerem zostanie automatycznie wysunięty, gdy zostanie wyczerpany,

37) obsługa S/MIME, IEEE 802.1X,

38) zamontowany wewnętrzny czytnik obsługujący autoryzację kart mifare,

39) zdalny panel operacyjny - funkcja umożliwiająca administratorowi zarządzanie, wybieranie i zmianę ustawień oraz wykonywanie poszczególnych prac (kopiowanie, skanowanie, drukowanie) oraz np. możliwość szkolenia dużych grup użytkowników bez konieczności gromadzenia ich przy urządzeniu poprzez panel operacyjny urządzenia wyświetlany na ekranie komputera,

40) funkcja zdalnej kontroli i dostępu do panelu dotykowego przez administratora celem udzielania pomocy użytkownikowi w przeprowadzaniu konfiguracji i rozwiązywaniu jego problemów,

41) możliwość indywidualnego usunięcia i wprowadzenia najczęściej używanych ikon i przycisków dotykowych, skrótów funkcyjnych na głównym - podstawowym oknie panelu,

42) funkcja (tryb) podglądu zapisanych dokumentów na dysku twardym urządzenia wraz z krótkimi opisami tych dokumentów (nazwa, format, wielkość itp.),

43) funkcja automatycznego kopiowania dokumentów (np. dowodów osobistych, praw jazdy) na jednej stronie, w jednoznacznie oznaczonym miejscu na szybie skanera, bez konieczności wykonywania skomplikowanych operacji rozmieszczania raz awersu, drugi raz rewersu w różnych miejscach szyby,

44) urządzenie winno rejestrować wszystkie zdarzenia na nim zachodzące w logu administratora, które można wyeksportować na zewnątrz do aplikacji biurowej,

45) urządzenie musi umożliwiać backup ustawień i jego parametrów, celem przeniesienia ich na inne lub takie samo urządzenie,

46) urządzenie wielofunkcyjne musi mieć możliwość zastosowania systemu ochrony danych z automatycznym szyfrowaniem i zapisywaniem danych skasowanych, losowo dobranymi znakami,

47) prosta sygnalizacja wykrytego statusu urządzenia (sprawne/nieprawne/spodziewany jest problem),

48) wykrywanie zdarzenia zanim ono wystąpi na urządzeniu, np. zbliżającego się przeglądu serwisowego,

49) wykrywanie minimum 20-stu różnych rodzajów zdarzeń występujących na urządzeniach m.in. niski poziom tonera, brak tonera, brak papieru, niedomknięta pokrywa, zbliżający się maintenance, wymagany maintenance itp.,

50) dostępny toner czarny: na min. 40.000 wydruków,

51) dostępne tonery kolorowe: na min. 24 000 wydruków,


   1. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, monochromatycznych formatu A3 spełniających poniższe wymagania (Typ 5) – 2 sztuki:

1) skanowanie kolorowe, drukowanie, kopiowanie,

2) dupleks,

3) procesor: min. 600 MHz,

4) karta sieciowa: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,

5) dwustronny podajnik dokumentów: na min. 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m2,

6) możliwość pobierania przez podajnik dokumentów o długości do 1000 mm,

7) prędkość: min. 26 str./min. dla A4 / 15 str./min. dla A3,

8) prędkość skanowania: A4 mono i w kolorze min. 56 str./min.,

9) czas uzyskania pierwszej kopii: maksymalnie 4,3 s.,

10) czas nagrzewania: maks. 20 s.,

11) języki opisu strony: PCL6 z możliwością rozbudowy o emulację PS3,

12) obsługiwane protokoły drukowania: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX,

13) rozdzielczość drukowania: do 1200 x 600 dpi,

14) dwa porty USB obsługujące nośniki pamięci z możliwością równoczesnej obsługi dwóch nośników pamięci,

15) żywotność bębna: min. 100 000 stron według danych producenta,

16) możliwość rozbudowy o dysk twardy min. 250 GB z funkcją szyfrowania danych podczas zapisywania,

17) pamięć RAM: min. 2 GB,

18) dwie kasety na papier o pojemności min. 500 arkuszy (80 g/m2) każda, obsługujące format A3 i A4,

19) podajnik boczny: na min. 100 arkuszy,

20) obsługiwana gramatura papieru do drukowania: 55-200 g/m2,

21) możliwość zwiększenia pojemności papieru: do 2100 arkuszy (80 g/m2),

22) drukowanie na kopertach (Com-10/DL/C5) i foliach OHP,

23) możliwość drukowania na papierze „banerowym” o długości do 1200 mm,

24) minimum 7-calowy, kolorowy, dotykowy panel sterowania z menu w języku polskim,

25) pojemność tacy wyjściowej: min. 500 arkuszy (80 g/m2),

26) skanowanie do maila, FTP, SMB, USB, na pulpit,

27) formaty skanowania: TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, JPEG, XPS,

28) obsługiwane formaty papieru: od A6 do A3,

29) obsługa protokołów SSL (HTTPS, IPP-SSL, FTPS, SMTP-SSL, POP3-SSL, LDAP-SSL), SMB v2,

30) zgodność ze standardami IEEE802.1X, IPsec, SNMP V3. IEEE2006,

31) skanowanie ECO (zmniejszone zużycie energii podczas skanowania, dzięki nienagrzewaniu modułu utrwalania),

32) możliwość zaprogramowania co najmniej 48 programów prac,

33) funkcja pomijania pustych stron przy skanowaniu - urządzenie identyfikuje puste strony i pyta czy je zeskanować czy zapisać plik bez pustych stron,

34) zdalny pulpit - możliwość połączenia komputera i urządzenia oraz zdalnej obsługi urządzenia (w tym funkcji kopiowania) na ekranie komputera (panel sterowania jest wyświetlany na komputerze i można na nim wprowadzać ustawienia),

35) 1000 kodów użytkowników z możliwością edytowania funkcjonalności wymagających do autoryzacji nazwy użytkownika i hasła,

36) możliwość rozbudowy o moduł podglądu na panelu sterowania urządzenia dokumentów, które mają być zeskanowane lub skopiowane, przed rozpoczęciem operacji kopiowania i skanowania,

37) możliwość podłączenia do sieci bezprzewodowej Wi-Fi za pomocą modemu wpinanego bezpośrednio do gniazda USB (bez routera),

38) możliwość równoczesnego podłączenia do sieci za pomocą modemu bezprzewodowego i kabla sieciowego,

39) kopiowanie dwóch stron dowodu osobistego na jednej stronie papieru bez konieczności ponownego ładowania papieru,

40) funkcja drukowania plików z serwera FTP lub udostępnionego katalogu sieciowego. Wybór pliku, który ma być wydrukowany, musi być możliwy z poziomu panelu sterowania urządzenia,

41) możliwość sortowania z przesunięciem dla formatów A4 i A3,

42) możliwość zarządzania kontami użytkowników (nakładanie limitów stron, zarządzanie dostępem do poszczególnych funkcji urządzenia np. kopiowania w kolorze, skanowania),

43) możliwość rozbudowy o funkcję pracy w tandemie - praca kopiowania lub drukowania wysłana na jedno urządzenie zostanie rozłożona na dwa urządzenia podłączone do sieci, które będą je wykonywały równocześnie,

44) urządzenie musi posiadać min. pięć schematów oszczędzania energii, w tym min. jeden schemat samowyłączania się z możliwością zarządzania harmonogramem tych autowyłączeń oraz mechanizm samouczenia się harmonogramu oszczędzania energii najbardziej efektywnego dla środowiska pracy klienta,

45) oprogramowanie instalowane na komputerze (co najmniej jedna licencja) do zarządzania dokumentami z funkcją OCR (przekształcanie zeskanowanych dokumentów do formatów MS Office: .xls i .doc) obsługującą język polski.


   1. Zamawiający wymaga administracji systemu zarządzania drukiem PaperCut oraz serwisu urządzeń przez Wykonawcę.
   1. Zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę u Zamawiającego w ramach realizacji umowy:

1) administrowanie serwerem Wydruków w zakresie systemu PaperCut oraz Windows w środowisku bez domeny,

2) instalacja urządzeń, sterowników na serwerze,

3) instalacja licencji,

4) aktualizowanie systemu,

5) bezpłatne rozwiązywanie problemów, zgłoszeń w komputerach użytkowników związanych z drukiem przez zdalne połączenie internetowe,

6) instruowanie i szkolenie pracowników w siedzibie Wykonawcy,

7) bezpłatne dostawy tonerów do siedziby Zamawiającego,

8) bezpłatne wykonywanie konserwacji, wymiany części i naprawy urządzeń,

9) instalowanie urządzeń drukujących z funkcjami drukowania i skanowania na zasadach zgłoszonych przez Zamawiającego w zależności od wymogów stanowiska pracy,

10) podłączanie urządzeń drukujących do systemu PaperCut,

11) konfigurowanie usług i funkcjonalności systemu PaperCut na wezwanie.


   1. Wykonawca zapewni także nieograniczone czasowo oprogramowanie zainstalowane na komputerze Wykonawcy umożliwiające:

1) odczyt liczników wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy wraz z prostą identyfikacją za pomocą modelu, producenta, modelu, numerów seryjnych urządzeń,

2) odczyt poziomu materiałów eksploatacyjnych (tonerów, bębnów, fuserów),

3) proste zamawianie tonerów do urządzeń poprzez jego wybranie z listy,

4) dokonywanie zgłoszeń serwisowych poprzez wybór urządzenia z list.
   1. Dostawa rozszerzenia licencji PaperCut:

Zamawiający wraz z dostawą urządzeń drukujących wymaga dostarczenia i instalacji oprogramowania wraz z czynnościami określonymi w pkt 3.1.12 opisu przedmiotu zamówienia.


Zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę u Zamawiającego:

1) dostawa licencji rozszerzających system o kolejne urządzenia zgodnie z listą urządzeń wielofunkcyjnych (pkt 3.1.14 Opisu przedmiotu zamówienia) do druku podążającego,

2) licencja wsparcia i aktualizacji systemu PaperCut MF na kolejny rok będącego własnością Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że posiada następujące licencje:
a) PaperCut MF dla 220 użytkowników,

b) licencje na urządzenia w ilości Lexmark MFP Embedded 12 szt. oraz Sharp OSA Embedded 1 szt.,


3) Zamawiający wymaga dostawy licencji do systemu PaperCut do wszystkich oferowanych urządzeń, jednocześnie informując, że wyraża zgodę na wykorzystanie licencji będących na wyposażeniu Zamawiającego,

4) Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę innego systemu zarządzania drukiem niż PaperCut MF.
   1. Lista urządzeń i lokalizacji:

Zamawiający oszacował poniżej liczbę URZĄDZEŃ określonych w SIWZ, ich rozmieszczenie oraz liczbę stron monochromatycznych i kolorowych zawartych w miesięcznym koszcie usługi.
Urządzenia będą znajdowały się w kilku budynkach Zamawiającego zlokalizowanych blisko siebie, wszystkie budynki znajdują się w jednej, wspólnej sieci LAN (światłowodowej) Zamawiającego. Obsługą systemu druku zajmuje się jeden serwer centralny PaperCut.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowicie bezpłatnego przemieszczania URZĄDZEŃ przez Wykonawcę między pokojami i/lub między budynkami Zamawiającego w nieograniczonej liczbie. Wykonawca po przeniesieniu URZĄDZENIA na pisemną lub telefoniczną prośbę Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zainstaluje je, skonfiguruje i uruchomi bezpłatnie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymanego zgłoszenia.


l.p.

Typ

Szacowana ilość stron w pakiecie mono w rozliczeniu miesięcznym

Szacowana ilość stron w pakiecie kolor w rozliczeniu miesięcznym

Ilość

Nr pokoju

Opis

1

Typ 2

800

nie dotyczy

1

1

 

2

Typ 2

1500

nie dotyczy

1

2

 

3

Typ 2

800

nie dotyczy

1

3

 

4

Typ 1

2500

nie dotyczy

1

3

 

5

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

3

 

6

Typ 2

2300

nie dotyczy

1

4

 

7

Typ 2

1500

nie dotyczy

1

6

Dowody

8

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

6

Dowody

9

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

6

Dowody

10

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

6

Dowody

11

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

6

Dowody

12

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

6

Dowody

13

Typ 3

2000

500

1

8

 

14

Typ 2

1500

nie dotyczy

1

9 i 10

przechodnie pokoje

15

Typ 1

2500

nie dotyczy

1

13

podatki

16

Typ 1

2500

nie dotyczy

1

14

podatki

17

Typ 4

2000

nie dotyczy

1

15

łączone

18

Typ 3

1000

200

1

16 -18

Biuro Rady

19

Typ 1

500

nie dotyczy

1

19

naczelnik

20

Typ 1

500

nie dotyczy

1

20

naczelnik

21

Typ 2

700

nie dotyczy

1

23-24

 

22

Typ 3

1000

400

1

25-26

 

23

Typ 2

2000

nie dotyczy

1

27-28

 

24

Typ 1

500

nie dotyczy

1

27-28

 

25

Typ 2

2000

nie dotyczy

1

29

 

26

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

30

 

27

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

30

 

28

Typ 2

300

nie dotyczy

1

31-32

 

29

Typ 2

1500

nie dotyczy

1

33-34

 

30

Typ 2

1000

nie dotyczy

1

35

 

31

Typ 4

1000

1000

1

36-37

 

32

Typ 3

1000

1000

1

38

 

33

Typ 2

2000

nie dotyczy

1

39

 

34

Typ 1

1000

nie dotyczy

1

40

 

35

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

16-17

USC

36

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

16-17

USC

37

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

16-17

USC

38

Typ 1

2000

nie dotyczy

1
USC

39

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

15

USC

40

Typ 5

500

nie dotyczy

1

14

USC

41

Typ 1

2000

nie dotyczy

1

13

USC

42

Typ 1

2000

nie dotyczy

1
USC

43

Typ 3

1000

1000

1

 

Straż miejska

44

Typ 2

2000

nie dotyczy

1

 

CEPIK

45

Typ 4

3000

1000

1

I piętro

Dom przedsiębiorcy

46

Typ 5

2000

nie dotyczy

1

parter

Dom przedsiębiorcy

47

Typ 1

1000

nie dotyczy

1

 1

Naczelnik WRM

48

Typ 3

2000

400

1

 25

Sek. Prezydenta

49

Typ 3

3000

2000

1

 37

WRM

50

Typ 3

2000

400

1

 51

WRM

51

Typ 3

2000

400

1

 28

Wydz. Org i Kadr – Sekretariat II

52

Typ 3

2000

700

1

 55-56

WGM

53

Typ 3

2000

700

1

 30-31

Biuro Rzecz. Pras

54

Typ 3

2000

1500

1

 42-43

W. Spraw. Kom.

55

Typ 2

2000

nie dotyczy

1

 47

WGM

56

Typ 2

2000

nie dotyczy

1

 2-3

WOR

57

Typ 2

2000

nie dotyczy

1

 4-5

WA

58

Typ 2

2000

nie dotyczy

1

 45

WSKiI

59

Typ 2

3000

nie dotyczy

1

 50

Zam. publiczne

60

Typ 4

5000

1000

1

 

Ksero

61

TYP 2

2000

nie dotyczy

1
WSO ul. Pomorska 1

62

Typ 2

2000

nie dotyczy

1

34-35

Obsługa Prawna

3.1.15 Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu: 1. aktualnego certyfikatu autoryzacyjnego na serwis oferowanych urządzeń wydany przez producenta sprzętu na Wykonawcę;

 2. oświadczenia producenta z nazwą i partyjnym numerem tonera o wydajności minimum 15.000 wydruków, który pasuje zarówno do drukarki jak i urządzenia wielofunkcyjnego, wraz z informacją o możliwości działania na tym samym uniwersalnym sterowniku;

 3. broszur do urządzeń w języku polskim zawierających pełną specyfikę techniczną oferowanych urządzeń.

3.2 Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3.3 Oferty częściowe i wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


3.4 Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.


3.5 Wspólny Słownik Zamówień CPV
30.12.00.00-6 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego;

50.31.31.00-3 Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek;

50.31.32.00-4 Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek.
3.6 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3.6.1 Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3.6.2 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, dotyczą w szczególności osób/osoby wykonujących/ej czynności zdalnej obsługi środowiska wydruku.

3.6.3 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

3.6.3.1 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób

  1. Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, dostarczonym najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Osoby, o których mowa powyżej, winny być zatrudnione najpóźniej w następnym dniu od dnia podpisania przedmiotowej umowy.

  1. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w/w osób i/lub zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy i/lub kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę (umowa winna wskazywać imię i nazwisko pracownika, bez adresu i nr PESEL).

  2. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu: raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.


3.6.3.2 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia

  1. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 3.6.3.1 b) i/lub c) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 PLN.

  2. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 3.6.3.1 b) i/lub c) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w pkt 3.6.1, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy.

  3. W przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 3.6.2, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, w wysokości 200 zł, za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby.

  4. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną/innymi osobą/osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określonego przez wykonawcę w ofercie.


*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.   1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   1. nie podlegają wykluczeniu;

   2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 3. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę obsługi serwisowej minimum 10 albo większej liczby wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących w sposób ciągły, przez okres minimum 12 m-cy w ramach jednego kontraktu (umowy);


OBJAŚNIENIE:

Dopuszcza się możliwość przedstawienia usługi wykonywanej, a jeszcze nie zakończonej, zgodnie z zawartą umową, przy czym, część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego powyżej.


  1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie jeżeli, w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3) jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.


5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania.
5.3.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.


   1. Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono,
    z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z poźn. zm.).


6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ.
6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów:
1) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:


  1. wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

  2. dowodów określających czy usługi, o których mowa pkt 6.4.1) lit. a zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:


 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.5 Dysponowanie zasobami innego podmiotu.
6.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6.5.3 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:


  1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.
6.5.4 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 2 - 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6.5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2.

6.6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
6.6.1 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
6.7 Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.2a - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.7.2 Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6.8 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6.8.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
6.8.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.


7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną (e-mail: wzp@um.tczew.pl), z uwzględnieniem pkt 7.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 6 SIWZ, umowy, a także zmiany lub wycofania oferty.
Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści oferty, oświadczeń i dokumentów.

7.3 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
7.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są Pani Eugenia Eron – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz Pani Iwona Krauze-Grzesiak – Inspektor Urzędu Miejskiego w Tczewie.
7.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści SIWZ), o którym mowa w pkt 7.5.
7.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zp.tczew.pl.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


  1. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  1. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu).
  1. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
  1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.2 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:


 1. wypełniony Formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, ceny jednostkowe brutto za wydruk czarno-biały 1 strony, ceny jednostkowe brutto za wydruk kolorowy 1 strony, ceny brutto za wydruk wszystkich stron (w rozliczeniu rocznym w każdym rodzaju wydruku), cenę jednostkową brutto za udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących za 1 miesiąc oraz cenę brutto za udostępnienie urządzeń w okresie 12 miesięcy, cenę jednostkową brutto za zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na oprogramowanie (opłata jednorazowa), informacje o czasie reakcji – rozpoczęciu działań od powzięcia informacji o awarii sprzętu, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o warunkach płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców;

 2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku o którym mowa w pkt 10.3;

 3. wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.


10.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
  1. Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.


10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
10.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.8 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

10.10 Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę.
10.11 Zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone były przez wykonawcę oddzielone i oznaczone zapisem „tajemnica przedsiębiorstwa” od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
10.12 Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:
,,Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych’’
Nie otwierać przed dniem 02.01.2018 r. godz. 09:30
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.10.13 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10.12, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa dnia 02.01.2018 r. o godz. 09:00.Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.
11.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 02.01.2018 r. o godz. 09:30, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Otwarcie ofert będzie jawne.
11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści powyższe informacje na swojej stronie internetowej.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1 Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia, podana w Formularzu oferty. Na Formularzu oferty Wykonawca poda koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia (poda łączną cenę brutto za cały okres realizacji zamówienia), ceny jednostkowe brutto za wydruk czarno-biały 1 strony, ceny jednostkowe brutto za wydruk kolorowy 1 strony, ceny brutto za wydruk wszystkich stron (w rozliczeniu rocznym w każdym rodzaju wydruku), cenę jednostkową brutto za udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących za 1 miesiąc oraz cenę brutto za udostępnienie urządzeń w okresie 12 miesięcy, cenę jednostkową brutto za zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na oprogramowanie (opłata jednorazowa).
Pojęcie ceny należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830).

12.2 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o tabele zawarte w Formularzu oferty zawierające szacowaną ilość stron w rozliczeniu rocznym, ceny jednostkowe brutto za wydruk czarno-biały 1 strony, ceny jednostkowe brutto za wydruk kolorowy 1 strony, ceny brutto za wydruk wszystkich stron (w rozliczeniu rocznym w każdym rodzaju wydruku), cenę jednostkową brutto za udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących za 1 miesiąc oraz cenę brutto za udostępnienie urządzeń w okresie 12 miesięcy, cenę jednostkową brutto za zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na oprogramowanie (opłata jednorazowa).
12.3 Całkowite wartości (łącznie z podatkiem VAT) w każdym rodzaju wydruku przedstawić należy jako iloczyn ceny jednostkowej brutto za wydruk 1 strony i szacowanej ilości stron w rozliczeniu rocznym.
12.4 Wykonawca wypełniając przedmiotowe tabele winien uwzględnić wszystkie jej pozycje. Wartość sumaryczna całkowitych wartości w każdym rodzaju wydruku (tabela nr 1) oraz ceny brutto za wykonanie/wykonywanie określonych czynności (tabela 2), winna być tożsama z całkowitą wartością wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
12.5 Cena jednostkowa brutto za udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących zawiera koszt jaki poniesie Wykonawca w związku m.in. z obsługą serwisową i dostarczaniem materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń.
12.6 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia, z wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ oraz w obowiązującymi przepisami prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
12.7 Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres usługi wskazany w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i ująć je w cenie oferty, a tym samym należy przewidzieć cały przebieg realizacji usługi.
12.8 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie.
12.9 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


 1. Cena wykonania zamówienia - 60 %

 1. Rozpoczęcie działań (czas reakcji) od powzięcia informacji o awarii sprzętu - 40 %

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.


13.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:


 1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

C = ---------------------------------------------- x 60 pkt

Cena brutto oferty ocenianej


Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.
2) Kryterium ,,Rozpoczęcie działań (czas reakcji) od powzięcia informacji o awarii sprzętu’’ będzie rozpatrywane na podstawie czasu reakcji, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Rozpoczęcie działań (czas reakcji) od powzięcia informacji o mechanicznej awarii sprzętu – rozumiany jako czas liczony od momentu powzięcia informacji o konieczności naprawy sprzętu (otrzymanej drogą mailową, telefoniczną lub pisemną) do momentu dostarczenia naprawionego sprzętu/dostarczenia sprzętu zastępczego.

* UWAGA: Sprzęt zastępczy musi posiadać nie gorsze parametry niż sprzęt dotychczas używany przez Zamawiającego.


Oferta z zaoferowanym „czasem reakcji” w ciągu 24 godzin otrzyma maksymalną ilość punktów (40 pkt), natomiast w przypadku zaoferowania czasów dłuższych zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższą tabelą:


Rozpoczęcie działań (czas reakcji) od powzięcia informacji o awarii sprzętu

Liczba przyznanych punktów

w ciągu 24 godzin

40 pkt

w ciągu 48 godzin

20 pkt

w ciągu 72 godzin

0 pkt


W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże czasu reakcji lub wskaże czas reakcji dłuższy niż w ciągu 72 godzin, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

W = C + Cr


gdzie W - Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Cr – liczba punktów w kryterium „Rozpoczęcie działań (czas reakcji) od powzięcia informacji o awarii sprzętu”.

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.


Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


  1. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.  1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do złożenia wykazu pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.


14.3 Osoby reprezentujące wykonawcę, przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.4 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


16.1 Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.
16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

 2. określenia warunków udziału w postępowaniu;

 3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 4. odrzucenia oferty odwołującego;

 5. opisu przedmiotu zamówienia;

 6. wyboru najkorzystniejszej oferty.


16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
16.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
16.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.


 1. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:
Załącznik nr 1

Formularz oferty;

Załącznik nr 2a

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 2b

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 3

Wykaz usług;

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

Załącznik nr 5 -

Wzór umowy.


FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Adres Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

Telefon


…………………………………………

Adres mailowy

…………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1


  1. Tczew
 1. Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentami przetargowymi, oferuję wykonanie przedmiotu umowy pn.: ,,Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych’’, wymienionego w w/w dokumentach i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z 23%-owym podatkiem VAT (cena)* …………….……złotych (słownie:...........................................................................

……………………………………………………………………………………..……….złotych), w tym:

Tabela 11

2

3

4

5

L.p.

Rodzaj wydruku

Szacowana ilość stron w rozliczeniu rocznym

Cena jednostkowa brutto za wydruk 1 strony w zł

Cena brutto za wydruk wszystkich stron w zł (kolumna 3 x kolumna 4)

1

Wydruk czarno-biały

800.0002

Wydruk kolorowy

120.000Suma cen brutto (kolumny 5) pozycji 1 i 2Tabela 21

2

3

4

5

L.p.

Rodzaj czynności

Cena jednostkowa brutto w zł

Okres realizacji czynności

Cena brutto łączna w zł (kolumna 3 x kolumna 4)

1

Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących **

………….…zł za 1 miesiąc12 m-cy
2

Zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na oprogramowanie

……………….złOpłata jednorazowa
Suma cen brutto (kolumny 5) pozycji 1 i 2


 1. Oferuję rozpoczęcie działań (czas reakcji) od powzięcia informacji o awarii sprzętu w ciągu ……..godzin ***

(podać czas reakcji, zgodnie z opisem w punkcie 13.2.2 SIWZ).


 1. Zobowiązuję się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 2. Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 3. Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

 4. Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni.

 5. Oświadczam, iż zamierzam/nie zamierzam**** powierzyć części zamówienia podwykonawcom:Lp.

Wskazanie części zamówienia

Wskazanie firm podwykonawców

1.2.


...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r. ....................................................Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:


* Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Ceną oferty jest suma cen brutto (kolumny 5) pozycji 1 i 2 tabeli 1 i 2.

** Cena za udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących zawiera koszt jaki poniesie Wykonawca w związku m.in. z obsługą serwisową i dostarczaniem materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń.

*** UWAGA! Kryterium oceny ofert – uzupełnia Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca na Formularzu oferty nie wskaże rozpoczęcia działań (czasu reakcji) od powzięcia informacji o awarii sprzętu lub wskaże czas reakcji powyżej 72 godzin, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Do obliczenia punktacji w kryterium rozpoczęcia działań (czas reakcji) od powzięcia informacji o awarii sprzętu, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 13 SIWZ.

****niepotrzebne skreślić.


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 2a

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, oświadczam, co następuje:INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.


…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne


i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………(podpis)


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik nr 2b

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy


Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew
Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, oświadczam, co następuje:


OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:


 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.
…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)WYKAZ USŁUG

Załącznik nr 3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres WykonawcyDo

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 TczewPrzedmiot zamówienia*Data wykonania zamówienia (zaleca się podanie: dnia, miesiąca, roku)

Podmiot na rzecz którego usługi

zostały wykonane
...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r. ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Wykonawca opisze rodzaj zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek określony w pkt 5.1.2.3 SIWZ.

Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PzpZałącznik nr 4

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, oświadczam, że:

    • nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu*

 • należę do tej samej grupy kapitałowej z …………….**

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r. ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.


WZÓR UMOWY


Załącznik nr 5


UMOWA NR / /2018
Zawarta w dniu .........2018 r. w Tczewie

pomiędzy Gminą Miejską Tczew z siedzibą w Tczewie Pl. Piłsudskiego 1,

reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta:

Pana Adama Burczyka,

na mocy pełnomocnictwa Nr P 0113.1/170/2011 z dnia 24.02.2011 r.

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”,

a……………….., z siedzibą: …………………….., wpisanym do ………………………………, nr NIP: ……………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”


W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia ciągłości zadań wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie – druk podążający zwany dalej Systemem druku, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z należytą starannością.

 3. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 4. Dojazd do siedziby Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym również naprawy/wymiany sprzętu odbywać się będzie transportem Wykonawcy i na koszt własny Wykonawcy.

 5. W przypadku dostarczania materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego, za pomocą pośredników świadczących usługi kurierskie lub Poczty Polskiej, koszt przesyłki pokrywa Wykonawca.

 6. Częścią składową niniejszej umowy są:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

 1. dokumenty wymagane przez Zamawiającego – zawarte w ofercie Wykonawcy.§ 2


 1. Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, dostarczonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

 2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą realizującą czynności związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

 3. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 2, zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w/w osób i/lub zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy i/lub kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę (umowa winna wskazywać imię i nazwisko pracownika, bez adresu i nr PESEL).

 4. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedłoży zamawiającemu: raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.


§ 3


 1. Parametry dostarczonych w ramach umowy urządzeń oraz obsługi systemu muszą być zgodnie z wymogami SIWZ.

 2. Wykonawca w ramach umowy dostarczy wszelkich niezbędnych licencji oraz dokona instalacji systemu druku na serwerze i stacjach roboczych Zamawiającego.

 3. Wykonawca będzie przygotowywać zalecenia odnośnie efektywności użytkowanego systemu druku w celu jego jak najlepszej optymalizacji, tj. możliwości doposażenia w dodatkowe urządzenia. W przypadku braku uwag odnośnie efektywności Wykonawca również prześle e-mailem informacje, że system jest odpowiednio efektywny i nie jest konieczna jego modyfikacja.

 4. Wykonawca udzieli pomocy w wykonywaniu prac rekonfiguracyjnych.

 5. Wykonawca będzie posiadał autoryzacje producenta urządzeń do wykonywania serwisu i dystrybucji urządzeń.

 6. Zamawiający na bieżąco będzie kontrolował jakość wydruku. Wszelkie znaczące spadki jakości będą zgłaszane jako niesprawność urządzenia.

 7. Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy listę rozmieszczenia urządzeń.

 8. Wykonawca po instalacji systemu druku zaprezentuje zasady działania systemu i przeszkoli użytkowników i administratorów.


§ 4


 1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wyraża się kwotą łącznie z podatkiem VAT:……………………zł (słownie:…………………………...………..).

 2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 jest jedynym zobowiązaniem finansowym Zamawiającego wobec Wykonawcy.

 3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej naliczane będzie w oparciu o wykonane kopie/wydruki oraz udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących w danym miesiącu. Ilość wydruków/kopii uzależniona jest od bieżących potrzeb Urzędu Miejskiego. Zamawiający zastrzega, że ilość wydruków/kopii może ulec zmianie. Z uwagi na powyższe, wynagrodzenie Wykonawcy w danym miesiącu płatne będzie według rzeczywistej ilości wydruków/kopii oraz ceny jednostkowej brutto za 1 stronę wydruku w danym rodzaju wydruku wraz z ceną jednostkową brutto za udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących. Cena za udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących zawiera koszt jaki poniesie Wykonawca w związku z m.in. obsługą serwisową i dostarczaniem materiałów eksploatacyjnych.

 4. Wynagrodzenie za zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na oprogramowanie płatne będzie jednorazowo według ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty, w pierwszej fakturze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta.

 6. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania całości zamówienia.

 7. Faktura VAT wystawiana będzie przez Wykonawcę między pierwszym a czwartym dniem każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

 8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Do faktury Wykonawca winien załączyć arkusz rozliczeń poszczególnych drukarek zawierający liczniki z poprzedniego miesiąca oraz miesiąca rozliczanego, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania tej faktury do siedziby Zamawiającego na co najmniej 10 dni przed terminem jej płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia, do określenia którego podstawę stanowić będzie data wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 9. Podane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe brutto nie będą podlegały zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy.


§ 5


 1. Wszelkie niesprawności dotyczące udostępnionych urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy będą zgłaszane automatycznie przez oprogramowanie monitorujące Wykonawcy, poprzez wdrożony u Zamawiającego system monitoringu stanu tych urządzeń.

 2. System monitoringu urządzeń musi spełniać następujące wymagania:

 1. odczyt liczników wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy wraz z prostą identyfikacją za pomocą modelu, producenta, numerów seryjnych urządzeń,

 2. odczyt poziomu materiałów eksploatacyjnych (tonerów, bębnów, fuserów),

 3. prostego zamawiania tonerów do urządzeń poprzez jego wybranie z listy,

 4. dokonywania zgłoszeń serwisowych poprzez wybór urządzenia z list,

 5. system monitorowania zainstalowany na komputerze pracownika Zamawiającego.

 1. Czas reakcji serwisowej (zdalnej) nastąpi w ciągu maksymalnie 2 godzin od czasu otrzymania zgłoszenia.

 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z winy użytkownika.

 3. Wykonawca deklaruje rozpoczęcie działań (czas reakcji) w ciągu …… godzin od powzięcia informacji o mechanicznej awarii sprzętu do momentu dostarczenia naprawionego sprzętu/dostarczenia sprzętu zastępczego.

 4. W przypadku awarii urządzeń Zamawiający wymaga, by wszelkie naprawy odbywały się w siedzibie Zamawiającego. W przypadkach braku możliwości naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca może dokonać naprawy poza siedzibą Zamawiającego, jednocześnie dostarczając urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszych od urządzenia zabranego do naprawy, spełniające wymogi SIWZ.

 5. W przypadku braku bezpośredniego połączenia urządzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z systemem do monitoringu stanu tych urządzeń z powodu awarii urządzenia, czy też innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, Wykonawca udostępni Zamawiającemu następujące kanały kontaktu z serwisem Wykonawcy w godzinach 08:00 – 16:00:

 1. telefonicznie z numerem:……………..,

 2. mailowo z adresem e-mail:………………. .

 1. W przypadku awarii systemu druku gwarantowany czas naprawy systemu wynosi maksymalnie 4 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia.

 2. Wykonawca zapewni przez cały okres trwania umowy pełny serwis sprzętu oraz materiały eksploatacyjne, a także części serwisowe z wyłączeniem papieru.

 3. Zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę u Zamawiającego obejmuje:

 1. administrowanie serwerem wydruków w zakresie systemu PaperCut oraz Windows w środowisku bez domeny,

 2. instalacja urządzeń, sterowników na serwerze,

 3. instalacja licencji,

 4. aktualizowanie systemu,

 5. rozwiązywanie problemów, zgłoszeń w komputerach użytkowników związanych z drukiem przez zdalne połączenie internetowe,

 6. instruowanie i szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego,

 7. dostawy tonerów do siedziby Zamawiającego,

 8. wykonywanie konserwacji, wymiany części i naprawy urządzeń,

 9. instalowanie urządzeń drukujących z funkcjami drukowania i skanowania na zasadach zgłoszonych przez Zamawiającego w zależności od wymogów stanowiska pracy,

 10. podłączanie urządzeń drukujących do systemu PaperCut,

 11. konfiguracja i uruchomienie kart zbliżeniowych użytkowników,

 12. konfigurowanie usług i funkcjonalności systemu PaperCut na wezwania Zamawiającego.

§ 6


 1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie materiały eksploatacyjne, takie jak wkłady drukujące, były dostarczane do siedziby Zamawiającego.

 2. Wykonawca w siedzibie Zamawiającego będzie utrzymywać zapas tonerów pozwalający na ciągłość pracy urządzeń.

 3. Zamawiający wymaga, aby zużyte materiały eksploatacyjne, wkłady drukujące były odbierane od Zamawiającego przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy i jego transportem.

§ 7


 1. Strony ustanawiają w umowie odpowiedzialność w formie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust.2.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za opóźnienie czasu naprawy w przypadku awarii systemu druku, o którym mowa w § 5 ust. 8, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 300,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia czasu naprawy,

 2. za opóźnienie czasu reakcji rozpoczęcia działań od powzięcia informacji o awarii sprzętu, o której mowa w § 5 ust. 5, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – wysokości 300,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

 3. w przypadku nie przedstawienia w wyznaczonym terminie informacji, o których mowa w § 2 ust. 3 i/lub 4, każdorazowo w wysokości 1 000,00 zł,

 4. w przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę osoby/osób wykonującej/wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 200 zł, za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

 5. za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów/oświadczeń, o których mowa w pkt 3.1.15 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ, za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 100,00 zł za każdy dokument. W przypadku, gdy opóźnienie będzie dłuższe niż 30 dni kalendarzowe Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

 6. za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego, która byłaby należna do umownego zakończenia umowy.

 1. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym nastąpiła okoliczność powodująca naliczenie kary lub z wynagrodzenia za kolejne miesiące.

 2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne, jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody.

§ 8


 1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki tych zmian:

 1. w przypadku, gdy wymagane przez Zamawiającego urządzenia lub oprogramowanie nie będą dostępne na rynku, będą wycofane ze sprzedaży przez producenta lub producent wprowadzi nowszy model lub wersje oprogramowania, przewiduje się udostępnienie równoważnego, nowszego lub lepszego sprzętu (modelu) lub wersji oprogramowania spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w umowie oraz SIWZ, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 1. W przypadku zmiany liczby urządzeń, ich rodzaju lub liczby użytkowników zostanie przeprowadzona ponowna kalkulacja, a zmiany zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.


§ 9


       1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

       2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

       3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za usługę do dnia odstąpienia od umowy.


§ 10


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.

 2. Istotnym naruszeniem umowy jest w szczególności świadczenie usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

 3. Przed rozwiązaniem niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszenia i wyznaczy nieprzekraczalny termin zaprzestania tych naruszeń na okres nie dłuższy niż 10 dni. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 11


 1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić bez jego zgody.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach miejsca ich siedziby. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, korespondencję wysłaną pod ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczoną.

 4. Zmiany danych kontaktowych, o których mowa w § 5 ust. 7 w trakcie obowiązywania umowy, nie oznaczają zmiany umowy.

 5. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.Zamawiający Wykonawca

.................................. ...............................
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna