ZatwierdzonePobieranie 1,2 Mb.
Strona1/13
Data06.06.2018
Rozmiar1,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Zatwierdzone
Zamówienie Głównego Inspektora

Ochrony Przeciwpożarowej

Republiki Białoruś
Z dnia 18 marca 2005 r.

№46


System regulacji i standaryzacji

przeciwpożarowej
NORMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

REPUBLIKI BIAŁORUŚ

Podnośniki Pożarnicze.

Ogólne wymagania techniczne.

Metody badań


NBP 109 – 2005

UKD

Słowa kluczowe: podnośniki pożarnicze

Ó Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś, 200_Wstęp
Opracowane: przez «Instytut Naukowo-Badawczy Ochrony Przeciwpożarowej i Problemów Sytuacji Nadzwyczajnych» Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś
Przygotowane do zatwierdzenia oraz wprowadzone: przez «Instytut Naukowo-Badawczy Ochrony Przeciwpożarowej i Problemów Sytuacji Nadzwyczajnych» Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś
Termin wprowadzenia z dnia 01.07.2005 r.

Opracowane po raz pierwszy


* Ze zmianami i uzupełnieniami według zamówienia MCzS № 174 z dnia 12.12.2007 r.

* Ze zmianami i uzupełnieniami według zamówienia MCzS № 145 z dnia 08.11.2010 r.

Te normy nie mogą być powielane oraz rozpowszechnione bez zgody Głównego InspektoraOchrony Przeciwpożarowej Republiki Białoruś

Opublikowane w języku rosyjskimSpis treści

ROZDZIAŁ II 6

Wymagania techniczne 6

Część 4 Wymagania dla pulpitu sterowniczego oraz stanowiska operatora 9

Część 11 Kompletność 12

100.5. na przednią szybę kabiny nakleić naklejkę ze wskaźnikiem usuwania wody z układu chłodzenia, spryskiwacza, powietrza z układu pneumatycznego, wyłączenia i stanu akumulatora (z elektrolitem, bez elektrolitu), stanu smarowania w silniku oraz w pędni (letnia, zimowa); 14

Część 28 Określenie czasu wykonywania manewru 20

Część 30 Określenie zasięgu pola pracy podnośnika 22

Część 33 Sprawdzenie ogranicznika uderzenia czołowego 24

Część 35 Określenie wskazników masy oraz stabilności bocznej 26

Część 36 Określenie poziomu hałasu na stanowisku operatora 27

Część 37 Określenie poziomu wibracji na stanowisku operatora 27

Część 38 Badania statyczne 27

Część 39 Badania dynamiczne 29

Część 40 Określenie udźwigu podnośnika w czasie pracy jako żurawia 30

Część 41 Określenie siły na układzie sterowania 30

Część 42 Sprawdzenie właściwości jezdnych 31

Część 43 Sprawdzenie właściwości hamujące 31

Część 44 Sprawdzenie sterowania manewrami z poziomu kosza 32

Część 45 Sprawdzenie blokad podnośnika 32

Część 46 Sprawdzenie napędu awaryjnego 32

Część 47 Sprawdzenie licznika motogodzin 33

Część 48 Sprawdzenie mechanizmu obrotowego kosza 33

Część 49 Sprawdzenie wytrzymałości konstrukcyjnej 33

Część 50 Sprawdzenie oświetlenia stanowiska operatora oraz skrytek platformy 34

Część 51 Badania niezawodności 34

Część 52 Sprawdzenie stopniu ochrony skrytek 36

Część 53 Sprawdzenie środków łączności 36

Część 54 Sprawdzenie układu sterowania silnikiem przy użyciu napędu hydraulicznego 36

Część 55 Sprawdzenie sygnalizacji świetlnej w kabinie 36

Część 56 Określenie poziomu radiozakłóceń 37

Część 57 Określenie współczynnika stabilności obciążenia 37

Część 58 Określenie nacisku podpór na podłoże 37

Część 59 Określenie minimalnego promienia skrętu 38

Część 60 Sprawdzenie cech światła i barwy urządzeń oświetleniowych oraz świetlnych urządzeń sygnalizacyjnych 38

Część 61 Określenie parametrów stanu technicznego podnośnika 38

Część 62 Sprawdzenie sterowalności i trwałości 38

Część 63 Sprawdzenie wykonania klimatycznego podnośnika 38

Część 64 Sprawdzenie specjalnego sygnału świetlnego 38

Część 65 Sprawdzenie specjalnego sygnału dźwiękowego 39

ROZDZIAŁ V 40

Gwarancja producenta 40

Załącznik 1 40

Załącznik 2 43

Załącznik 3 ** 47

Załącznik 4 49

Załącznik 5 50

Załącznik 6 51

* W uzgodnieniu ze zleceniodawcą dozwala się prowadzenie badania jednego podnośnika, а brakującą informację dotyczącą innych modeli uzyskać w czasie kontrolowanej 51

eksploatacji. 51

Załącznik 7 52

Załącznik 8 52

Załącznik 9 53

Załącznik 10 55

Załącznik 11 57

Załącznik 12 58

Załącznik 13 59
ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne
1. Normy bezpieczeństwa pożarowego Republiki Białoruś «Podnośniki Pożarnicze. Ogólne wymagania techniczne. Metody badań. NBP 109 - 2005» (dalej – Normy) mają zastosowanie do samochodów pożarniczych, wyposażonych w specjalne zabudowy stałe jako obrotowe, przegubowe, teleskopowe i teleskopowo-korbowe urządzenia wysięgnika z koszem; do podnośnikόw pożarniczych (dalej – podnośnik), przeznaczonych do działań ratowniczych polegających na ewakuacji ludności, gaszeniu pożarów w budynkach wysokich oraz wykonywaniu innych operacji pomocniczych.

2. Normy te określają ogólne wymagania techniczne, metody badań i są stosowane do certyfikacji podnośnikόw na potwierdzenie ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego.

3. Wymagania tych norm są wiążące w stosunku do wszystkich osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność na terenie Republiki Białoruś.

4. Produkty wytworzone przez firmy krajowe mogą zostać przyjęte do badań certyfikacyjnych na potwierdzenie ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli w określony przepisami sposób przeszły wszystkie etapy opracowania, wszystkie badania przewidziane Normą Państwową STB 972, posiadają komplet dokumentacji projektowej do produkcji seryjnej uzgodnionej z klientami rządowymi.

5. Definicje terminów użytych w tych Normach powinny zostać podjęte zgodnie z załącznikiem 1.

6. Dokumenty normatywne, do których odesłano w tekście tych Norm, znajdują się w wykazie w załączniku 2.

7. Analiza dokumentacji projektowej jest wymagana do organizacji oraz prowadzenia badań certyfikacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

ROZDZIAŁ II

Wymagania techniczneCzęść 1 Podstawowe parametry

8.** Główne parametry podnośników znajdują się w załączniku 3 do niniejszych Norm. W uzgodnieniu z Ministerstwem Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś dozwolone jest wykonywanie podnośników o innych parametrach odzwierciedlonych w specyfikacji technicznej dla pewnego rodzaju środków technicznych.

Część 2 Wymagania ogólne
9. Podnośniki muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną dla danego modelu i rysunkami projektowymi zatwierdzonymi w określony przepisami sposób. Konstrukcja podnośnikόw musi spełniać wymagania przepisów międzynarodowych i krajowych w dziedzinie bezpieczeństwa konstrukcyj. Podwozie wykorzystywane jako główne, muszą być certyfikowane.

10. Podczas jazdy na drogach o rόżnych pokryciach podnośniki muszą zachować:

10.1. wytrzymałość konstrukcyjną, ktόra wyklucza naruszenie jej integralności oraz uszkodzenie uchwytόw wyposażenia ruchomego, jak rόwnież zmianę położenia elementów konstrukcyjnych;

10.2. sterowność i trwałość zapewniające bezpieczne przemieszczanie przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości.

11. Podnośniki muszą posiadać stabilność statyczną i dynamiczną oraz wytrzymałość. Te właściwości zapewniają bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych i gaszenie pożarów:

11.1 przy ustawieniu podnośnikόw na powierzchni nachylonej do 6° włącznie;

11.2. w czasie pracy działka wodnego z mocą co najmniej 20 KM i ciśnieniem do 0,6 MPa, albo trzech generatorów piany typu GPS-600 (jednego generatorа typu GPS-2000) zainstalowanych w koszu (zgodnie z GOST 12962);

11.3. przy prędkości wiatru na poziomie kosza do 10 m/s.12. Ogólna masa podnośnika, rozkład masy pomiędzy osiami, współrzędne środka masy oraz współczynnik statycznej stabilności bocznej powinny mieścić się w granicach określonych dla podwozia głόwnego.

13. Współczynnik stabilności obciążenia podnośnika powinien być co najmniej 1,4 w przypadku braku dodatkowych obciążeń, a w przypadku obecności – mniej niż 1,15.

14. Podnośniki muszą mieć napęd awaryjny, ktόry daje możliwość wracania pojazdu do pozycji transportowej.

15. Powinna być zagwarantowana płynna, bezstopniowa regulacja prędkości kosza ze wszystkich pulpitόw sterowniczych.

16. Średni nacisk podstawy podpory lub specjalnej okładziny na podłoże powinien być nie więcej niż 0,6 MPa.

17. Konstrukcja podnośnika powinna zapewniać pracę przy montażu podpór z jednej strony bez rozstawienia, przy pochyleniu wysięgnika w kierunku, w którym podpory całkowicie wysunięte (dla podnośnikόw z wysięgnikiem, który posiada konstrukcję wykluczającą występowanie momentu wywracającego, skierowanego w stronę niewysuniętych podpór).

18. Podnośniki muszą być wyposażone w układ sterowania silnikiem, ktόry zapewnia rozruch, wyłączenie i regulację obrotόw wału korbowego silnika.

19. Podnośniki mogą być wyposażone w urządzenia do mocowania węża strażackiego lub zawierać inny szczególny sprzęt ratowniczy.

20. Wskaźniki przejścia pojazdu myszą odpowiadać wymaganiom
GOST 22748. W niektórych przypadkach, po uzgodnieniu z producentem podwozia głόwnego, dozwolone jest zwiększenie bazy i obniżenie prześwitu pojazdu.

21. Maksymalna prędkość podnośnikόw musi być co najmniej 80 km/h. Czas przyspieszania do uzyskania prędkości docelowej nie więcej niż pozwala na to podwozie głόwne.

22. Wymagania techniczne dotyczące układόw hamulcowych oraz standardy ich skuteczności myszą odpowiadać wymaganiom GOST 22895.

23. Podnośniki muszą być wyposażone w światła odblaskowe zgodnie z GOST 20961.

24. Główny układ napędowy powinien zapewniać długotrwałą pracę podnośnika przez co najmniej 6 godzin z przerwą nie więcej niż 1 godzina.

25. Podnośniki muszą być wyposażone w system wypoziomowania zapewniający wypoziomowanie podłogi kosza w każdym położeniu oraz wypoziomowanie stopni drabiny położonej wzdłuż wysęgnika (jeśli jest dostępna). W takim przypadku odchylenie od poziomu podłogi kosza powinno wynosić nie więcej niż 3 °, а odchylenie od poziomu stopni – nie więcej niż 2 °.

26. Podnośniki muszą posiadać miejsca dla znaków rejestracyjnych pojazdów zgodnie z STB 914.

27. Siła przykładana do elementów sterowania nie powinna przekraczać wartości przewidzianych w GOST 21752 i GOST 21753.

28.*Poziom zakłóceń radiowych spowodowanych podczas eksploatacji podnośnikа nie powinien przekraczać wartości przewidzianych w STB GOST R 51318.12 oraz GOST 16842.

29. Podnośniki muszą być wyposażone w liczniki motogodzin pracy napędu nadbudowy, który powinien włączać się automatycznie po włączeniu przystawki odbioru mocy.

30. Podnośniki muszą być wykonane w wykonaniach klimatycznych U lub Т kategorii I zgodnie z GOST 15150, przeznaczonych do pracy w zakresie temperatur od -40 do +40 °C. Na życzenie zleceniodawcy mogą być produkowane podnośniki przeznaczone do wykorzystania w szerszym zakresie temperatur.

31. Wycieki płynu z systemu hydraulicznego podnośnikа są niedopuszczalne.

32.Kolorystyka podnośnikа oraz instalacja specjalnego sygnału świetlnego i dźwiękowego odpowiadają STB 11.13.01.

33. Poręcze i uchwyty wszystkich skrytek muszą mieć powłokę ochronno-dekoracyjną zgodnie z GOST 9.303.

34. Powierzchnie zewnętrzne podnośnikа muszą mieć ochronne powkrycie lakiernicze (za wyjątkiem gumy, szkła oraz powierzchni o metalowych powłokach dekoracyjnych) co najmniej klasy IV zgodnie z GOST 9.032, grupa warunków pracy U1 dla wykonania U, HL1 – dla wykonania HL zgodnie z GOST 9.104.

35. Dolne powierzchnie platformy, kabiny, skrytek muszą mieć ochronne pokrycie lakiernicze co najmniej klasy V zgodnie z GOST 9.032, grupy warunków pracy odpowiadają pkt 34 niniejszej Normy.

36. Wszystkie smarowniczki zainstalowane na podnośniku muszą być oznaczone żółtym kolorem.

37. Konstrukcja zbiornika paliwa powinna gwarantować możliwość uszczelnienia korka spustowego i korka wlewu.

38. Zgodnie z warunkami ukompletowania podnośnika istnieje możliwość przeniesienia zbiornika paliwa oraz akumulatorów z regularnego miejsca na podwoziu głównym (przeniesienie nie jest sprzeczne z wymaganiami producenta podwozia).

39. Wymagania dodatkowe dotyczące konkretnych modeli podnośników muszą być określone w specyfikacjach technicznych.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna