ZatwierdzamPobieranie 355,29 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar355,29 Kb.

Oznaczenie sprawy: 001/PN/2017
 1. ZATWIERDZAM 1. DOWÓDCA JW4026
 1. Z A M A W I A J Ą C Y:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia 3

tel. 261267419; fax. 261 266669


 1. SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 2. (SIWZ)


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu.
KOD CPV- 50240000-9


Gdynia 2017


1.INFORMACJE WPROWADZAJACE
1.1. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 tys. euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).
1.2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepisy art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

1.3. Użyte w specyfikacji terminy:


1.3.1. Zamawiający- Jednostka Wojskowa 4026
1.3.2. Postępowanie – postępowanie prowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.3.3. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1.3.4. Ustawa PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r . poz. 2164 z późn. zm.)
1.3.5. Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot szczegółowo został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego SIWZ
1.3.6. Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
1.4. Dane Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia 3

adres internetowy: www.formoza.mil.

E-mail: 4026.zamowienia@ron.mil.pl

tel. 261267419fax: 261 266669
2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu.

KOD CPV- 50240000-9Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 2 do SIWZ
2.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ).

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy :

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
3.OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE I UZUPEŁNIAJĄCE
3.1. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZADANIE 1: Aparaty AMPHORA

ZADANIE 2: Automaty oddechowe

ZADANIE 3: Kamizelki, jackety nurkowe.

Części zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym


załącznik nr 2 do SIWZ.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

PZP.
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


4.1. Wymagany termin realizacji dla każdej części zamówienia – został szczegółowo opisany
w załączniku nr 2 do SIWZ

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP;

   2. spełniają warunki udziału w postępowaniu

5.2 Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy PZP zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:


5.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.5.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.5.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie przeglądu serwisowego aparatów wraz z wymianą części zamiennych w aparatach nurkowych o obiegu zamkniętym lub półzamkniętym, kamizelkach nurkowych wypornościowych, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto- dotyczy zadania nr 1 oraz potwierdzi, że wskazane zamówienie zostało wykonane należycie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ww. warunek muszą spełniać łącznie.

5.3. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 24 ust 5 pkt.1 Ustawy PZP wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie


w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn.zm.);
5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na potencjał którego powołuje się Wnioskodawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.5.2.6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków (Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 3do SIWZ)

składane wraz z ofertą

6.1.2. wykaz usług, o których mowa w pkt 5.2.3. lit. a SIWZ, Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 6 do SIWZ

składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 4 do SIWZ

składane wraz z ofertą
6.2.2. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia


w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP należy złożyć informację
o przynależności do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 5 do SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie


składane po otwarciu ofert w ciągu 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert
6.2.3.Aktualny odpis

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.

składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie

6.3. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcami


nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 5 do SIWZ.
6.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3. SIWZ Wykonawca składa następujące dokumenty:6.4.1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.Wymagany dokument lub oświadczenie składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.
6.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.3. SIWZ.
6.6. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty świadczące, iż posiada stosowny certyfikat, autoryzację firmy AquaLung w zakresie zadania nr 1.
6.7. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty świadczące, iż posiada stosowny certyfikat, autoryzację firm Apeks, Poseidon w zakresie zadania nr 2.

6.8. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty świadczące, iż posiada stosowny certyfikat, autoryzację jednej z firm AquaLung, Apeks, Halcyon lub Eques. w zakresie zadania nr 3.


6.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY

7.1. Do oferty Wykonawca dołącza: 1. wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie
  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

 4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.

 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających
  się o realizację zamówienia

 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ jeżeli dotyczy
  (w oryginale).

Oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
7.2. Dołączone do oferty oświadczenia zgodnie w treści z załącznikiem nr 3 i 4 do SIWZ winny być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o których mowa w pkt. 6.1.1 i 6.2.1 SIWZ. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony (w oryginale).
7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa
w art. 25 ust.1 ustawy PZP.
7.7. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń
lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone).
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnych baz danych
(ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.9. W przypadku o którym mowa w pkt. 7.8. SIWZ Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.12. Powołując się na art. 24aa ustawy PZP Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
7.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

8.2. Wykonawcy wymienieni w pkt. 8.1. SIWZ ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu


i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

8.3. W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres pełnomocnika na jaki ma być wysyłana korespondencja.  1. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
   się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich.

  2. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona
   za zgodność z oryginałem przez notariusza).


9.PODWYKONAWSTWO
9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9.2. Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 Ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę


w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak powyższej informacji w formularzu oferty oznaczać będzie,
że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

9.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9.5. W przypadku usług , które maja być wykonane w miejscy podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

10.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.


10.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

81-103 GDYNIA

fax: 261 26 66 69

e-mail: 4026.zamowienia@ron.mil.pl
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.
10.3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.4. Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami :


Magdalena WINIARSKA tel. 261 267419 – w kwestii organizacji zamówienia.

10.5. Wykonawca może na piśmie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.6. Pytania należy przesłać faksem lub mailem na dane kontaktowe wcześniej zamieszczone z podanym w temacie tytułem przetargu. Terminy rozpoczynają swój bieg od daty skutecznego doręczenia pytania pismem, faksem lub mailem.
10.7.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie internetowej Zamawiającego na której jest udostępniony SIWZ.
10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczoną informację na stronie internetowej Zamawiającego.

10.10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

10.11. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.


UWAGA: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530.

Po godzinach pracy Zamawiający nie ma możliwości odbioru korespondencji i zapoznania się z jej treścią.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

12.1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.


12.2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
13.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

13.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

13.4. Ewentualne błędy w zapisach oferty poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści


i wpisanie nowej (błędy nie mogą być poprawiane przy użyciu korektora), z zachowaniem czytelności błędnego zapisu. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i datą przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej poprawkę).

13.5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy


i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności w przypadku:

13.5.1.osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi


w odpowiednim rejestrze sądowym;

13.5.2.przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do ewidencji działalności gospodarczej;

13.5.3.podpisania oferty przez osobę upoważnioną oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie tej osoby do podpisywania i złożenia oferty, wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę;

13.5.4.Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez osobę(y) (pełnomocnika) upoważnione przez wszystkich Wykonawców.

13.6. Na pierwszej stronie oferty należy umieścić pieczęć adresową Wykonawcy.

13.7. Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty zaleca się:   1. parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę;

   2. zszycie i ponumerowanie w sposób ciągły wszystkich stron oferty oraz sporządzenie spisu treści.

13.8. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej opisanej wg poniższego wzoru:

Frame1

13.9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

13.10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” i dołączone odrębnie
do oferty niezłączone w sposób trwały.

13.11.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

13.12.Wykonawca może dokonać zmian lub wycofania złożonej oferty jedynie przed upływem terminu składania ofert.

13.13. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

13.14. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (do składanego oświadczenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej powiadomienie do występowania w imieniu Wykonawcy). Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofywane nie będą otwierane.


14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1.Ofertę należy złożyć do dnia 13.02.2017 r. do godz. 09:45 do kancelarii w Gdyni, budynek 78, pokój nr 207 przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia 3 (w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze). Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

14.2.Otwarcie nastąpi w dniu 13.02.2017 r. o godz. 10:00 w budynku 78.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.3.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.4.Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://formoza.wp.mil.pl/UWAGA

Na terenie Portu Wojennego obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki oraz na dotarcie do budynku nr 78. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę, o której została ona zarejestrowana w kancelarii jawnej.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

15.1.Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

15.2.Cena oferty, to wartość brutto wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

15.3.Stawkę podatku VAT należy określić według przepisów i cen obowiązujących na dzień składania oferty.

15.4.Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

15.5. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.6. Cenę oferty należy podać w złotych, liczbą i słownie.

15.7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia rozliczenia dokonywane będą z ich pełnomocnikiem.

15.8. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5
i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

15.9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. O poprawieniu oczywistych omyłek Zamawiający powiadomi wykonawców, których oferta została poprawiona. Wykonawcy, których cena oferty została poprawiona zgodnie z ustawą w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia o poprawieniu omyłek mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

15.10. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów.

15.11. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać wyszczególnienie operacji.

15.12. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w obcych walutach.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

16.1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:   1. cena za wykonanie przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych - 60%

DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

   1. deklarowany czas naprawy-20%

   2. gwarancja na części użyte do naprawy - 10%

   3. deklarowany czas dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu -10%

16.2. Kryterium cena:

   1. Kryterium cena ( brutto ) za wykonanie przeglądu serwisowego wraz
    z wymianą części zamiennychKc = ( Cmin / Cx ) x 100 x 60 %, gdzie:

Kc – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto,

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia,


   1. Kryterium deklarowany czas naprawy:
Lp.

Kryterium

Waga kryterium

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium deklarowany czas naprawy

1.

deklarowany czas naprawy podany w pełnych dniach (Kr)
min. 1 dzień – max. 14 dni

20 %

20 pkt


Kr = ( Cmin / Cx ) x 100 x 20 %, gdzie:
Kr – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium deklarowany czas naprawy

Cmin – najniższy deklarowany czas naprawy w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cxdeklarowany czas naprawy oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia

Deklarowany czas naprawy należy podać w pełnych dniach.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wartości w kryterium – deklarowany czas naprawy – w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że oferuje on graniczną ( max. 14 dni ) wymaganą przez Zamawiającego wartość. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin wyższy niż wartość maksymalna tj. 14 dni Zamawiający do przeliczenia kryterium przyjmie wartość 14 dni.
16.2.3. Kryterium gwarancji na części użyte do naprawy:Lp.

Kryterium

Waga kryterium

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium

1.

Okres udzielonej gwarancji na części użyte do naprawy

(Pg)
min. 12 m-ce – max. 24 m-cy10 %

10 pkt


Gwarancję należy podać w pełnych miesiącach. W innym przypadku gwarancja zostanie zaokrąglona zgodnie
z zasadą zaokrąglania ( poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę ).


W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wartości w kryterium – GWARANCJA – w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że oferuje on graniczną ( min. 12 m-cy ) wymaganą przez Zamawiającego wartość.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferują gwarancję wyższą niż wartość maksymalną tj. 24 m-cy Zamawiający
do przeliczenia kryterium przyjmie wartość 24 m-cy.


Okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie

Pg = ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 10%

Najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert


   1. Kryterium deklarowany czas dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu– 10 %
Lp.

Kryterium

Waga kryterium

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium

1.

deklarowany czas dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu. (Ph)
min. 2 godz. – max. 12 godz.

10 %

10 pkt


Czas należy podać w pełnych godzinach. W innym przypadku czas zostanie zaokrąglony zgodnie z zasadą zaokrąglania (poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę ).

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wartości w kryterium – deklarowany czas dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu– w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że oferuje on graniczną (max. 12 godz. ) wymaganą przez Zamawiającego wartość.
Najkrótszy czas wśród badanych ofert

Ph = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 10 %

Czas w badanej ofercie

16.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria


w zakresie danego zadania, wyliczoną wg następującego wzoru:

P= Kc + Kr + Pg + Ph

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) w obrębie danego zamówienia zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia na poszczególne zadania zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

16.4. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów P będzie największa. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

16.5. Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niespełniającego minimalnych warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.


17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
17.2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP .
17.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

   2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

   3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

   4. unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.4.Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 17.3 lit. a i d Zamawiający umieści
na stronie internetowej http://formoza.wp.mil.pl/
17.6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
18.1. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przekaże Wykonawcy wypełnioną umowę za pomocą poczty elektronicznej i po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy PZP będzie oczekiwał niezwłocznego zwrotu odpowiedniej ilości egzemplarzy, podpisanych przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wskazane pozycje w przesłanej umowie. Zamawiający dopuszcza również możliwości osobistego stawiennictwa osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, celem podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.
W następnej kolejności zobowiązanie zostanie podpisane przez osoby funkcyjne ze strony Zamawiającego wraz z Kierownikiem Zamawiającego oraz zarejestrowane w rejestrze umów zamawiającego (nadanie nr umowy). Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany
za pomocą maila o tym fakcie i w odpowiedzi określi sposób przekazania przez Zamawiającego jednego egzemplarza umowy (pocztą, odbiór osobisty). Umowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania jej przez Kierownika Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania Wykonawcy jego egzemplarza zobowiązania.
18.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
18.4.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

20.1.Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

20.2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

20.2.1. w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT możliwa jest zmiana cen w zakresie


w jakim zmienia stawkę VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga udokumentowania przez wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wartość umowy zmienia się odpowiednio.

20.2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego


w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
21.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

   1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

   2. określenia warunków udziału w postępowaniu;

   3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

   4. odrzucenia oferty odwołującego.

   5. opisu przedmiotu zamówienia;

   6. wyboru najkorzystniejszej oferty

21.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.


21.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

21.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


21.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy PZP.
21.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy PZP.
21.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
21.10.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
21.11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

22. UDOSTĘPNIANIE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA
22.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
22.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
22.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
22.4.Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
23. Aukcja elektroniczna

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


24. Pozostałe informacje

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn.zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.25. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Załącznik nr 1.1-1.3. – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 6 – Wykaz usług

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.


Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

............................................Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .....................................................................................................................................

Siedziba: ..................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: .....................................................................................................................

Internet: http:// ..........................................................................................................................

e-mail: ........................................@...........................................................................................

REGON ..........................................................; NIP .................................................................

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:.................................................ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ1

81-103 GDYNIA 3
FORMULARZ CENOWY


 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług:
  Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu, w zakresie zadania nr 1, znak sprawy: 001/PN/2017 zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wartościami podanymi poniżej:


Dotyczy zadania nr 1L.P.


NAZWA


JEDNOSTKA
1

2

3

5

1


Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, oraz bieżąca naprawa aparatów Amphora, kamizelek Odyssea.


Usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych

Wartość brutto


2

Deklarowany czas wykonania naprawy- DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

……………………3

Gwarancja na części użyte do naprawy-DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

…..............................

4

deklarowany czas dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu- DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

…………………


1) Wartość brutto za wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych (cyfrowo i słownie) .........................................................................................

2) Czas wykonania naprawy ( w pełnych dniach) ...........................................................

3) Gwarancja na części użyte do naprawy (w pełnych miesiącach)................................

4) Czas przybycia do zgłoszonej niesprawności ( w pełnych godzinach)….....................

…………..………….…............……podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Ponadto oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.

 2. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach;

 3. Akceptujemy określone przez Zamawiającego w projekcie umowy zasady płatności, tj. płatność
  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 4. Wyżej wskazany adres pocztowy, numer faksu i adres e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania;

 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

 6. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 7. Oświadczamy, iż posiadamy stosowny certyfikat, autoryzację potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

 8. Oświadczam/(-my), że zaoferowane ceny zawierają prawidłowo naliczony podatek VAT od towarów
  i usług

 9. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie1 (wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców): .....................................................................Wykonawca jest:

ZAZNACZYĆ „X” WŁAŚCIWE POLE

Mikroprzedsiębiorstwem
Małym Przedsiębiorstwem
Średnim Przedsiębiorstwem

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................

................................................. ..................................................................

(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(miejscowość, data)

Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

............................................

Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .....................................................................................................................................

Siedziba: ..................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: .....................................................................................................................

Internet: http:// ..........................................................................................................................

e-mail: ........................................@...........................................................................................

REGON ..........................................................; NIP .................................................................

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:.................................................ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ1

81-103 GDYNIA 3
FORMULARZ CENOWY


 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług:
  Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu, w zakresie zadania nr 2, znak sprawy: 001/PN/2017 zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wartościami podanymi poniżej:Dotyczy zadania nr 2L.P.


NAZWA


JEDNOSTKA
1

2

3

5

1


Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w automatach oddechowych oraz naprawa automatów


Usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych

Wartość brutto


2

Deklarowany czas wykonania naprawy-DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

……………………3

Gwarancja na części użyte do naprawy –DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

…..............................

4

Deklarowany czas dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu- DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

…………………


1) Wartość brutto za wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych (cyfrowo i słownie) .........................................................................................

2) Czas wykonania naprawy ( w pełnych dniach) ...........................................................

3) Gwarancja na części użyte do naprawy (w pełnych miesiącach)................................

4) Czas przybycia do zgłoszonej niesprawności ( w pełnych godzinach)….....................

…………..………….…............……podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Ponadto oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.

 2. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach;

 3. Akceptujemy określone przez Zamawiającego w projekcie umowy zasady płatności, tj. płatność

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Wyżej wskazany adres pocztowy, numer faksu i adres e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania;

 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

 3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 4. Oświadczam/(-my), że zaoferowane ceny zawierają prawidłowo naliczony podatek VAT od towarów

i usług

 1. Oświadczamy, iż posiadamy stosowny certyfikat, autoryzację potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

 2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie 1 (wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców): .....................................................................Wykonawca jest:

ZAZNACZYĆ „X” WŁAŚCIWE POLE

Mikroprzedsiębiorstwem
Małym Przedsiębiorstwem
Średnim Przedsiębiorstwem

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................

................................................. ..................................................................

(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(miejscowość, data)

Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.


Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

............................................Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .....................................................................................................................................

Siedziba: ..................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: .....................................................................................................................

Internet: http:// ..........................................................................................................................

e-mail: ........................................@...........................................................................................

REGON ..........................................................; NIP .................................................................

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:.................................................ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ1

81-103 GDYNIA 3
FORMULARZ CENOWY
III.W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług:
Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu, w zakresie zadania nr 3, znak sprawy: 001/PN/2017 zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wartościami podanymi poniżej:

Dotyczy zadania nr 3L.P.


NAZWA


JEDNOSTKA
1

2

3

5

1


Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w kamizelkach, jacketach nurkowych.oraz naprawy kamizelek, jacetów nurkowych


usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych

Wartość brutto


2

Deklarowany czas wykonania naprawy- DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

……………………3

Gwarancja na części użyte do naprawy- DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

…..............................

4

Deklarowany czas dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu- DOTYCZY BIEŻĄCYCH NAPRAW

…………………


1) Wartość brutto za wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych (cyfrowo i słownie) .........................................................................................

2) Czas wykonania naprawy ( w pełnych dniach) ...........................................................

3) Gwarancja na części użyte do naprawy (w pełnych miesiącach)................................

4) Czas przybycia do zgłoszonej niesprawności ( w pełnych godzinach)….....................

…………..………….…............……podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Ponadto oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.

 2. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach;

 3. Akceptujemy określone przez Zamawiającego w projekcie umowy zasady płatności, tj. płatność
  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 4. Wyżej wskazany adres pocztowy, numer faksu i adres e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania;

 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

 6. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 7. Oświadczam/(-my), że zaoferowane ceny zawierają prawidłowo naliczony podatek VAT
  od towarów i usług;

 8. Oświadczamy, iż posiadamy stosowny certyfikat, autoryzację potwierdzające,
  że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

 9. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie2 (wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców): .....................................................................Wykonawca jest:

ZAZNACZYĆ „X” WŁAŚCIWE POLE

Mikroprzedsiębiorstwem
Małym Przedsiębiorstwem
Średnim Przedsiębiorstwem

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................

................................................. ..................................................................

(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(miejscowość, data)

Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 1


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych przewidzianych do wymiany co roku w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, kamizelkach wypornościowych ODYSSEA wraz z legalizacją zestawów butli oraz naprawa aparatów Amphora, kamizelek Odyssea.

Tabela nr 1Lp.

Nazwa

Ilość

j.m.

Termin realizacji

1

Przegląd serwisowy wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, kamizelkach wypornościowych ODYSSEA oraz legalizacja zestawów butli.

42

kpl

02.10-08.12.2017r

2

Bieżąca naprawa aparatów Amphora, kamizelek Odyssea.

42

kpl

od chwili podpisania umowy do 22.12.2017r
 1. Zakres zadań:

a) Przegląd serwisowy aparatów Amphora wraz z wymianą i montażem zestawów serwisowych.

Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymiana i montażem rocznych zestawów serwisowych aparatów nurkowych typu Amphora zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją Podręcznik Serwisowy Aparat Oddechowy Amphora, AQUA & LUNG Military & Professional Operations (Ref.496011 A –Ed.10/10/2011) Serwis potwierdzony będzie właściwym wpisem do indywidualnego Dowodu Urządzenia aparatu nurkowego Amphora. Stosowne wpisy należy umieścić w części dotyczącej przeglądów i remontów, gdzie należy dokonać wpisu do zaświadczenia z terminem ważność wykonanego przeglądu i legalizacji przez uprawnioną osobę. Przegląd serwisowy musi być wykonany przez autoryzowany serwis firmy AQUA LUNG posiadający certyfikat.

Wykaz elementów serwisowych do aparatu Amphora : CR496550, CR495930, CR490074,

b) Przegląd serwisowy kamizelek Odyssea wraz z wymianą i montażem zestawów serwisowych.

Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymiana i montażem zestawów serwisowych kamizelek wykonany zgodnie z Instrukcją Odyssea, Podręcznik Użytkownika -AQUA & LUNG Military& Professional Operations.

Wykaz elementów serwisowych do kamizelki Odyssea : 101240, 394099, 820310+101335+ 820005, 840971, 840556.

c) Przegląd i legalizacja 34 zestawów butli (w skład jednego zestawu wchodzi butla tlenowa, nitroksowa i butla powietrzna od kamizelki).

Przegląd i legalizacja 34 zestawów butli tj. butli tlenowych, nitroksowych i butli powietrznej od kamizelek zostanie wykonana przez uprawniony Urząd Dozoru Technicznego potwierdzony zgodnie z obowiązującym prawem poprzez nabicie legalizacji na butlach i sporządzonym wykazem numerowym badanych zbiorników. 1. Wymagania jakościowe:

 1. Każdy z elementów serwisowych podlegających wymianie musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

 1. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji min 12 miesięcy wg wybranej oferty na niezawodną pracę przedmiotu zamówienia. Gwarancja rozpoczyna bieg od daty przyjęcia wyrobów przez Odbiorcę.

 2. Jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji przedmiot zamówienia nie będzie spełniał parametrów technicznych opisanych w umowie, podlega on wymianie na nowy, wolny od wad w ramach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

 3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad fizycznych w dostarczonym asortymencie, Wykonawca:

   • Rozpatrzy „Protokół reklamacji” w terminie 7 dni licząc od daty jego otrzymania.

   • Usunie wadę w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji” lub zaoferuje w zamian taki sam produkt wolny od wad.

   • Asortyment wolny od wad zostanie dostarczony przez Wykonawcę, do Odbiorcy w terminie określonym w „Protokole reklamacji”.

 1. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad asortymentu jednostka użytkująca nie mogła z niego korzystać. Transport wadliwego asortymentu do wymiany i po wymianie odbywać się będzie na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca wymieni go na nowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. Wykonawca dokona wymiany przedmiotu zamówienia bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

 1. Od dnia przyjęcia aparatów nurkowych Amphora i kamizelek Odyssea Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w tym sprzęcie.

 2. Strony postanawiają, że odbiór i zwrot aparatów nurkowych Amphora i kamizelek Odyssea odbędzie się na koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty.

 3. Przekazanie i zwrot aparatów nurkowych Amphora i kamizelek Odyssea nastąpi protokołem przyjęcia –przekazania na każdą partię.

 4. Przekazywanie sprzętu do serwisu Wykonawcy odbywało się będzie partiami. Jednorazowo ilość przekazanego sprzętu do Wykonawcy nie może przekroczyć 25 kompletów danego typu sprzętu.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przeglądu serwisowego w terminie do 30 dni od chwili przekazania a ewentualne naprawy przekazanego sprzętu mogą być wykonane w dodatkowym czasie do 14 dni.

 6. Jeśli w trakcie wykonywania wymian i przeglądów wykryte zostaną uszkodzenia lub wady sprzętu, nieobjęte zakresem czynności serwisowych Wykonawca poinformuje natychmiast o tym fakcie usługodawcę stosownym pismem w celu uzyskania akceptacji na wyeliminowanie, usunięcie niesprawności. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji napraw wynikłych w toku eksploatacji sprzętu. Wykonanie takiej usługi wymaga akceptacji zakresu czynności naprawczych, kosztorysu przez Zamawiającego.

 7. Termin realizacji napraw dodatkowych nie związanych z obsługą serwisową zostanie przeprowadzony zgodnie z danymi wskazanymi w ofercie.

 8. Wykonawca udzieli gwarancji na części użyte do napraw dodatkowych zgodnie z zadeklarowaną wartości w formularzu oferty.

 9. Wykonawca przybędzie zgodnie z zadeklarowanym w formularzu oferty czasem dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu.

 10. W cenę naprawy wchodzi koszt usługi oraz części zamiennych.

 11. W zakres napraw dodatkowych może wchodzić m.in.:

 1. Wymiana węża karbowanego oddechowego z aparatu Amphora

 2. Wymian manometru tlenowego, nitroksowego

 3. Wymiana worka oddechowego AOP 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w wykazie sprzętu do serwisowania
  i napraw w przypadku zbycia sprzętu lub nabycia nowego.


ZADANIE nr 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych przewidzianych do wymiany co roku w automatach oddechowych oraz naprawa automatów oddechowych.

Tabela nr 1


Lp.

Nazwa

Ilość

j.m.

Termin realizacji

1

Przegląd serwisowy wraz z wymianą części zamiennych w automatach oddechowych.

214

szt.,kpl.

zestawod chwili podpisania umowy do 22.12.2017r

2

Bieżąca naprawa automatów oddechowych

214
 1. Zakres zadań:

a) Przegląd serwisowy automatów oddechowych z wymianą i montażem zestawów serwisowych.

Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymiana i montażem zestawów serwisowych automatów oddechowych zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami serwisowymi dla automatów APEKS i POSEIDON. Wykonanie przeglądu potwierdzone będzie właściwym wpisem do Dowodu Urządzenia automatu oddechowego, wystawieniem kartu KUT oraz Raportu Serwisowego. Przegląd serwisowy musi być wykonany przez autoryzowany serwis automatów Apeks i Poseidon posiadający certyfikat.b) Wykaz automatów do przeglądu :

 • Automaty Apeks XTX 40 od zestawu ucieczkowego w ilości 40 szt.

 • Automaty Apeks XTX 50 /DST Nitrox w ilości 12 kpl. (+ czystość tlenowa)

 • Automaty Apeks XTX50-40/DS4 w ilości 42 zestawy ( w konfiguracji zestaw to: XTX50/DS4 – główny i XTX40/DS4 - zapasowy)

 • Automaty Apeks XTX50, 40 2 X DST w ilości 107 zestawów ( w konfiguracji zestaw to: XTX50/DST – główny i XTX40/DST – zapasowy)

 • Automaty POSEIDON CYKLON 5000 w ilości 11 zestawów (w konfiguracji zestaw to: CYKLON 5000 I i II stop. główny i CYKLON 5000 I i II stop. zapasowy ).

 1. Wymagania jakościowe:

 1. Każdy z elementów serwisowych podlegających wymianie musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

 1. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy wg wybranej oferty na niezawodną pracę przedmiotu zamówienia. Gwarancja rozpoczyna bieg od daty przyjęcia wyrobów przez Odbiorcę.

 2. Jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji przedmiot zamówienia nie będzie spełniał parametrów technicznych opisanych w umowie, podlega on wymianie na nowy, wolny od wad w ramach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

 3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad fizycznych w dostarczonym asortymencie, Wykonawca:

 4. Rozpatrzy „Protokół reklamacji” w terminie 7 dni licząc od daty jego otrzymania.

 5. Usunie wadę w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji” lub zaoferuje w zamian taki sam produkt wolny od wad.

 6. Asortyment wolny od wad zostanie dostarczony przez Wykonawcę, do Odbiorcy w terminie określonym w „Protokole reklamacji”.

 7. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad asortymentu jednostka użytkująca nie mogła z niego korzystać. Transport wadliwego asortymentu do wymiany i po wymianie odbywać się będzie na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca wymieni go na nowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. Wykonawca dokona wymiany przedmiotu zamówienia bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

 1. Od dnia przyjęcia automatów oddechowych Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w tym sprzęcie.

 2. Strony postanawiają, że odbiór i zwrot automatów oddechowych odbędzie się na koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty.

 3. Przekazanie i zwrot automatów oddechowych nastąpi protokołem przyjęcia –przekazania na każdą partię.

 4. Przekazywanie sprzętu do serwisu będzie odbywało się partiami. Jednorazowo ilość przekazanego sprzętu do Wykonawcy nie może przekroczyć 30 sztuk, kompletów, zestawów danego typu sprzętu.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przeglądu serwisowego w terminie do 30 dni od chwili przekazania a ewentualne naprawy przekazanego sprzętu mogą być wykonane w dodatkowym czasie do 14 dni.

 6. Jeśli w trakcie wykonywania wymian i przeglądów wykryte zostaną uszkodzenia lub wady sprzętu, nieobjęte zakresem czynności serwisowych Wykonawca poinformuje natychmiast o tym fakcie usługodawcę stosownym pismem w celu uzyskania akceptacji na wyeliminowanie, usunięcie niesprawności. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji naprawa wynikłych w toku eksploatacji sprzętu. Wykonanie takiej usługi wymaga akceptacji zakresu czynności naprawczych, kosztorysu przez Zamawiającego.

 7. Termin realizacji napraw dodatkowych nie związanych z obsługą serwisową zostanie przeprowadzony zgodnie z danymi wskazanymi w ofercie.

 8. Wykonawca udzieli gwarancji na części użyte do napraw dodatkowych zgodnie z zadeklarowaną wartości w formularzu oferty.

 9. Wykonawca przybędzie zgodnie z zadeklarowanym w formularzu oferty czasem dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu.

 10. W cenę naprawy wchodzi koszt usługi oraz części zamiennych.

 11. W zakres napraw dodatkowych może wchodzić m.in.:

 1. Wymiana ustnika anatomicznego do automatu

 2. Wymian przewodu LP do automatu oddechowego

 3. Wymian manometru 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w wykazie sprzętu do serwisowania
  i napraw w przypadku zbycia sprzętu lub nabycia nowego.


ZADANIE nr 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych przewidzianych do wymiany co roku w kamizelkach, jacketach nurkowych oraz naprawa kamizelek, jacetów nurkowych.

Tabela nr 1


Lp.

Nazwa

Ilość

j.m.

Termin realizacji

1

Usługa przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w kamizelkach, jacketach nurkowych.

202

szt.

od chwili podpisania umowy do 22.12.2017r

2

Bieżąca naprawa kamizelek, jacetów nurkowych.

202
 1. Zakres zadań:

a) Przegląd serwisowy kamizelek, jacketach nurkowych z wymianą i montażem zestawów serwisowych.

Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymiana i montażem zestawów serwisowych w kamizelkach, jacketach zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami serwisowymi dla danego rodzaju sprzętu. Wykonanie przeglądu potwierdzone będzie właściwym wpisem do Dowodu Urządzenia sprzętu, wystawieniem kartu KUT oraz Raportu Serwisowego. Przegląd serwisowy musi być wykonany przez autoryzowany serwis jednej z firm AquaLung, Apeks, Halcyon lub Eques posiadający certyfikat.b) Wykaz kamizelek do przeglądu :

 • Jacket nurkowy BLACK DIAMOND w ilości 42 szt.

 • Jacket nurkowy BLACK ICE w ilości 67 szt.

 • Worek wypornościowy HALCYON EXPLORER w ilości 78 szt.

 • Uprząż (kompensator wyp.)SIDEMOUNT Unrug-Eques w ilości 15 szt.

 1. Wymagania jakościowe:

 1. Każdy z elementów serwisowych podlegających wymianie musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

 1. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy wg wybranej oferty na niezawodną pracę przedmiotu zamówienia. Gwarancja rozpoczyna bieg od daty przyjęcia wyrobów przez Odbiorcę.

 2. Przedmiot dostawy musi być ukompletowany oraz spełniać warunki jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta.

 3. Jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji przedmiot zamówienia nie będzie spełniał parametrów technicznych opisanych w umowie, podlega on wymianie na nowy, wolny od wad w ramach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

 4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad fizycznych w dostarczonym asortymencie, Wykonawca:

 5. Rozpatrzy „Protokół reklamacji” w terminie 7 dni licząc od daty jego otrzymania.

 6. Usunie wadę w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji” lub zaoferuje w zamian taki sam produkt wolny od wad.

 7. Asortyment wolny od wad zostanie dostarczony przez Wykonawcę, do Odbiorcy w terminie określonym w „Protokole reklamacji”.

 8. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad asortymentu jednostka użytkująca nie mogła z niego korzystać. Transport wadliwego asortymentu do wymiany i po wymianie odbywać się będzie na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca wymieni go na nowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. Wykonawca dokona wymiany przedmiotu zamówienia bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

 1. Od dnia przyjęcia kamizelek, jacketów Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w tym sprzęcie.

 2. Strony postanawiają, że odbiór i zwrot sprzętu odbędzie się na koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty.

 3. Przekazanie i zwrot kamizelek, jacketów nastąpi protokołem przyjęcia –przekazania na każdą partię.

 4. Przekazywanie sprzętu do serwisu będzie odbywało się partiami. Jednorazowo ilość przekazanego sprzętu do Wykonawcy nie może przekroczyć 30 sztuk, kompletów, zestawów danego typu sprzętu.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przeglądu serwisowego w terminie do 30 dni od chwili przekazania a ewentualne naprawy przekazanego sprzętu mogą być wykonane w dodatkowym czasie do 14 dni.

 6. Jeśli w trakcie wykonywania wymian i przeglądów wykryte zostaną uszkodzenia lub wady sprzętu, nieobjęte zakresem czynności serwisowych Wykonawca poinformuje natychmiast o tym fakcie usługodawcę stosownym pismem w celu uzyskania akceptacji na wyeliminowanie, usunięcie niesprawności. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji naprawa wynikłych w toku eksploatacji sprzętu. Wykonanie takiej usługi wymaga akceptacji zakresu czynności naprawczych, kosztorysu przez Zamawiającego.

 7. Termin realizacji napraw dodatkowych nie związanych z obsługą serwisową zostanie przeprowadzony zgodnie z danymi wskazanymi w ofercie.

 8. Wykonawca udzieli gwarancji na części użyte do napraw dodatkowych zgodnie z zadeklarowaną wartości w formularzu oferty.

 9. Wykonawca przybędzie zgodnie z zadeklarowanym w formularzu oferty czasem dotarcia w przypadku wykonania naprawy niezwłocznie na miejscu.

 10. W cenę naprawy wchodzi koszt usługi oraz części zamiennych.

 11. W zakres napraw dodatkowych może wchodzić m.in.:

 1. Wymian zaworu nadmiarowego (spłuczki) do kamizelki

 2. Wymiana ustnika od inflatora

 3. Wymiana przewodu do inflatora

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w wykazie sprzętu do serwisowania
  i napraw w przypadku zbycia sprzętu lub nabycia nowego.Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć nagłówkowa firmy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu oświadczam, co następuje:INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu)
.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument


i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne


i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

    1. Załącznik nr 4 do SIWZPieczęć nagłówkowa firmy


Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:


 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

    1. Załącznik nr 5 do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa firmy   1. OŚWIADCZENIE

   2. O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu działając na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 późn.zm..), informujemy, że:

□ Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634, z późn. zm.).

□ Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634, z późn. zm.).
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………


dnia

(Podpis Wykonawcy)

    1. Załącznik nr 6 do SIWZPieczęć nagłówkowa firmy
WYKAZ USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu (nr ref.: 001/PN/2017) oświadczamy, iż zrealizowaliśmy:Lp.

Opis zamówienia

Wartość brutto zamówienia

Termin realizacji (miesiąc i rok)

Nazwa i adres Zamawiającego

1UWAGA: do wykazu należy dołączyć dowody/dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (brak takiego dokumentu spowoduje, że zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane), chyba że są to usługi wykonane dla JW 4026

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


12/


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna