Zatwierdzam dowódca jw4026Pobieranie 257,59 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar257,59 Kb.

Oznaczenie sprawy: 005/PN/2018 1. ZATWIERDZAM


 1. DOWÓDCA JW4026

 1. Z A M A W I A J Ą C Y:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia 3

tel. 261267419; fax. 261 266669


 1. SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 2. (SIWZ)


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego

CPV: 60424100 – 7   
Gdynia 2018


1.INFORMACJE WPROWADZAJACE
1.1. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 144 tys. euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).
1.2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepisy art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

1.3. Użyte w specyfikacji terminy:


1.3.1. Zamawiający- Jednostka Wojskowa 4026
1.3.2. Postępowanie – postępowanie prowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.3.3. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1.3.4. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r . poz. 1579 z późn. zm.)
1.3.5. Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot szczegółowo został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego SIWZ
1.3.6. Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
1.4. Dane Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia 3

adres internetowy: https://formoza.wp.mil.pl

E-mail: 4026.zamowienia@ron.mil.pl

tel. 261267419fax: 261 266669
2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego.

KOD CPV: 60424100 – 7 Wynajem statków powietrznych wraz z załogąSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 2 do SIWZ
2.2. Zamawiający nie wymaga, aby czynności dotyczące obsługi zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108).
3.OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE I UZUPEŁNIAJĄCE
3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

Zadanie 1. wynajem cywilnego statku powietrznego Turbo Finist wraz z załogą

Zadanie 2.wynajem cywilnego statku powietrznego SkyVan wraz z załogą
Części zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 2 SIWZ.
Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części zamówienia.

Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego lub więcej Wykonawców.


3.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Wymagany termin realizacji - terminy określone przy każdym zadaniu.

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP;

   2. spełniają warunki udziału w postępowaniu

5.2 Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy PZP zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:


5.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada certyfikat usług lotniczych (Aerial Works Certificate – AWC) wydany lub uznany (w przypadku podmiotów zagranicznych) przez Urząd Lotnictwa Cywilnego upoważniający do wykonywania lotniczej działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych, w zakresie usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy (zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze (t.jedn. Dz. U. z 2017, poz. 959 z późn.zm.) i Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (t.jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1400 z późn.zm.).
5.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie


5.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem (zakończeniem), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówieniem, spełniającym następujące warunki: • przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie;

 • zamówienia o wartości co najmniej 65 000,00 zł. brutto na zadanie 1 w zakresie wykorzystania cywilnego statku powietrznego do skoków spadochronowych na wolne otwarcie oraz minimum jednego zamówienia o wartości co najmniej 60 000,00 zł. brutto na zadanie 2 w zakresie wykorzystania cywilnego statku powietrznego do skoków spadochronowych na wolne otwarcie.

- dostarczeniem dowodów potwierdzających, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ww. warunek muszą spełniać łącznie.

5.3. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 24 ust 5 pkt.1 Ustawy PZP wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie


w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne ( t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na potencjał którego powołuje się Wnioskodawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.5.2.


6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków (Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 3do SIWZ)

składane wraz z ofertą

6.1.2. wykaz usług, o których mowa w pkt 5.2.3. SIWZ, Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 6 do SIWZ

składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej

6.1.3. dokumenty o których mowa w pkt. 5.2.1. SIWZ

Certyfikat usług lotniczych (Aerial Works Certificate – AWC) wydany lub uznany (w przypadku podmiotów zagranicznych) przez Urząd Lotnictwa Cywilnego upoważniający do wykonywania lotniczej działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych, w zakresie usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy (zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze (t.jedn. Dz. U. z 2017, poz. 959 z późn.zm.) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (t.jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1400 z późn.zm.)składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 4 do SIWZ

składane wraz z ofertą
6.2.2. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia


w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP należy złożyć informację
o przynależności do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 5 do SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie


składane po otwarciu ofert w ciągu 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert

6.2.3.Aktualny odpis

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.

składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej
6.3. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcami
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający w celu usprawnienia przebiegu procedury, udostępnia wzór przedmiotowego oświadczenia jako załącznik nr 5 do SIWZ.
6.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3. SIWZ Wykonawca składa następujące dokumenty:6.4.1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.Wymagany dokument lub oświadczenie składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej
6.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.3. SIWZ.

6.6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).


7.ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY

7.1. Do oferty Wykonawca dołącza: 1. wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie
  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

 4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.

 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających
  się o realizację zamówienia

 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ jeżeli dotyczy
  (w oryginale).

Oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

7.2. Dołączone do oferty oświadczenia zgodnie w treści z załącznikiem nr 3 i 4 do SIWZ winny być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o których mowa w pkt. 6.1.1 i 6.2.1 SIWZ. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony (w oryginale).

7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty


te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa
w art. 25 ust.1 ustawy PZP.
7.7. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń
lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone).
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnych baz danych
(ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.9. W przypadku o którym mowa w pkt. 7.8. SIWZ Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.12. Powołując się na art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
7.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

8.2. Wykonawcy wymienieni w pkt. 8.1. SIWZ ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu


i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

8.3. W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres pełnomocnika na jaki ma być wysyłana korespondencja.

8.4.Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich.

8.5.Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona


za zgodność z oryginałem przez notariusza).
9.PODWYKONAWSTWO
9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9.2. Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 Ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę


w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak powyższej informacji w formularzu oferty oznaczać będzie,
że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

9.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.

10.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.


10.2. W niniejszy postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) lub faksem lub e-mailem za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 i 7 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których dopuszczalna jest tylko forma pisemna

10.3. Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem przekazywana przez Wykonawcę powinna być oznaczona numerem sprawy i skierowana na adres:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

81-103 GDYNIA

fax: 261 26 66 69

e-mail: 4026.zamowienia@ron.mil.pl
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

10.4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, gdy Wykonawca nie potwierdzi odbioru wiadomości, dowodem nadania tej wiadomości będzie wydruk potwierdzenia nadania z programu pocztowego Zamawiającego.

10.5. Zamawiający nie dopuszcza w zakresie złożenia oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców w wyniku wezwania, o których mowa w art. 26 ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp innej formy niż forma pisemna.

10.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

10.7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu.

10.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.9. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedz, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.10. Umieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania Wykonawców, czy zmiana SIWZ będą stanowiły jej integralną część i będą wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

10.11. Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
Aneta OLSZEWSKA tel. 261 267 419 – w kwestii organizacji zamówienia.
10.12. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.
UWAGA: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530.

Po godzinach pracy Zamawiający nie ma możliwości odbioru korespondencji i zapoznania się z jej treścią.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

12.1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.


12.2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
13.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

13.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ

13.4. Ewentualne błędy w zapisach oferty poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści


i wpisanie nowej (błędy nie mogą być poprawiane przy użyciu korektora), z zachowaniem czytelności błędnego zapisu. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i datą przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej poprawkę).

13.5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy


i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności
w przypadku:

13.5.1.osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi


w odpowiednim rejestrze sądowym;

13.5.2.przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do ewidencji działalności gospodarczej;

13.5.3.podpisania oferty przez osobę upoważnioną oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa,
z którego będzie wynikało umocowanie tej osoby do podpisywania izłożenia oferty, wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę;

13.5.4.Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez osobę(y) (pełnomocnika) upoważnione przez wszystkich Wykonawców.

13.6. Na pierwszej stronie oferty należy umieścić pieczęć adresową Wykonawcy.

13.7. Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty zaleca się:   1. parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę;

   2. zszycie i ponumerowanie w sposób ciągły wszystkich stron oferty oraz sporządzenie spisu treści.

13.8. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej opisanej wg poniższego wzoru:

Frame1

13.9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

13.10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” i dołączone odrębnie do oferty niezłączone w sposób trwały.

13.11.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

13.12.Wykonawca może dokonać zmian lub wycofania złożonej oferty jedynie przed upływem terminu składania ofert.

13.13. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

13.14. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (do składanego oświadczenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej powiadomienie do występowania w imieniu Wykonawcy). Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofywane nie będą otwierane.


14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1.Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2018 do godz. 10:45 do kancelarii w Gdyni, budynek 78, pokój nr 207 przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia 3 (w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze). Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

14.2.Otwarcie nastąpi w dniu 27.03.2018 o godz. 11:00 w budynku 78.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.3.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.4.Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://formoza.wp.mil.pl/UWAGA

Na terenie Portu Wojennego obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki oraz na dotarcie do budynku nr 78. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę, o której została ona zarejestrowana w kancelarii jawnej Zamawiającego a nie datę nadania.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

15.1.Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.jedn. Dz.U. 2017r. poz. 1830 z późn.zm.)

15.2.Cena oferty, to wartość brutto wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

15.3.Stawkę podatku VAT należy określić według przepisów i cen obowiązujących na dzień składania oferty.

15.4.Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

15.5. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.6. Cenę oferty należy podać w złotych, liczbą i słownie.

15.7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia rozliczenia dokonywane będą z ich pełnomocnikiem.

15.8. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5
i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

15.9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.


O poprawieniu oczywistych omyłek Zamawiający powiadomi wykonawców, których oferta została poprawiona. Wykonawcy, których cena oferty została poprawiona zgodnie z ustawą
w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia o poprawieniu omyłek mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

15.10. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać wyszczególnienie operacji.15.12. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w obcych walutach.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

16.1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:   1. cena- 60%

   2. termin płatności - 40%

16.2. Kryterium cena:

    1. Kryterium cena jednostkowa ( brutto )


Kc = ( Cmin / Cx ) x 100 x 60 %, gdzie:

Kc – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto,

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia,


   1. Kryterium termin płatności Kt:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca udzieli min. 21 dniowego terminu płatności (termin podstawowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin płatności otrzyma dodatkowe punkty. Termin płatności należy określić w pełnych dniach od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury w przedziale min 21dni-max 30 dni. Punkty za kryterium termin płatności będą liczone zgodnie z poniższym wzorem:

Kt = ( Kmin / Kx ) x 100 x 40 %, gdzie:

Kmin- termin płatności faktury w badanej ofercie

Kx- najdłuższy termin płatności w badanych ofertach
W stosunku do oferty Wykonawcy, który nie wskaże żadnej wartości, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzielił terminu płatności w okresie podstawowym tj. 21 dni , a tym samym przyzna w tym kryterium 0 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże termin wykraczający poza maksymalny Zamawiający przyjmie, że oferuje on maksymalną wymaganą przez Zamawiającego wartość tj. 30 dni.

16.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria


w zakresie danego zadania, wyliczoną wg następującego wzoru:

P= Kc + Kt

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) w obrębie danego zamówienia zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia na poszczególne zadania zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

16.4. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów P będzie największa. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

16.5. Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niespełniającego minimalnych warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

17.2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP .

17.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

   2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

   3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

   4. unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.4.Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 17.3 lit. a i d Zamawiający umieści
na stronie internetowej https://formoza.wp.mil.pl/

17.6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy


w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
18.1. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przekaże Wykonawcy wypełnioną umowę za pomocą poczty elektronicznej i po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy Pzp będzie oczekiwał niezwłocznego zwrotu odpowiedniej ilości egzemplarzy, podpisanych przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza również możliwości osobistego stawiennictwa osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, celem podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. W następnej kolejności zobowiązanie zostanie podpisane przez osoby funkcyjne ze strony Zamawiającego wraz z kierownikiem Zamawiającego oraz zarejestrowane w rejestrze umów Zamawiającego (nadanie nr umowy). Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą maila o tym fakcie i w odpowiedzi określi sposób przekazania przez Zamawiającego jednego egzemplarza umowy (pocztą, odbiór osobisty). Umowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania jej przez kierownika Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania Wykonawcy jego egzemplarza zobowiązania.
18.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
18.4.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

20.1.Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

20.2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

20.2.1. w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT możliwa jest zmiana cen w zakresie


w jakim zmienia stawkę VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga udokumentowania przez wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wartość umowy zmienia się odpowiednio.

20.2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego


w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
2121.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy PZP.

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.


22. UDOSTĘPNIANIE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA
22.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

22.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

22.4.Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.


23. Aukcja elektroniczna

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


24. Pozostałe informacje

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pózn.zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.25. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Załącznik nr 1.1-1.3 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 6 – Wykaz usług

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.


Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

............................................Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .....................................................................................................................................

Siedziba: ..................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: .....................................................................................................................

Internet: http:// ..........................................................................................................................

e-mail: ........................................@...........................................................................................

REGON ..........................................................; NIP .................................................................

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:.................................................ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ1

81-103 GDYNIA 3
FORMULARZ CENOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego


w trybie przetargu nieograniczonego na: Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego zadanie 1 składamy niniejszą ofertę:

za cenę ofertową brutto ……………………………………………….………………..… zł

(słownie:…………….......................………………………………………………… zł brutto)

z doliczonym podatkiem VAT w wysokości ……………%.
Termin płatności rachunku/faktury VAT………..dni
Na cenę składa się:


Lp.

Nazwa

J.m

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena oferty

brutto


(5x6)

1

2

4

5

6

7Turbo Finist

godz.

30RAZEM
Miejsce tj. lotnisko/zrzutowisko realizacji przedmiotowej usługi………………………….………….

…………..………….…............……podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Ponadto oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.

 2. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach;

 3. Wyżej wskazany adres pocztowy, numer faksu i adres e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania;

 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

 5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 6. Oświadczam/(-my), że zaoferowane ceny zawierają prawidłowo naliczony podatek VAT od towarów i usług

 7. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie1 (wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców): .....................................................................Wykonawca jest:

ZAZNACZYĆ „X” WŁAŚCIWE POLE

Mikroprzedsiębiorstwem
Małym Przedsiębiorstwem
Średnim Przedsiębiorstwem

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................


................................................. ..................................................................

(miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.


Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

............................................

Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .....................................................................................................................................

Siedziba: ..................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: .....................................................................................................................

Internet: http:// ..........................................................................................................................

e-mail: ........................................@...........................................................................................

REGON ..........................................................; NIP .................................................................

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:.................................................ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026

ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ1

81-103 GDYNIA 3

FORMULARZ CENOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego


w trybie przetargu nieograniczonego na: Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego zadanie 2 składamy niniejszą ofertę:

za cenę ofertową brutto ……………………………………………….………………..… zł

(słownie:…………….......................………………………………………………… zł brutto)

z doliczonym podatkiem VAT w wysokości ……………%.
Termin płatności rachunku/faktury VAT………..dni
Na cenę składa się:


Lp.

Nazwa

J.m

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena oferty

brutto


(5x6)

1

2

4

5

6

7
SkyVan

godz.

30RAZEM
Miejsce tj. lotnisko/zrzutowisko realizacji przedmiotowej usługi………………………….………….

…………..………….…............……podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Ponadto oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.

 2. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach;

 3. Wyżej wskazany adres pocztowy, numer faksu i adres e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania;

 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

 5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 6. Oświadczam/(-my), że zaoferowane ceny zawierają prawidłowo naliczony podatek VAT od towarów i usług

 7. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie1 (wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców): .....................................................................Wykonawca jest:

ZAZNACZYĆ „X” WŁAŚCIWE POLE

Mikroprzedsiębiorstwem
Małym Przedsiębiorstwem
Średnim Przedsiębiorstwem

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................
................................................. ..................................................................

(miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
1 Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania stawiane Wykonawcy dot. każdego zadania


 1. Usługa musi być realizowana przez wykwalifikowaną kadrę pilotów posiadających aktualne uprawnienia (licencje i badania lotnicze), niezbędne dla personelu lotniczego w świetle polskiego prawa lotniczego, do prowadzenia statków powietrznych i rzucania skoczków w ramach przedmiotowego szkolenia (tj.: loty i skoki dzienne i nocne i z wysokości do 6500 m)

 2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania miejsca (Lotniska), gdzie będzie realizowana usługa. Miejsce realizacji usługi musi zapewniać:

• realizację wszystkich operacji tj.: załadunek, start, zrzuty i lądowanie skoczków w obrębie jednego obiektu (przestrzeni nad obiektem);

• możliwość wykonywania lotów i skoków w nocy;

• wykonywania lotów i zrzutu skoczków w celu wykonywania tzw. przelotów na spadochronach z odległości do 15 km od lotniska;

• bazę socjalno-szkoleniową umożliwiającą prowadzenie całodziennego szkolenia na lotnisku w odległości nie dalej jak 300 m od punktu załadunku skoczków w postaci:

o parkingu dla pojazdów;

o zadaszonej układalni umożliwiającej układanie spadochronów dla wszystkich skoczków min z jednego wylotu;

o pomieszczeń sanitarnych (toalet) dla szkolonych.


 1. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed planowanym wykorzystaniem statku powietrznego do zapewnienia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych zezwoleń, dokumentów, sił i środków do wykonywania realizacji szkolenia tzn. lotów i dokonywania zrzutu skoczków w wyznaczonym miejscu i czasie zgodnie z umową.

 2. Wykonawca musi:

• posiadać dokument (dokumenty) potwierdzające możliwość realizacji przedmiotowego szkolenia tzn.: wykonywania lotów i zrzutów skoczków ze statku powietrznego wyznaczonego do realizacji usługi

• posiadać strefę umożliwiającą wykonywanie skoków:

o z wysokości do 6500 m;

o przelotów z odległości do 15 km od lotniska;

o do skoków nocnych:

• przygotować samolot i lotnisko do wykonywania w/w lotów i zrzutów;

• uregulować we własnym zakresie wszystkich spraw związanych z użytkowaniem lotniska / zrzutowiska oraz statku powietrznego na danym lotnisku / zrzutowisku, ponosząc wszelkie koszty z tym związane we własnym zakresie.

Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi w zakresie wykorzystania cywilnego statku powietrznego Turbo Finist do skoków spadochronowych na wolne otwarcie dla żołnierzy JW 4026.


 1. Planowany termin wykonania zamówienia: 07-11.05.2018r. i 14-18.05.2018r. , jednak nie dłużej jak do 30.11.2018r.

 2. Wymagana ilość nalotu statku powietrznego - 30 godzin.

 3. Planowany rodzaj skoków spadochronowych to :

- skok metodą spadochronową na wolne otwarcie;

- skok z wysokości do 4000 m nad poziomem zrzutowiska,

- skok w dzień ;

- skok na przelot;

- skok w warunkach z widzialnością oraz bez widzialności ziemi;

4. W jednym wylocie statek powietrzny musi pomieścić min. 9 skoczków spadochronowych bez oporządzenia lub 5 skoczków z pełnym wojskowym wyposażeniem,

6. Statek powietrzny musi być wyposażony w otwierane i zamykane
w czasie lotu drzwi, oraz szerokie i wysokie wyjście.

7. Statek powietrzny musi spełniać następujące warunki gabarytowe niezbędne pod kątem bezpieczeństwa do skoków z pełnym wyposażeniem:

- minimalny prześwit pomiędzy podłogą a sufitem mierzony wewnątrz statku powietrznego – 1000 mm

- minimalne wymiary otworu drzwi/luku do oddzielania się skoczków:

wysokość otworu 1100 mm

szerokość otworu 1200 mm

8. Czas lotu statku powietrznego wraz ze skoczkami na wysokość 4000 metrów
od poziomu zrzutowiska do zakończenia desantowania musi wynosić max. 20 minut.

9. Oferent musi zapewnić dostępność proponowanego statku powietrznego


w określonym przez Zamawiającego terminie, który zostanie określony z min.
wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

10. Statek powietrzny musi być przystosowany do zrzutu skoczków oraz posiadać dokumentację eksploatacyjną dopuszczającą do desantowania metodą spadochronową na wolne otwarcie.

11. Wykonawca musi zapewnić możliwość wykonywania skoków na zrzutowisko
w dzień a także możliwość wykonywania skoków znad powierzchni chmur bez widzialności ziemi.

12.Teren zrzutowiska do skoków jak i miejsce lądowania na spadochronach zapewnia i zabezpiecza Wykonawca.

13.Wykonawca musi zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe dla statku powietrznego na czas desantowania.

14.Wykonawca musi zapewnić dla JW 4026 prognozę warunków meteorologicznych na czas realizacji skoków spadochronowych.

15. Wykonawca musi zapewnić przestrzeń powietrzną w rejonie zrzutowiska
do realizacji skoków w tym skoków na przelot w dzień i w nocy w promieniu min. 15 km od środka lotniska.

17. Wykonawca musi zapewnić realizację przez zamawiającego skoków w warunkach dziennych .

18. Wykonawca musi zapewnić kierowanie lotami w rejonie zrzutowiska na czas skoków.

19. Wykonawca zabezpieczy w pobliżu miejsca lądowania skoczków (w promieniu 200 m) pomieszczenie przystosowane do układania spadochronów .

20. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w organizowaniu skoków spadochronowych.

21. Rejon szkolenia, tj. lotnisko/zrzutowisko zaproponowane przez Oferenta musi być usytuowane na terenie Polski.

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego odwołania zaplanowanej usługi z przyczyn służbowych niezależnych od Zamawiającego.
Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi w zakresie wykorzystania cywilnego statku powietrznego SkyVan do skoków spadochronowych na wolne otwarcie dla żołnierzy JW 4026. 1. Planowany termin wykonania zamówienia: 02-06.07.2018r. , 09-13.07.2018r., 03-07.09.2018r., 10-14.09.2018r., 15-26.10.2018r., jednak nie dłużej jak do 30.11.2018r.

 2. Wymagana ilość nalotu statku powietrznego - 30 godzin.

 3. Planowany rodzaj skoków spadochronowych to :

- skok metodą spadochronową na wolne otwarcie oraz na przelot;

- skok z wysokości do 6500 m nad poziomem zrzutowiska,

- skok w dzień i w nocy;

- skok w warunkach z widzialnością oraz bez widzialności ziemi;

4. W jednym wylocie statek powietrzny musi pomieścić min. 16 skoczków spadochronowych bez oporządzenia lub 14 skoczków z pełnym wojskowym wyposażeniem,

5. Gabaryty statku powietrznego muszą umożliwiać sprawdzenie zamocowania oporządzenia i wyposażenia na skoczku w pozycji pionowej wyprostowanej w trakcie lotu oraz bezpieczne, jednoczesne oddzielanie się grupy skoczków z wnętrza pokładu w pozycji stojącej z twarzą skierowaną w kierunku skoku z pełnym wojskowym wyposażeniem (zasobnik umiejscowiony z przodu skoczka, broń wzdłuż tułowia).

6. Statek powietrzny musi być wyposażony w otwieraną i zamykaną
w czasie lotu rampę, siedzenia/ławki dla skoczków.

7. Statek powietrzny musi spełniać następujące warunki gabarytowe niezbędne pod kątem bezpieczeństwa do skoków z pełnym wyposażeniem: • minimalny prześwit pomiędzy podłogą a sufitem mierzony wewnątrz statku powietrznego – 1700 mm;

 • rampę umożliwiająca desantowanie / skok z tyłu statku powietrznego o szerokości umożliwiającej desantowanie przez min 2 osoby jednocześnie (tj. min 1,5 m) o wysokości min 1,7 m;

 • musi być zabezpieczony we własne niezależne urządzenia i przyrządy umożliwiające wykonywanie lotów w przypadku planowanych zrzutów z wysokość ok. 6500 m;

 • musi posiadać możliwość umieszczenia i przymocowania na pokładzie wojskowej pokładowej aparatury tlenowej (typu PHAOS) w sposób uniemożliwiający jej przemieszczanie się podczas lotu;

8. Czas lotu statku powietrznego wraz ze skoczkami na wysokość 4000 metrów
od poziomu zrzutowiska do zakończenia desantowania musi wynosić max. 20 minut.

9. Oferent musi zapewnić dostępność proponowanego statku powietrznego


w określonym przez Zamawiającego terminie, który zostanie określony z min.
wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

10. Statek powietrzny musi być przystosowany do zrzutu skoczków oraz posiadać dokumentację eksploatacyjną dopuszczającą do desantowania metodą spadochronową na wolne otwarcie.

11. Wykonawca musi zapewnić możliwość wykonywania skoków na zrzutowisko
w dzień oraz w nocy a także możliwość wykonywania skoków znad powierzchni chmur bez widzialności ziemi.

12.Teren zrzutowiska do skoków jak i miejsce lądowania na spadochronach zapewnia i zabezpiecza Wykonawca.

13.Wykonawca musi zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe dla statku powietrznego na czas desantowania.

14.Wykonawca musi zapewnić prognozę warunków meteorologicznych na czas realizacji skoków spadochronowych.

15. Wykonawca musi zapewnić przestrzeń powietrzną w rejonie zrzutowiska
do realizacji skoków w tym skoków na przelot w promieniu min. 10 km od środka lotniska.

17. Wykonawca musi zapewnić realizację przez zamawiającego skoków w warunkach dziennych oraz nocnych.

18. Wykonawca musi zapewnić kierowanie lotami w rejonie zrzutowiska na czas skoków.

19. Wykonawca zabezpieczy w pobliżu miejsca lądowania skoczków (w promieniu 200 m) pomieszczenie przystosowane do układania spadochronów .

20. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w organizowaniu skoków spadochronowych.

21. Rejon szkolenia, tj. lotnisko/zrzutowisko zaproponowane przez Oferenta musi być usytuowane na terenie Polski.

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego odwołania zaplanowanej usługi z przyczyn służbowych niezależnych od Zamawiającego.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć nagłówkowa firmy
Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego oświadczam, co następuje:INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu)
.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument


i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………….., w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne


i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

    1. Załącznik nr 4 do SIWZPieczęć nagłówkowa firmy


Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego zleconym oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

    1. Załącznik nr 5 do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa firmy   1. OŚWIADCZENIE

   2. O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego działając na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 późn.zm.), informujemy, że:


□ Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229).

□ Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji


i konsumentów (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229).
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………


dnia

(Podpis Wykonawcy)

    1. Załącznik nr 6 do SIWZPieczęć nagłówkowa firmy
WYKAZ USŁUG
.
Lp.

Opis zamówienia

Wartość brutto zamówienia

Termin realizacji (miesiąc i rok)

Nazwa i adres Zamawiającego

1

Zadanie 1


2

Zadanie 2UWAGA: W przypadku złożenia oferty na wszystkie zadania, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 2 wykazy usług (minimum jednego zamówienia o wartości co najmniej 65 000,00 zł. brutto na zadanie 1 w zakresie wykorzystania cywilnego statku powietrznego do skoków spadochronowych na wolne otwarcie oraz minimum jednego zamówienia o wartości co najmniej 60 000,00 zł. brutto na zadanie 2 w zakresie wykorzystania cywilnego statku powietrznego do skoków spadochronowych na wolne otwarcie).
Do wykazu należy dołączyć dowody/dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (brak takiego dokumentu spowoduje, że zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane).


dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1/

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna