Zatwierdzam dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaPobieranie 332.99 Kb.
Strona1/3
Data15.03.2018
Rozmiar332.99 Kb.
  1   2   3
ZATWIERDZAM
Dowódca JW 4724

płk Mirosław KRUPA

/-/ dnia 17.06.2016r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
Zamawiający:


Jednostka Wojskowa Nr 4724 (JW 4724)

ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków

NIP: 6762394845

REGON: 120863716

tel.: +48 261 132 569

fax: +48 261 132 510

adres strony internetowej: www.jw4724.wp.mil.pl

e-mail: jw4724.przetargi@wp.mil.pl


Działając na podstawie ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz przepisów wykonawczych Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Przeprowadzenie kursów i szkoleń informatycznych oraz specjalistycznychnr referencyjny ZP/12/2016

Kraków, czerwiec 2016 r.

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA I PODSTAWY PRAWNEJ JEGO ZASTOSOWANIA

 1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000,00 EUR określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówienia, kurs euro 4,1749.

 2. Rodzaj zamówienia – usługa

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń informatycznych oraz specjalistycznych autoryzowanych prowadzonych przez certyfikowanych i doświadczonych trenerów na terenie Krakowa lub Warszawy oraz dla części nr 3 postępowania - w ośrodku szkoleniowym Wykonawcy (miejsce do szkolenia zapewnia Wykonawca)

z podziałem na części:


 • Cześć 1 postępowania: szkolenia i  kursy Adobe (szkolenia informatyczne)

 • Cześć 2 postępowania: szkolenia i  kursy Palo-Alto (szkolenia informatyczne)

 • Cześć 3 postępowania: szkolenia i  kursy Comsec (szkolenia specjalistyczne) 1. Koszty przejazdów i zakwaterowania uczestników ponosi jednostka kierująca (Zamawiający).

 2. Zajęcia mają być realizowane w formie szkoleń praktycznych (warsztatowych) poprzedzonych wykładem teoretycznym. Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualne podejście do każdego z uczestników.

 3. Zamawiający wymaga wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zgodnie z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatów wydanych przez ośrodek szkoleniowy lub producenta oprogramowania do prowadzenia szkoleń i uprawnień do nadawania certyfikatów, zgodnie z opisem poszczególnych szkoleń.

 5. Zamawiający wymaga aby szkolenia były prowadzone w języku polski. W innym przypadku, Wykonawca na własny koszt zabezpieczenia tłumacza na okres trwania szkolenia, z zastrzeżeniem jakości kursu.

 6. Środki wydatkowane na przedmiotowe szkolenia pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157 poz.1240)

 7. Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkoleń otwartych chyba że, Zamawiający określił formę zamknięta dla poszczególnych szkoleń w „opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnej części zamówienia”. W przypadku szkoleń otwartych lub zamkniętych, Wykonawca zabezpiecza na własny koszt przerwy kawowe i obiadowe.

 8. Szczegółowy zakres zamówienia zamieszczony jest w „opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla poszczególnej części zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość części od 1 do 3 (na jedną lub więcej części).

 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151 a) ustawy Pzp.

 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 16. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego (dla część nr 1 i 2)

80.51.00.00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego (dla części nr 3) 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Dla każdej z części zamówienia:

rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

zakończenie: 25.11.2016r.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW.

Dla każdej części:


  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   1. spełniają określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu
    o udzielenie zamówienia dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
   1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  2. Poleganie na zasobach innych podmiotów

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do osobistego uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

    1. żaden z nich z osobna (odrębnie) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

    2. warunki, określone w pkt. 4.1.1. a) należy udokumentować posiadanie uprawnień, przez tego członka konsorcjum/wspólnika, który będzie wykonywał dany rodzaj czynności, do których wymagane są uprawnienia,

    3. warunki, określone w pkt. 4.1.1. b) - 4.1.1 d) spełniają łącznie (wspólnie), samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

  1. Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2. warunki, określone w pkt. 4.1.1. a) - 4.1.1 d) spełniają samodzielnie lub polegając na


zasobach innych podmiotów.


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.


Dla każdej części:


  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 1. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

5.4. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

    1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale 5 pkt 5.2 ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    1. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.4. ppkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż
     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
     o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

    3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.6 Pełnomocnictwo

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

2. Pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów,

b) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej).

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,


w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia powinno wyraźnie wskazywać:

1) jakie podmioty występują wspólnie,

2) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,

3) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

4) na jaki okres jest udzielone.

4. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa.5. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY

Dla każdej części:

 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej części postępowania.

 3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną.

 5. Oferta, po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na dzień składania ofert, jest jawna, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

 6. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)” oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty .

 7. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 9. Informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć analogicznie jak kopertę oferty oraz dodatkowo oznaczyć klauzulą “zmiana” lub “wycofanie”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty z napisem „WYCOFANIE” będą otwierane i oceniane w celu stwierdzenia poprawności czynności dotyczącej wycofania oferty z postępowania. Oferty wycofane prawidłowo nie będą otwierane.

 10. Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)
  w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą(e) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych.

 11. W przypadku opisanym w pkt 9 do pisma z informacją o wycofaniu bądź zmianie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji
  i określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo
  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 12. W przypadku gdy wymagania opisane w punktach 9 - 11 nie zostaną spełnione, Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne.

 13. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem nieważności w języku polskim. Ofertę oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, których złożenie jest wymagane przez Zamawiającego, sporządzone w innym języku niż język polski, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 14. Zaleca się aby Oferta została sporządzona zgodnie z treścią Formularza Oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).

 15. Wraz z ofertą (Formularz oferty) należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione
  w Rozdziale 5 SIWZ.

 16. Formularz oferty oraz załączniki i oświadczenia zaleca się aby były sporządzone wg wzorów zawartych w SIWZ. Wielkość i układ załączników może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól.

 17. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji tj. przez osobę (osoby) upoważnioną(e) w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją typu „za zgodność z oryginałem”.

 18. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 19. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski), powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 20. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone.

 21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.jw4724.wp.mil.pl [miejsce: zamówienia publiczne zamówienia 2016]., bip.mon.gov.pl

 22. W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu, Ofertę wraz
  z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie Oferty wraz z załącznikami
  w zamkniętej kopercie opisanej:Nazwa i adres Wykonawcy:
OFERTA

w przetargu nieograniczonym na

Przeprowadzenie kursów i szkoleń informatycznych oraz specjalistycznych” Dla części nr ……….


nr referencyjny ZP/12/2016
Nie otwierać przed dniem 28 czerwca 2016 r. godz. 11:00

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie Oferty nie oznaczonej zgodnie z SIWZ.


7. ZAWARTOŚĆ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI

 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

 2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 5 SIWZ.

 3. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zobowiązanie, w szczególności pisemne, innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ).
   1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

       1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
        w następujących formach:

 • pisemnie pocztą lub za pośrednictwem kuriera, Zamawiającemu na adres: JW 4724
  ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków, lub

 • faksem, Zamawiającemu na numer +48 261 132 510, lub

 • drogą elektroniczną, Zamawiającemu na adres e-mail: jw4724.przetargi@wp.mil.pl       1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Krzysztof WIKTORSKI,

Paulina KORDOWSKA

    1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

    2. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

    3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

    4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.jw4724.wp.mil.pl, bip.mon.gov.pl na której została udostępniona SIWZ, a także przekaże Wykonawcom, którym na ich wniosek przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.

    5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ, oraz przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na wniosek złożony w trybie art. 42 ust. 2 ustawy Pzp.


   1. WADIUM

 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium, na żadną część zamówienia.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 1. Directory: pliki -> ogloszenia -> 2016
  2016 -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 56327-2016 z dnia 2016-05-20 r
  2016 -> Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
  2016 -> Giżycko: usługa transportowa wynajmu autobusów I mikrobusów celem przewozu osób z garnizonów giżycko, WĘgorzewo, suwałKI, gołdap, orzysz, mrągowo, do miejsc wskazanych przez zamawiającego numer ogłoszenia: 3043 2016; data zamieszczenia: 12
  2016 -> Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 77 oraz remontu pomieszczeń w budynku nr 35 na terenie jw. 1747 w suwałkach numer ogłoszenia: 137337 2016; data zamieszczenia: 15. 07. 2016
  2016 -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia remont budynku nr 5 w jw
  2016 -> Giżycko, dn. 23. 02. 2016r
  2016 -> Znak zamówienia 23/2016
  2016 -> Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
  2016 -> Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 71425 2016; data zamieszczenia: 06. 06. 2016
  2016 -> Giżycko: remont ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym w bemowie piskim I orzyszu. Remont drogi betonowej, trybuny na placu apelowym oraz wykonanie dokumentacji

  Pobieranie 332.99 Kb.

  Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna