Zatwierdzam dataPobieranie 1,34 Mb.
Strona1/15
Data03.07.2018
Rozmiar1,34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl

Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05Zatwierdzam data

………………………..


SIWZ : DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Sprawa nr: 02/ZP/2018
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :

 1. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

  1. REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964.

  2. Godziny pracy: 7:30 do 15:05 od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

  3. fax +48 12-630-80-59; e-mail: 5wsk.zam@ron.mil.pl

 2. Strona internetowa na której są wywieszone informacje odnoszące się do postępowania

  1. http://5wszk.com.pl/auctions

 1. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą PZP” lub „PZP” powyżej progów unijnych.

  2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy.

 1. INFORMACJA CO DO MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

  1. jest to zamówienie udzielane w częściach zgodnie z pakietami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

 1. OPIS PRZEDMIOTU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

  1. Przedmiotem zamówienia są DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH zwanego dalej Zamawiającym w ilościach i na zasadach określonych w SIWZ.

  2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

  3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.

  6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  8. Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 1. INFORMACJA O ZASTOSOWANIU PROCEDURY ODWRÓCONEJ

6.1 Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 24aa ust. 1 Pzp zastosuje tę procedurę w tym postępowaniu ,,Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.”

 1. INFORMACJA CO DO PRAWA OPCJI

7.1 Zgodnie z prawem opcji: Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji patrz projekt umowy w tym zakresie.

 1. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KODU WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

  1. Kod CPV – ZGODNIE Z KODAMI OKREŚLONYMI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

  1. Zamówienie zostanie zrealizowane przez okres 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

  1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

8.1.1 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

   1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

    1. O udzielenie zamówienia w tym zakresie może się ubiegać Wykonawca, który posiada :

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

8.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.   1. zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

   1. Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:

    1. Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy (ewentualni podmioty na których zasoby się powołuje Wykonawca) odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE. Wzór JEDZ dostępny jest pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

    2. Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziałach 11,12,13. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń.

  2. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  3. Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

  4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

  5. Zasoby innego podmiotu i podwykonawstwo :

   1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

   2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

  • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

   1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

   3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

   4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1.2 SIWZ oraz określonych w pkt 13 SIWZ.

   5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że na dzień zawarcia umowy nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE, ŻE OFEROWANE USŁUGI SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWAIJĄCEGO, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :

  1. Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:

   1. Wypełniony Załącznik nr 1 –formularz cenowy oraz załącznik nr 2 – formularz ofertowy

   2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

   3. Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:

   1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne oświadczenia dla każdego z tych podmiotów

   2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

  1. Dokumenty wskazane w pkt 9.1.4-9.1.5 muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

  2. w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWAIJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 3 USTAWY PZP.

  1. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 ustawy PZP

  1. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

 2. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 ustawy PZP

12.1 Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 ustawy PZP

  1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 13:

   1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 13,14 i 21 ustawy - dotyczy pkt 13.1

   2. Dokumenty, o których mowa w pkt 13.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

   3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 14.1.2.stosuje się.

 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 4. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku(Dz.U 2016 r.Poz.1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym zakresie oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ; poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą ; oświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

 7. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 10. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania. (nie dotyczy).

 11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

  1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów

 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru „Formularzy – Załącznik nr 1 I NR 2– brak dokumentu stanowi podstawę odrzucenia oferty.

  2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

  3. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  5. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  7. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

  8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń była ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki spięte w sposób trwały.

  9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

  10. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nie ujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać co najmniej nazwę i adres

wykonawcy oraz oznaczenie:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na
„…………………………………………………………………………………”
Oznaczenie sprawy: …………………………………..
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna