Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia rPobieranie 337,7 Kb.
Strona6/8
Data28.11.2017
Rozmiar337,7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ROZDZIAŁ XIX

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY


 1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ w wersji opracowanej przez Zamawiającego, z którą każdy Wykonawca powinien się zapoznać. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

  2. Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

  3. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

 • o charakterze niezależnym od stron,

 • którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

 • którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

 • którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie
w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

W przypadku zaistnienia siły wyższej strony dostosują sposób realizacji umowy do tych okoliczności;  1. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy;

  2. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ i umową - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, mającej na celu dostosowanie umowy do zaistniałej okoliczności, w szczególności w zakresie zmiany terminu realizacji umowy.

 1. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu), pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XX

WADIUM

 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100)

 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w Rozdziale XIV SIWZ.

 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale XII SIWZ.

 4. W wypadku niewniesienia wadium, wniesienia go w innej niż wymaganej prawem formie oraz wniesienia wadium w innej niż określonej przez Zamawiającego wysokości, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

 5. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer rachunku NBP O/Warszawa nr: 20 1010 1010 0019 1913 9130 0000 o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy;

 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. w gwarancjach bankowych;

 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z póź.zm.).

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, pkt 5.1. – 5.5. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w ust. 5 pkt 5.3. – 5.4. muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:

 1. bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego,

 2. informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

 3. wskazanie sumy gwarancyjnej,

 4. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji,

 5. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji,

 6. określenie terminu ważności gwarancji.

 1. Poręczenia określone w ust. 5, pkt 5.2. oraz 5.5., muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:

 1. wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn.zm.) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

 2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

 3. kwoty, do wysokości, której bank – poręczyciel lub podmioty, o których mowa art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn.zm.) będą zobowiązane,

 4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

 1. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
  Na poleceniu przelewu należy wpisać:

Wadium – usługi nieregularnego przewozu osób dla 26 WOG


w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu


Sprawa nr ZP/4/2016

W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie kopii dokumentu do oferty, a oryginał dokumentu należy zdeponować przed terminem składania ofert w kasie Zamawiającego. 1. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określa art. 46 ustawy Pzp.

 2. Zamawiający informuje, iż kasa mieści się pod adresem Zamawiającego
  w budynku 220 w pokoju nr 168 i czynna jest:


 • od poniedziałku do czwartku od 1000 – 1300,

 • piątek od 1000 – 1200

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty. Dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem „KASA”. Kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy załączyć do składanej oferty, z zastrzeżeniem, iż oryginał musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XXI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWUY

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.ROZDZIAŁ XXII

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.ROZDZIAŁ XXIII

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna