Zastosowania procesorów sygnałowych projekt temat: Implementacja algorytmów operacji macierzowych na adsp21161NPobieranie 95,59 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar95,59 Kb.

Zastosowania procesorów sygnałowych

PROJEKT

Temat: Implementacja algorytmów operacji macierzowych na ADSP21161N
1.Założenia projektu.

Projekt zakładał implementację algorytmów operacji macierzowych na procesor sygnałowy ADSP21161N. Bazowymi materiałami do projektu były algorytmy wykonujące podobne działania napisane w asemblerze, utworzone jako wsparcie ze strony firmy Analog Devices. Głównym celem tego projektu było przystosowanie wspomnianych procedur do obsługi przez wspomniany procesor DSP oraz aby były one dostępne jako funkcje asemblerowe, które można wywołać w kodzie pisanym w C.

2.Zakres wykonanego projektu.

Projekt składał się z następujących elementów:

- algorytm mnożenia macierzy przez wektor

- algorytm mnożenia dwóch macierzy przez siebie

- algorytm odwracania macierzy

- algorytm obliczania wyznacznika


3. Realizacja poszczególnych procedur

Cały projekt został utworzony jako jeden program napisany w C. Poszczególne procedury zostały napisane jako funkcje asemblerowe, które można wywołać z poziomu języka C. Dane wejściowe są definiowane w C, natomiast procedury w asemblerze traktujące te dane jako parametry zewnętrzne i na podstawie adresów w pamięci danych lub programu pobierają poszczególne wartości oraz jeśli trzeba to modyfikują.

Aby było możliwe poprawne wywoływanie procedur asmeblerowych trzeba spełnić następujące warunki:

- trzeba zdefiniować wymiary poszczególnych macierzy:#define M 4 //liczba wierszy

#define N 4 //liczba kolumn

#define K 4 // liczba kolumn 2-geij macierzy ->tyle kolmn bedzie miala macierz wynikowa

#define n 3 //liczba kolumni wierszy w macierzy do odwracania

- na początku procedur w asemblerze musi być deklaracja parametrów zewnętrznych.extern _macierz,_macierz1;

.extern _mat_a;

.extern _vector_X;

.extern _vector_Y;

.extern _i,_j;

.extern _mat_X;

.extern _mat_Y;

.extern _pf;

.extern _swc;

.extern _swr;

.extern _matrix_A_inv;

- wszystkie funkcje asemblerowe wywoływane w C, w asemblerze muszą się rozpoczynać od „_”

- aby procedury asemblerowe mogły działać nie wywołując żadnych problemów w kodzie napisanym w C, muszą być spełnione następujące warunki:


 • wywoływane są odpowiednie makra, na początku i na końcu funkcji asemblerowych (leaf_entry – na początku oraz leaf_exit – na końcu)

 • trzeba po wykonaniu wszystkich operacji trzeba wyzerować odpowiednie rejestry, np.:

I0=0; I8=0; I2=0;

B0=i0; B8=i0; B2=0;

L0=0; L8=0; L2=0;

M0=0; M8=0; M2=0;
Realizacja poszczególnych procedur:
Mnożenie macierzy przez wektor:

Algorytm został oparty o wykonywanie operacji na buforach cyklicznych. W tym celu zostały zdefiniowane odpowiednie rejestry, które zawierają odpowiednie adresy elementów macierzy i wektora, a także rejestry modyfikujące oraz indeksowe.

Podczas implementacji tego algorytmu okazało się, że występują dość duże problemy z bezpośrednim przeniesieniem procedur pisanych w asemblerze z myślą wywoływania w asemblerze. Problem został rozwiązany poprzez napisanie krok po kroku analogicznego algorytmu, w którym zostały dobrane odpowiednie rejestry i operacje zostały w jasny i wyraźny sposób zapisane.

Poniżej przedstawiam listing w asemblerze opisywanej procedury:


_mat_x_vec:

.global _mat_x_vec;

leaf_entry;

I0=_mat_a; B0=I0; L0=@_mat_a; M0=1;//pobranie adr i dlugosci mac mat_a

I8=_vector_X; B8=I8; L8=N; M8=1;//pobranie adr i dlugosci mac mat_b

//nie @_mat_b; musi byc podana stala wartosc (np L8=4)bo nie dziala I2=_vector_Y; B2=I2; L2=0; M2=1;//pobranie adr i dlugosci mac mat_c
lcntr=M, do column until lce; //petla zewnetrzna - zmiana wiersza

f0=0;


lcntr=N, do row until lce; //petla wewnetrzna - wymnozenie wiersza

f1=dm(I0,M0); f2=pm(i8,m8);

f3=f1*f2;

row: f0=f0+f3;

column: DM(I2,M2)=F0;//zapis do odp. komorki

//przywrocenie wartosci rejestrom

I0=0; I8=0; I2=0;

B0=i0; B8=i0; B2=0;

L0=0; L8=0; L2=0;

M0=0; M8=0; M2=0;

/**********************************/

leaf_exit;

_mat_x_vec.end:

Mnożenie macierzy przez macierz:

Operacje wykonywane są analogicznie do poprzedniej procedury. Algorytm podobnie jak w poprzednim przypadku został napisany od nowa. Dostarczony listing posłużył jedynie jako wskazówka. Działanie procedur i funkcjonalność wykonywanych operacji zostały sprawdzone krok po kroku i dokładnie każda operacja asemblerowa została sprawdzona.

Idea działania tej procedury jest analogiczna jak poprzednio. Również używane są bufory cykliczne i w pętlach wykonywane są niezbędne operacje.

Poniżej przedstawiam listing procedury w asemblerze:


_mat_x_mat:

.global _mat_x_mat;

leaf_entry;

I0=_mat_a; B0=I0; L0=@_mat_a; M0=1;//pobranie adr i dlugosci mac mat_a

I8=_mat_X; B8=I8; L8=16; M8=4; m9=1; m10=-12;//pobranie adr i dlugosci mac mat_b

//nie @_mat_b; musi byc podana stala wartosc (np L8=4)bo inaczej to kicha wychodzi

I2=_mat_Y; B2=I2; L2=0; M2=4; m3=-15;//pobranie adr i dlugosci mac mat_c


lcntr=K, do column_change until lce;

lcntr=M, do row_change until lce; //petla zewnetrzna - zmiana wiersza

f0=0;

lcntr=N, do row_multiply until lce; //petla wewnetrzna - wymnozenie wierszaf1=dm(I0,M0); f2=pm(i8,m8);

f3=f1*f2;

row_multiply: f0=f0+f3;

row_change: DM(I2,M2)=F0;//zapis do odp. komorki

f0=dm(i2,m3);

modify(i8,1);

column_change: I0=_mat_a;//modify(i1,1);

//przywrocenie wartosci rejestrom

I0=0; I8=0; I2=0;

B0=i0; B8=i0; B2=0;

L0=0; L8=0; L2=0;

M0=0; M8=0; M2=0;

/**********************************/

leaf_exit;_mat_x_mat.end:
Algorytm odwracania macierzy

Algorytm odwracania macierzy został oparty na metodzie eliminacji Gaussa. Zaletą tej metody jest fakt, iż nie trzeba obliczać wyznacznika macierzy i nie ma problemu z przekroczeniem zakresu stosowanych liczb.

Warunkiem koniecznym, jaki trzeba spełnić, aby operację odwracania były wykonane to:

- macierz musi być kwadratowa

- wyznacznik z macierzy musi być większy od zera

W innym przypadku wykonywanie procedury zostanie przerwane ze względu na osobliwość macierzy.

Skutkiem odwracania macierzy jest odpowiednia modyfikacja macierzy podanej jako wejściowej.
Algorytm odwracania jest realizowany w następujący sposób:

Algorytm podzielony jest na 5 części. Każda z nich pełni następujące funkcje: • pierwsza sekcja szuka w macierzy największego elementu

 • w drugiej sekcji znaleziony element jest umieszczany na przekątnej macierzy. Element ten określany jest w algorytmie jako „pivot element”. Wiersz, który zawiera ten element jest oznaczany i nie będzie ponownie użyty

 • w trzeciej sekcji wykonywane jest dzielenie pozostałych elementów w wierszu zawierającym „pivot element”

 • w czwartej części kodu przeprowadzana jest procedura eliminacji

 • pierwsze cztery sekcje kody są powtarzane dopóki wszystkie wiersze macierzy nie zostaną sprawdzone ze względu na występowanie elementów zwanych „pivot point”

 • piąta sekcja wykonywana jest w celu wykonania odpowiednich zamian wierszy i kolumn celem uzyskania poprawnej postaci macierzy odwrotnej


Implementacja algorytmu:

Algorytm został tak skonstruowany, że wykorzystuje wszystkie rejestry służące do adresacji w bloku generatora adresu DAG1. Uniemożliwia to poprawny powrót z funkcji asemblerowej, ponieważ modyfikowane są rejestry odpowiedzialne za wskaźnik stosu oraz inne parametry niezbędne do odtworzenia określonego miejsca w programie.

Aby rozwiązać ten problem zostały zamienione obszary pamięci. Wartości, które uprzednio były zawarte w pamięci programu zostały przeniesione do pamięci danych, natomiast dane z pamięci danych do pamięci programu. Umożliwiło to ograniczenie liczby rejestrów używanych do adresowania przy użyciu DAG1.

Procedura odwracania macierzy wykorzystuje wszystkie rejestry zmiennoprzecinkowe (F0-F15) oraz 8 rejestrów generatora adresów DAG2 (I8-I15) jako rejestry obsługujące pamięć lub też jako rejestry tymczasowe. Oprócz tego wykorzystywany jest jeden zestaw rejestrów sterujących generatorem adresów DAG1 (I0).W celu umożliwienia wykonania poszczególnych operacji na odwracanej macierzy, utworzono kilka dodatkowych tablic:

 • pf (pivot flag) – tablica w pamięci programu wykorzystywana do określenie, w których wierszach zawarty jest „pivot element”, aby można było pominąć ten wiersz w dalszej analizie

 • swc (swap column) – tablica w pamięci programu przeznaczona do zapisywania, które kolumny zostały zamienione, aby można było w ostatniej sekcji programu dokonać stosownych poprawek.

 • swr (swap row)­ – tablica w pamięci danych przeznaczona do zapisywania wierszy, które zostały zamienione. Analogicznie jak tablica swc służy do wykonania odpowiednich modyfikacji na końcu procedury (w piątej sekcji)

Ponieważ zamieniono obszary pamięci między sobą, macierz przeznaczona do odwrócenia musi znajdować się w pamięci programu, a nie jak to było w przykładzie, w pamięci danych.

Szczegóły implementacji algorytmu:

 • Pierwsze cztery sekcje algorytmu zawierają się w pętli full_pivot. Każde przejście przez tą pętle szuka największego elementu w macierzy, umieszcza ten element na przekątnej i wykonuje procedurę eliminacji. Pętla jest powtarzana dla każdego wiersza w macierzy.

 • W pierwszej części programu poszukiwanie największego elementu w macierzy jest wykonywane za pomocą zagnieżdżonych pętli row_big oraz column_big. Na początku każdej pętli sprawdzana jest tablica pf w celu sprawdzenia czy dla danego wiersza lub kolumny nie została ustawiona flaga. Jeśli taka flaga została wcześniej ustawiona dla danego wiersza lub kolumny, to ten element macierzy nie może być ponownie użyty. Pętla pomija ten element i przechodzi do następnego wiersza lub kolumny.

 • Pętla wykonywana jest w celu porównania wszystkich elementów w macierzy i największa wartość zapamiętana jest w rejestrze F12 i określana mianem pivot element. Wiersz zawierający pivot element zapisywany jest w buforze pf, aby żaden element z tego wiersza nie był ponownie użyty. Sprawdzana jest również wartość rejestru F12 i jeśli wynosi ona 0 oznacza to fakt, iż macierz poddana operacji odwracania jest osobliwa i nie możliwe jest wyznaczenie macierzy odwrotnej do niej. W takiej sytuacji program pomija wszystkie pozostałe operacje i wykonuje tylko niezbędne operacje umożliwiające wykonanie pozostałych procedur w C.

 • Druga sekcja algorytmu sprawdza czy pivot element jest na przekątnej macierzy. Jeśli nie jest, to skojarzony z nim wiersz i kolumna są zamieniane, aby umieścić ten element na przekątnej. Pozycja tego elementu jest zapamiętywana w rejestrach R2 i R10. Jeśli te 2 numery są sobie równe, to element znajduje się na przekątnej i pomijana jest dalsza część tej sekcji algorytmu. Natomiast jeśli nie są równe, to wykonywana jest pętla swap_row. Ta pętla zamienia wiersze i kolumny, aby umieścić dany element na przekątnej. Numery wierszy i kolumny, które zostały zamienione są zapisywane w osobnych tablicach zwanych swr(tablica od wierszy) oraz swc(tablica od kolumn). Te wartości są później wykorzystywane w piątej sekcji algorytmu, aby można było określić jakie operacje zostały wykonane oraz żeby odpowiednie operacje korygujące wykonać.

 • Trzecia sekcja algorytmu wykonuje dzielenie wszystkich elementów w wierszu zawierającym pivot element. Odwrotność wartości pivot element jest uzyskiwana w wyniku wykonania makra DIVIDE. Wynik działania tego makra zapisywany jest w rejestrze F1. Pozostałe elementy w wierszu są mnożone przez ten wynik w pętli divide_row.

 • Czwarta część algorytmu wykonuje procedury eliminacji. Proces eliminacji realizowany jest przez dwie pętle: fix_row oraz fix_column. W wyniku tego procesu zamieniane są oryginalne elementy macierzy.

 • Opisane wyżej cztery sekcje powtarzane są N razy, gdzie N oznacza liczbę wierszy w macierzy.

 • Piąta sekcja algorytmu jest wykonywana w momencie, gdy macierz jest zredukowana. Ta część koryguje otrzymaną wcześniej macierz, jeśli były wykonywane jakiekolwiek operacje zamiany wierszy i kolumn. Algorytm odczytuje poszczególne wartości z tablic swr i swc oraz zamienia odpowiednie kolumny jeśli te wartości są różne od zera.


Listing kodu algorytmu:

_mat_inv:

.global _mat_inv;

leaf_entry;

//b0=_matrix_A_inv;

b8=_matrix_A_inv;

b9=_pf; //b1=_pf; // {i1 -> pf= pivot_flag}

b15=_swc; //b7=_swc; // {i7 -> sc= swap_col}

b0=_swr; //b8=_swr; // {i8 -> sr= swap_row}

l15=0; //l7=0;

l0=0; //l8=0;

m8=1; //m0=1;

m9=-1; //m1=-1;

m0=1; //m8=1;

m1=-1; //m9=-1;

m11=1;

r14=n;


r13=r14*r14(ssi), b11=b8;//b3=b0;

l8=r13; //l0=r13; // {matrix in a circular data buffer}

b12=b8; //b4=b0;

b13=b8; //b5=b0;

b14=b8; ///b6=b0;

l11=l8; //l3=l0;

l12=l8; //l4=l0;

l13=l8; //l5=l0;

l14=l8; //l6=l0;

r13=r14+1, b10=b9; // b2=b1;

l9=r13; //l1=r13; // {pf in a circular data buffer}

l10=l9; //l2=l1;

f9=0.0;

f8=2.0; //{2.0 is required for DIVIDE_macro}f7=1.0; //{1.0 is a numerator for DIVIDE_macro}

r13=fix f9, m10=r14; //m2=r14;

// zero_index -> zerowanie wektorow pomocniczych

lcntr=r14, do zero_index until lce;

pm(i15,m8)=r13, dm(i0,m0)=r13; //dm(i7,m0)=r13, pm(i8,m8)=r13;

zero_index: pm(i9,m8)=r13; //dm(i1,m0)=r13;

f0=pass f9, pm(i9,m8)=r13; //dm(i1,m0)=r13; //{f0= big} zerowanie ostatniego elem. pf (bo [n+1])
lcntr=r14, do full_pivot until lce;

//{find the biggest pivot element}

r1=pass r13, r11=pm(i9,m11); //r11=dm(i1,1); //{r1= row no., r11= pf(row)}

lcntr=r14, do row_big until lce;

r11=pass r11, i12=i11; //i4=i3; //{check if pf(row) is zero}

if ne jump (PC,12); //f4=dm(i0,m2); //{i0 -> next row}

r5=pass r13, r15=pm(i10,m11); //r15=dm(i2,1); ///{r5= col no., r15= pf(col)}

lcntr=r14, do column_big until lce;

r15=pass r15; //{check if pf(col) is zero}

if ne jump column_big (db);

f4=pm(i8,m11); //f4=dm(i0,1); //{f4= a(row,col)}

f6=abs f4;

comp(f6,f0); //{compare abs_element to big}

if lt jump column_big;

f0=pass f6, f12=f4; //{f0= abs_element, f12= pivot_element}

r2=pass r1, r10=r5; //{r2= irow, r10= icol}

column_big: r5=r5+1, r15=pm(i10,m11); //r15=dm(i2,1);

row_big: r1=r1+1, r11=pm(i9,m11); //r11=dm(i1,1);

//{swap rows to make this diagonal the biggest absolute pivot}

f12=pass f12, m13=r10; //m5=r10; //{check if pivot is zero, m5= icol}

if eq jump end_prog;//rts; //{if pivot is zero, matrix is singular}

r1=r2*r14 (ssi), pm(m13,i9)=r5; //dm(m5,i1)=r5; //{pf(col) not zero}

r5=r10*r14 (ssi), m14=r1; //m6=r1;

comp(r2,r10), r1=pm(i11,m14); //r1=dm(i3,m6); //{i3 -> a(irow,col)}

pm(i15,m8)=r10, dm(i0,m0)=r2; //dm(i7,m0)=r10, pm(i8,m8)=r2; //{store icol in sc and irow in sr}

if eq jump row_divide (db);

r2=pass r13, m15=r5; //, m7=r5;

modify(i12,m15); //modify(i4,m7); //{i4 -> a(icol,col)}

i13=i12; //i5=i4;

lcntr=r14, do swap_row until lce;

f4=pm(i11,0); //f4=dm(i3,0); //{f4= temp= a(irow,col)}

f0=pm(i13,0); //f0=dm(i5,0); // {f0= a(icol,col)}

pm(i11,m11)=f0; //dm(i3,1)=f0; //{a(irow,col)= a(icol,col)}

swap_row: pm(i13,m11)=f4; // dm(i5,1)=f4; //{a(icol,col)= temp}

//{divide the row by the pivot}

row_divide: f6=pass f7, i13=i12; //i5=i4;

DIVIDE (f1,f6,f12,f8,f3); //{f1= pivot_inverse}

i14=i13; // i6=i5;

f4=pm(i12,m11); //f4=dm(i4,1);

lcntr=r14, do divide_row until lce;

f5=f1*f4, f4=pm(i12,m11); //f4=dm(i4,1);

divide_row: pm(i14,m11)=f5; //dm(i6,1)=f5;

pm(m13,i13)=f1; //dm(m5,i5)=f1;
//{fix the other rows by subtracting}

lcntr=r14, do fix_row until lce;

comp(r2,r10), i14=i13; //, i6=i5; //{check if row= icol}

if eq jump (PC,8); f4=pm(i8,m10); //f4=dm(i0,m2); //{i0 -> next row}

f4=pm(m13,i8); //f4=dm(m5,i0); //{temp= a(row,icol)}

pm(m13,i8)=f9; //dm(m5,i0)=f9;

f3=pm(i14,m11); // f3=dm(i6,1);

lcntr=r14, do fix_column until lce;

f3=f3*f4, f0=pm(i8,0); //f0=dm(i0,0);

f0=f0-f3; f3=pm(i14,m11); //, f3=dm(i6,1);

fix_column: pm(i8,m11)=f0; // dm(i0,1)=f0;

fix_row: r2=r2+1;

full_pivot: f0=pass f9, i11=i8; //i3=i0;
//{fix the affect of all the swaps for final answer}

r0=pm(i15,m9), r1=dm(i0,m1); //r0=dm(i7,m1), r1=pm(i8,m9); //{i7 -> sc(N-1), i8 -> sr(N-1)}

r0=pm(i15,m9), r1=dm(i0,m1); //r0=dm(i7,m1), r1=pm(i8,m9); //{r0= sc(N-1), r1= sr(N-1)}

lcntr=r14, do fix_swap until lce;

comp(r0,r1), m13=r0; //m5=r0; //{m5= sc(swap)}

if eq jump fix_swap;

m12=r1; //m4=r1; //{m4= sr(swap)}

lcntr=r14, do swap until lce;

f4=pm(m12,i8); //f4=dm(m4,i0); //{f4= temp= a(row,sr(swap))}

f0=pm(m13,i8); //f0=dm(m5,i0); //{f0= a(row,sc(swap))}

pm(m12,i8)=f0; //dm(m4,i0)=f0; //{a(row,sr(swap))= a(row,sc(swap))}

pm(m13,i8)=f4; //dm(m5,i0)=f4; //{a(row,sc(swap))= temp}

swap: modify(i8,m10); //modify(i0,m2);

fix_swap: r0=pm(i15,m9), r1=dm(i0,m1); //r0=dm(i7,m1), r1=pm(i8,m9);


//przywrocenie wartosci rejestrom
end_prog:

i0=0; i1=0; I2=0; I3=0;

i4=0; i5=0; i7=0;

I8=0; I9=0; I10=0; I11=0;

I12=0; I13=0; I14=0;

b0=0; b1=0; B2=0; B3=0;

B4=0; B5=0; B7=0;

B8=0; B9=0; B10=0; B11=0;

B12=0; b13=0; B14=0; b15=0;

L0=0; L1=0; L2=0; L3=0;

L4=0; L5=0; L6=0; L7=0;

L8=0; L9=0; L10=0; L11=0;

L12=0; L13=0; L14=0; L15=0;

M0=0; M1=0; M2=0; M3=0;

M4=3; M5=0;

m8=0; m9=0; m10=0; m11=0;

m12=0; m13=0; m14=0; m15=0;

/**********************************/

leaf_exit;

_mat_inv.end:
Obliczanie wyznacznika macierzy 3x3
Ponieważ przy próbie napisania procedury na wyliczanie wyznacznika macierzy większej niż 3x3 wystąpiło przekroczenie pamięci programu, dlatego określanie wyznacznika zostało ograniczone do takiego rozmiaru (3x3).

Algorytm wyliczania wyznacznika został zaimplementowany w sposób typowy dla macierzy tego typu. Najpierw wylicza się iloczyny poszczególnych elementów macierzy ze znakiem „+” (zaczynając od przekątnej) a następnie wylicza się kolejne iloczyny ze znakiem

„-„ (elementy macierzy brane skośne w drugim kierunku). Wynik wyznaczany jest w następujący sposób:
det(macierz A[3][3]) = A[1][1]*A[2][2]*A[3][3] + A[1][2]*A[2][3]*A[3][1] +

+ A[1][3]*A[2][1]*A[3][2] – A[1][3]*A[2][2]*A[3][1] – A[2][3]*A[3][2]*A[1][1]+

- A[3][3]*A[1][2]*A[2][1]
Wynik zapisywany jest do zmiennej det znajdującej się w pamięci danych.
Poniżej przedstawiam kod procedury wykonującej powyższe obliczenia:
_mat_det_3x3:

.global _mat_det_3x3;

leaf_entry;

B1=_det; I0=B0; L1=0; M1=0;

//R1=n+1;

B8=_matrix_A_inv; L8=n*n; M8=n+1;//pobranie adr i dlugosci mac mat_a

M9=2;

m10=1;


m11=n+2;

m12=-1;


f0=0;

f2= pm(i8,m8); //pobranie 1 z diag macierzy, incr o 4

f3= pm(i8,m8); //pobranie 2 z diag macierzy, incr o 4

f4= pm(i8,m9); //pobranie 3 z diag macierzy, incr o 2

f5=f2*f3; //wymnozenie i dodanie

f5=f5*f4;

f0=f0+f5;

f2= pm(i8,m8); // anal. pobr kolej 3 liczb, incr o 4

f3= pm(i8,m10); // incr o 1

f4= pm(i8,m11); // incr o n+2=5

f5=f2*f3;

f5=f5*f4;

f0=f0+f5;

f2= pm(i8,m10); // pobr ostat 3 liczb, incr o 1

f3= pm(i8,m8); // incr o 4

f4= pm(i8,m8); // incr o 4

f5=f2*f3;

f5=f5*f4;

f0=f0+f5;

lcntr=n, do odejmij until lce; //petla sluzaca do odjecia kolejnych iloczynow

f2= pm(i8,m9); //incr o 2

f3= pm(i8,m9); //incr o 2

f4= pm(i8,m12);//incr o -1

f5=f2*f3;

f5=f5*f4;

odejmij: f0=f0-f5;

DM(I1,M1)=f0; //zapisanie wartoci wyznacznika do odp komorki pamieci

//przywrocenie wartosci rejestrom

I0=0; I8=0; I2=0;

B0=i0; B8=i0; B2=0;

L0=0; L8=0; L2=0;

M0=0; M8=0; M2=0;

/**********************************/

leaf_exit;

_mat_det_3x3.end:

4. Materiały wykorzystywane do realizacji projektuNapisane algorytmy były oparte o dostarczone programy przykładowe zawierające operacje macierzowe napisane jako funkcje asemblerowe i były pisane z myślą wywoływania w kodzie asemblera. Poza tym pomocna była dokumentacja procesora sygnałowego a także inne przykładowe programy pokazujące pisanie funkcji w asemblerze, które mają być wywoływane z poziomu języka C.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna