Zasady właściwej pracy na zajęciach technicznychPobieranie 18,64 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar18,64 Kb.

Zasady właściwej pracy na lekcjach techniki w klasie 4.

1. Na każdych zajęciach obowiązuje: dzienniczek ucznia, podręcznik, zeszyt przedmiotowy, materiały aktualnie potrzebne do pracy praktycznej

2. Zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia prowadzone są systematycznie z lekcji na lekcję.

3. Uczeń wykonuje prace praktyczne na zajęciach lekcyjnych w wyznaczonym czasie i jest za nie oceniany.

4. W razie nieobecności na lekcji, uczeń ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni uzupełnić braki.

5. W ciągu semestru uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania (brak zeszytu lub brak potrzebnych materiałów do pracy). Każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna.

6 Klasówki zapowiedziane są co najmniej 1 tydzień wcześniej.

Zasady oceniania

*Oceniane są:


- kartkówki z bieżącego materiału (najwyżej 3 lekcje wstecz);
- prace klasowe z kolejnych przerobionych działów;
- odpowiedzi ustne

- aktywność (3 plusy – 6, 3 minusy – 1)

*Prace praktyczne oceniane są pod względem:
-wkładu pracy, estetyki, samodzielności, zgodności z tematem.

*Ocenie podlega systematyczne prowadzenie zeszytu.

*Nieobecność na pracy klasowej nie zwalnia z wykazania się wiedzą z ocenianego materiału.
*Uczeń w czasie do dwóch tygodni od powrotu zobowiązany jest wykazać się ocenianymi umiejętnościami. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.

Ustalenia dodatkowe
1.Wszyscy staramy się zachować atmosferę spokoju i wzajemnego szacunku.
2. Mówimy pojedynczo i słuchamy mówiącego.
3. Wszyscy jesteśmy punktualni
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie 4
Wymagania podstawowe:

Uczeń:


1) zna podstawowy zasób pojęć, rozumie je i potrafi opisać zjawiska fizyczno-techniczne;

2) sporządza prostą dokumentację techniczną według zasad rysunku technicznego
i normalizacji;

3) przy sporządzaniu dokumentacji stosuje piktogramy, symbole, schematy;

4) wykonuje proste projekty;

5) zna właściwości podstawowych surowców i materiałów;

6) dobiera odpowiedni materiał do zaprojektowanej konstrukcji;

7) zna podstawowe operacje technologiczne i wykonuje je prawidłowo;
8) projektuje proces technologiczny dla danego przedmiotu

(ustala kolejność czynności);9) przy pomocy nauczyciela właściwie organizuje czas pracy;

10) zna podstawowe urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy i przybory;

11) dobiera właściwie narzędzia do operacji technologicznej, poprawnie się nimi posługuje;

12) pod nadzorem nauczyciela organizuje stanowisko pracy, oszczędza materiały;

13) zachowuje ergonomiczną postawę podczas pracy;

14) dba o ład i porządek na stanowisku pracy.
Wymagania rozszerzone:
Uczeń:

1) swobodnie posługuje się słownictwem technicznym ,rozumie je i stosuje
w wypowiedziach, używając wiele pojęć specjalistycznych; argumentuje swoje stanowisko;

2) stosuje zasady rysunku technicznego i normalizacji przy sporządzaniu samodzielnych rozbudowanych projektów;

3) czyta i analizuje gotowe dokumentacje techniczne oraz instrukcje obsługi, opracowuje własne projekty lub zgłasza racjonalizatorskie pomysły usprawniające gotowe projekty;

4) zna właściwości surowców i materiałów oraz ich cechy;

5) dobiera właściwy materiał do zaprojektowanej przez siebie konstrukcji;

6) ustala proces wytwórczy, dobiera właściwe operacje technologiczne;

7) obsługuje prawidłowo urządzenia techniczne;

8) samodzielnie dobiera narzędzia, przyrządy i przybory do właściwego procesu obróbczego;

9) zna budowę i działanie narzędzi, stosuje je prawidłowo podczas operacji technologicznych, usuwa podstawowe usterki;

10) bezpiecznie i ergonomicznie organizuje swoje stanowisko pracy;

11) oszczędnie i ekologicznie stosuje materiały;

12) ustala harmonogram i czas pracy;

13) dba o ład i porządek na stanowisku pracy;

14) pełni funkcje grupowego, narzędziowego lub porządkowego.
Zapoznałem/am się z wymaganiami edukacyjnymidata i podpisy ucznia oraz rodzica ……………………………………………………©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna