Zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych zespół 0Pobieranie 133,59 Kb.
Strona1/3
Data10.02.2018
Rozmiar133,59 Kb.
  1   2   3

Zasady rachunkowości NFZ

Załącznik nr 2

Strona z 23

ZASADY UJMOWANIA ZDARZEŃ W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Zespół 0 - „Aktywa trwałe”

Konta zespołu 0 „Aktywa trwałe” służą do ewidencji składników majątku trwałego, zarówno rzeczowego jak i finansowego, to jest takich, których przewidywany okres zaangażowania w działalność jednostki jest dłuższy niż jeden rok. Obejmują one:

1) środki trwałe

2) wartości niematerialne i prawne,

3) środki trwałe w budowie

4) długoterminowe aktywa niefinansowe,

5) długoterminowe aktywa finansowe

6) odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

7) odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Konto 010 - „Środki trwałe”

Konto 010 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych środków trwałych.

Na stronie Wn konta 010 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 018 oraz odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, które ujmuje się na koncie 015.

Na stronie Wn konta 010 ujmuje się w szczególności:

1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub środków trwałych w budowie oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych,

2) przychody środków trwałych ujawnionych,

3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,

4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 010 ujmuje się w szczególności:

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,

2) ujawnione niedobory środków trwałych,

3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Ewidencja szczegółowa środków trwałych powinna zapewnić ustalenie dla poszczególnych środków ich wartości początkowej, identyfikację jednostkową, klasyfikację rodzajową według obowiązujących przepisów, termin oddania do eksploatacji, zmiany wartości początkowej i umorzenia.

Konto 010 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.


Konto 015 – „Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych”.

Konto 015 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość środków trwałych spowodowanych trwałą utratą wartości. Odpisy aktualizujące dokonywane są w korespondencji z kontem 752; a jeśli uprzednio na podstawie odrębnych przepisów nastąpiła aktualizacja wyceny środka trwałego, to do wysokości różnicy w korespondencji z kontem 810.

Na stronie Ma księguje się zwiększenia, a na stronie Wn korekty odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Konto 015 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.


Konto 018 - „Umorzenie środków trwałych ”

Konto 018 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.

Na stronie Ma konta 018 ujmuje się zwiększenia w korespondencji z kontem 400 Amortyzacja a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia środków trwałych, w szczególności z tytułu odpisania dotychczasowego umorzenia środków trwałych sprzedanych, darowanych lub zlikwidowanych.

Konto 018 może wykazywać saldo Ma, które wyraża wartość umorzenia środków trwałych.


Konto 020 - „Środki trwałe obce przyjęte do używania”

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej obcych środków trwałych przyjętych do używania.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych obcych przyjętych do używania, z wyjątkiem umorzenia , które ujmuje się na koncie 028 oraz odpisów aktualizujących wartość , które ujmuje się na koncie 025.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się w szczególności:

1) przychody nowych lub używanych środków trwałych obcych przyjętych do używania

2) przychody środków trwałych ujawnionych, a stanowiących środki trwałe obce przyjęte do używania,

Na stronie Ma konta 020 ujmuje się w szczególności:

1) wycofanie środków trwałych obcych z używania

2) ujawnione niedobory środków trwałych obcych przyjętych do używania.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych obcych przyjętych do używania w wartości początkowej.

Ewidencja szczegółowa obcych środków przyjętych do używania powinna zapewnić ustalenie dla poszczególnych środków ich wartości początkowej, identyfikację jednostkową, klasyfikację rodzajową według obowiązujących przepisów, termin oddania do eksploatacji, zmiany wartości początkowej i umorzenia.
Konto 025 – „Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych obcych przyjętych do używania”.

Konto 025 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość środków trwałych obcych przyjętych do używania spowodowanych trwałą utratą wartości. Odpisy aktualizujące dokonywane są w korespondencji z kontem 752; a jeśli uprzednio na podstawie odrębnych przepisów nastąpiła aktualizacja wyceny środka trwałego obcego przyjętego do używania, to do wysokości różnicy w korespondencji z kontem 810.

Na stronie Ma księguje się zwiększenia, a na stronie Wn korekty odpisów aktualizujących wartość środków trwałych obcych przyjętych do używania.

Konto 025 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan odpisów aktualizujących wartość środków trwałych obcych przyjętych do używania.Konto 028 - „Umorzenie środków trwałych obcych przyjętych do używania ”

Konto 028 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych obcych przyjętych do używania, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.

Na stronie Ma konta 028 ujmuje się zwiększenia w korespondencji z kontem 400 Amortyzacja a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia obcych środków trwałych, w szczególności z tytułu odpisania dotychczasowego umorzenia środków trwałych sprzedanych, darowanych lub zlikwidowanych.

Konto 028 może wykazywać saldo Ma, które wyraża wartość umorzenia środków trwałych.


Konto 030 - „Wartości niematerialne i prawne”

Konto 030 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 038 oraz odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych, które ujmuje się na koncie 035.

Ewidencja szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych powinna zapewnić ustalenie dla poszczególnych składników ich wartości początkowe, identyfikację jednostkową, termin oddania do używania.


Konto 035 – „Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych”.

Konto 035 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych spowodowanych jej trwałą utratą. Odpisy aktualizujące dokonywane są w korespondencji z kontem 752; a jeśli uprzednio na podstawie odrębnych przepisów nastąpiła aktualizacja wyceny wartości niematerialnej i prawnej, to do wysokości różnicy w korespondencji z kontem 810.

Na stronie Ma księguje się zwiększenia, a na stronie Wn korekty odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 035 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych.


Konto 038 - „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ”

Konto 038 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.

Na stronie Ma konta 038 ujmuje się zwiększenia w korespondencji z kontem 400 Amortyzacja a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności z tytułu odpisania dotychczasowego umorzenia wartości sprzedanych, darowanych lub zlikwidowanych.

Konto 038 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.


Konto 050 - „Środki trwałe w budowie”

Konto 050 służy do ewidencji kosztów:  • budowy lub montażu środka trwałego, wykonywanej zarówno siłami obcymi jak i siłami jednostki,

  • ulepszenia już istniejącego własnego lub obcego środka trwałego oraz rozliczenia tych kosztów na uzyskane efekty.

Na stronie Wn konta 050 ujmuje się w szczególności:

1) poniesione koszty dotyczące robót prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie,

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności,

3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

Na stronie Ma konta 050 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:

1) środków trwałych własnych i obcych, w tym także ulepszeń,

2) wartości niematerialnych i prawnych,

3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie,

4) odpisanie środków trwałych w budowie lub ulepszenia, które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego.

Na koncie 050 ujmuje się również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 050 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty niezakończonych środków trwałych w budowie
Konto 055 – „Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie”.

Konto 055 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w budowie spowodowanych jej trwałą utratą. Odpisy aktualizujące dokonywane są w korespondencji z kontem 752.

Na stronie Ma księguje się zwiększenia, a na stronie Wn korekty odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w budowie.

Konto 055 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w budowie.


Konto 060 - „Inwestycje długoterminowe niefinansowe”

Konto 060 służy do ewidencji długoterminowych aktywów niefinansowych, a w szczególności: nieruchomości, gruntów, w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynków, w tym lokali oraz praw do lokali spółdzielczych jak i budowli, jak również innych praw nie przeznaczonych na własne potrzeby jednostki.

Na stronie Wn konta 060 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu inwestycji długoterminowych niefinansowych.

Ewidencję szczegółową do konta inwestycji prowadzi się według poszczególnych inwestycji.

Konto 060 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość inwestycji długoterminowych niefinansowych.
Konto 065 – „Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji długoterminowych niefinansowych”.

Konto 065 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość inwestycji długoterminowych niefinansowych spowodowanych jej trwałą utratą. Odpisy aktualizujące dokonywane są w korespondencji z kontem 752; a jeśli uprzednio na podstawie odrębnych przepisów nastąpiła aktualizacja wyceny wartości inwestycji długoterminowych niefinansowych, to do wysokości różnicy w korespondencji z kontem 810.

Na stronie Ma księguje się zwiększenia, a na stronie Wn korekty odpisów aktualizujących wartość inwestycji długoterminowych niefinansowych.

Konto 065 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan odpisów aktualizujących wartość inwestycji długoterminowych niefinansowych.


Konto 070 - „Inwestycje długoterminowe finansowe”

Konto 070 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Na stronie Wn konta 070 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencję szczegółową do konta inwestycji prowadzi się według poszczególnych inwestycji.

Konto 070 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.
Konto 075 – „Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji długoterminowych finansowych”.

Konto 075 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość inwestycji długoterminowych finansowych spowodowanych jej trwałą utratą. Odpisy aktualizujące dokonywane są w korespondencji z kontem 773; a jeśli uprzednio na podstawie odrębnych przepisów nastąpiła aktualizacja wyceny wartości inwestycji długoterminowych finansowych, to do wysokości różnicy w korespondencji z kontem 810.

Na stronie Ma księguje się zwiększenia, a na stronie Wn korekty odpisów aktualizujących wartość inwestycji długoterminowych finansowych.

Konto 075 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan odpisów aktualizujących wartość inwestycji długoterminowych finansowych.
Zespół 1 - „Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe”
Konta zespołu 1 „Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe” służą do ewidencji:

1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach,

2) krótkoterminowych papierów wartościowych,

3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach,

4) udzielanych przez banki kredytów,

5) innych środków pieniężnych.

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkoterminowych aktywów wartościowych.
Konto 100 - „Kasa”

Konto 100 służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.

Na stronie Wn konta 100 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Do konta prowadzi się ewidencję analityczną według prowadzonych kas.
Konto 101 - „Kasa walutowa”

Konto 101 służy do ewidencji równowartości gotówki w walucie obcej znajdującej się w kasach jednostki.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w walucie obcej w kasie.

Do konta prowadzi się ewidencję analityczną według prowadzonych kas, także według walut, w których nominowana jest gotówka.


Konto 130 - „Rachunki bankowe”

Konto 130 służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego.

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym, lub saldo Ma które oznacza wysokość kredytu w rachunku bieżącym.

Do konta prowadzi się ewidencję analityczną według poszczególnych rachunków bankowych jakie prowadzone są na rzecz jednostki.
Konto 140 - „Rachunki bankowe funduszu socjalnego”

Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych funduszu socjalnego.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe funduszu socjalnego, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych funduszu socjalnego.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszu socjalnego.

Do konta prowadzi się ewidencję analityczną według poszczególnych rachunków bankowych jakie prowadzone są na rzecz jednostki.
Konto 150 – „Środki pieniężne w drodze”

Konto 150 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym wpłat i przelewów dokonywanych w jednym okresie, a potwierdzonych przez bank w następnych okresach. Do środków pieniężnych w drodze mogą być zaliczone środki pieniężne znajdujące się między:  • kasą jednostki a jej rachunkiem bankowym,

  • kasami lub rachunkami bankowymi jednostki.

Ewidencja analityczna powinna zapewniać informacje o strukturze środków pieniężnych w drodze

Saldo Wn lub Ma konta 150 wyraża ewidencyjny stan środków pieniężnych w drodze.


Konto 160 – „Inwestycje krótkoterminowe”

Konto 160 służy do ewidencji krótkoterminowych inwestycji finansowych, a w szczególności papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Na stronie Wn konta 160 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych inwestycji finansowych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych inwestycji finansowych.

Ewidencja analityczna powinna zapewnić informacje o strukturze inwestycji według serii papierów wartościowych

Konto 160 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych inwestycji finansowych.
Konto 170 - „Inne aktywa pieniężne”

Konto 170 służy do ewidencji innych aktywów pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce).

Na stronie Wn konta 170 ujmuje się zwiększenia stanu innych aktywów pieniężnych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu innych aktywów pieniężnych.

Ewidencja analityczna powinna zapewniać informacje o czekach i wekslach obcych.

Konto 170 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan innych aktywów pieniężnych.
Konto 180 - „Kredyty bankowe”

Konto 180 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe.

Na stronie Wn konta 180 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma - kredyty udzielone jednostce przez bank i przelane na rachunek bieżący lub inwestycyjny.

Konto 180 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan kredytów udzielonych przez bank oraz przelanych na rachunki jednostki.
Zespół 2 - „Rozrachunki i roszczenia”
Konta zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń.

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń publicznoprawnych, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut.

Konto 200 - „Rozrachunki z tytułu składek i kosztów poboru”

Konto służy do rozrachunków Centrali z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Konto obciąża się kwotą należnych składek na podstawie otrzymanych rozliczeń, a w przypadku okresowego ich braku - na podstawie właściwych dokumentów wewnętrznych.

Konto uznaje się kwotą wpływu środków pieniężnych oraz potrąconymi kosztami uzyskania składek.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 200 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych podmiotów przekazujących składki oraz tytułów rozrachunków.

Konto 200 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.Konta 201-209 - „Rozrachunki z tytułu dostaw i usług - pozostałe”

Konta 201-208 służą do ewidencji rozrachunków z tytułu regresów, rozrachunków ze świadczeniodawcami oraz świadczeniobiorcami i płatnikami, a także należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów i wydawnictw oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług na cele administracyjne.

Konto 209 służy do ewidencji rozrachunków z instytucjami łącznikowymi krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – funkcjonuje jedynie w Centrali.

Konta 201-209 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 201-209 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych świadczeniodawców oraz pozostałych kontrahentów.

Konta 201-209 mogą mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.


Konta 211-218 - „Rozrachunki wewnętrzne Funduszu”

Konta 211-218 służą do ewidencji rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami NFZ, z tym, że:  • konta 211-214 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń,

  • konto 215 – „Rozrachunki Oddziału z Centralą (z wyłączeniem rozrachunków dotyczących UE i EOG)” funkcjonuje tylko w Oddziałach. Konto obciąża się kwotą przyznanej przez Centralę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz z pozostałych tytułów, uznaje natomiast kwotą wpływu środków pieniężnych na konto bankowe. Kwoty przyznanych środków pieniężnych powinny wynikać z odrębnego powiadomienia (decyzji, rozliczenia) Centrali. Konto obciąża się również dokonanymi spłatami na rzecz Centrali, zarachowanymi uprzednio na stronę Ma z tytułu innych rozliczeń,

  • konto 216 – „Rozrachunki Centrali z Oddziałami (z wyłączeniem rozrachunków dotyczących UE i EOG)” funkcjonuje tylko w Centrali. Konto obciąża się przekazanymi do Oddziałów środkami pieniężnymi, uznaje natomiast kwotami wynikającymi z ww. odrębnego powiadomienia (decyzji, rozliczenia) Centrali. Konto obciąża się również kwotami innych należności od Oddziałów, a uznaje dokonanymi przez nich spłatami,

  • konto 217 – „Rozrachunki Oddziału z Centralą z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego za udzielone świadczenia zdrowotne” funkcjonuje tylko w Oddziałach. Konto obciąża się za powstałe należności od Centrali z tytułu świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie ustawodawstwa państw członkowskich, podczas ich zamieszkania i pobytu w Polsce oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań; uznaje natomiast za powstałe zobowiązania wobec Centrali z tytułu świadczeń udzielonych na terenie krajów członkowskich UE i EOG polskim świadczeniobiorcom oraz spłatę i zmniejszenie należności;

  • konto 218 – „Rozrachunki Centrali z Oddziałem z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego za udzielone świadczenia zdrowotne” funkcjonuje tylko w Centrali. Konto obciąża się za powstałe należności od Oddziałów z tytułu świadczeń udzielonych na terenie krajów członkowskich UE i EOG polskim świadczeniobiorcom oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań; uznaje natomiast za powstałe zobowiązania wobec Oddziałów z tytułu świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie ustawodawstwa państw członkowskich, podczas ich zamieszkania i pobytu w Polsce oraz spłatę i zmniejszenie należności.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 211-218 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów i jednostek organizacyjnych.

Konta 211-218 mogą mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań. Łącznie w NFZ konta 211 - 218 nie mogą wykazywać salda.  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna