Zasady przyznawania I rozliczania dotacji z budżetu WojewództwaPobieranie 464,21 Kb.
Strona6/6
Data14.02.2018
Rozmiar464,21 Kb.
1   2   3   4   5   6

6.3. Zaskarżenie decyzji, umarzanie należności, rozkładanie na raty i odraczanie terminu płatności


Od decyzji nakazującej zwrot dotacji lub jej części Zleceniobiorcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji.

Odwołanie jest składane za pośrednictwem Marszałka Województwa. Decyzja zawiera pouczenie w tej sprawie.


W sytuacji, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym możliwe jest, na wniosek dłużnika, zastosowanie ulg w spłacie należności poprzez umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty. Przepisy ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
W przypadku, kiedy obowiązek zwrotu dotacji wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych decyzję w sprawie zastosowania ulgi wydaje Marszałek Województwa.
W przypadku, kiedy obowiązek zwrotu dotacji wynika z innych postanowień umowy stosuje się przepisy uchwały Nr 231/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do przypadających Województwu Mazowieckiemu i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 45).

.
Uwaga! Sprawy związane z postępowaniem w sprawie udzielenia ulg prowadzone są przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu.


6.4. Naliczanie odsetek


Odsetki jak dla zaległości podatkowych naliczane są w sytuacji:

 1. rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę i określenia kwoty dotacji do zwrotu (naliczane od dnia przekazania dotacji);

 2. wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (naliczane od dnia przekazania dotacji z budżetu Województwa);

 3. nienależnego pobrania dotacji (naliczane od dnia następującego po dniu wskazanym Zleceniobiorcy, jako termin zwrotu dotacji);

 4. pobrania dotacji w nadmiernej wysokości (naliczane od dnia następującego po dniu wskazanym Zleceniobiorcy, jako termin zwrotu dotacji).6.5. Dyscyplina finansów publicznych


Zgodnie z art. 9 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych14, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

 1. wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;

 2. nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;

 3. niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości;

o ile kwota dotacji, której dotyczy ww. działanie lub zaniechanie przekracza kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800).


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest również nieustalenie należności jednostki samorządu terytorialnego albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, jak również  niepobranie lub niedochodzenie należności jednostki samorządu terytorialnego albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest również zaniechanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych.


Stwierdzenie zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności skutkuje przygotowaniem zawiadomienia o naruszeniu przez Zleceniobiorcę dyscypliny finansów publicznych i skierowania go do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych działającego przy właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej. (art. 93 ust. 1 pkt 6 i art. 94 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

7. Załączniki

Załącznik nr 1 Ramowy wzór ogłoszenia o otwartym konkursie ofert15Zarząd Województwa Mazowieckiego

działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt …., art. 5 ust. 4 pkt. …., art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr ......./........ Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia ........................... w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na …………. rok”,ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w ..................... roku ……………… w zakresie................................................................................... w formie wsparcia/powierzenia realizacji zadania.


 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:16
ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

1.

2.

3.

.................................................................................... (inne informacje specyfikujące zadanie)
II. Zasady przyznawania dotacji

    1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać …. % całkowitych kosztów zadania17.

    2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

    3. Wnioskowana kwota dotacji na koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne oraz koszty zakupu wyposażenia związane z realizacją zadania nie może przekroczyć 20 % kwoty dotacji18.

    4. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

    5. Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do dofinansowania w ramach dotacji dostępne są w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4 19.

    6. W ofercie w kalkulacji przewidywanych kosztów oferent może wskazać koszty pochodzące z wkładu rzeczowego oferenta.20

    7. W ofercie w opisie zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oferent obowiązkowo powinien wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego (w pkt IV.5. oferty).21

    8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


III. Termin i warunki realizacji zadania

  1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

  2. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określone w umowie.

  3. Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu określony w punkcie V.8. Planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 31.12.20…


IV. Termin i warunki składania ofert (w przypadku składania ofert poprzez generator)

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia …………………. do dnia: ............................22

 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.5. w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4.

 3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest jej wydrukowanie, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty w zamkniętej kopercie:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;

 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;

 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

 4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

 1. Oferty składane w konkursach prowadzonych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, należy składać w zamkniętych kopertach:

 1. osobiście w kancelarii/sekretariacie wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres danej wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej podany w ogłoszeniu konkursowym.

 1. Wydruk oferty generowany jest na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 2. Do oferty składanej w sposób określony w punkcie 3 i 4 nie dołącza się załączników za wyjątkiem:

 1. harmonogramu i kalkulacji przewidywanych kosztów na kolejne lata realizacji zadania – w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy;

 2. kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką handlową, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do złożenia oferty. Na ostatniej stronie każdego z potwierdzanych dokumentów należy umieścić napis (pieczątkę) „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Pozostałe strony potwierdzanych dokumentów powinny być parafowane.

 2. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego załącznika ze wskazaniem na pierwszej stronie każdej oferty, przy której ofercie się znajduje. Oferta złożona bez wymaganego załącznika jest niekompletna.

 3. Oferent może złożyć nie więcej niż ............ oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi ....................., w przypadku złożenia kilku ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty............................ 23.IV. Termin i warunki składania ofert (w przypadku składania ofert bez użycia generatora)

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia …………………. do dnia: ............................24

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach:

   1. 1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;

   2. 2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad/delegatury/;

   3. 3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

   4. z dopiskiem na kopercie: ........................................... oraz

   5. 4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

 3. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie.

 4. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz można pobrać ze strony internetowej Województwa Mazowieckiego www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Formularze i Instrukcje”.

Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, nie dołącza się załączników za wyjątkiem:

 1. harmonogramu i kalkulacji przewidywanych kosztów na kolejne lata realizacji zadania – w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy;

 2. kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką handlową, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do złożenia oferty. Na ostatniej stronie każdego z potwierdzanych dokumentów należy umieścić napis (pieczątkę) „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Pozostałe strony potwierdzanych dokumentów powinny być parafowane.

 2. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego załącznika ze wskazaniem na pierwszej stronie każdej oferty, przy której ofercie się znajduje. Oferta złożona bez wymaganego załącznika jest niekompletna.

 3. Oferent może złożyć nie więcej niż ............ oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi ....................., w przypadku złożenia kilku ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty............................ 25.


V. Terminy i tryb wyboru oferty

 1. W terminie między dniem .................... a dniem ....................... na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,26 w jego delegaturach oraz na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert” zostanie zamieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju błędu lub uchybienia formalnego oraz o możliwości, trybie i terminach składania i rozpatrywania uzupełnień, poprawiania ofert lub składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.

 2. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wykazu ofert niespełniających wymogów formalnych (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub sekretariatu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej):

    1. złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

    2. złożenia uzupełnienia oferty lub poprawienia oferty – w przypadkach kiedy:

 1. oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,

 2. do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,

 3. oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),

 4. oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 1. Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa opiniująca oferty powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Komisja konkursowa opiniująca oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VI. ogłoszenia.

 3. Oferty, które w toku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż.... punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji.27

 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.

 5. Komisja kończy działalność po przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji ofertom wybranym.

 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie28 oraz w jego delegaturach, na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, na stronie portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl; na stronie internetowej www.mcps.com.pl, w przypadku konkursów realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.

 7. Od uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługują środki odwoławcze.

 8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: ……………….

 9. W przypadku rezygnacji oferenta/oferentów z realizacji zadania i odstąpienia od podpisania umowy, na podstawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, możliwe jest przyznanie dotacji oferentowi/oferentom, którzy uzyskali na liście rankingowej kolejno najwyższą ocenę/najwyższe oceny.


VI. Kryteria wyboru ofert

Oferty nie będą rozpatrywane w sytuacji kiedy:

 1. oferent nie spełnia wymogów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym konkursie ofert;

 2. oferta jest złożona na niewłaściwym formularzu, i/lub w forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym;

 3. oferta złożona została poza terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;

 4. cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym realizowany jest konkurs;

 5. oferta nie przewiduje realizacji zadań określonych w konkursie w tym w szczególności treść oferty nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym;

 6. oferta zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą oferenta;

 7. oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców województwa mazowieckiego;

 8. oferta została złożona ponad limit liczby ofert od jednego oferenta określony w ogłoszeniu konkursowym.


W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w szczególności:

 1. ocena czy zaproponowane w ofercie działania przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów realizacji zadania publicznego,

 2. ocena adekwatności i innowacyjności zaproponowanych działań do zakresu zadania konkursowego,

 3. ocena właściwego doboru adresatów proponowanych działań.

od 25 do 35

punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w szczególności::

 1. ocena potencjału organizacyjnego oferenta (oferentów) i jego dotychczasowych doświadczeń do zakresu realizacji zadania;

 2. ocena sposobu zarządzania realizacją zadania (w tym czytelność podziału obowiązków, uwzględnienie monitoringu lub ewaluacji zadania);

 3. ocena kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego do realizacji zadania;

od 20 do 30

punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego, w tym środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł, w szczególności::

 1. ocena racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków;

 2. ocena niezbędności wydatków do realizacji zadania i osiągania jego celów;

 3. ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu i kwalifikowalności kosztów (przejrzystość i poprawność rachunkowa, zgodność z założonymi limitami określonymi
  w ogłoszeniu konkursowym, brak konieczności modyfikacji na etapie oceny formalnej)

 4. ocena zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi.

od 20 do 30

punktów

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) , w szczególności::

 1. ocena potencjału technicznego, w tym sprzętowego, warunków lokalowych, sposobu ich wykorzystania, w tym wsparcie oferenta w tym zakresie przez partnerów;

 2. ocena zaplecza osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) i sposób jego wykorzystania.

od 10 do 20

punktów

Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich

od -5 do 0 *
Ocena innych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego:

1) …


2) …

od 0 do 10 punktów**
Liczba punktów ogółem

100****) 0 punktów dla podmiotów, których dotychczasowa rzetelność i terminowość rozliczenia środków została oceniona na maksymalnym poziomie oraz dla podmiotów dotychczas nie rozliczających realizacji zadań publicznych

**) ujęcie tego kryterium oceny w karcie oceny oferty nie jest obligatoryjne

***) maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach oceny zostanie indywidualnie ustalona w danym konkursie ofert, suma liczby punktów z poszczególnych kryteriów musi wynosić 100


VII. Informacja o zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi dotacji.
VIII. Dodatkowych Informacji udzielają: .................................................................................

Załącznik nr 2 Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego sporządzony na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).UMOWA NR .............../………………. /…./…..
o realizację zadania publicznego pod tytułem:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………


zawarta w dniu .................................................. r. w Warszawie,
pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, REGON 015528910, NIP 1132453940, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im na podstawie uchwały Nr … Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia …. działają:

1) ……………………………………………………………………………….,

2) ……………………………………………………………………………….,
a
………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą w ……..........……………...................................................... wpisaną(-nym) do

Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem …………………, zwaną(-nym) dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną(-nym) przez:


1. ………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

2. ………………………………………………………………………………………………...(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

3. ………………………………………………………………………………………………...(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* / pełnomocnictwem*, załączonym(i) do niniejszej umowy, zwanym(i) dalej „Zleceniobiorcą(-cami)”.


§ 1

Przedmiot umowy

  1. Na mocy uchwały Nr .................................. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ........................ w sprawie wyboru ofert na realizację w województwie mazowieckim w ........ r. zadań publicznych z zakresu/w obszarze ……………………………...... i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy(-com), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę(-ców) w dniu ........................................., zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach określonych w niniejszej umowie.  1. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy(-com) środki finansowe, o których mowa w § 3, w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej umowy.

  2. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji zadania publicznego29)* w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.

  3. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4.

  4. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych działań* / harmonogramu* / kalkulacji przewidywanych kosztów* / szacunkowej kalkulacji kosztów30)*, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, są integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu.

  5. Osobą do kontaktów roboczych jest:

1) ze strony Zleceniodawcy: …………………………...........………………………………,

tel. ……………………….., adres poczty elektronicznej …………………………...…..;

2) ze strony Zleceniobiorcy(-ców): ………...………………...….........................................,

tel. ……………………..…, adres poczty elektronicznej …………………..………….. .


§ 2

Sposób wykonania zadania publicznego

   1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się:

od dnia ............................ r.

do dnia ............................ r.   1. Termin poniesienia wydatków ustala się:

1) dla środków pochodzących z dotacji:

od dnia …………………… r.

do dnia …………………… r.;

2) dla innych środków finansowych:

od dnia …………………… r.

do dnia …………………… r.   1. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań* / harmonogramu* / kalkulacji przewidywanych kosztów* / szacunkowej kalkulacji kosztów31*, w terminie określonym w ust. 1.

   2. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał(-ali), i na warunkach określonych w niniejszej umowie. Dopuszcza się wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych przez Zleceniodawcę, na realizację zadania publicznego wyłącznie na zasadach określonych w umowie. Niewykorzystane przychody Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy na zasadach określonych w § 11.

   3. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych przez Zleceniodawcę, z naruszeniem postanowień ust. 4 uznaje się za dotację pobraną w nadmiernej wysokości.


§ 3

Finansowanie zadania publicznego

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości ............................................. (słownie) ………………………… ……………………………………………………………..…...............................................,

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy(-ców):

nr rachunku(-ków): ................................................................................................................,

w następujący sposób:


   1. w przypadku zadania publicznego realizowanego w roku budżetowym (istnieje możliwość przekazania dotacji jednorazowo w pełnej wysokości albo w transzach):

   1. w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w pełnej wysokości*

albo

   1. I transza w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokości …………………......................... (słownie) …………………...…………………… ………………….…………………………………………………………………….,

II transza w terminie …………………………… w wysokości …....………………… (słownie) ………………..........................................................................................*;

 1. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

 2. Zleceniobiorca(-cy) oświadcza(ją), że jest/są jedynym(i) posiadaczem(-czami) wskazanego (-nych) w ust. 1 rachunku(-ków) bankowego(-wych) i zobowiązuje(-ją) się do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4. W przypadku braku możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o nowym(-ych) rachunku(-kach) i jego/ich numerze(-rach).

 3. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przekazania na realizację zadania publicznego32):

1) innych środków finansowych w wysokości33) ……………............................................. (słownie) ………………………………….......................................................................,

w tym:


 1. środków finansowych własnych w wysokości …………………. (słownie) ………… ………………………………………………………………………………………..*,

 2. środków ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego
  w wysokości ................................... (słownie) ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………..*,

 3. środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez: ………... ………………………………………………………………..... (nazwa organu(-nów) przyznającego(-cych) środki) w wysokości …...……………….. (słownie) ……….… …..…………………………………………………………………………………...*,

 4. pozostałych środków w wysokości …………………… (słownie) ...…………… ……………………………………………………………………………………….*;

2) wkładu osobowego o wartości ....................................... (słownie) ...……………………. .........................................................................................................................................*;


3) wkładu rzeczowego o wartości ...................................... (słownie) .....…………...……… .........................................................................................................................................*.

4. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego34): (słownie) ……………………............................................................................................................*. 1. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 4, i wynosi łącznie ……………….…...… (słownie) ……………………….. ……………………………….……………...………………………………………...……...

 2. Procentowy udział środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 135* / ust. 436)*, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 7.

 3. Wysokość środków ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji37).

 4. Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż ……….. %, z zastrzeżeniem ust. 938).

 5. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji39).

 6. W kategorii „Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne”, obejmującej także koszty zakupu wyposażenia, dozwolone są przesunięcia niepowodujące zwiększenia kwoty dotacji dla tej kategorii ponad … % otrzymanej kwoty dotacji.

 7. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4–10, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

 8. Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż ……….… % w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego planowanej w ofercie40)*.

 9. Przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu* / zaakceptowaniu* sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 241)*.

 10. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co najmniej …….. % przekazanych środków42)*.


§ 4

Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy)*


  1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację przez Zleceniobiorcę(-ców) następujących działań we współpracy z podmiotem trzecim …………………………………………….… …………..................................................................................................................................(określenie części zadania publicznego wraz ze wskazaniem nazwy działania zgodnie z pkt IV.7 oferty lub pozycji kalkulacji przewidywanych kosztów43)).

  2. Za działania bądź zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-cy) odpowiada(-ją) jak za własne.


§ 5

Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego

 1. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wynosi nie więcej niż ………………….. .

 2. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 6.

 3. Obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji, o którym mowa w ust. 2, uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 1, w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż …… punktów procentowych.

 4. Przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.


§ 6

Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

 1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15 %.

 2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.


§ 7

Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego

 1. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 2. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-cy) realizował (-ali) zadanie publiczne.

 3. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do opisywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków finansowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 4. Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1–3, uznaje się, w zależności od zakresu jego naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego, chyba że z innych dowodów wynika, że część albo całość zadania została zrealizowana prawidłowo.


§ 8

Obowiązki i uprawnienia informacyjne

   1. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane*/finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

   2. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do umieszczania logo Zleceniodawcy lub* / i* informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

   3. Logo oraz treść wymaganych informacji Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy44)*.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do uzyskania akceptacji projektów materiałów, o których mowa w ust. 2, w Departamencie Kultury Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przesyłając je na adres: siw@mazovia.pl45 przed ich realizacją i upowszechnieniem.

5. Zleceniobiorca jest obowiązany przechowywać materiały dotyczące realizowanego zadania w postaci umożliwiającej potwierdzenie spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2 przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-cy) realizował (-ali) zadanie publiczne.

6. Zleceniobiorca(-cy) upoważnia(ją) Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy(-ców), przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany informować na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o: 1. zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób upoważnionych do reprezentacji;

 2. ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

8. W przypadku nieokreślenia w umowie bądź harmonogramie realizacji zadania publicznego dokładnych dat realizowanych przedsięwzięć Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przesłania na adres email Zleceniodawcy: ………………..…………@mazovia.pl, bez wezwania z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem lub w terminie wcześniejszym na wezwanie Zleceniodawcy.
§ 9
Kontrola zadania publicznego

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę(-ców), w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 2.

 1. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca(-cy) na żądanie kontrolującego zobowiązuje(-ją) się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

 2. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy(-ców), jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

 3. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie Zleceniodawcy.

 4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę(-ców), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

 5. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o sposobie ich wykonania Zleceniodawcy.§ 10

Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy(-ców)


 1. Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę(-ców) do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)* / wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)46)*. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) do dostarczenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 2. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie(-nach): ………………….………………………………………………………………………47)*.

 3. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca(-cy), w wyznaczonym terminie, przedstawił(-ili) dodatkowe informacje, wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdań, o których mowa w ust. 1–3. Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorcy(-ców).

 5. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1–3, w terminie Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę(-ców) do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 6. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 5, skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

 7. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, 4 lub 5, może być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę.

 8. Złożenie sprawozdania końcowego przez Zleceniobiorcę(-ców) jest równoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.


§ 11

Zwrot środków finansowych

    1. Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związku z realizacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym jest realizowane zadanie publiczne.

    2. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) zwrócić odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 148)*.

    3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ………………………………………………………………………………... .

    4. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ……………………...……………………… ……………………………….... . Odsetki nalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

    5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ust. 2–4.

    6. Kwota dotacji:

 1. wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

 2. pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 12

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron


 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), które uniemożliwiają wykonanie umowy.

 2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.


§ 13

Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę(-ców)

 1. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie niniejszej umowy Zleceniobiorca(-cy) może/mogą odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie nie później niż do dnia przekazania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Zleceniobiorca(-cy) może/mogą odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym w umowie.


§ 14

Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

     1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;

 2. nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego;

 3. przekazania przez Zleceniobiorcę(-ców) części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób niezgodny z niniejszą umową;

 4. nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę(-ców) sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie;

 5. odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę(-ców) kontroli albo niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę(-ców) w terminie określonym przez Zleceniodawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

 6. stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została złożona przez osoby do tego nieuprawnione.

 1. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.


§ 15

Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji

     1. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

     2. Z ważnych przyczyn Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorca(-cy) zobowiąże(-żą) się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.


§ 16

Forma pisemna oświadczeń

 1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 3. W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę warunków umowy nie później niż ...... dni przed terminem końcowym wykonania zadania, określonym w § 2 ust.1.

 4. Aneks do umowy musi zostać zawarty przed terminem końcowym wykonania zadania, określonym w § 2 ust.1.


§ 17

Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1. Zleceniobiorca(-cy) ponosi(-szą) wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.

2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z przetwarzaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca(-cy) stosuje przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
§ 18

Postanowienia końcowe


     1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).

     2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.


§ 19

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia w zakresie polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie … miesiąca/miesięcy od zgłoszenia sporu drugiej stronie umowy spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.


§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Zleceniodawcy i jednym dla Zleceniobiorcy.


Zleceniobiorca(-cy): Zleceniodawca:
.................................................... ..............................................

ZAŁĄCZNIKI: 1. Oferta realizacji zadania publicznego.

 2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* / pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego*.

 3. Zaktualizowany harmonogram*.

 4. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania*.

 5. Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania49)*.

 6. Zaktualizowany opis poszczególnych działań*.

Uchwała Nr......... Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ........... r., poz. ........ wykazu.


POUCZENIE

Zaznaczenie „*”, np.: „rejestrze* / ewidencji*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „rejestrze* / ewidencji *”.

Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzoru, należy stosować się do wskazań zawartych w przypisach odnoszących się do poszczególnych postanowień.

Umowa ma charakter ramowy. Oznacza to, że można ją zmieniać, w tym uzupełniać, o ile te zmiany nie są sprzeczne z niniejszym ramowym wzorem.


UWAGA! Niniejszy wzór ma charakter ramowy. W przypadkach nieprzewidzianych we wzorze umowy jej treść może zostać uzupełniona lub zmieniona o ile zmiany te nie będą z nim sprzeczne.

1 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817

2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.

3 Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.

4 Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.

5 Do należności z tytułu podróży służbowej (tzn. poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika) odbywanej na obszarze kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji dofinansowanego zadania należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, lub inny akt prawa obowiązujący w tym zakresie. W przypadku osób zaangażowanych na podstawie umowy cywilno-prawnej możliwość zwrotu kosztów podróży powinna zostać określona w danej umowie.

6 Chyba, że w ogłoszeniu konkursowym wskazano inaczej.

7 Jak w przypisie 5.

8 Dz. U. z 2016 r. poz. 1300

9 Dz. U. z 2016 r. poz. 922.

10 Pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

11 Środki powinny zostać przekazane niezwłocznie nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy (może to być 7, 14 dni)

12 Chyba, że w ogłoszeniu konkursowym, a następnie w umowie wskazano inaczej.

13 Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/

14 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).

15 Dopuszcza się odstąpienie od ramowego wzoru ogłoszenia

16 W przypadkach kiedy nie będzie możliwe określenie wysokości środków publicznych na realizację zadania dopuszcza się sformułowanie: „Na realizację ww. zadań Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy środki, które określi budżet Województwa Mazowieckiego na rok .......... Po przyjęciu budżetu na rok .......... przez organ stanowiący Województwa Mazowieckiego zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

17 Dopuszcza się odstąpienie od określenia minimalnego wkładu własnego. Zapis nie ma zastosowania w przypadku powierzenia realizacji zadania.

18 Dopuszcza się odstąpienie od limitu kosztów administracyjnych i kosztów zakupu wyposażenia lub zmiana tych limitów w ramach tej kategorii kosztów.

19 Dopuszcza się określenie w ogłoszeniu, jakie koszty są kwalifikowalne, w szczególności w przypadku powierzenia realizacji zadania.

20 Zapis fakultatywny. Ujęcie w ofercie wkładu własnego rzeczowego jest możliwe, jeżeli taka okoliczność zostanie określona w ogłoszeniu konkursowym.

21 Zapis fakultatywny. W ogłoszeniu nie ma konieczności określenia, że oferent musi wskazywać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadanie publicznego.

22 Możliwe jest określenie różnych terminów składania ofert dla różnych zadań konkursowych, które obejmuje dany konkurs. Umożliwi to przygotowanie jednego ogłoszenia konkursowego i zróżnicowania w nim różnych terminów składania ofert dla odrębnych zadań konkursowych.

23 Możliwe jest odstąpienie od ograniczenia liczby ofert składanych na jedno zadanie.

24 Możliwe jest określenie różnych terminów składania ofert dla różnych zadań konkursowych, które obejmuje dany konkurs. Umożliwi to przygotowanie jednego ogłoszenia konkursowego i zróżnicowania w nim różnych terminów składania ofert dla odrębnych zadań konkursowych.

25 Możliwe jest odstąpienie od ograniczenia liczby ofert składanych na jedno zadanie.

26 Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w konkursach, prowadzonych przez samorządowe jednostki organizacyjne, ogłaszany jest na tablicy ogłoszeń w ich siedzibie.

27 Zapis fakultatywny.

28 Ogłoszenia o konkursach, prowadzonych przez samorządowe jednostki organizacyjne, ogłaszane są na tablicy ogłoszeń w ich siedzibie.

29) Należy wybrać „powierzenie realizacji zadania publicznego”, jeżeli Zleceniobiorca(-cy) nie zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja, a „wsparcie realizacji zadania publicznego”, jeżeli zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania innych środków finansowych.

30) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

31) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

32) Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). W treści umowy należy zawrzeć tylko jedno spośród dwóch wskazanych brzmień ust. 4.

33) Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

34) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. W treści umowy należy zawrzeć tylko jedno spośród dwóch wskazanych brzmień ust. 4.

35 Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

36) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

37) Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

38 Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

39 Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). Postanowienie fakultatywne.

40) Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). Postanowienie fakultatywne.

41) Postanowienie fakultatywne.

42) Postanowienie fakultatywne.

43) W przypadku zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji) należy wskazać część zadania publicznego, która będzie realizowana we współpracy z podmiotem trzecim, wraz z pozycją szacunkowej kalkulacji kosztów zgodnie z pkt IV oferty.

44) Postanowienie fakultatywne.

45 Możliwe jest podanie adresu e-mail pracownika pośredniczącego w kontaktach Zleceniobiorcy z Biurem Marki i Wizerunku.

46) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).

47) Dotyczy zadania publicznego finansowanego w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 (w transzach). Postanowienie fakultatywne.

48) Dotyczy umowy zawieranej przez zleceniodawcę będącego jednostką samorządu terytorialnego.

49) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji).1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna