Zasady przyznawania I rozliczania dotacji z budżetu WojewództwaPobieranie 464,21 Kb.
Strona2/6
Data14.02.2018
Rozmiar464,21 Kb.
1   2   3   4   5   6

Spis treści

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1

Spis treści 2

Wstęp 4

1. Zasady dotyczące składania ofert 51.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje 5

1.2. Wysokość dotacji, udział środków własnych, czas realizacji zadań 6

1.3. Kwalifikowalność kosztów 6

1.4. Złożenie oferty 8

1.5. Uzyskiwanie informacji w zakresie konkursu 10

2. Procedura konkursowa 11

2.1. Ogłoszenie konkursu 11

2.2 Ocena formalna 12

2.3. Ocena merytoryczna 14

2.4. Wybór ofert 15

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych poza trybem konkursowym 16

4. Zawarcie umowy i przekazanie środków 17

4.1. Zawarcie umowy 17

4.2. Przekazanie środków 18

4.3. Zasady zmiany treści umowy 18

4.4. Wydatkowanie środków 19

4.5. Obowiązki informacyjne 19

4.6. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych 20

5. Rozliczanie dotacji 21

5.1. Sprawozdanie 21

5.2. Załączniki do sprawozdania 21

5.3. Dokumentowanie wydatków 22

5.4. Zatwierdzenie sprawozdania 23

Zleceniobiorca otrzymuje informację o zatwierdzeniu sprawozdania i rozliczeniu dotacji lub konieczności usunięcia błędów czy uzupełnienia braków najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia sprawozdania. 24

5.5. Brak sprawozdania 24

5.6. Kontrola i ocena realizacji zadań 24

6. Zwrot dotacji 25

6.1. Powstanie obowiązku zwrotu dotacji 25

6.2.Tryb postępowania w przypadku zwrotu dotacji 26

6.3. Zaskarżenie decyzji, umarzanie należności, rozkładanie na raty i odraczanie terminu płatności 27

6.4. Naliczanie odsetek 27

6.5. Dyscyplina finansów publicznych 28

7. Załączniki 29

Załącznik nr 1 Ramowy wzór ogłoszenia o otwartym konkursie ofert 29

Załącznik nr 2 Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego sporządzony na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 35

Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy)* 38

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron 41Wstęp

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dotyczą otwartych konkursów ofert, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1, prowadzonych przez: 1. departamenty/kancelarie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

 2. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wymienione w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Dokument ten zawiera również regulacje odnoszące się do trybów pozakonkursowych.


Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

  1. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2;

 1. osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta/Zleceniobiorcy zgodnie z działem 2 Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”) bądź innym rejestrem lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

 2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

 3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 4. Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Mazowieckie;

 5. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Mazowieckiego;

 6. Zasadach – należy przez to rozumieć niniejsze „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;

 7. Zleceniobiorcy – należy przez to rozumieć oferenta wyłonionego w ramach konkursu ofert, będącego stroną umowy na realizację zadania publicznego;

 8. Zleceniodawcy – należy przez to rozumieć Województwo reprezentowane przez Zarząd, zlecające realizację zadania publicznego na podstawie umowy.


1. Zasady dotyczące składania ofert

1.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacjeUprawnione do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, w szczególności:

 1. stowarzyszenia, w tym ich jednostki terenowe, związki stowarzyszeń, fundacje, ochotnicze straże pożarne, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, Polski Czerwony Krzyż, związki sportowe, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie3;

 2. stowarzyszenia zwykłe, które uzyskały wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach4;

 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

 4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 5. spółdzielnie socjalne;

 6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferenci uczestniczący w otwartym konkursie ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.


Przedmiot działalności statutowej oferenta musi być zgodny z obszarem priorytetowym, którego dotyczy dany konkurs, określonym w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od właściwego zarządu, np. głównego, wojewódzkiego, powiatowego.
Terenowe oddziały organizacji nieposiadające osobowości prawnej mogą złożyć wniosek wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez właściwe władze organizacji np. zarząd główny, wojewódzki, powiatowy. Dotyczy to takich podmiotów, jak: Hufce ZHP, nieposiadające osobowości prawnej oddziały terenowe TPD, PZ Niewidomych, PZ Głuchych, itp.
Uwaga! Jeżeli ogłoszenie o konkursie zawiera zastrzeżenie mówiące, że jeden oferent może złożyć jedną ofertę, to złożenie oferty przez oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nieposiadający osobowości prawnej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez właściwy zarząd, nie wyczerpuje limitu określonego w ogłoszeniu konkursowym.


1.2. Wysokość dotacji, udział środków własnych, czas realizacji zadań

Ogłoszenie konkursowe określa maksymalną kwotę dotacji, o jaką można ubiegać się w ramach konkursu. W sytuacjach uzasadnionych rodzajem zlecanego zadania limit ten może nie zostać wskazany.


Województwo powierza lub wspiera realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty. W przypadku powierzenia realizacji zadania samorząd pokrywa 100 % kosztów jego realizacji. W przypadku wsparcia realizacji zadania, oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości określonej w ogłoszeniu konkursowym. Co do zasady jest to 20 % całkowitego kosztu zadania.


W przypadku oferty składanej w trybie określonym w art. 19a Ustawy jest możliwe zarówno ujęcie w ofercie wkładu własnego oferenta, jak i określenie zakresu finansowania na poziomie 100% ze środków Województwa.
Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego oferenta.
Wkład finansowy – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Województwa, w tym m.in.: wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego, środki z innych źródeł publicznych, środki pozostałe np. pochodzące ze składek członkowskich. Jako wkład własny finansowy nie mogą być uznane środki finansowe partnera, współorganizatora imprezy (np. instytucji kultury, starostwa, itp.), które nie zostały przekazane oferentowi do dysponowania. Wymagane jest, aby wszystkie dokumenty księgowe wskazane w punkcie 5.3. niniejszych Zasad, były wystawione na Zleceniobiorcę.
Wkład niefinansowy:

1) wkład osobowy – nieodpłatna dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

2) wkład rzeczowy - w ramach wkładu niefinansowego można uwzględniać wkład rzeczowy, o ile przewiduje to ogłoszenie konkursowe. Ujęcie w kalkulacji przewidywanych kosztów wkładu rzeczowego oznacza wniesienie do zadania określonych składników majątku, niepowodujących powstania faktycznego wydatku pieniężnego np. nieruchomości, środków transportu, maszyn, urządzeń. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej

organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego. Kalkulacja wartości wkładu rzeczowego jest dokonywana jedynie w zakresie w jakim wkład ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych.


Okres realizacji zadania będzie każdorazowo określony w umowie, przy czym w przypadku zadania jednorocznego nie może być dłuższy niż do 31 grudnia danego roku. Umowa określa ponadto terminy wydatkowania środków pochodzących z dotacji i środków z innych źródeł.

1.3. Kwalifikowalność kosztów

Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy gdy: 1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;

 2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;

 3. są oszacowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach zadania (w szczególności dotyczy to kosztów stałych, m.in. czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych – np. kosztem kwalifikowalnym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne obowiązki niezwiązane z obsługą danego zadania);

 4. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania lub po jego zakończeniu zgodnie z punktem 4.4. niniejszych Zasad.

Ze środków Województwa mogą być pokrywane w szczególności następujące rodzaje kosztów (poniższe zestawienie nie wyczerpuje wszystkich rodzajów kosztów, które mogą zostać doprecyzowane w ogłoszeniu konkursowym):1. Koszty merytoryczne

 1. koszty osobowe merytoryczne, w tym np. wynagrodzenia trenerów, ekspertów, artystów, pedagogów, psychologów, innych specjalistów realizujących zadania (koszt umowy zlecenia, umowy o dzieło lub część wynagrodzenia odpowiadająca zaangażowaniu danej osoby w realizację zadania);

UWAGA!

 1. kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

 2. przyjęte stawki wynagrodzeń nie mogą być wyższe od wynagrodzenia wynikającego z przepisów płacowych lub w przypadku ich braku od stawek rynkowych obowiązujących na danym terenie;

 3. wynagrodzenie brutto z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o dzieło są zaliczane do kwalifikowalnych kosztów osobowych;

 4. w przypadku realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 Ustawy.
 1. koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, w tym np.: materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, nagrody rzeczowe i finansowe, odzież, żywność, koszty związane z eksploatacją pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby beneficjentów np. noclegowni, świetlic, przejazd beneficjentów itp.;

 2. wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania – związane z wykonywaniem czynności merytorycznych dotyczące realizacji zadania5;

 3. koszty obejmujące wydatki związane z działaniami promocyjnymi zadania, w tym m.in.: plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, banery, gadżety promocyjne, zaproszenia, itp.;

 4. inwestycje związane z realizacją zadania publicznego (o ile dopuszcza to ogłoszenie konkursowe):

 1. zakup nieruchomości;

 2. zakup wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 3500 zł brutto lub netto dla oferentów będących podatnikami podatku od towarów i usług VAT;

 3. zakup środków trwałych, których wartość przekracza 3500 zł brutto lub netto dla oferentów będących podatnikami podatku od towarów i usług VAT.

2. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne związane z realizacją zadania w wysokości nieprzekraczającej 20% przyznanej dotacji6, w tym:

  1. koszty osobowe administracji i obsługi zadania, np.: koordynator zadania, obsługa administracyjno-biurowa, księgowość (w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację zadania);

  2. koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania – w stosownej części, przypadającej na dane zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, centralne ogrzewanie, artykuły biurowe);

  3. wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania – związane z wykonywaniem czynności administracyjnych i obsługę zadania7;

  4. koszty zakupu wyposażenia (np. sprzęt komputerowy, RTV, meble) niezbędne do realizacji zadania – pod warunkiem, że wartość zakupionej jednostki wyposażenia nie przekracza kwoty 3500 zł brutto lub 3500 zł netto dla oferentów będących podatnikami podatku od towarów i usług VAT;

  5. opłaty za przelewy bankowe.


Uwaga! VAT jest uznany za koszt kwalifikowalny, jeśli oferent nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT. Jeżeli istnieje prawna możliwość odzyskania podatku naliczonego na zasadach wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług to VAT nie może być kosztem kwalifikowalnym;
Koszty niekwalifikowalne

Do wydatków, które nie mogą być finansowane z dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie, należą wydatki niezwiązane z realizacją zadania, w tym m.in.: 1. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

 2. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

 3. wydatki finansowane aktualnie z innych źródeł;

 4. nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

 5. wydatki dokonywane poza terminem wskazanym w umowie.1.4. Złożenie oferty


Sposób złożenia oferty:

  1. w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert oraz w wersji papierowej, jako wydruku z generatora lub

  2. w wersji papierowej

jest określany w ogłoszeniu konkursowym.

1.4.1. Przygotowanie oferty


Oferty, z zastrzeżeniem podrozdziału „1.4.5 Generator ofert konkursowych”, należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań8. Formularz można pobrać ze strony www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert – formularze i instrukcje”.
UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełnienia oferty niezbędne jest zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie. W ogłoszeniu konkursowym znajduje się informacja, ile ofert w danym konkursie może złożyć jeden oferent. W przypadku możliwości składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej kopercie. Dopuszcza się załączenie wymaganych załączników tylko do jednej oferty ze wskazaniem na pierwszej stronie każdej kolejnej oferty złożonej w konkursie, przy której ofercie się znajdują.

1.4.2. Oferta wspólna


Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
W ofercie wspólnej należy wskazać:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci;2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 Ustawy, wobec organu administracji publicznej.
Umowę zawartą między oferentami, określającą zakres ich działań składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
UWAGA! Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie lub powierzenie realizacji zadnia publicznego, zawartej z Województwem.

1.4.3. Miejsce i sposób składania oferty


Oferty, z zastrzeżeniem podrozdziału „1.4.5 Generator ofert konkursowych”, należy składać w zamkniętych kopertach w jeden z wymienionych niżej sposobów określonych w ogłoszeniu konkursowym:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;

 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;

 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

 4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.


Uwaga! W delegaturach Urzędu oferty można składać wyłącznie osobiście. W przypadku przesłania oferty pocztą na adres delegatury, o ile nie przewiduje tego ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, oferta taka zostanie uznana jako złożona niezgodnie z ogłoszeniem konkursowym i zostanie odesłana nadawcy.
Oferty, składane w konkursach, prowadzonych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, należy składać w zamkniętych kopertach:

 1. osobiście w kancelarii/sekretariacie wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres danej wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej podany w ogłoszeniu konkursowym.1.4.4. Termin składania oferty


O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje:

  1. data złożenia w kancelarii Urzędu/sekretariacie wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,

  2. w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej data stempla pocztowego lub data nadania;

  3. w przypadku składania oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP data i czas wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego Urzędu określone w urzędowym poświadczeniu odbioru na platformie ePUAP,1.4.5. Generator ofert konkursowych


Ogłoszenie konkursowe może określić wymóg przygotowania i wysłania oferty w danym konkursie w wersji elektronicznej z wykorzystaniem generatora ofert konkursowych. Generator ofert konkursowych to elektroniczne narzędzie do przygotowywania, wysyłania, a następnie obsługi ofert i umów w otwartych konkursach ogłaszanych przez Zarząd.
Adres strony internetowej z dostępem do Generatora wskazany zostanie w ogłoszeniu konkursowym.
Do korzystania z generatora niezbędne jest utworzenie konta użytkownika. Do utworzenia konta konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego. Podczas zakładania konta użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych9.
Po prawidłowym uzupełnieniu danych użytkownik otrzyma e-mail zawierający pierwsze hasło do zalogowania w generatorze. Loginem jest podany adres e-mail. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik będzie musiał podać nowe, docelowe hasło do logowania w generatorze.
Po zalogowaniu użytkownik będzie miał możliwość wybrania konkursu, w którym chce złożyć ofertę. Użytkownik poprzez jedno konto użytkownika ma możliwość przygotowywania wielu ofert w kilku konkursach jednocześnie. Wysłanie oferty w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert w danym konkursie możliwe będzie wyłącznie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym jako termin rozpoczęcia i zakończenia składania ofert.
Wypełniając ofertę w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora w poszczególne pola formularza należy wpisać żądane dane. Oferta jest generowana na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Generator pozwala przeprowadzić walidację oferty przed jej wysłaniem, a więc uniknąć części błędów i uchybień formalnych, w tym m.in:

 • złożenia oferty na niewłaściwym formularzu;

 • złożenia oferty w innym terminie niż wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;

 • niewypełnienia wszystkich pól oferty, pominięcie niezbędnych skreśleń, złożenia oświadczeń,

 • zachowania właściwych proporcji między poziomem dotacji a poziomem wkładu własnego,

 • zachowaniem właściwych proporcji kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych.

Generator wymusi również zachowanie spójności dat w harmonogramie i procentowych limitów w kosztorysie, które są ważne z punktu widzenia wartości merytorycznej oferty.


Walidacja oferty nie jest równoznaczna z pozytywną oceną formalną oferty. Walidacja oferty sprawia, że jest możliwe jej wysłanie poprzez Generator w wersji elektronicznej.
Przygotowywanie i wysyłanie oferty w wersji elektronicznej jest podzielone na kilka etapów zgodnie ze strukturą oferty konkursowej. Użytkownik ma możliwość zapisania wprowadzonych danych w dowolnym momencie i powrotu do dalszego wypełniania oferty w wersji elektronicznej w innym czasie.
Użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawności przygotowanej oferty na każdym etapie jej wypełniania. Generator wskazuje, która cześć oferty została uzupełniona nieprawidłowo lub nie została wypełniona.
Użytkownik ma możliwość wydruku roboczej wersji na każdym etapie wypełniania oferty.
Po wypełnieniu całej oferty, pozytywnym jej sprawdzeniu przez Generator użytkownik wysyła ofertę w wersji elektronicznej za pomocą przycisku „Wyślij ofertę”. Wysłanie oferty jest potwierdzone poprzez e-mail przesyłany Oferentowi automatycznie przez Generator na podany w ofercie adres kontaktowy.
Po wysłaniu oferty w wersji elektronicznej Oferent ma możliwość wydrukowania oferty złożonej poprzez Generator na podstawie wygenerowanego pliku .pdf.
Poza wysłaniem oferty w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora ofert konkursowych niezbędne jest jej wydrukowanie (suma kontrolna na wydruku musi się zgadzać z sumą kontrolną oferty złożonej przez Generator), podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym w jeden ze sposobów wskazanych w podrozdziale 1.4.3. Miejsce i sposób składania oferty oraz zgodnie z zapisami punktu 1.4.4. Termin składania oferty.
1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna