Zasady prowadzenia rachunkowośCIPobieranie 124,86 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar124,86 Kb.


Załącznik nr 1 do zasad prowadzenia

rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola

Wykaz kont księgi głównej dla Urzędu Miasta Opola

KONTA BILANSOWE
Zespół 0 – Majątek trwały
011 – Środki trwałe

013 – Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

015 – Mienie zlikwidowanych jednostek

016 – Dobra kultury

020 – Wartości niematerialne i prawne

030 – Długoterminowe aktywa finansowe

071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

073 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)


Zespół 1 – środki pieniężne i rachunki bankowe
101 – Kasa

130 – Rachunki bieżące jednostki

132 – Rachunki0 dochodów własnych

134 – Kredyty bankowe

135 – Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia i funduszy celowych

137 – Rachunki środków funduszy pomocowych

138 – Rachunki środków na prefinansowanie

139 – Inne rachunki bankowe

140 – Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 – Rozliczenie dochodów budżetowych

223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

224 – Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych

225 – Rozrachunki z budżetami

226 – Długoterminowe należności budżetowe

227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

229 – Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne

231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240 – Pozostałe rozrachunki

257 – Należności z tytułu prefinansowania

268 – Zobowiązania z tytułu prefinansowania

290 – Odpisy aktualizujące należności


Zespół 3 – Materiały i towary
300 – Rozliczenie zakupu

310 – Materiały


Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczanie
400 – Koszty według rodzajów

401 – Amortyzacja


Zespół 6 – Produkty
640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania
750 – Przychody i koszty finansowe

760 – Pozostałe przychody i koszty

761 – Pokrycie amortyzacji
Zespół 8 – Fundusze , rezerwy i wynik finansowym
800 – Fundusz jednostki

810 – Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

853 – Fundusze pozabudżetowe

855 – Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

860 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowym


KONTA POZABILANSOWE
980 – Plan finansowy wydatków budżetowych

981 – Plan finansowy niewygasających wydatków

996 – Zaangażowanie dochodów własnych jednostki

997 – Zaangażowanie środków funduszy pomocowych

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych latOPIS KONT I ZASADY EWIDENCJONOWANIA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH


Konto 011 – Środki trwałe

Służy do ewidencji księgowej składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych. Na stronie Wn ewidencjonuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości środków trwałych z wyjątkiem umorzenia.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Ustala się, że do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3.500 zł. Poniżej tej wartości aktywa są zaliczane do pozostałych środków trwałych i podlegają umorzeniu w momencie wydania ich do używania w drodze jednorazowego odpisu ich wartości w koszty.

Środkami trwałymi księgowanymi na koncie 011 są:

-nieruchomości, a więc: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

-maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

-ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Ewidencja syntetyczna powstaje z podsystemów analitycznych księgowania kom-puterowego środków trwałych. W systemie komputerowym „Ewidencja środków trwałych” prowadzone są kartoteki analityczne poszczególnych środków trwałych, z wyjątkiem gruntów.

Grunty prowadzone są w ewidencji księgowej ilościowo- wartościowej.

Ewidencja ilościowa gruntów prowadzona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, za którą odpowiada Naczelnik tego Wydziału.

Przyjęcie gruntu na stan następuje poprzez: • zakup gruntu,

 • zamianę gruntu,

 • darowiznę,

 • przejęcie za wierzytelności na podstawie stosownych dokumentów księgowych / dowodów księgowych PT lub OT/.

Rozchód gruntów z konta może być spowodowany:

 • sprzedażą,

 • darowizną,

 • zamianą.

Rozchód gruntów wycenia się w następujący sposób: na koniec każdego półrocza, na podstawie otrzymanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii zbiorczych wykazów gruntów, po sprawdzeniu przez pracownika, prowadzącego ewidencję środków trwałych wylicza się wartość jednostkową jednego hektara posiadanych w ewidencji gruntów i wycenia rozchód, mnożąc tak uzyskaną cenę przez ilość rozchodowaną.

Weryfikacja zapisów na koncie następuje na ostatni dzień roku kalendarzowego w drodze porównania z dokumentami źródłowymi.

Ewidencję analityczną prowadzi się w formie kartotek środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych. Kartoteka środka trwałego prowadzona jest odrębnie dla każdego środka trwałego i służy do jego ewidencji przez cały okres jego użytkowania. Zawiera wszystkie informacje dotyczące danego środka trwałego, a więc : numer inwentarzowy, nazwę środka, wartość początkową stopę amortyzacji, dotychczasowe umorzenie oraz wartość nie umorzoną.

Konto 013 – Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Jest przeznaczone do ewidencji stanu oraz zwiększeń na stronie Wn i zmniejszeń na stronie Ma wartości początkowej pozostałych środków trwałych, które wydano do używania na potrzeby jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Konto to może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł, np. skanery, drukarki, niszczarki itp., które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w momencie wydania ich do używania są prowadzone w ewidencji księgowej syntetycznie, a ewidencja analityczna prowadzona jest odrębnie w module „Ewidencja wyposażenia” na poszczególne wydziały jednostki.

Ewidencja analityczna /szczegółowa/ prowadzona na poszczególne wydziały, jest uzgadniana na koniec każdego roku kalendarzowego z ewidencją syntetyczną.


Konto 015 – Mienie zlikwidowanych jednostek

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń na stronie Wn i zmniejszeń na stronie Ma konta. Wartości mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej do momentu podjęcia właściwej decyzji odnośnie przejętego mienia.

Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwido-wanych jednostek do momentu przekazania mienia innej jednostce lub zagospo-darowania w inny sposób.

Konto 016 – Dobra kultury

Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń na stronie Wn i zmniejszeń na stronie Ma wartości dóbr kultury. Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się według cen nabycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania zgodnie z komisyj-nym oszacowaniem wartości.

Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość dóbr kultury znajdują-cych się w jednostce. Dla każdego dobra kultury prowadzona jest ewidencja analityczna w systemie komputerowym.

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne

Jest przeznaczone do ewidencji stanu i zwiększeń na stronie Wn oraz zmniejszeń na stronie Ma wartości początkowej niematerialnych i prawnych. Są to, według postanowień ustawy o rachunkowości, nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych i know-how. Może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i praw-nych w wartości początkowej.

Ewidencja księgowa prowadzona jest na tych samych zasadach, jak w przypadku środków trwałych.

Konto 030 – Długoterminowe aktywa finansowe

Służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, czyli akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty oraz innych długotrwałych aktywów finansowych.

Na stronie Wn ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu.

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencja analityczna jest prowadzona w systemie komputerowym w rozbiciu na poszczególne podmioty gospodarcze według tytułów.

Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Konto służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej Klasyfikacji środków trwałych oraz wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych opublikowanych w załączniku nr 1 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Odpisy umorzeniowe dokonywane są w korespondencji z kontem 401 – Amortyzacja. Nie umarza się gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz dóbr kultury. Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia.

Konto 071 może wykazywać saldo Ma wyrażające stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencję analityczną prowadzi się systemem komputerowym według zasad podanych do kont 011 i 020.

Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Konto to służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Ewidencję prowadzi się syntetycznie w ujęciu komputerowym.

Konto 073 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe dokonywane są na koniec okresu sprawozdawczego, jeżeli występują odpowiednie ku temu przesłanki. Po stronie Wn księgowane są korekty ceny nabycia w przypadku przywrócenia uprzednio utraconej wartości, a po stronie Ma konta – zmniejszenie ich wartości na skutek trwałej ich utraty w korespondencji z kontem 750.

Konto może wykazać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących te aktywa.


Konto 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty.

Na stronie Wn – poniesione koszty inwestycji zarówno we własnym zakresie, jak i obcych wykonawców, koszty przekazanych do montażu urządzeń, jak i koszty ulepszeń środków trwałych (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), a także koszty otrzymanych darowizn np. wartość prac społecznych wykonanych na rzecz inwestycji i podnoszących jej wartość.

Na stronie Ma konta ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych w postaci przejętych środków trwałych do używania, sprzedanych jak i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji nie-zakończonych.

Ewidencja analityczna jest prowadzona w systemie komputerowym dla poszcze-gólnych zadań inwestycyjnych.

Szczegółowa procedura realizowania i rozliczania inwestycji w Urzędzie Miasta Opola i w podległych jednostkach organizacyjnych została wprowadzona Zarządzeniem Nr ORII-0152-30/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 listopada 2003 r.


Konto 101 – Kasa

Konto 101 przeznaczone do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdują-cej się w kasach jednostki.

Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki i nadwyżki kasowe, a na stronie Ma – rozchody i niedobory kasowe. Konto to może wykazywać saldo Wn, oznaczające stan gotówki w kasie.

Ewidencja szczegółowa jest prowadzona dla poszczególnych kas jednostki oraz wyodrębnionych w ewidencji księgowej funduszy celowych, specjalnego przeznaczenia, odrębnie dla dochodów i wydatków budżetowych itp.


Konto 130 – Rachunki bieżące jednostki

Jest przeznaczone do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym, a także wpływów i rozchodów z tytułu realizacji zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa.

Na stronie Wn ujmowane są wpływy środków budżetowych – prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych.

Na stronie Ma ujmuje się zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym – ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasy-fikacji wydatków budżetowych.

Ewidencję szczegółową prowadzi się oddzielnie dla dochodów i wydatków budże-towych jednostki.

Konto 130 dla dochodów może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków na rachunku, a dla wydatków saldo Ma, które oznacza stan wydatkowanych środków na rachunku.

Na koniec roku dochody budżetowe jednostki przeksięgowane zostają na konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych, a wydatki budżetowe jednostki na konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych.

Saldo konta wpływów i rozchodów Skarbu Państwa na koniec roku jest prze-księgowane na konto 139 – Inne rachunki bankowe.Konto 132 – Rachunki dochodów własnych jednostki budżetowej

Konto służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki. Dla każdego tytułu dochodów własnych oraz według pozycji klasyfikacyjnych planu finansowego prowadzi się odrębną ewidencję analityczną.

Na stronie Wn ujmuje się wpływy, a na stronie Ma wypłaty środków na realizację wydatków finansowanych dochodami własnymi.

Konto może wykazywać saldo Wn, oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych.
Konto 134 – Kredyty bankowe

Konto służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe.

Na stronie Wn ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma – kredyty udzielone jednostce przez bank i przelane na rachunek bieżący lub inwestycyjny.

Konto może wykazywać saldo Ma, oznaczające stan kredytów udzielonych przez bank.Konto 135 – Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia i funduszy celowych

Służy do ewidencji środków pieniężnych pozabudżetowych funduszy specjalnego przeznaczenia. Są to środki: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, funduszy celowych takich jak: Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i innych funduszy specjalnego przeznaczenia, o ile wystąpią.

Źródła i zakres działalności funduszy celowych określają ustawy, na mocy których te fundusze są tworzone.

Dla każdego funduszu tworzy się odrębną ewidencję analityczną w systemie komputerowym.

Na stronie Wn ujmuje się wpływy, a na stronie Ma – wypłaty.

Konto to może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych.


Konto 137 – Rachunki środków funduszy pomocowych

Służy do ewidencji środków w walutach obcych lub złotówkowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a w szczególności środków pomocowych z Unii Europejskiej otrzymanych na podstawie porozumień, pozostających na koncie do czasu sfinansowania i rozliczenia zadania, na które zostało przeznaczone.

Na koncie dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych. Musi zachodzić pełna zgodność zapisów pomiędzy księgowością jednostki a banku.

Na stronie Wn ewidencjonowane są zwiększenia środków, a na stronie Ma zmniejszenia środków pomocowych. Konto może wykazywać saldo Wn, oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku.

Do konta 137 może być prowadzona ewidencja analityczna według realizowanych zadań w ramach odrębnie prowadzonych rachunków dla środków walutowych , bądź też złotowych, w zależności od potrzeb.

Konto 138 – Rachunki środków na prefinansowanie

Służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej. Na koncie dokonuje się księgowań w szczególności:

wpływu pożyczek z budżetu państwa,

wykorzystania pożyczek i ich zwrotu.

Na koncie dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych. Musi zachodzić pełna zgodność zapisów pomiędzy księgowością jednostki a banku.

Na stronie Wn ewidencjonowane są wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki na ich spłatę, a na stronie Ma wypłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek. Konto może wykazywać saldo Wn, oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku pożyczek na prefinansowanie.

Do konta 138 może być prowadzona ewidencja analityczna według realizowanych zadań w ramach odrębnie prowadzonych rachunków dla środków walutowych , bądź też złotowych, w zależności od potrzeb.

Konto 139 – Inne rachunki bankowe

Konto to służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych na innych rachunkach. Mogą to być środki:

 akredytyw bankowych,

 czeków potwierdzonych,

sum depozytowych,

 sum na zlecenia,

 środków obcych na inwestycje,

 innych wydzielonych środków własnych i obcych, które są gromadzone na odrębnych rachunkach bankowych np. związanych z zarządem nieruchomościami Skarbu Państwa lub związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową, a także innych wydzielonych środków własnych - przykładowo środków dochodów własnych w okresie przejściowym itp.


Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma konta – wypłaty tych środków. Konto to może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków znajdujących się na tych kontach.

Do konta 139 prowadzi się odrębną ewidencję analityczną dla każdego rodzaju środków, a także według kontrahentów. Ewidencja szczegółowa jest prowadzona systemem komputerowym.Konto 140 – Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

Konto to służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, a także środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu tych środków. Konto to może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Ewidencję szczegółową prowadzi się systemem komputerowym dla poszcze-gólnych rodzajów (papierów wartościowych i środków pieniężnych z podziałem na kontrahentów).Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Konto to jest przeznaczone do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw robót i usług, w tym również zaliczek, a także należności z tytułu przychodów finansowych.

Konto 201 obciąża się na stronie Wn za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje na stronie Ma za powstałe zobowią-zania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn – oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań.

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest systemem komputerowym w rozbiciu na dostawców i wykonawców w zależności od potrzeb.

Konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

Służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budże-towych, w których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.

Na stronie Wn ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat, a na stronie Ma – wpłaty oraz odpisy należności.

Na koncie tym ujmowane są również należności z tytułu podatków. Zapisy dokonywane są syntetycznie na podstawie dokumentów wewnętrznych PK zgodnie z analityczną ewidencją podatkową.

Na koncie tym nie ujmuje się należnych subwencji i dotacji zaliczanych do dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto może wykazywać dwa salda. Wn – oznaczający stan należności i saldo Ma – zobowiązań z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych

Konto służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych dochodów.

Na stronie Wn ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu na koniec roku w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe – kwartalne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na pod-stawie sprawozdań budżetowych.

Saldo na koniec roku ulega likwidacji. W trakcie roku może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych.


Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

Służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych wydatków budżetowych.

Na stronie Wn ujmuje się w ciągu roku okresowe – kwartalne przeniesienia, na podstawie sprawozdań, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800.

Na stronie Ma ujmuje się wydatki budżetowe przeksięgowane na koniec roku w korespondencji z kontem Wn 130.

Saldo na koniec roku ulega likwidacji w korespondencji z kontem 130.


Konto 224 – Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych
Służy do ewidencji rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się wartość dotacji przekazanych, a na stronie Ma – wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810.

Ewidencję analityczną prowadzi się według jednostek i zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Saldo Wn oznacza wartość niewykorzystanych i nierozliczonych dotacji lub należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.

Konto 225 – Rozrachunki z budżetami

Służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu zobo-wiązań podatkowych własnych i wynikających z funkcji płatnika potrąceń na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozrachunków z tytułu podatku VAT.

Na stronie Wn ujmowane są nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązania wobec budżetów.

Konto to może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań. Ewidencja szczegółowa jest prowadzona systemem kompute-rowym i zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków odrębnie.
Konto 226 – Długoterminowe należności budżetowe

Służy do ewidencji długoterminowych należności i rozliczeń z budżetem, a więc należności zahipotekowanych oraz należności długoterminowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji przypada na lata na następujące po roku, w którym dokonywane są księgowane.

Na stronie Wn ujmuje się należności długoterminowe w korespondencji z kontem 840, a na stronie Ma – przeniesienie należności długoterminowych do krótko-terminowych w wysokości raty należnej na dany rok oraz ustanie hipoteki, w korespondencji z kontem 221.

Może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość należności zahipotekowanych oraz wartość długoterminowych należności.

Ewidencja prowadzona jest systemem komputerowym syntetycznie, analitykę prowadzi się na wyodrębnionych dla każdego kontrahenta kartotekach prowa-dzonych ręcznie.

Konto 227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy pomocowych.

Na stronie Wn ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków funduszy pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków pomocowych.

Na stronie Ma – zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy pomocowych.

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostkę. Saldo ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych.

Do konta 227 może być prowadzona ewidencja analityczna, umożliwiająca ustalenie stanu rozliczeń z tytułu zrealizowanych dochodów, według poszczególnych programów pomocowych, w zależności od potrzeb.
Konto 228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

Konto 228 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków ze środków funduszy pomocowych lub innych otrzymanych tytułem prefinansowania.

Na stronie Wn ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych w korespondencji z kontem 800 oraz środki przekazane innym jednostkom w korespondencji z kontem 137 lub 138.

Na stronie Ma – środki otrzymane na pokrycie wydatków na realizację programu i dla innych jednostek.

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych i niewykorzystanych środków z funduszy pomocowych.

Do konta 228 może być prowadzona szczegółowa ewidencja analityczna, umożliwiająca ustalenie stanu rozliczeń środków poszczególnych funduszy pomocowych.
Konto 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych z tytułu ubezpieczeń spo-łecznych i zdrowotnych.

Na stronie Wn – ujmowane są należności oraz spłata i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – zobowiązanie, spłatę i zmniejszenie należności. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn – należności, a saldo Ma – stan zobowiązań.

Ewidencję analityczną prowadzi się systemem komputerowym w zależności od potrzeb, ze wskazaniem tytułu tych rozrachunków.
Konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Konto to ma na celu ewidencję rozrachunków z pracownikami jednostki z tytułu wynagrodzeń za pracę na podstawie umowy o pracę oraz z innymi osobami pobierającymi wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło.

Na stronie Wn ujmuje się: wypłaty lub przelewy wynagrodzeń, wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, wartość wydanych świadczeń rzeczowych i potrącenia obciążające pracownika, dotyczące wynagrodzeń.

Na stronie Ma ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Może wykazywać dwa salda. Saldo Wn – należności, a saldo Ma – stan zobo-wiązań z tytułu wynagrodzeń.

Ewidencję szczegółową prowadzi się systemem komputerowym na imiennych kartotekach wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz innych osób fizycz-nych w zależności od potrzeb w odrębnym programie płacowym.


Konto 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn ujmuje się: wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia, należności od pracowników z tytułu świadczeń odpłatnych, pożyczki z ZFŚS i roszczeń od pracowników z tytułu niedoborów i szkód oraz zapłacone zobowią-zania wobec pracowników.

Na stronie Ma konta ujmowane są wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, rozliczane zaliczki i zwroty środków, a także wpływy należne od pracowników.

Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować do czasu ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.

Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn – stan należności i roszczeń, a saldo Ma – zobowiązania wobec pracowników.

Ewidencja szczegółowa jest prowadzona w systemie komputerowym imiennie dla poszczególnych pracowników w zależności od potrzeb.

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki

Na nim ewidencjonowane są pozostałe należności i roszczenia oraz zobowiązania nie objęte ewidencją na innych kontach rozrachunkowych. Dotyczy to rozra-chunków wewnątrzzakładowych z tytułu sum depozytowych, sum na zlecenie, pożyczek, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek, roszczeń spornych, mylnych obciążeń i uznanie rachunków bankowych, a także innych potrąceń.

Służy również do ewidencji i rozliczania dochodów Skarbu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn – ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Konto może mieć dwa salda. Wn – należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań.

Do konta prowadzona jest analityka systemem komputerowym, w zależności od potrzeb.
Konto 257- Należności z tytułu prefinansowania

Służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Na stronie Wn ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania, a na stronie Ma – ich zmniejszenie.

Konto 257 może mieć dwa salda. Saldo Wn – oznacza stan należności z tytułu pożyczek, a saldo Ma – stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania.

Szczegółowa ewidencja analityczna winna umożliwiać ustalenie stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów.
Konto 268 – Zobowiązania z tytułu prefinansowania
Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pomocowych.

Na stronie Wn ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań, a na stronie Ma wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania.

Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań, a saldo Ma – stan zaciągniętych zobowiązań.

Ewidencja analityczna powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów.
Konto 290 – Odpisy aktualizujące należności

Konto służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i należności z tytułu odsetek przypisanych, a nie wpłaconych.

Należności wątpliwe to takie, co do których jest prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości, a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

Saldo konta oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość należnych, a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.


Konto 300 – Rozliczenie zakupu

Konto służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, robót i usług, do usta-lenia wartości materiałów oraz wartości dostaw niefakturowanych.

Na stronie Wn – ujmuje się faktury dostawców i podatek VAT, a na stronie Ma – wartość przyjętych dostaw i usług i naliczony podatek VAT. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn – stan dostaw w drodze, a saldo Ma – stan dostaw lub usług niefakturowanych.

W jednostce konto to praktycznie nie ma zastosowania, ponieważ dostawy materiałów i usług występują razem z fakturą.


Konto 310 – Materiały

Konto to służy do ewidencji zapasów materiałów.

Na stronie Wn – ujmuje się zwiększenie stanu materiałów, a na stronie Ma – jego zmniejszenia.

Konto może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów.

Na koncie prowadzony jest magazyn przeciwpowodziowy według zasad określonych odrębnie w załączniku nr 5 do zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola.

Magazyn prowadzony jest w ewidencji ilościowo – wartościowej. Za ewidencję ilościową odpowiada Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Pozostałe materiały, takie jak:


 • materiały biurowe,

 • części do napraw bieżących,

 • części zamienne do komputerów oraz części eksploatacyjne,

 • inne materiały, które przyjęte w Urzędzie Miasta Opola zasady rachunkowości nie uznały za środki trwałe,

 • pozostałe materiały takie jak: znaki skarbowe, znaki sądowe, tablice rejestracyjne, druki wszelkiego rodzaju wraz z drukami praw jazdy i dowodów osobistych itp.

nie są przyjmowane do magazynu, ale bezpośrednio wydawane do użytkowania i odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu. Nie podlegają one inwentaryzacji zgodnie z art.26 ustawy o rachunkowości. Dla powyższych materiałów naczelnicy odpowiednich wydziałów oraz odpowiedzialni za ich zakup pracownicy są zobowiązani do założenia ewidencji pozabilansowej, z których będzie wynikał obrót powyższymi materiałami oraz ich przeznaczenie.

Na przestrzeni roku kalendarzowego paliwo odpisywane jest bezpośrednio w koszty na podstawie otrzymanych faktur sprawdzonych pod względem merytorycznym przez Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego.

Według stanu na 31.12 każdego roku kalendarzowego po zakończeniu pracy pojazdu, na podstawie prowadzonej książki pojazdu prowadzona jest inwentaryzacja paliwa znajdującego się w bakach pojazdów i urządzeń. Zinwentaryzowane paliwo wycenia się po ostatniej cenie jednostkowej nabycia i tak wycenioną wartość paliwa przyjmuje się na stan księgowy magazynu paliw, korygując o tą kwotę koszty.

Zapas wartościowy przeksięgowuje się w ewidencji księgowej zaraz następnego roku w koszty jednostki.Konto 400 – Koszty według rodzajów

Służy do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym. Ujmuje się tu również koszty finansowane z dochodów własnych. Nie księguje się tu kosztów finansowanych z funduszy celowych, kosztów inwestycji, kosztów operacyjnych i operacji finansowych.


Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma – ich zmniejszenia.

Może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów. Saldo przenosi się na koniec roku obrotowego na konto 860.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego w zależ-ności od potrzeb.

Konto 401 – Amortyzacja

Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy.

Konto to może wykazywać w trakcie roku saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji.

Saldo przenosi się na koniec roku na konto 860.Konto 640 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów

Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne).

Na stronie Wn – ujmuje się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów oraz wydatki poniesione, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę.

Na stronie Ma – ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.

Saldo Wn – wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma – rezerwy na wydatki przyszłych okresów.

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest systemem komputerowym, w zależności od potrzeb.
Konto 750 – Przychody i koszty finansowe

Służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych.

Na stronie Wn – ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz koszty operacji finansowych, a w szczególności wartość sprzedanych udzia-łów, akcji i papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań itp.

Na stronie Ma ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz kwoty należne z tytułu operacji finansowych, a więc ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów, akcji, dywident, odsetek od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków itp. oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

Na kontach zespołu 7 ujmuje się również przychody realizowane przez jednostki budżetowe w ramach dochodów własnych.

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860, a koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860. Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej, w zależności od potrzeb.


Konto 760 – Pozostałe przychody i koszty

Służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki.

Na stronie Ma ujmowane są przychody ze sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji i pozostałe przychody operacyjne typu: odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodo-wania, kary i grzywny, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe, a na stronie Wn pozostałe koszty operacyjne, a więc kary, grzywny, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, utworzone rezerwy, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe. Na stronie Wn konta ujmuje się także koszty sprzedanych materiałów.

Na koniec roku przychody przenosi na stronę Ma konta 860, a koszty na stronę Wn konta 860.

Na kontach zespołu 7 ujmuje się również przychody realizowane przez jednostki budżetowe w ramach dochodów własnych.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Szczegółową ewidencję prowadzi się w zależności od potrzeb.

Konto 761 – Pokrycie amortyzacji

Służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401.

Na stronie Wn ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy – 860, a na stronie Ma równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401, w korespon-dencji z kontem 800.

Na koniec roku saldo konta 761 przenosi się na konto 860.


Konto 800 – Fundusz jednostki

Służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.


Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu, a w szczególności:

 przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania, straty bilansowej z roku ubiegłego z konta 860 i rozliczenie wyniku z konta 820,


 przeksięgowanie na koniec roku, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222, dotacji z budżetu i środków pozabudżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810, pokrycie amortyzacji, a także różnic z aktualizacji środków trwałych oraz wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji.
Na stronie Ma zwiększenia funduszu, a więc:

 w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania przeksięgowanie zysku bilansowego z konta 860,


 na koniec roku zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,
 wpływ dotacji i środków na finansowanie inwestycji, różnic z aktualizacji środków trwałych,
 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje.

Konto 800 – wykazuje saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Ewidencję szczegółową prowadzi się w zależności od potrzeb w systemie komputerowym.
Konto 810 – Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

Służy do ewidencji dotacji przekazywanych z budżetu przez dysponentów środków budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartości wydatków dokonanych ze środków budżetu na finansowanie inwestycji.

Na stronie Wn ujmuje się dotacje przekazane przez dysponentów środków budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość środków budżetowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych.

Na stronie Ma ujmuje się przeksięgowanie na koniec roku salda konta 810 na konto 800 Fundusz jednostki.

Na koniec roku konto nie wykazuje salda.

Ewidencję analityczną prowadzi się w systemie komputerowym według podziałek klasyfikacji, według jednostek lub zadań w zależności od potrzeb.


Konto 840 – Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów

Służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw.


Na stronie Ma konta ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn – zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy oraz rozliczenie międzyokresowych przychodów poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona według poszczególnych tytułów w zależności od potrzeb.

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń między-okresowych przychodów.


Konto 851 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Konto to służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu socjalnego.

Na stronie Wn ujmuje się koszty i zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – przychody i zwiększenia.

Saldo Ma wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ewidencję szczegółowa prowadzi się według źródeł zwiększeń, a koszty według poszczególnych rodzajów działalności socjalnej.

Konto 853 – Fundusze pozabudżetowe

Służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych, funduszy motywacyjnych i funduszy specjalnego przeznaczenia.

Na stronie Wn ujmuje się koszty, a na stronie Ma – przychody i pozostałe zwiększenie funduszy.

Saldo Ma konta wyraża stan funduszy.

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest dla każdego funduszu oddzielnie według źródeł i rodzajów, w zależności od potrzeb.

Konto 855 – Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

Konto służy do ewidencji mienia zlikwidowanych jednostek do momentu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie jego zagospodarowania.

Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży lub likwidacji tego mienia, a na stronie Ma – stan funduszy i jego zwiększenie.

Saldo Ma wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych jednostek.


Konto 860 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

Służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.


Na stronie Wn ujmuje się straty nadzwyczajne, a na stronie Ma – zyski.
Na koniec roku na stronie Wn ujmowane są:

 poniesione koszty w korespondencji z kontem 400 i 401,

 koszty operacji finansowych w korespondencji z kontem 750,

 pozostałe koszty operacyjne w korespondencji z kontem 760.


Na stronie Ma ujmuje się:

 uzyskane przychody w korespondencji z kontami zespołu 7,

 pokrycia kosztów amortyzacji w korespondencji z kontem 761.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto – saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.
KONTA POZABILANSOWE
Konto 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych

Konto to służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową. Na stronie Wn ujmuje się plan i jego korekty, a na stronie Ma –zrealizowane wydatki budżetowe, wartość planu niewygasających wydatków do realizacji w roku następnym oraz wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Na koniec roku nie wykazuje salda.


Konto 981 – Plan finansowy niewygasających wydatków

Konto to służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Na stronie Wn ujmuje się plan i jego korekty, a na stronie Ma –zrealizowane wydatki niewygasające obciążające plan, wartość planu niewygasających wydatków w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Na koniec roku konto nie wykazuje salda.

Konto 996 – Zaangażowanie dochodów własnych jednostki

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania dochodów własnych jednostki, niezależnie od tego w którym roku budżetowym nastąpi wydatek.


Na stronie Wn ujmuje się:

 równowartość wydatków sfinansowanych dochodami własnymi.


Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie dochodów własnych, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie dochodów własnych na cele wskazane w przepisie lub umowie.

Na koniec roku konto 998 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie dochodów własnych.

Ewidencja szczegółowa do konta winna umożliwiać ustalenie zaangażowania dochodów własnych z podziałem na lata finansowania i według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego wydatków.

Konto 997 – Zaangażowanie środków funduszy pomocowych


Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy pomocowych, niezależnie od tego w którym roku budżetowym nastąpi jego wydatek.


Na stronie Wn ujmuje się:

   • równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych,

   • równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą podlegały refundacji ze środków funduszy pomocowych.

Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie środków funduszy pomocowych, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie środków funduszy pomocowych na cele wskazane w przepisie lub umowie.

Na koniec roku konto 997 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie środków funduszy pomocowych każdego programu.

Ewidencja szczegółowa do konta winna umożliwiać ustalenie zaangażowania środków funduszy pomocowych z podziałem na lata finansowania i według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego wydatków


Konto 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki w danym roku budżetowym.


Na stronie Wn ujmuje się:

 równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku,

 równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według podziałek klasyfikacyj-nych planu finansowego.

Konto 999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.

Na stronie Wn ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżeto-wych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej.

Na stronie Ma ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.

Na koniec roku konto może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego.W przypadku księgowania poszczególnych operacji gospodarczych bazuje się na ich opisie we wzorcowym planie kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przyjętych w opracowaniu Marii Augustowskiej „Komentarz do planu kont”.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna