Zasady Prowadzenia Rachunkowości w Urzędzie Miasta OpolaPobieranie 0,61 Mb.
Strona1/8
Data01.02.2018
Rozmiar0,61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Załącznik do Zarządzenia

Nr OR-I.120.1.35.2012

Prezydenta Miasta Opola

z dnia 24 lutego 2012 r.
-

-
ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI
W URZĘDZIE MIASTA OPOLA
 1. v.0 – zmiany w planie kont związane z wydaniem nowego rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie do nowej ustawy o finansach publicznych.OPOLE, LUTY 2012r.Definicje

 1. Ilekroć w zasadach prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola jest mowa o:

  1. jednostce – rozumie się przez to Urząd Miasta Opola,

  2. organie finansowym – rozumie się przez to budżet Miasta Opola,

  3. zasadach prowadzenia rachunkowości – rozumie się przez to niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola,

  4. instrukcji obiegu dokumentów – rozumie się przez to obowiązującą w Urzędzie Miasta Opola instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych,

  5. instrukcji inwentaryzacji – rozumie się przez to obowiązującą w Urzędzie Miasta Opola instrukcję wewnętrzną w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych, wprowadzoną odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta,

  6. programie komputerowym – rozumie się przez to przyjęty do stosowania program komputerowy służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

  7. jednostce księgowej – rozumie się przez to wyodrębniony w programie komputerowym samodzielny zbiór danych, tworzących księgi rachunkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości; przez samodzielność jednostki księgowej rozumie się możliwość otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych w jednostce księgowej niezależnie od innych jednostek księgowych prowadzonych w programie,

  8. ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami);

  9. ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami);

  10. rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861, z późniejszymi zmianami).


Zasady ogólne


 1. Księgi rachunkowe Urzędu Miasta Opola prowadzone są w siedzibie jednostki.

 2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok budżetowy.

 3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

 4. Ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze inne niż miesiąc, sporządza się je za okresy wskazane w tych przepisach.

 5. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera (w programie komputerowym).

 6. Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w jednostce określa instrukcja inwentaryzacji, wprowadzona odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta.

 7. Rodzaje dowodów księgowych, sposób ich obiegu, kontroli i archiwizowania, a także sposób ochrony dokumentów księgowych w jednostce określa instrukcja obiegu dokumentów i inne zarządzenia wewnętrzne jednostki.


Program komputerowy


 1. Programem komputerowym służącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w jednostce jest KSAT2000 opracowany przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach wprowadzony do stosowania odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola.

 2. Opis systemu informatycznego (programu komputerowego) zawierający wykaz programów (modułów), procedur lub funkcji, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania stanowi załącznik nr 1.

 3. Stosowaną wersję programu komputerowego w podziale na jego moduły, oraz daty rozpoczęcia eksploatacji modułów w określonej wersji określają przepisy zarządzenia Prezydenta Miasta Opola wprowadzającego do stosowania program komputerowy.


System ochrony danych


 1. System ochrony danych księgowych składa się z trzech elementów:

  1. ochrona danych informatycznych wynikająca z budowy i struktury programu komputerowego,

  2. ochrona danych informatycznych, wynikająca ze stosowanych w jednostce procedur bezpieczeństwa informatycznego,

  3. ochrona fizyczna dokumentów księgowych.

 2. Ochronę opisaną w ust. 1 pkt 1 opisuje załącznik nr 1.

 3. Ochronę opisaną w ust. 1 pkt 2 zapewnia Wydział Informatyki, w szczególności w postaci stosowanych przez ten wydział procedur dotyczących:

  1. regulowania dostępu do systemu komputerowego jednostki jako całości, jak i do poszczególnych jego części (programów), w szczególności z wykorzystaniem indywidualnych haseł i nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom systemu,

  2. ochrony antywirusowej, ochrony przed nieuprawnionym dostępem za pośrednictwem urządzeń łączności, ochrony komputerów zarządzających bazą danych (serwerów),

  3. tworzenia kopii zapasowych baz danych stanowiących księgi rachunkowe,

  4. inne wynikające ze stosowanych procedur w wydziale.

 4. Ochronę opisaną w ust. 1 pkt 3 określa instrukcja obiegu dokumentów.


Metody wyceny aktywów i pasywów


 1. Przyjmuje się zasady wyceny aktywów i pasywów za ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz postanowień niniejszego paragrafu.

 2. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

 3. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:

  1. według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź też według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe;

  2. w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji;

  3. w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia;

  4. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, lub przy ich braku – według wartości godziwej.

 5. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także środków trwałych w budowie nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

 6. Wycenia się:

  1. środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,

  2. akcje i udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe – według cen nabycia,

  3. należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami,

  4. mienie zlikwidowanych jednostek - według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników,

  5. inwestycje krótkoterminowe – według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,

  6. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

  7. należności krótkoterminowe – w wartości nominalnej w wysokości wymaganej zapłaty. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień wyceny.

  8. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,

  9. waluty obce wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień wyceny,

  10. krótkoterminowe papiery wartościowe – według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,

  11. rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – według wartości nominalnej,

  12. zobowiązania z tytułu dostaw oraz finansowe, wynikające z rozliczeń podatkowych i innych obciążeń – w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów, bądź też naliczonych od zobowiązań wymagalnych na koniec każdego kwartału,

  13. pozostałe zobowiązania niewymagalne – w wartości nominalnej,

  14. rozliczenia międzyokresowe bierne - według wartości nominalnej.

 7. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

 8. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze.

 9. Odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe dokonuje się na dzień bilansowy, jeżeli występują przesłanki uzasadniające utworzenie takiego odpisu.

 10. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.


Metody ustalania wyniku finansowego


 1. Wynik finansowy netto ustala się w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat, w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

 2. Do celów ustalenia wyniku finansowego jednostki, ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Nie prowadzi się ewidencji kosztów w zespole 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”.

 3. Przychody z tytułu dochodów budżetu Miasta Opola ujmowane są w ewidencji jednostki na koniec roku obrotowego na podstawie ewidencji prowadzonej w organie finansowym na koncie 901 „Dochody budżetu”.


Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych


 1. W jednostce prowadzi się odrębnie ewidencję księgową organu finansowego i ewidencję księgową jednostki.

 2. Ewidencję księgową:

  1. organu finansowego - prowadzi się z zastosowaniem wykazu i opisów kont księgi głównej organu finansowego,

  2. jednostki - prowadzi się z zastosowaniem wykazu i opisów kont księgi głównej jednostki,

 3. Zdarzenia podlegające ewidencji księgowej klasyfikuje się z uwzględnieniem przepisów zasad prowadzenia rachunkowości, w szczególności z wykorzystaniem opisów kont księgowych zawartych w wykazie kont księgi głównej organu finansowego i wykazie kont księgi głównej jednostki.

 4. Ewidencję księgową organu finansowego w programie komputerowym prowadzi się w wydzielonej jednostce księgowej „ORGAN – księgowość organu”.

 5. Ewidencję księgową jednostki w programie komputerowym prowadzi się z podziałem na wydzielone jednostki księgowe, w których grupuje się zdarzenia z zakresu, który obejmuje dana jednostka księgowa.

 6. Prowadzi się następujące jednostki księgowe:

  1. JDUM – Jednostka Dochodów Urzędu Miasta, grupuje zdarzenia związane z realizacją przez jednostkę dochodów budżetowych budżetu Miasta Opola,

  2. JDSP – Jednostka Dochodów Skarbu Państwa, grupuje zdarzenia związane z realizacją przez jednostkę dochodów budżetowych budżetu Skarbu Państwa,

  3. JWUM – Jednostka Wydatków Urzędu Miasta, grupuje zdarzenia związane z realizacją przez jednostkę wydatków budżetowych,

  4. OPUM – Organ Podatkowy Urzędu Miasta, grupuje zdarzenia związane z pracą organu podatkowego, obsługiwanego przez jednostkę,

  5. SPÓŁKI – jednostka księgowa Spółek, grupuje zdarzenia związane  z zarządzaniem mieniem komunalnym,

  6. PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, grupuje operacje związane ze środkami PFRON,

  7. PFZGiK – dochody geodezyjne i kartograficzne – grupuje operacje związane z procesem gromadzenia dochodów wynikających z obowiązującej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii,

  8. FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - grupuje operacje związane z rozliczeniem zlikwidowanego funduszu.


Wykaz ksiąg rachunkowych


 1. W jednostce prowadzi się księgi rachunkowe, na które składają się w szczególności:

  1. księga główna;

  2. dziennik;

  3. zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;

  4. księgi pomocnicze.

 2. Za równoznaczne z księgami rachunkowymi uznaje się zbiory danych (bazy danych) prowadzone w programie komputerowym, które łącznie z tym programem komputerowym tworzą system finansowo-księgowy.

 3. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych stanowi załącznik nr 1.

 4. Księga główna, dziennik, zestawienia obrotów i sald księgi głównej w rozumieniu ustawy o rachunkowości prowadzone i obsługiwane są przez moduł programu komputerowego „Księga główna”. Moduł ten obsługuje także zestawienia obrotów i sald tych kont ksiąg pomocniczych, które prowadzone są w obrębie tego modułu.

 5. Archiwizacja (wydruk) dziennika następuje poprzez przeniesienie treści dziennika pod postacią zbioru danych (pliku) na komputerowy nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji – płytę CD, DVD, lub inny dostępny. Zapisu dokonuje się na dwóch egzemplarzach nośnika. Nośniki danych na czas wymagany dla przechowywania ksiąg rachunkowych są deponowane w dwóch sejfach lub zabezpieczonych szafach metalowych:

  1. 1 egzemplarz w kasie budynku Ratusza w Opolu,

  2. 1 egzemplarz w kasie budynku Urzędu Miasta na placu Wolności w Opolu.

Wydruk ten sporządza się za każdy miesiąc nie rzadziej niż na koniec roku obrachunkowego.

 1. Zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych księgi głównej i kont analitycznych księgi głównej (konta ksiąg pomocniczych) sporządza się w postaci wydruku z programu komputerowego obsługującego księgę główną na koniec każdego miesiąca.


Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej


 1. Księgowość Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” jest prowadzona w odrębnym programie komputerowym, i jest traktowana jako księgowość analityczna w stosunku do księgowości jednostki.

 2. Wszystkie uzgodnione obroty miesięczne z kont analitycznych Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” winny być przenoszone na koniec każdego miesiąca kalendarzowego obrotami zbiorczymi na konta syntetyczne jednostki na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych.

 3. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości analitycznej Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” reguluje załącznik nr 2.

 4. Ewidencję księgową organu podatkowego prowadzi się na zasadach zawartych w niniejszych zasadach prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych zawartych w „Szczegółowych zasadach prowadzenia ewidencji organu podatkowego” stanowiących załącznik nr 6 do zasad prowadzenia rachunkowości.

 5. W programie komputerowym dostępne są księgowe urządzenia pomocnicze (księgi pomocnicze) pozwalające na:

  1. prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z związanymi z nimi tabelami (stawkami) amortyzacji,

  2. prowadzenie ewidencji szczegółowej składników wynagrodzeń dla pracowników,

  3. prowadzenie ewidencji rejestrów faktur zakupu i sprzedaży oraz ewidencji operacji kasowych wraz z raportami kasowymi,

  4. prowadzenie ewidencji szczegółowej podatników wraz z szczegółami przedmiotu opodatkowania będącego podstawą naliczania podatków i kierowania ich dla dalszej windykacji,

  5. prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,

  6. prowadzenie ewidencji kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów.

 6. Księgami pomocniczymi są także prowadzone odręcznie w formie papierowej księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych prowadzone z podziałem na poszczególne wydziały, oraz ilościowo-wartościowa ewidencja gruntów prowadzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

 7. Dla syntetycznych kont księgowych, dla których ustawa o rachunkowości przewiduje prowadzenie określonego rodzaju ewidencji analitycznej, lub których opis wynikający z zasad prowadzenia rachunkowości wskazuje potrzebę prowadzenia uszczegółowionej ewidencji, prowadzi się, z zastosowaniem techniki komputerowej opisanej w opisie programu komputerowego, konta analityczne grupujące zdarzenia gospodarcze według uszczegółowionych kryteriów, uzupełnione ponadto w zależności od potrzeb danego konta analitycznego o informację uzupełniającą (dekret uzupełniający), zawierający informację o:

  1. klasyfikacji budżetowej, zadaniu budżetowym, obiekcie budżetowym, źródle finansowania;

  2. kontrahencie, jednostce organizacyjnej, bądź pracowniku;

  3. inwestycji (zadaniu inwestycyjnym).

 8. Liczba kont analitycznych jest zmienna, i wynika z bieżących potrzeb klasyfikacyjnych w jednostce.

 9. Nie jest wymagane prowadzenie kont analitycznych dla tych kont syntetycznych, których ewidencja szczegółowa prowadzona jest w odrębny sposób, zapewniający wymagany stopień uszczegółowienia informacji, w szczególności gdy ewidencja analityczna prowadzona jest w innym module programu komputerowego niż księga główna.

 10. Powiązania prowadzonych w programie komputerowym ksiąg pomocniczych z księgą główną, opisane są w załączniku nr 1.

 11. W przypadku realizowania przez jednostkę programów (projektów) finansowanych, bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, lub programów o podobnym charakterze, prowadzi się, w zależności od wymogów danego programu (projektu), ewidencję analityczną na wyodrębnionych kontach analitycznych dla każdego z realizowanych programów (projektów). Jeżeli program (projekt) nie przewiduje szczególnych wymagań co do ewidencji księgowej, prowadzi się ją na zasadach ogólnych.

 12. Dla projektów o których mowa w punkcie poprzednim dla celów porządkowych i kontrolnych sporządza się wykaz kont, na których jest on ewidencjonowany, uzupełniony właściwym opisem wskazującym na sposób wyodrębnienia projektu w księgach rachunkowych. Dokument ten przechowuje się w zbiorze dokumentów księgowych projektu.

 13. W przypadku gdy w obrębie projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej po zamknięciu roku obrotowego nastąpiły nowe okoliczności:

  1. uznanie wydatków za niekwalifikowane lub kwalifikowane,

  2. zakwalifikowania do projektu wydatków z lat ubiegłych,

  3. zmian w strukturze finansowania projektu, w tym zwiększenie lub zmniejszenie dofinansowania,

  4. inne zmiany o charakterze finansowym, dotyczące lat ubiegłych,

ewidencja księgowa może nie odpowiadać wartości ostatecznego rozliczenia wydatków w ramach projektu. W związku powyższym prowadzi się pomocniczą, pozaksięgową ewidencję w postaci zestawień tabelarycznych wydatków objętych projektem, którą aktualizuje się zgodnie z obowiązującym stanem rozliczeń projektu.

 1. Księgowość analityczna dochodów i wydatków związanych z zarządzaniem zasobem  komunalnym  prowadzona  jest  w  odrębnym programie komputerowym Zintegrowanym Systemie Informatycznym Wspomagającym Zarządzanie Nieruchomościami  „GRANIT”,  i jest  traktowana  jako  księgowość  analityczna w stosunku  do  księgowości  jednostki.

 2. Księgowość syntetyczna dochodów i wydatków związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym prowadzona jest w jednostce.

 3. Wszystkie   uzgodnione   obroty  miesięczne  z  kont   analitycznych  mienia komunalnego winny być przenoszone na koniec każdego miesiąca kalendarzowego obrotami zbiorczymi na konta syntetyczne jednostki na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych.

 4. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości dla mienia komunalnego reguluje załącznik numer 5.


Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych


 1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w szczególności:

  1. nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

  2. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

  3. ulepszenia w obcych środkach trwałych,

  4. inne aktywa trwałe zaliczane do środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 2. Środkami trwałymi podlegającymi ewidencji w jednostce są w szczególności środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego (Gminy i Miasta Opola), w stosunku do których jednostka samorządu terytorialnego wykonuje uprawnienia właścicielskie, oraz otrzymane w zarząd lub użytkowanie środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 3. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

  1. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

  2. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

  3. know-how.

 4. Nie zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 5. Środki trwałe dzieli się na:

  1. podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 3500 zł;

  2. pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 3500 zł, z wyłączeniem przedmiotów zaliczonych do wyposażenia;

  3. wyposażenie, do którego zalicza się środki trwałe wymienione z rodzaju w załączniku nr 3.

 6. Wartości niematerialne i prawne dzieli się na:

  1. podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 3500 zł;

  2. pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 3500 zł.

 7. Wartość określona w ust. 5 i 6, stanowiąca podstawę do rozgraniczenia powyższych aktywów na podstawowe i pozostałe (3500 zł) wynika z przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w odniesieniu do przepisu art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).

 8. Niezależnie od wartości, do podstawowych środków trwałych zalicza się:

  1. nieruchomości, w szczególności grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów;

  2. dobra kultury;

  3. zestawy komputerowe i inny samodzielny sprzęt informatyczny (komputerowy);

  4. kserokopiarki;

  5. urządzenia klimatyzacyjne;

  6. centrale telefoniczne;

  7. inne środki trwałe, które ze względu na swój charakter nie powinny być umarzane jednorazowo, w szczególności finansowane ze środków inwestycyjnych (przeznaczonych na wydatki majątkowe).

 9. Niezależnie od wartości, do pozostałych środków trwałych zalicza się meble, dywany, oraz środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w szkołach i placówkach oświatowych w tym w żłobkach.

 10. Podstawowe środki trwałe oraz podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem środków trwałych nie podlegających umorzeniu, to jest:

  1. gruntów,

  2. prawa użytkowania wieczystego,

  3. dóbr kultury.

 11. Amortyzację i odpisy umorzeniowe dla podstawowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się i ewidencjonuje za poszczególne miesiące.

 12. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

 13. Wartość zakupionego i przekazanego do użytkowania wyposażenia (załącznik 3) spisuje się w koszty w miesiącu przekazania do używania.

 14. Ewidencję wartościową środków trwałych, z wyłączeniem wyposażenia, oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi w systemie KSAT Wydział Finansowo-Księgowy równolegle w:

  1. module programu komputerowego „Księga główna” - z uwzględnieniem zasad prowadzenia kont 011, 013, 016, 020 oraz kont 071 i 072,

  2. module programu komputerowego „Majątek” – do celu naliczenia amortyzacji i umorzenia, w formie kartotek środków trwałych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych. Kartoteki prowadzi się odrębnie dla każdego środka trwałego i służy do jego ewidencji przez cały okres użytkowania. Zawiera wszystkie informacje dotyczące danego środka trwałego, w szczególności numer inwentarzowy, nazwę środka, datę przyjęcia do używania, wartość początkową, stopę amortyzacji, dotychczasowe umorzenie, komórkę organizacyjną i osobę odpowiedzialną, której powierzono środek trwały. Moduł „Majątek” jest powiązany z modułem „Księga główna” w sposób zapewniający zgodność wartości składników ujętych w tych ewidencjach.

 15. Ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w formie kartotek poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzą w systemie informatycznym i są za nie odpowiedzialne, z zastrzeżeniem pkt 16-20:

  1. w zakresie gruntów, których właścicielem, współwłaścicielem, wieczystym użytkownikiem jest Gmina Opole lub Miasto Opole, w tym także gruntów gminnych (miejskich), co do których ustanowiono prawo wieczystego użytkowania na rzecz osób trzecich - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - z zachowaniem układu Klasyfikacji Środków Trwałych, w szczegółowości do pojedynczych działek gruntów,

  2. w zakresie budynków, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Gmina lub Miasto Opole – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

  3. w zakresie budynków i lokali stanowiących siedzibę komórek organizacyjnych Urzędu Miasta – Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

  4. w zakresie budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych – Wydział Zarządzania Kryzysowego,

  5. w zakresie sprzętu biurowego, w tym mebli – wydziały, którym powierzono ten sprzęt do użytkowania, przy czym ewidencje te koordynuje Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

  6. w zakresie środków trwałych przekazanych do korzystania organom Rad Dzielnic – Biuro Rady Miasta w podziale na poszczególne dzielnice,

  7. w zakresie sprzętu komputerowego – Wydział Informatyki,

  8. w zakresie budowli i innych grup środków trwałych:

   1. sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pompy, przepompownie, itp.), sieci elektroenergetyczne i urządzenia towarzyszące (transformatory, przyłącza, itp.), oświetlenie ulic, placów i pokrewne (iluminacje), ciągi komunikacyjne położone poza pasami dróg - Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,

   2. infrastruktura cmentarzy komunalnych, budowle i urządzenia melioracyjne szczegółowe (w tym mosty i przepusty), fontanny i mała architektura zieleni miejskiej – Wydział Ochrony Środowiska,

   3. urządzenia służące obronie cywilnej, bezpieczeństwu publicznemu, oraz ochronie przeciwpowodziowej – Wydział Zarządzania Kryzysowego,

   4. urządzenia przeciwpożarowe, wozy bojowe i inne wyposażenie strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej – Wydział Zarządzania Kryzysowego – w podziale na poszczególne strażnice OSP,

   5. stadiony, budowle sportowe i infrastruktura towarzysząca, rzeźby i pomniki, kapliczki, budynki i obiekty kultury (amfiteatry, biblioteki, teatry), wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, infrastruktura kąpielisk miejskich – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,

   6. pojazdy służbowe i urządzenia służące administracji nad siedzibami Urzędu – Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

   7. place zabaw – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym,

   8. infrastruktura targowisk miejskich – Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

  9. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych:

   1. licencji na programy komputerowe – Wydział Informatyki,

   2. prawa autorskie i inne – wydziały użytkujące dane prawa,

 16. Ewidencję w zakresie obcego mienia w użyczeniu prowadzą Wydziały, które użytkują sprzęt objęty umowami na przyjęcie w użyczenie obcego mienia, zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. ewidencja ta jest prowadzona odrębnie od ewidencji określonej w pkt 15, i jest ewidencją pozabilansową, prowadzoną w szczególności do celów inwentaryzacji obcego majątku pozostającego w dyspozycji jednostki;

  2. ewidencję prowadzi się w układzie ilościowo-wartościowym, a jeżeli umowa użyczenia nie określa wartości – w układzie ilościowym,

  3. równoległą ewidencję obcego mienia w użyczeniu prowadzi Wydział Finansowo-Księgowy, na podstawie zawiadomień otrzymywanych od Wydziałów,

  4. Wydziały są zobowiązane po zawarciu, zmianie lub wygaśnięciu umowy użyczenia zawiadomić Wydział Finansowo-Księgowy o konieczności zaewidencjonowania bądź wykreślenia z ewidencji obcych środków trwałych, wraz z ich wykazem.

 17. Grunty i budynki w trwałym zarządzie ewidencjonowane są ilościowo, pozabilansowo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, do celu weryfikacji z ewidencjami bilansowymi majątku w jednostkach sprawujących trwały zarząd.

 18. Rozwinięciem ewidencji budynków prowadzonej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami jest ewidencja lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym lokali stanowiących odrębne nieruchomości – prowadzona w programie komputerowym GRANIT przez Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym – zawierająca informację szczegółową o lokalach niezbędną do prowadzenia spraw zarządu nad nieruchomościami.

 19. Ewidencja ilościowo-wartościowa, o której mowa w pkt. 15 winna zawierać wartość poszczególnych obiektów inwentarzowych (tzw. wartość początkową), określoną zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie jest wymagana informacja o dotychczasowym umorzeniu i wartości netto.

 20. Odpowiedzialność za obiekty zbiorcze to jest obiekty składające się z zespołu środków trwałych (np. cmentarze, obiekty kultury typu amfiteatr, obiekty sportowe typu stadion, zespół boisk sportowych, i inne) jest nierozdzielna. Odpowiedzialność za wszystkie środki trwałe składające się na tego typu obiekt, w szczególności za infrastrukturę pomocniczą i towarzyszącą służącą eksploatacji obiektu zbiorczego, podąża za odpowiedzialnością za ten obiekt główny.

 21. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału uzgadnia się ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z ewidencją wartościową. Uzgodnienie polega na przedłożeniu przez prowadzących ewidencje ilościowo-wartościowe zestawień stanu tych ewidencji do Wydziału Finansowo-Księgowego, który porównuje je z ewidencją wartościową. Uzgodnienie jest czynnością kontrolną niezależną od inwentaryzacji.

 22. Wyposażenie (załącznik nr 3) nie podlega ewidencji bilansowej na kontach księgowych.
  Ewidencja wyposażenia prowadzona jest pozabilansowo, w ujęciu ilościowo-wartościowym, imiennym – wg osób, którym powierzono dany składnik wyposażenia. Ewidencję tą prowadzi Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Za prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest Naczelnik tego Wydziału.

 23. Ewidencję wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się analogicznie do ewidencji analitycznej środków trwałych.

 24. Przyjęcie środków trwałych, w tym nieruchomości na stan majątku, bądź ich rozchód następuje w związku:

  1. zakupem (nabyciem) prawa własności, współwłasności, wieczystego użytkowania i innych praw pokrewnych,

  2. zakończeniem i rozliczeniem inwestycji rzeczowych,

  3. rozchodowaniem na skutek sprzedaży,

  4. postawieniem w stan likwidacji w związku ze zużyciem, zaginięciem lub zniszczeniem, w szczególności w skutek zdarzeń losowych,

  5. nieodpłatnym przekazaniem i nieodpłatnym otrzymaniem, w szczególności w drodze darowizny,

  6. ustanowieniem i wygaśnięciem trwałego zarządu,

  7. komunalizacją,

  8. przejęciem za wierzytelność (za zwolnienie z długu),

  9. przejęciem z mocy prawa,

  10. wygaśnięciem praw, w szczególności w drodze zbiegu praw (konfuzji),

  11. ujawnieniem w księgach wieczystych praw dotychczas nieujawnionych i niezaewidencjonowanych,

  12. wywłaszczeniem lub zwrotem wywłaszczonej nieruchomości (uwłaszczenie),

  13. wyrokiem sądowym przysądzającym prawo własności,

  14. ujawnieniem i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych,

  15. innymi zdarzeniami wyżej nie określonymi.

 1. Przyjęcie i rozchód środków trwałych ewidencjonuje się na kontach księgowych na podstawie dokumentów księgowych stosowanych w obrocie składnikami środków trwałych opisanymi szczegółowo w instrukcji obiegu dokumentów.

 2. Środki trwałe podlegają oznaczeniu numerem inwentarzowym zgodnym z numerem nadanym w ewidencji środków trwałych. W przypadkach uzasadnionych technicznie można odstąpić z oznaczenia środka trwałego numerem inwentarzowym.

 3. W przypadku finansowania inwestycji ze środków europejskich i budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. nr 238 poz. 1579 z późn. zm.), w szczególności w zakresie finansowania inwestycji w ramach pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych.  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna