Zasady projektowania, implementacji I dokumentowaniaPobieranie 15,6 Kb.
Data21.04.2018
Rozmiar15,6 Kb.Zasady projektowania, implementacji i dokumentowania

relacyjnej bazy danych

Etapy projektowania i realizacji aplikacji bazy danychProjekt i implementacja bazy danych obejmuje następujące fazy: 1. Sformułowanie zadania projektowego: podanie przedmiotu projektowania, jego celów, przeglądu zadań, specyfiki i uwarunkowań.

 2. Analiza stanu wyjściowego; analiza stanu zastanego, uwarunkowań prawnych, przyjętego obiegu istniejącej dokumentacji, analiza występujących problemów, etc. pomocne mogą być scenariusze postępowania i ich analiza (elementy/obiekty, charakterystyki/atrybuty, struktura/przepływ danych, powiązania/relacje).

 3. Analiza wymagań użytkownika (wstępna); na tym etapie należy określić podstawowe cele, zadania i funkcjonalność jakie mają być realizowane przez projektowaną bazę danych oraz ew. wymagania dotyczące projektu i dokumentacji. Dobrze byłoby, aby użytkownik na bieżąco współuczestniczył w projektowaniu i implementacji oraz wnosił swoje uwagi. Należy zidentyfikować wymagania jawne i niejawne.

 4. Określenie scenariuszy użycia. Scenariusze użycia pozwolą na konstrukcję diagramów DFD i STD oraz hierarchii funkcji.

 5. Identyfikacja funkcji. Określenie podstawowych funkcji realizowanych w bazie danych.

[Pierwszy raport: projekt koncepcji, założenia]


 1. Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji; określenie struktury zależności hierarchicznych pomiędzy jednostkami analizowanego systemu, zwłaszcza w zakresie specyfikacji wymagań funkcjonalnych. Specyfikacja funkcji (funkcjonalności) projektowanego systemu.

 2. Budowa i analiza diagramu przepływu danych (DFD); ma na celu określenie przepływu danych (wejścia, wyjścia, operacje, przechowywanie) oraz elementów sterowania tym przepływem, co może być pomocne dla tworzenia aplikacji. Specyfikacja danych wejściowych i wyjściowych.

 3. Wybór encji (obiektów) i ich atrybutów.

 4. Projektowanie powiązań (relacji) pomiędzy encjami. Konstrukcja diagramu ERD; jest to zasadniczy etap procesu projektowania struktury bazy danych. Identyfikacja klas encji, ich atrybutów, zdefiniowanie (określenie) kluczy. Tablica krzyżowa powiązań, eliminacja powiązań wiele-do-wielu. Konstrukcja diagramu ERD.

 5. Projekt diagramów STD (diagramy przejść pomiędzy stanami). Wykonanie w oparciu o scenariusze użycia i strukturę bazy danych.

[Drugi raport: projekt diagramów (projekt konceptualny)]

 1. Projektowanie tabel, kluczy, indeksów, etc. w oparciu o zdefiniowany diagram ERD; na tym etapie następuje „sprecyzowanie” struktury bazy danych wraz ze szczegółami technicznymi. Projekt bazy w języku SQL.

 2. Słowniki danych. Specyfikacja słownika danych. Specyfikacja dziedzin i ograniczeń.

 3. Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel (dekompozycja do 3NF, BCNF, 4NF, 5NF); na tym etapie dokonuje się sprawdzenia, czy tabele spełniają warunki zakładanych postaci normalnych i ew. dekompozycji w celu normalizacji.

 4. Denormalizacja struktury tabel; ma ona na celu optymalizację przetwarzania, przechowywania danych archiwalnych, dostosowanie do specyficznych wymagań użytkownika. [opcjonalnie].

 5. Projektowanie operacji na danych: zdefiniowanie kwerend dla realizacji funkcji wyspecyfikowanych w projekcie; (zgodnie z wymaganiami użytkownika; na tym etapie mogą one zostać uszczegółowione bądź zmodyfikowane). Projekt w języku SQL.

[Trzeci raport: projekt logiczny]

 1. Zdefiniowanie interfejsów graficznych do prezentacji, edycji i obsługi danych (formularze; należy zaprojektować strukturę każdego formularza oraz powiązania miedzy nimi).

 2. Zdefiniowanie dokumentów graficznych do przetwarzania i prezentacji danych (raporty; informacje generowane w raportach i ich struktura powinna odpowiadać dokumentow wymaganym w danej firmie.).

 3. Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji (należy pamiętać o dostosowaniu do potrzeb uzytkownika).

 4. Zdefiniowanie makropoleceń dla realizacji typowych operacji; (określonych dla panelu sterowania i ew. innych formularzy).

 5. Uruchamianie i testowanie aplikacji (on-site, przy współpracy użytkownika).

[Czwarty raport: implementacja]

 1. Wprowadzanie danych (ręczne, automatyczne, import, on-line).

 2. Wdrażanie systemu do użytkowania (stopniowe, modułami, z mozliwościa wycofania się, z dublowaniem danych i obliczeń).

 3. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników.

 4. Zapewnienie dokumentacji technicznej i użytkowej (ten wymóg powinien postawić użytkownik!).

 5. Zapewnienie obsługiwania systemu po wdrożeniu (jest to jeden z najbardziej kosztownych procesów w realizacji projektów informatycznych).

 6. Rozwijanie i modyfikowanie aplikacji (możliwości rozwijania i adaptacji należy uwzględnić we wczesnych fazach projektowania).

 7. Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu (czas, koszty; dane te posłużą do oszacowania kosztów i nakładów przy realizacji przyszłych projektów).

 8. Opracowanie raportu końcowego.

 9. Wykaz literatury.

 10. Załączniki (przykłądy def. foramtu, reguł, poprawności, masek, kwerend SQL, etc.

[Raport końcowy: sprawozdanie z projektu (raporty 1,2,3,4 + końcówka]©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna