Zasady ogólne gospodarowania odpadami komunalnymi Materiały wybrałPobieranie 2,37 Mb.
Strona1/26
Data28.05.2018
Rozmiar2,37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Zasady ogólne gospodarowania
odpadami komunalnymi


Materiały wybrał:

Dr inż. Bolesław Maksymowicz

Państwowa Rada Ochrony Środowiska

e-mail:maksymowicz.b@wp.pl


Październik 2010 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie ……………………………..…………………………………………………….. 5

1.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej …………………….……….…….………..………. 5

1.2 Ustawa o samorządzie gminnym ………………………………………….………………… 5

1.3. Ustawa o gospodarce komunalnej ………………………………………………..……..….. 5

1.4. Ustawa o odpadach ………………………………………………………………….……… 6

1.4.1. Wybrane definicje …………………………………………..………………………. 6

1.4.2. Zasady gospodarowania odpadami …………………..……….……………….…..… 7

1.4.3. Zadania samorządu terytorialnego ………………………………………..…..……. 8

1.4.4. Prawa i obowiązki wytwórcy i posiadaczy odpadów i transportujących odpady ….. 9

1.1.5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ……..…………...….…..….. 9

2. Zasady termicznego przekształcania odpadów ………………….…………………………….…. 10

2.1. Ustawa o odpadach .…………………………………………………….……..……………... 10

2.1.1. Wybrane definicje …………………………………………………………….….…. 10

2.1.2. Zasady ……………………………………………………………………………… 10

2.1.3. Obowiązki zarządzających spalarnią lub współspalarnią odpadów ………………… 11

2.1.4. Wyłączenia …………………………………………………………………………... 12

2.1.5. Wstrzymanie działalności w zakresie termicznego przekształcania odpadów ……… 13

2.1.6. Kary ………………………………………………………………………………….. 14

2.1.7. Delegacje dla ministrów w zakresie przepisów wykonawczych (rozporządzeń) …… 142.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów
………..…….…… 15

2.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów


odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku ..….. 18

2.4. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami ..…………………….……….….…….. 19

3. Składowanie i magazynowanie odpadów w przepisach prawnych ……….…….…………..…… 21

3.1. Składowanie i magazynowanie odpadów w ustawie o odpadach ……………………….…. 21

3.1.1. Wybrane definicje …………………………………………………………………... 21

3.1.2. Wybrane zasady ogólne składowania i magazynowania odpadów …………………. 21

3.1.3. Typy składowisk odpadów ………………………………………………………….. 23

3.1.4. Pozwolenie na budowę składowiska ………………………………………………… 23

3.1.5. Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów ………………………………… 24

3.1.6. Instrukcja eksploatacji składowiska ………………………………………………… 24

3.1.7. Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części …………………… 25

3.1.8. Wydobycie odpadów ze składowiska ………………………………………………. 27

3.1.9. Zakazy dotyczące składowania odpadów …………………………………………… 28

3.1.10. Obowiązki zarządzających składowiskiem i sankcje za niewykonanie tych obowiązków 29

3.1.11. Monitoring składowisk ……………………………………………………………… 30

3.1.12. Koszty składowania …………………………………………………………………. 31

3.1.13. Magazynowanie odpadów …………………………………………………………… 31

3.1.14. Przepisy karne i opłaty sanacyjne …………………………………………………… 31

3.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych


wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów …………………………..………….. 33

3.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,


czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów ……….… 39

3.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie


rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny .…………..... 42

3.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie


kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu …………………….………………………………………………… 52

4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi ………. 60

5. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi ……………………………..………………..… 66

5.1. Wprowadzenie ………….………………………………………………………………...… 66

5.2. Prawne instrumenty zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi …………………… 66

5.2.1. Prawne instrumenty planistyczne ………………..…………………………..………. 66

5.2.1.1. Ustawa o odpadach …………………………………………….……..………. 66

5.2.1.2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach …….………….…….…. 68

5.2.1.3. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw ………………………….……………………………….….… 68

5.2.1.4 Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów


gospodarki odpadami ……………….………………………………..….……. 68

5.2.2. Instrumenty legislacyjne ……………….……………………………………….….…. 70

5.2.2.1. Przepisy prawne ……………………………………..………..………….…. 77

5.2.2.2. Wzór przykładowego regulaminu utrzymania czystości i porządku


w gminach (schemat ogólny) ………………………….……….…………… 84

5.2.2.3. Przykładowe projekty uchwał w sprawie przejęcia niektórych


obowiązków od właścicieli nieruchomości ………..…………….…………… 87

5.2.3. Instrumenty reglamentacyjne ………………..………………………….…………….. 87

5.2.3.1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ……………………..….. 87

5.2.3.2. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych


innych ustaw …………………………………………………………...….….. 90

5.2.3.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ………..…..……...… 90

5.2.3.4. Prawne standardy techniczne dla urządzeń stosowanych do zbierania
i odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
....……...... 91

5.2.3.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia


10 kwietnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i
elementów bezpieczeństwa ………………….……………………………… 92

5.2.3.6. Normy zharmonizowane ……………………….…..……………………….. 935.2.3.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych
na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska ………… 93

5.2.3.8. Standardy organizacyjne dla gospodarowania odpadami komunalnymi … 945.2.3.9. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości wg. opracowania pt. „Gospodarka odpadami
wydawanie decyzji administracyjnych” …………………………………………… 95

5.2.3.10. Wzór decyzji udzielającej zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od


właścicieli nieruchomości wg opracowania pt. „Gospodarka odpadami wydawanie
decyzji administracyjnych. Poradnik dla administracji” ……………………….………. 96

5.2.4. Instrumenty kontrolne i sankcyjne …………………………..……………………….. 97

5.2.4.1. Ustawa  Prawo ochrony środowiska ………………..…………….……….. 97

5.2.4.2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ….…………….…… 97

5.2.4.3. Ustawa o odpadach ……..……………………………………………….….. 99

5.2.4.4. Kontrola działalności gospodarczej w ustawy z dnia 5 lipca 2004 r.


o swobodzie działalności gospodarczej ………………………………….… 102

5.2.4.5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
..…….… 110

5.2.4.6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania
i przekazywania zbiorczych zestawień danych
………….….…………........... 114

5.2.4.7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie
warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej
wytwarzania i gospodarowania odpadami
……….………………….…...…. 123

5.2.4.8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadze-
nia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw,
które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję
……………………………….. 125

5.2.5. Instrumenty ekonomiczne ……………………………..…………………………..…. 126

5.2.5.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ………..………..…….………..…... 126

5.2.5.2. Ustawa – Prawo ochrony środowiska ……..………….……….……………. 126

5.2.5.3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ..…..…….…..……... 126

5.2.5.4. Ustawa o odpadach …………..……..…………………………………….… 127

5.2.5.5. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ….…. 127

5.2.5.6. Opłaty za korzystanie ze środowiska ………………………………….……. 128

5.2.5.7. Górna stawka opłaty – wymagania prawne ………………………………… 130

1. Wprowadzenie

1.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1


  1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5) i należy do obowiązków władz publicznych, które powinny prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74).

W sprawowaniu władzy publicznej uczestniczy samorząd terytorialny, który przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 15 i 16).

2. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne dla ochrony środowiska, przy czym ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31).

3. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22).

1.2. Ustawa o samorządzie gminnym2

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które obejmują m.in. ochrony środowiska i przyrody, utrzymanie czystości i porządku oraz sprawy dotyczące urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 7 ust. 1). Zadania własne gminy mające charakter obowiązkowy określają ustawy (art. 7 ust. 2).

2. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększonych dochodów własnych gminy lub subwencji (art. 7 ust. 3).

3. W celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1).

4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, wymienione w pkt. 1 (określone m.in. w art. 7 ust. 1), których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa (art. 9 ust 3).

1.3. Ustawa o gospodarce komunalnej3

1. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2).

2. Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (art. 2).

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych – z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych lub, odpowiednio, przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 1), przy czym, jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności na podstawie innych ustaw jest wymagane uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wymagane zezwolenie (art. 3 ust. 2).

4. Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej (art. 4 ust. 1 pkt 1) oraz o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 1 pkt 2).

1.4. Ustawa o odpadach4

1.4.1. Wybrane definicje

1. Gospodarowanie odpadami – jako zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów (art. 3 ust. pkt 1).

2. Odpady komunalne – jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 3 pkt 4).

3. Odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi (art. 3 ust. 3 pkt 6).

4. Odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (art. 3 ust. 3 pkt 7).

5. Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy (art. 3 ust. 3 pkt 9).

6. Posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 3 pkt 13).

7. Recykling – odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii (art. 3 ust. 3 pkt 14).8. Recykling organiczny – jako obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny (art. 3 ust. 3 pkt 15);

9. Unieszkodliwianie odpadów – poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska (art. 3 ust. 3 pkt 21).10. Wytwórca odpadów każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 3 pkt 22).

11. Zbieranie odpadów jako każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (pkt 23).1.4.2. Zasady gospodarowania odpadami

1. Posiadacze odpadów zobowiązani są do (art. 7):

1) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami,

2) w pierwszej kolejności do poddania odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami,

3) unieszkodliwienia odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi tak, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

2. Postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska jest zakazane (art. 8).3. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu ich powstawania (art. 9 ust. 1), a w przypadku gdy odpady nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, przy uwzględnieniu najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowisk (art. 9 ust. 2), a w przypadku niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania tych odpadów oraz komunalnych osadów ściekowych powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (także zakaźne odpady medyczne oraz zakaźne odpady weterynaryjne):

1) na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy – Prawo ochrony środowiska, lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia (art. 9 ust. 3) lub

2) na obszarze województwa innego jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy – Prawo ochrony środowiska, lub miejsca przeznaczonego do tego samego odzysku jest mniejsza niż odległość do instalacji lub miejsca położonego na obszarze tego samego województwa, na którym zostały wytworzone (art. 9 ust. 4).

4. Zbieranie odpadów powinno odbywać się w sposób selektywny (art. 10 ust. 1), a podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (art. 10 ust. 2).

5. Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne (art. 11 ust. 1) jest zakazane, ale dopuszczone jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska (art. 11 ust. 2).

6. Odpady niebezpieczne, które uległy zmieszaniu z innymi odpadami powinny być rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki (art. 11 ust. 3):

1) w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,

2) jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

7. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinien odbywać się zgodnie z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych (art. 11 ust. 4).

8. Unieszkodliwianie odpadów powinno następować po uprzednim wysegregowaniu odpadów nadających się do odzysku (art. 12).

9. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania (art. 13 ust. 1) jest zabronione, z zastrzeżeniem, że przepisu tego nie stosuje się do:

1) posiadaczy odpadów prowadzących odzysk za pomocą działań określonych jako R10 w załączniku nr 5 do ustawy (art. 13 ust. 2 pkt 1),

2) osób fizycznych prowadzących kompostowanie na potrzeby własne (art. 13 ust. 2 pkt 2).

10. Spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami jest dopuszczone, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów (art. 13 ust. 3).

11. Marszałek województwa jest uprawniony do udzielenia zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, jeżeli spalanie odpadów ze względów bezpieczeństwa jest niemożliwe w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu, określając w drodze decyzji miejsce spalania, ilość odpadów, warunki spalania danego rodzaju odpadu oraz czas obowiązywania tej decyzji (art. 13 ust. 4).

12. Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy:

1) nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów (art. 13 ust. 5 pkt 1),

2) pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie (art. 13 ust. 5 pkt 2).1.4.3. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

1. Art. 16a ustawy do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zalicza:

1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych (pkt 1),

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (pkt 2 lit. a),

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych(pkt 2 lit. b),c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (pkt 2 lit. c),

3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców (pkt 3),

4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (pkt 4 lit. a),

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (pkt 4 lit. b),

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (pkt 4 lit. c),

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;

2. Art. 16b ustawy, który do obowiązkowych zadań własnych województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zalicza zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna