Zasady Kwalifikacji operacji na kontach syntetycznychPobieranie 56,65 Kb.
Data11.11.2017
Rozmiar56,65 Kb.

Załącznik nr 2 do „Zasad (polityki) rachunkowości”
Zasady kwalifikacji operacji na kontach syntetycznych


 1. Zespół O- Aktywa trwałe

Konta zespołu O – „Aktywa trwałe” przeznaczone są do ewidencji:

 • środki trwałe (konto 010) oraz ich odpisów umorzeniowych (konto 070),

wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) oraz ich odpisów umorzeniowych (konto 074),

 • finansowego majątku trwałego (konto 030),

 • aktualizacji inwestycji długoterminowych (konto 040),

 • zbiorów bibliotecznych (konto 060) oraz ich umorzenie (konto 076),

 • środków trwałych w budowie(konto 080),

 • aktualizacji środków trwałych w budowie (konto 085).

Zadaniem konta zespołu O jest odzwierciedlenie wartości początkowej i korygujących ją odpisów umorzeniowych poszczególnych składników i grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz wartości początkowej poszczególnych grup inwestycji długoterminowych i odpisów z tytułu aktualizacji ich wartości, a także wartości środków trwałych w budowie, ich stanów, przychodów i rozchodów.

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych stanowi równowartość zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
 1. Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe, krótkoterminowe aktywa finansowe

Konta zespołu 1 przeznaczone są do ewidencji środków pieniężnych, aktywów pieniężnych, krótkoterminowych aktywów finansowych w szczególności:  • krajowych środków pieniężnych przechowywanych w kasie (konto 101)

  • krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności, ulokowanych na rachunkach bankowych (konto 130), oraz na realizację projektów w ramach Programów Ramowych UE, Erasmus (konto 132)

  • krajowych i zagranicznych środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (konto 134),

  • lokat krótkoterminowych (konto 133),

  • krótkoterminowych aktywów finansowych (konto 138),

  • innych rachunków bankowych niezbędnych do ewidencji związanych z działalnością uczelni (konto 139),

  • środków pieniężnych w drodze (konto 141, 142).

Zadaniem kont zespołu 1 jest odzwierciedlenie:

 • operacji pieniężnych i stanów w zakresie środków płatniczych przechowywanych w kasach

 • obrotów i stanów rachunków bankowych

 • operacji i stanów w zakresie krótkoterminowych aktywów finansowych.

Środki pieniężne krajowe oraz w walutach obcych ujmuje się w księgach w wartości nominalnej, waluty obce przeliczone są na złote polskie wg kursu kupna sprzedaży ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzysta uczelnia.

Różnice kursowe od środków pieniężnych w związku z zastosowaniem kursu obowiązującego w dniu kończącym rok obrotowy zalicza się: • ujemne do kosztów finansowych (konto 751-01)

 • dodatnie do przychodów finansowych (konto 750-06)
 1. Zespół 2 – Rozrachunki i Roszczenia

Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków z kontrahentami, zarówno bezspornych jak i kwestionowanych przez nich w całości lub częściowo w tym roszczeń skierowanych na drogę postępowania sądowego, publicznoprawnych, z pracownikami, a także do rozliczeń wynagrodzeń, niedoborów, szkód i nadwyżek oraz odpisów aktualizujących wartości należności.

Ewidencją na kontach zespołu 2 objęte są w szczególności:


  • rozrachunki w zakresie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (konto 200)

  • zobowiązania z tytułu zakupu materiałów , usług (konto 201)

  • rozrachunki z tytułu kart płatniczych (konto 202)

  • należności z tytułu sprzedaży (konto 203)

  • rozrachunki z Rolniczym Zakładem Doświadczalnych dotyczące działalności naukowo- badawczej (konto 204)

  • zaliczki udzielone i otrzymane na poczet dostaw i usług (konto 205,206)

  • należności i zobowiązania publicznoprawne z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych (konto 220, 221, 222, 223, 224, 225)

 • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 230, 231)

 • rozrachunki z pracownikami (konto 234, 235)

 • należności dochodzone na drodze sądowej (konto 239)

 • należności z tytułu niedoborów i szkód (konto 241)

 • rozliczenie nadwyżek (konto 242)

 • rozrachunki z tytułu sprzedaży nieruchomości (konto 243)

 • rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych (konto 244)

 • rozrachunki z tytułu wpływu środków dotyczących grantów (245)

 • rozrachunki z tytułu wpływu środków pochodzących z Unii Europejskiej (konto 246)

 • rozrachunki z tytułu dotacji (konto 247)

 • inne rozrachunki (konto 248, 249, 250, 251, 252, 253)

 • rozliczenia z tytułu wypłat ZFŚS, wynagrodzeń, składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego (konto 260, 261, 262)

 • różnice z tytułu aktualizacji wartości należności (konto 280).

Na kontach zespołu 2 ujmowane są wszelkie należności i zobowiązania od momentu ich powstania, aż do całkowitego rozliczenia, tj. spłacenia, oddalenia, umorzenia lub przedawnienia.

Należności i rozliczenia przedawnione, umorzone oraz nieściągalne nie zalicza się do aktywów uczelni, zwiększają one pozostałe koszty operacyjne. Należności wykazane w księgach rachunkowych podlegają weryfikacji w drodze inwentaryzacji, która polega na uzyskaniu od kontrahentów, pisemnych potwierdzeń salda wykazanego w księgach rachunkowych jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenia ewentualnych różnic, na ostatni dzień każdego roku obrotowego.
 1. Zespół 3 – Materiały i Towary

Konta zespołu 3 przeznaczone są do ewidencji:  • rozliczenia zakupu materiałów i usług, zakupu środków trwałych, zakupu z tytułu VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, usług importowych (konto 300, 301, 302, 303, 308)

  • zapasów i obrotów materiałów oraz towarów znajdujących się w magazynach, a także w przerobie (konto 311, 319)

  • do konta zapasów jest prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa w cenach zakupu.
 1. Zespół 4 –Koszty według rozdziałów i ich rozliczenie

Na kontach zespołu 4 ujmowane są koszty proste wg rodzajów, za które uznaje się wszelkie poniesione w danym okresie sprawozdawczym koszty nie dające się, z punktu widzenia uczelni rozłożyć na elementy składowe.

W uczelni wyodrębnione są koszty rodzajowe:


 • amortyzacja środków trwałych (konto 401)

 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (konto 403)

 • zużycie materiałów (konto 411)

 • aparatura specjalna (konto 416)

 • energia (konto 419)

 • usługi transportowe (konto 426)

 • usługi remontowe (konto 427)

 • usługi wewnętrzne (konto 428)

 • inne usługi materialne i niematerialne (konto 429)

 • wynagrodzenia (konto 431)

 • narzuty od wynagrodzeń (ZUS) (konto 445)

 • odpisy na ZFŚS (konto 450)

 • podatki i opłaty (konto 460)

 • usługi bankowe (konto 462)

 • podróże służbowe (konto 463)

 • rozliczenie kosztów (konto 490)

Ewidencja na kontach zespołu 4 stanowi punkt wyjścia do rozliczenia na kontach zespołu 5 i 6. Przeniesienie kosztów na konta zespołu 5 i 6 dokonuje się na bieżąco za pośrednictwem konta 490 - „Rozliczenie kosztów”. Na koncie tym księguje się również zmiany stanów produktów produkcji nie zakończonej i rozliczeń międzyokresowych kosztów. Na kontach zespołu 4 ewidencjonuje się koszty łącznie z podatkiem VAT zapłaconym od nabytych towarów i usług, z wyjątkiem podatku VAT z faktur dotyczących działalności opodatkowanej.
 1. Zespół 5 –Koszty według typów działalności i ich rozliczenie

Konta zespołu 5 służą do ewidencji i rozliczenia kosztów według poszczególnych rodzajów działalności uczelni:


Konto 500 – Działalność dydaktyczna - Wydziały. Na koncie tym są gromadzone koszty bezpośrednie związane z działalnością dydaktyczną poniesione na wydziałach. Koszty w zakresie tej działalności są gromadzone według miejsc powstawania kosztów tj. według jednostek organizacyjnych w ramach każdego wydziału (instytuty, katedry)
Konto 501 – Remonty budynków i budowli; dotyczy kosztów ponoszonych na remonty budynków i budowli.
Konto 502 – Działalność dydaktyczna – pozostała.

Na tym koncie gromadzone są koszty bezpośrednie dotyczące: • jednostek międzywydziałowych: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, Międzywydziałowy Instytut Nauk Przyrodniczych,

 • jednostek pozawydziałowych: Arboretum, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Sieci Komputerowych, Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych, Wydawnictwo, Pozawydziałowe Stacje Badawczo-Dydaktyczne, obiekty sportowe,

 • jednostek ogólnouczelnianych: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Biblioteka, Centrum Kształcenia na Odległość,

 • konferencje, koszty dotyczące restrukturyzacji RZD.


Konto 503 – Działalność dydaktyczna - studia podyplomowe,
Konto 504 – Działalność dydaktyczna – kursy, szkolenia i inne,
Konto 505 – Działalność dydaktyczna - studia specjalizacyjne, dotyczy studiów specjalizacyjnych zrealizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej z dotacji MNiSW.
Konto 507 – Prace badawcze – Pracownia Studialno Projektowa: dotyczy kosztów poniesionych na realizację prac badawczych w ramach Pracowni Studialno Projektowej.
Konto 509 – Działalność badawcza – granty celowe; dotyczy kosztów poniesionych na realizację badań w ramach umów zawartych z MNiSW na realizację projektów badawczych celowych. Ewidencja kosztów jest prowadzona oddzielnie na każdy projekt.
Konto 510 – Działalność badawcza – podmioty gospodarcze; dotyczy kosztów bezpośrednich poniesionych przy realizacji prac badawczych zleconych przez podmioty obce. Jednostką kalkulacyjną jest numer umowy.
Konto 511 – Działalność badawcza – badania własne; dotyczy kosztów bezpośrednich związanych z badaniami własnymi, na koncie tym są gromadzone koszty według miejsc powstawania kosztów, tj. według wydziałowych jednostek organizacyjnych uczelni (instytuty, katedry)
Konto 512 – Działalność badawcza – statutowa; dotyczy kosztów badań realizowanych w ramach środków przyznanych z MNiSW na działalność statutową. Koszty są gromadzone według miejsc powstawania kosztów tj. według wydziałowych jednostek organizacyjnych (instytuty, katedry)
Konto 513 – Działalność badawcza – granty; dotyczy kosztów poniesionych na realizację badań w ramach umów zawartych z MNiSW na realizację projektów badawczych. Ewidencja kosztów jest prowadzona oddzielnie na każdy projekt.
Konto 514 – Działalność badawcza – granty rozwojowe; dotyczy kosztów poniesionych na realizację badań w ramach umów zawartych z MNiSW na realizację projektów badawczych rozwojowych. Ewidencja kosztów jest prowadzona oddzielnie na każdy projekt.
Konto 515 – Działalność badawcza – granty wewnętrzne (badania własne); dotyczy kosztów poniesionych na realizację badań w ramach umów o granty wewnętrzne. Koszty są gromadzone według umów.
Konto 516 – Działalność badawcza – umowy zagraniczne; dotyczy kosztów poniesionych na realizację badań w ramach umów zawartych z podmiotami zagranicznymi. Koszty są gromadzone według umów.
Konto 518 – Działalność badawcza – SPUB; dotyczy kosztów związanych z realizacją badania w ramach środków przyznanych z MNiSW. Koszty są gromadzone według umów.
Konto 519 – Działalność badawcza – Programy Ramowe UE; dotyczy kosztów związanych z realizacją projektów w ramach Programów Ramowych UE. Koszty są gromadzone według umów.
Konto 520 – Działalność dydaktyczna – Fundusze Europejskie; dotyczy kosztów w zakresie realizacji projektów ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych. Koszty są gromadzone według zawartych umów.
Konto 521 – Działalność badawcza – Fundusze Europejskie; dotyczy kosztów związanych z realizacją projektów ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych. Koszty są gromadzone według zawartych umów.
Konto 522 – Działalność dydaktyczna – Uniwersytet Otwarty; dotyczy kosztów związanych z realizacją Uniwersytetu Otwartego.
Konto 530 – Działalność pomocnicza – Dział Transportu; dotyczy kosztów ponoszonych przez Dział Transportu.
Konto 531 – Działalność pomocnicza – Kliniki; dotyczy kosztów ponoszonych w ramach realizowanych usług klinicznych. Koszty są gromadzone według Klinik.
Konto 532 – Działalność bytowa – Hotel Asystenta; dotyczy kosztów ponoszonych na utrzymanie Hotelu Asystenta.
Konto 550 – Koszty pośrednie - ogólnouczelnianie; dotyczy kosztów pośrednich ogólnouczelnianych.
Konto 551 – Konto techniczne; dotyczy rozliczenia kosztów pośrednich,
Konto 552 – Koszty obiektu wczasowego; dotyczy kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektu w Dąbkach.
Konto 580 – Rozliczenie wyrobów gotowych; dotyczy Wydawnictw, produkcji ubocznej uzyskanej w Stacjach Badawczych. 1. Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe

Konta zespołu 6 służą do ewidencji wyrobów gotowych (konto 601), produkcji niezakończonej (konto 603) oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych (konto 641).

Konto 601 – Wyroby gotowe dotyczy:


 • - wydawnictw,

 • - produktów rolnych uzyskanych w Stacjach Badawczo-Dydaktycznych:

owoce w Samotworze, warzywa w Pawłowicach, zwierzęta w Radomierzu.

Produkcja niezakończona konto 603 dotyczy niezakończonych projektów badawczych realizowanych w ramach umów o wykonanie usług z podmiotami zewnętrznymi.
 1. Zespół 7 – Przychody i koszty ich osiągnięcia

Konta zespołu 7 są przeznaczone do ewidencji przychodów i kosztu własnego poszczególnych rodzajów działalności.


Konto 700 – Przychody działalności pomocniczej – Transport i Kliniki
Konto 702 – Przychody – Uniwersytet Otwarty; dotyczy przychodów z wpływów Uniwersytetu otwartego.
Konto 705 – Przychody działalności dydaktycznej – dotacje studiów specjalizacyjnych
Konto 706 – Przychody działalności dydaktycznej-studia podyplomowe, konferencje, szkolenia, kursy; dotyczy przychodów z konferencji, studiów podyplomowych, szkoleń i kursów. Przychody są ewidencjonowane odrębnie na każdą jednostkę kalkulacyjną.

Konto 707 – Przychody działalności dydaktycznej - Fundusze Europejskie; dotyczy przychodów na realizację projektów dydaktycznych, szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przychody są ewidencjonowane odrębnie na każdą umowę.
Konto 708 – Przychody - sprzedaż wewnętrzna; dotyczy przychodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne uczelni z usług świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych uczelni.
Konto 709 – Przychody działalności badawczej – Fundusze Europejskie, Programy Ramowe UE; dotyczy przychodów na realizację projektów badawczych ze środków Unii Europejskiej. Przychody są ewidencjonowane odrębnie na każdą umowę.
Konto 710 – Koszt własny sprzedaży działalności pomocniczej;
Konto 716 – Przychody – Pracownia Studialno Projektowa; dotyczy ewidencji przychodów z Pracowni Studialno Projektowej.
Konto 717 – Przychody działalności badawczej – umowy zagraniczne; dotyczy ewidencji przychodów z realizacji projektów badawczych zagranicznych. Ewidencja jest prowadzona według umów. (Nie dotyczy projektów UE).
Konto 718 – Przychody działalności dydaktycznej – niepodlegające opodatkowaniu VAT; dotyczy przychodów z dotacji MNiSW, dopłat obszarowych, opłat administracyjnych studentów, za rekrutację.
Konto 719 – Przychody działalności badawczej – środki z MNiSW; dotyczy przychodów na realizację projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW.
Konto 720 - Przychody działalności dydaktycznej; dotyczy opłat za studia, przychodów wydziałowych jednostek organizacyjnych.
Konto 721 – Przychody działalności badawczej – podmioty gospodarcze (krajowe, zagraniczne); dotyczy przychodów z realizacji projektów badawczych zleconych od podmiotów krajowych i zagranicznych.
Konto 722 – Przychody działalności badawczej – pozostałe; dotyczy przychodów z upowszechniania zrealizowanych projektów badawczych.
Konto 723 – Przychody obiektu wczasowego; dotyczy przychodów z dzierżawy Ośrodka w Dąbkach.
Konto 724 – Przychody - sprzedaż wewnętrzna KO – DS.; dotyczy ewidencji przychodów z obciążeniem kosztami pośrednimi kosztów utrzymania domów studenckich.
Konto 725 – Przychody pozostałych usług; dotyczy przychodów z odpłatności za korzystanie z Hotelu Asystenta.
Konto 726 – Koszt własny sprzedaży działalności dydaktycznej; dotyczy kosztu wytworzenia działalności dydaktycznej.
Konto 727 - Koszt własny sprzedaży działalności badawczej; dotyczy ewidencji kosztu własnego sprzedaży działalności badawczej.
Konto 728 – Koszt własny sprzedaży – obiekt wczasowy; dotyczy kosztu własnego sprzedaży dotyczącej obiektu wczasowego.
Konto 729 – Koszt własny sprzedaży – działalność bytowa DS; dotyczy kosztu własnego sprzedaży działalności bytowej oraz kosztów pośrednich obciążających koszty bezpośrednie domów studenckich.
Konto 750 – Przychody finansowe; dotyczy przychodów z odsetek bankowych, dodatnich różnic kursowych, dywidend, odsetek od nieterminowo rozliczonych należności.
Konto 751 – Koszty finansowe; dotyczy ujemnych różnic kursowych, odsetek zapłaconych od nieterminowo uregulowanych zobowiązań.
Konto 760 – Przychody operacyjne - pozostałe; dotyczy pozostałych przychodów związanych pośrednio z działalnością operacyjną uczelni, między innymi: otrzymane odszkodowania, kary, darowizny, umorzenia gruntów w wieczystym użytkowaniu, rozwiązanie rezerwy i inne.
Konto 761 – Koszty operacyjne - pozostałe; dotyczy pozostałych kosztów operacyjnych związanych pośrednio z działalnością operacyjną uczelni, są to; zapłacone kary i grzywny, wartość sprzedaży majątku trwałego, utworzenie rezerwy i inne.
Konto 765 – Przychody - sprzedaż materiałów; dotyczy ewidencji sprzedanych materiałów.
Konto 766 – Przychody - sprzedaż środków trwałych; dotyczy ewidencji sprzedaży ruchomych środków trwałych oraz nieruchomości.
Konto 767 – Przychody – likwidacja środków trwałych; dotyczy przychodów związanych z likwidacją środków trwałych.
Konto 770 – Zyski nadzwyczajne; dotyczy ewidencji zysków związanych z zdarzeniami losowymi.
Konto 771 – Straty nadzwyczajne; dotyczy ewidencji strat nadzwyczajnych związanych z zdarzeniami losowymi.
Konto 789 – Pozostałe zmiany w stanie produktów; dotyczy ewidencji zapisów uzupełniających dokonywanych równolegle do księgowanych operacji, w zakresie zwiększeń lub zmniejszeń produktów, a także rozliczeń międzyokresowych kosztów.


 1. Zespół 8 – Finanse własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy

Konta zespołu 8 są przeznaczone do ewidencji:  • funduszu zasadniczego uczelni (konto 800)

  • funduszu rezerwowego (konto 801)

  • rozliczeń międzyokresowych przychodów (konto 842)

  • ZFŚS (konto 850, 851)

  • funduszu pomocy materialnej dla studentów (konto 852, 853)

i doktorantów (konto 854)

  • funduszu wdrożeniowego (konto 857)

  • innych funduszy (konto 859)

  • ustalenia wyniku finansowego (konto 860), który jest ustalony w drodze porównania przychodów kosztów:

    1. działalności operacyjnej,

    2. pozostałej działalności operacyjnej,

    3. działalności finansowej,

    4. operacji nadzwyczajnych (zysków i strat nadzwyczajnych),

 • obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego (podatek dochodowy osób prawnych) (konto 870).

Wielkość dodatnia wyniku finansowego stanowi zysk netto, a ujemna – stratę netto.

Rozliczenie wyniku finansowego netto dokonuje się na koncie 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego”. Rozliczenie wyniku finansowego może być dokonane po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz po zatwierdzeniu przez Senat, który podejmuje także uchwałę o podziale zysku lub pokrycia straty.
 1. Zespół 9 – Ewidencja pozabilansowa

Ewidencją pozabilansową na kontach zespołu 9 objęte są w szczególności:  • wydatki strukturalne do sprawozdania Rb-WS (konto 901),

  • program UP - zwiększenie liczy absolwentów (konto 905),

  • projekty PO Innowacyjna Gospodarka (konto 906),

  • projekty PO Kapitał Ludzki (konto 907),

  • zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji (konto 908),

  • projekty SGGW Kapitał Ludzki (konto 909),

  • środki trwałe w likwidacji (konto 910),

  • złom (konto 911),

  • zwierzęta doświadczalne (konto 912),

  • rachunki bankowe walutowe (konto 920),

  • kasy walutowe (konto 930),

  • konto techniczne dotyczące kas walutowych (konto 931),

  • konto techniczne dotyczące Wydawnictwa (konto 940),

  • rozliczenie składki Wydawnictwa (konto 941),

  • wyposażenie w użytkowaniu (konto 951).©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna