Zasady fakturowaniaPobieranie 43,5 Kb.
Data07.01.2018
Rozmiar43,5 Kb.

Załącznik nr 1 do ustawy nr …/2009 Sb. (Dz.U.)ZASADY FAKTUROWANIA
1. Każdy zakup towaru podlega fakturowaniu. Faktura powinna zawierać podstawowe dane zgodnie z odrębnymi przepisem prawnym.
2.Faktura powinna zawierać: termin, w którym powinna nastąpić zapłata; szczegóły dotyczące warunków rabatu w przypadku realizacji zapłaty w terminie późniejszym niż to wynika z ogólnych warunków sprzedaży; wysokość opłat karnych naliczanych po terminie płatności na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się datę przekazania przez odbiorcę środków finansowych dostawcy lub jego następcy prawnemu.
3. Faktura powinna zawierać adnotację o jakimkolwiek upuście cenowym, dokonanym w dniu sprzedaży lub świadczenia usług związanych z tą sprzedażą, za wyjątkiem niedających się przewidzieć rabatów.

Załącznik nr 2 do ustawy nr …/2009 Sb. (Dz.U.)OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

  1. Na żądanie dostawcy odbiorca jest zobowiązany do przekazania ogólnych warunków handlowych. Ogólne warunki handlowe stanowią podstawę negocjacji handlowych.

2.Ogólne warunki handlowe regulują:

- warunki zakupu,

- warunki cenowe,

- obniżki cen,

- warunki płatności.

3. Ogólne warunki handlowe mogą się różnić w zależności od kategorii dostawców. W tym wypadku obowiązek stosowania ogólnych warunków handlowych, o których mowa w pkt 1., odnosi się do ogólnych warunków handlowych, dotyczących dostawców należących do tej samej kategorii.

4 Każdy dostawca może ustalić z odbiorcą specjalne warunki handlowe, które nie podlegają regulacji, o której mowa w pkt 1.

5. Za wyjątkiem innych postanowień określonych w warunkach handlowych lub ustalonych pomiędzy stronami zgodnie z punktem 6 niniejszego załącznika, termin zapłaty należności upływa trzydziestego dnia od daty przejęcia towaru lub realizacji.

6. Termin płatności dla każdego dostawcy nie może przekraczać trzydziestu dni od daty realizacji dostawy.

7. Warunki płatności muszą uwzględniać zasady fakturowania oraz naliczania odsetek za zwłokę od dnia następującego po dniu płatności podanym na fakturze, w przypadku opóźnionej zapłaty. Odsetki za zwłokę należy uregulować bez dodatkowego upomnienia.

8. Informacje wynikające z ust. 1 mogą być przekazywane przy pomocy wszelkich środków, powszechnie stosowanych w danej branży.

9. Podmiot gospodarczy, którego rachunkowość podlega każdorocznemu audytowi, mają obowiązek publikacji terminów płatności swych dostawców.

Załącznik nr 3 do ustawy nr …/2009 Sb. (Dz.U.)

WARUNKI UMOWNE DOSTAWCY I ODBIORCY


  1. Umowa pomiędzy dostawcą a odbiorcą powinna obejmować warunki, których dotrzymania zobowiązały się strony umowne przy ustaleniu cen w procesie negocjacji handlowych. Umowa zawierana jest na piśmie i nie można jej zmienić bez pisemnej zgody stron umownych.  1. Umowa sporządzona jest w formie jednego dokumentu lub jako komplet dokumentów złożony z umowy ramowej i załączników.  1. Umowa określa:

- warunki sprzedaży towarów wynikające z negocjacji handlowych przy dotrzymaniu ogólnych warunków handlowych,

- zobowiązania odbiorcy na rzecz dostawcy w ramach sprzedaży jego towarów konsumentowi, lub innym pośrednikom handlowym, z wyszczególnieniem każdej usługi, która ma wspierać sprzedaż towarów, i nie wynika z obowiązków kupującego i sprzedającego; przy czym należy wskazać przedmiot umowy, przewidywany termin i sposób realizacji, wynagrodzenie oraz towary, do których się dana usługa odnosi,

- pozostałe warunki, które są częścią stosunków handlowych pomiędzy dostawcą a odbiorcą, przy czym dla każdego przedmiotem należy określić termin zobowiązania oraz sposoby realizacji,

- termin przedkładania propozycji zmian cenowych,

- warunki oraz terminy w zakresie zmian ilościowych, jakościowych oraz wykonania produktów objętych umową.

4. Zobowiązania wypływające z punktów jak wyżej mają wpływ na ustalenie ceny umownej.

Załącznik nr 4 do ustawy nr …/2009 Sb. (Dz.U.)

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Odbiorca nie może sprzedawać towaru lub informować o jego sprzedaży, po cenie niższej niż rzeczywista cena nabycia towaru.

2. Rzeczywista cena nabycia to cena jednostkowa netto określona na fakturze, pomniejszona o kwoty zatwierdzone przez dostawcę oraz powiększona o podatek obrotowy, ewentualnie o inne podatki, nałożone na sprzedaż oraz o cenę transportu, o ile jest realizowany na koszt odbiorcy.

3. Postanowienia zawarte punktach 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

- dobrowolnej lub wymuszonej sprzedaży, której celem jest zakończenie lub zmiana działalności handlowej;

- towarów o tych samych właściwościach, których kolejne dostawy zrealizowane zostały po cenach niższych, przy czym cenę nabycia zastępuje się nową ceną na nowej fakturze;

- towarów, których data ważności stwarza niebezpieczeństwo szybkiej utraty jakości, pod warunkiem, że oferta sprzedaż po niższych cenach nie jest przedmiotem reklamy lub ogłoszeń poza miejscem sprzedaży;

- towarów, których sprzedaż ma charakter sezonowy do czasu zakończenia sezonu oraz pomiędzy dwoma sezonami sprzedaży.

Załącznik nr 5 do ustawy nr …/2009 Sb. (Dz.U.)

PRAKTYKI ZAKAZANE W RELACJACH POMIĘDZY DOSTAWCĄ A ODBIORCĄ


  1. Każdy odbiorca ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązany do odszkodowania, jeżeli:

- otrzyma lub podejmuje działania w celu pozyskania od dostawcy jakichkolwiek korzyści lub wynagrodzeń, które nie są związane z żadną rzeczywistą usługą handlową lub są widocznie nieproporcjonalne w stosunku do wartości świadczonej usługi. Za tego typu postępowanie uważa się m.in.:

  • partycypacja finansowa w działaniach nieuzasadnionych wspólnym interesem oraz bez odpowiednich działań ekwiwalentnych;

  • działania w zakresie promocji handlowej, zakupów lub inwestycji, m.in. z tytułu odbudowy więzi handlowych, rozszerzania sieci handlowych lub tworzenia oraz prowadzenia ośrodków rozliczeniowych lub handlowych;

  • sztuczną kumulację obrotów lub żądanie podporządkowania się warunkom handlowym, które otrzymali inni klienci;

- uzależnia lub podejmuje próby uzależnienia dostawcy od warunków, które stwarzają nierównowagę pomiędzy stronami w zakresie zobowiązań, głównie mających charakter kar lub sankcji,

- otrzymuje lub podejmuje próby otrzymania jakichkolwiek świadczeń, pod warunkiem złożenia wstępnego zamówienia, bez pisemnego zobowiązania nabycia adekwatnej ilości towarów lub usług.

- otrzymuje lub podejmuje próby otrzymania korzyści pod groźbą zupełnego lub częściowego zerwania stosunków handlowych, narzucając warunki płatności, realizacji, sprzedaży lub świadczenia usług, które nie są związane z pełnieniem zobowiązań umownych;

- w sposób nagły, nawet częściowo, zrywa stabilne stosunki handlowe bez pisemnego wypowiedzenia uwzględniającego długość trwania współpracy handlowej, odwołując się minimalny okres wypowiedzenia zawarty w ogólnych warunkach handlowych. Jeżeli współpraca handlowa dotyczy towarów sprzedawanych pod marką dystrybutora, okres wypowiedzenia jest dwukrotnie dłuższy niż, gdy towar nie był sprzedawany pod marką dystrybutora. Powyższe postanowienie nie wyklucza możliwości zerwania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy druga strona nie spełnia swych zobowiązań. Jeżeli przerwanie stosunków handlowych z działań konkurencyjnych przy „aukcích na odległość”, minimalny okres wypowiedzenia jest dwukrotnie dłuższy niż okres wypowiedzenia wynikający z zastosowania postanowienia zawartego w niniejszym punkcie, o ile pierwotny termin wypowiedzenia jest krótszy niż 6 miesięcy i co najmniej jeden rok w pozostałych przypadkach,

- naraża dostawcę na warunki płatności, które nie respektują górnej granicy ustanowionej niniejszą ustawą, lub umożliwiające widoczne nadużycia praktyk i zasad handlowych, które odbiegają bez obiektywnej przyczyny od terminów określonych niniejszą ustawą. Za szczególne nadużywanie uważa się sytuację, w której dłużnik domaga się od wierzyciela zmiany daty wystawienia faktury, lub z powodu braków formalnych, wydania nowej faktury lub faktury z innym terminem płatności,

- odrzuca lub zwraca towar, ewentualnie automatycznie odlicza od sumy podanej na fakturze dostawcy należności lub potrącenia za niedotrzymanie terminu dostawy lub niewłaściwy stanu towaru, bez umożliwienia dostawcy skontrolowania, czy zastrzeżenie jest zgodne ze stanem faktycznym,

- przenosi sankcje nałożone przez organ kontrolnym na dostawcę bez wykazania zawinienia. Za szczególne nadużywanie uważa się przeniesienie sankcji nałożonych na towary niesprzedawane w pierwotnych opakowaniach za wyjątkiem wykazanego przewinienia po stronie dostawcy, dalej sankcji karnych nałożonych z powodu sprzedaży towarów po upływie terminu ważności, sprzedaży towarów w uszkodzonym opakowaniu lub z obniżoną wartością, spowodowaną nieprawidłową manipulacją lub nieprawidłowym przechowywaniem lub rozładunkiem w miejscu sprzedaży,

- domaganie się od dostawcy krótszego okresu trwałości produktu, niż to wynika z przepisów prawnych ,

- dokonywanie wzajemnych zaliczeń należności w ramach kontaktów handlowych, bez przedniej zgody dostawcy,

- nieudostępnianie ogólnych warunków sprzedaży każdemu żądającemu kupującemu lub usługodawcy, nie dotrzymując w ten sposób postanowień niniejszej ustawy,

- odmowa zamieszczenia na etykiecie produktu sprzedawanego pod nazwą odbiorcy, nazwy oraz adresu producenta, jeżeli ten wystąpi z taką prośbą zgodnie z prawem,

- warunkowanie sprzedaży produktów dostawcy, produkcją towaru pod marką odbiorcy,

- żądanie przeprowadzenia audytu pomieszczeń produkcyjnych dostawcy, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, włącznie analiz i badań produktów w terminie ważności, upoważnienia do produkcji wydanego odpowiednim organem państwowym lub osobą akredytowaną, z wyjątkiem produkcji pod własną marką handlową, o ile nie weźmie na siebie odpowiedzialności producenta i kosztów finansowani audytu.

2 Odbiorca nie może:

a) osiągać wtórnego zysku w postaci zniżek, prowizji lub umów o współpracy handlowej,

b) inkasować opłat przed wystawieniem zamówienia ,

c) mieć możliwości zwrócenia towaru przed upłynięciem daty ważności lub po terminie, m.in. w formie sprzedaży wtórnej,

d) posiadać możliwości wymiany towaru za wyjątkiem wykazanych wad i reklamacji,

e) zakazać stronie umowy udostępnienia osobom trzecim wierzytelności, które względem niego posiada,

f) osiągać automatycznie zysku z korzystniejszych warunków, które zatwierdził partner handlowy konkurencyjnym przedsiębiorstwom.

Załącznik nr 6 do ustawy nr …/2009 Sb. (Dz.U.)

INNE ZWYCZAJE HANDLOWE W RELACJACH POMIĘDZY DOSTAWCĄ A ODBIORCĄ

Przetargi

1. Umowa dotycząca ceny, która zobowiązuje dostawcę wobec odbiorcy w ramach zwrotnego przetargu na odległość, organizowanego m.in. pocztą elektroniczną jest nieważna, jeżeli nie zostanie dotrzymany chociażby jeden z następujących warunków:

- przed przetargami kupujący lub osoba organizująca przetargi ku swojemu pożytkowi, jest zobowiązana w sposób jasny i niedyskryminujący informować wszystkich potencjalnych uczestników o istotnych elementach dotyczących produktów lub świadczonych usług, które zamierza nabyć, o warunkach i formach nabycia, o dokładnych kryteriach selekcji oraz zasadach, na podstawie których przetargi będą się odbywały,

- wraz z zakończeniem okresu przetargu, tożsamość wybranego uczestnika będzie udostępniona uczestnikowi, który w przetargu brał udział i o taką informację poprosi. Jeżeli składający ofertę nie spełnia swoich obowiązków, nikt nie jest zobowiązany do przejęcia danej operacji handlowej za cenę ostateczną, ani też na ostatecznych warunkach.

2. Kupujący lub osoba, która przetargi organizuje ku swojemu pożytkowi, zarejestruje przebieg przetargów, a następnie musi być w posiadaniu tego aktu rejestracji przez okres jednego roku. Zapis ten należy okazać, jeżeli Urząd rozpocznie śledztwo w sprawie nieuczciwej konkurencji.

3. Zwrotne przetargi na odległość, dotyczące produktów rolniczych wymienionych na liście sporządzonej przez Urząd, jak i żywności do spożycia bieżącego pochodzącej z pierwszego stopnia przetwórstwa tych produktów, organizowane przez kupującego lub jego pełnomocnika są sprzeczne z prawem.4. Osoba nie przestrzegająca rozporządzeń opisanych w niniejszym załączniku ponosi za to odpowiedzialność i ma obowiązek uregulowania zaistniałej szkody.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna