Zasady dotyczące ochrony danych osobowychPobieranie 41,33 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar41,33 Kb.

Załącznik nr 1

do Regulaminu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe uczestników konkursu nie spełniają kryteriów zbioru danych określonych w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 tj. ze zm.). Nie mniej jednak na administratorze danych ciąży obowiązek przetwarzania tych danych
z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących ochrony, a wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (art. 2 ust. 2). Zgodnie z art. 37 do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
§1.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922);

 2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;

 3. danych osobowych – dane osobowe w rozumieniu ustawy, dotyczące:

 • osób – autorów prac, których dane są przetwarzane w związku z przeprowadzeniem eliminacji na poszczególnych szczeblach,

 • rodziców lub opiekunów prawnych,

 • nauczycieli lub opiekunów, przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych lub w jego imieniu przez urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe w celu wykonywania zadań związanych z wyłonieniem laureatów Konkursu;

 1. administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć organ – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

 2. przetwarzaniu danych osobowych – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań wynikających z Regulaminu;

 3. zgodzie osoby, której dane dotyczą – należy przez to rozumieć oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie;

 4. anonimizacja – trwałe usunięcie cech mających wpływ na zidentyfikowanie danej osoby.


§ 2.

Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, który jest organizatorem Konkursu we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.


§ 3.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, lub w jego imieniu przez Komitety organizacyjne powoływane na każdym etapie Konkursu oraz Komisje konkursowe. Celem jest promowanie wiedzy


o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz wyłonienie laureatów Konkursu.
§ 4.

Urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy oraz rozporządzenia.


§ 5.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych umocowuje urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla wyznaczonych pracowników wydziałów ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez tych pracowników zadań związanych celami, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu.

 2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 3 do Regulaminu. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 3. Administrator danych dopuszcza stosowanie przez urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe wzorów innych niż wskazane w ust. 2, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do Regulaminu.


§ 6.

Obowiązki urzędów wojewódzkich oraz starostw powiatowych związane z prowadzeniem dokumentacji i zabezpieczeniem przetwarzanych danych osobowych

 1. Zapewnić środki ochrony techniczne i organizacyjne, umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy
  i rozporządzenia, a na żądanie Administratora danych osobowych przedstawić wszelkie informacje o środkach technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39 ustawy oraz w rozporządzeniu.

 2. Maksymalny zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu:

 • imię,

 • nazwisko,

 • wiek.

 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje przez okres nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od terminu wpływu pierwszych prac na poszczególnych etapach Konkursu.

 2. Prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne, służące zapewnieniu ochrony przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, w tym w szczególności polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.

 3. Prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 4. Prowadzić wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar,
  w którym są przetwarzane dane osobowe.

 5. Zapewnić przechowywanie dokumentów w sposób zabezpieczający przetwarzane dane osobowe przed: dostępem do nich osób nieupoważnionych do ich przetwarzania, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 6. Przechowywać dokumenty w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone – zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszym Regulaminem.

 7. Nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji zadań związanych z celami, o których mowa w Regulaminie.

 8. Zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z urzędem wojewódzkim lub starostwem powiatowym.

 9. Urząd wojewódzki lub starostwo powiatowe niezwłocznie poinformuje administratora danych o:

 • wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań związanych z celami,
  o których mowa w pkt 3 Regulaminu, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;

 • wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Policję lub sąd;

 1. Urząd wojewódzki lub starostwo powiatowe zobowiązuje się do udzielenia administratorowi danych, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzanych danych osobowych.


§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Urząd wojewódzki, lub starostwo powiatowe ponosi odpowiedzialność wobec administratora danych, lub osób trzecich za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39 ustawy oraz przepisów rozporządzenia, jak również za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z  Regulaminem – na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.).

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy i rozporządzenia.

Załącznik nr 2

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskichOŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

………………………………………..………………………………….

imię i nazwisko

……………………………………….……………..…………………….

…………………………………………………………………………….

nazwa i adres szkoły

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem autorem(ką) pracy plastycznej nadesłanej na XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

i dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r./ Dz. 666 ze zm.), zarówno do tekstu, jak i materiału ilustracyjnego (fotografii, rysunków) zamieszczonego w niniejszej pracy plastycznej oraz przenoszę na Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej prawa autorskie w zakresie publikowania tej pracy plastycznej w formie drukowanej i elektronicznej do celów promocji Państwowej Straży Pożarnej.

Oświadczam, że: • praca plastyczna jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła;

 • praca plastyczna nigdy wcześniej nie był publikowana;

 • nadesłana praca plastyczna nie była dotąd zgłoszona w innym konkursie ani ogłoszona drukiem;

 • prawa autorskie do tej pracy plastycznej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

..............…………………. ……………….........................…….

miejsce i data podpis autora (opiekuna prawnego)


Załącznik nr 3

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych


UPOWAŻNIENIE nr ………
do przetwarzania danych osobowych
Z dniem ………………..………., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), upoważniam Panią / Pana* …………… …………………… do przetwarzania danych osobowych w związku z

XIX edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017

pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

w zakresie wynikającym z Regulaminu.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani/Pana* zatrudnienia/wykonywania pracy na rzecz/ stażu/praktyk* w ……………………………… lub z chwilą jego odwołania.

(pieczątka i podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

lub osoby upoważnionej do wydawania upoważnienia)

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), a także z obowiązującymi w …………………..…………………… dokumentami, tj. Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, z którymi zapoznałem się zarówno w okresie trwania zatrudnienia/wykonywania pracy na rzecz/stażu/praktyk* w ………………..……..…….., jak też po ustaniu tego stosunku prawnego.

……………………………………………(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałam/-łem


…………………………………

(miejscowość, data, podpis)


_______________________________
Czytelny podpis osoby

upoważnionej do wydania upoważnienia

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA nr ………..


do przetwarzania danych osobowych

Z dniem ………………..………., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia


1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), odwołuję upoważnienie Pani/Pana* ………………………………………….. nr …………………..…. do przetwarzania danych osobowych, wydane w dniu ……………………………..

.........……………………………………………………………………


Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia

…………………………………………………..(miejscowość, data)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna