Zarządzenie zmiana instrukcji dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz w sprawie depozytówPobieranie 26,81 Kb.
Data17.12.2017
Rozmiar26,81 Kb.

(2013/062134)
ZARZĄDZENIE NR 376/2013

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 16 lipca 2013 rokuw sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Instrukcji dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz w sprawie depozytów

Działając na podstawie: • art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
  Dz. U. z 2013 r. poz. 594)


zarządzam, co następuje:
§ 1.

Wprowadzić do stosowania w Urzędzie Miasta Rybnika Instrukcję dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz w sprawie depozytów, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Ustalić jako osoby odpowiedzialne za wprowadzenie Instrukcji, o której mowa w § 1, i jej przestrzeganie: 1. w zakresie depozytów - Naczelnika Wydziału Podatków,

 2. w sprawach związanych z kartami płatniczymi - Naczelników Wydziałów Podatków i Księgowości oraz innych wydziałów, którym powierzone zostaną obowiązki w tym zakresie.


§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Skarbnika Miasta.


§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 49/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika instrukcji dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz w sprawie depozytów.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Załącznik do

Zarządzenia Nr 376/2013

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 16 lipca 2013 r.instrukcja

dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz w sprawie depozytów

w Urzędzie Miasta Rybnika

Rozdział I

Podstawy prawne
§ 1.

Instrukcję opracowano na podstawie obowiązujących przepisów oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań, a w szczególności na podstawie: 1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 330
  ze zmianami),

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
  ze zmianami),

 3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r.,

poz. 749 ze zmianami).
Rozdział II

Operacje przy użyciu kart płatniczych


§ 2.

 1. Wszelkie płatności na rzecz Urzędu Miasta mogą być dokonywane za pomocą kart płatniczych.

 2. Operacje przy użyciu kart płatniczych dokonywane są na wyznaczonych stanowiskach obsługi klienta, w szczególności w sali Wydziału Podatków.

 3. Ewidencja transakcji przy użyciu kart płatniczych jest prowadzona w programie Ratusz – KASA, odrębnie w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz w zakresie innych wpływów,

w szczegółowości odpowiedniej do aktualnych potrzeb.

 1. Dowodem księgowym operacji dokonanej przy użyciu karty płatniczej jest dowód DK – dowód dokonania transakcji.

 2. Dowód DK - dowód dokonania transakcji:

  1. jest generowany z programu Ratusz - KASA przy zachowaniu ciągłości numeracji rocznej dla każdego operatora odrębnie, w danym roku obrotowym,

  2. wystawiany jest przez wyznaczonego pracownika w dwóch egzemplarzach, z których oryginał wraz z wydrukiem z terminala płatniczego jest wręczany klientowi, a kopie dowodu i wydruku z terminala płatniczego dołączane są
   do „zestawienia wpłat – karty”,

  3. zawiera następujące elementy:

  • kolejny numer,

  • dane osobowe i adresowe klienta,

  • tytuł operacji,

  • wskazanie zapłaty kartą płatniczą,

  • nazwę operatora dokonującego transakcji oraz jego czytelny podpis,

  • datę dokonania transakcji,

  • numer „zestawienia wpłat – karty”.

 1. Zestawienie wpłat – karty:

  1. wystawiane jest codziennie przez wyznaczonego pracownika,

  2. zawiera następujące elementy:

  1. obejmuje załączniki, na które składają się zestawienia transakcji dla poszczególnych tytułów - odrębne dla wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów.

 1. Wszystkie wystawione w ciągu dnia dowody dokonania transakcji ujmowane są w „zestawieniu wpłat - karty” sporządzanym przez wyznaczonego pracownika w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) odrębnie dla wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dla innych wpływów.

 2. Po sporządzeniu „zestawienia wpłat – karty” wyznaczony pracownik podpisuje je i oryginał wraz z dowodami dokonania transakcji przekazuje, za potwierdzeniem, Kierownikowi Referatu Rachunkowości Podatkowej (w zakresie podatków i opłat lokalnych), Naczelnikowi Wydziału Księgowości lub innego wydziału prowadzącego księgowość (w zakresie innych wpływów) względnie osobom przez nich wyznaczonym. Jedną kopię zestawienia zatrzymuje pracownik je sporządzający, a drugą przekazuje do Wydziału Księgowości.

 3. Środki z transakcji dokonanych przy użyciu karty płatniczej wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy, a następnie przekazywane są, przez pracownika Wydziału Księgowości, na właściwe rachunki bankowe.

 4. Pracownik obsługujący terminal płatniczy składa oświadczenie o zapoznaniu się z „Instrukcją obsługi terminala” i o zobowiązaniu się do jej przestrzegania.

Rozdział III

Depozyty


§ 3.

 1. Depozytami, w szczególności, mogą być rzeczy i dokumenty.

 2. Rejestr depozytów prowadzi wyznaczony pracownik Wydziału Podatków.

 3. Rejestr prowadzony jest w jednym egzemplarzu.

 4. Rejestr musi zawierać co najmniej następujące dane:

  1. numer kolejny depozytu,

  2. określenie deponowanego przedmiotu,

  3. określenie jednostki, której własność stanowi depozyt,

  4. datę przyjęcia depozytu,

  5. datę zwrotu depozytu oraz podpis osoby upoważnionej do podjęcia depozytu i podpis pracownika Wydziału Podatków wydającego depozyt.

 1. Depozyty przechowywane są w szafie pancernej, do której klucze deponowane są u pracownika ochrony Urzędu w zapieczętowanym opakowaniu.


Rozdział IV

Czynności kontrolne i sprawdzające

§ 4.


 1. Czynności kontrolne i sprawdzające dokonywane są okresowo lub doraźnie, w szczególności poprzez sprawdzenie:

  1. prawidłowości dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych,

  2. prawidłowości sporządzanej dokumentacji.

 1. Czynności kontrolnych i sprawdzających dokonuje Kierownik Referatu Rachunkowości Podatkowej albo osoby przez niego wyznaczone.

 2. Inwentaryzacja depozytów przeprowadzana jest na podstawie przepisów szczególnych, zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w Urzędzie Miasta Rybnika.


Urząd Miasta Rybnika Wz_Ryb_02 /

DDM 9000®©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna