Zarządzenie nr


Zespół.4 – Koszty według rodzajówPobieranie 233,06 Kb.
Strona3/4
Data07.11.2017
Rozmiar233,06 Kb.
1   2   3   4

Zespół.4 – Koszty według rodzajów
410 – Koszty amortyzacji środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych

411 – Koszty umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

412 – Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych

420 – Koszty zużycia materiałów

421 – Koszty energii

430 – Koszty usług obcych

450 – Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników

451 - Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń

460 – Koszty ubezpieczeń społecznych

461 – Koszty świadczeń urlopowych

463 – Koszty szkoleń dla pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych pracowników

470 – Pozostałe koszty rodzajowe


Zespół 6 – Produkty
640 – Rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania
740 – Dotacje otrzymane

750 – Przychody i koszty finansowe

760 – Pozostałe przychody operacyjne
Zespół 8 – Fundusze i wynik finansowy
800 – Fundusz instytucji kultury

846 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego

860 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe
950 – Wydatki strukturalne
II . OPIS KONT
1. Konta bilansowe
Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewidencji:

1) rzeczowego majątku trwałego;

2) wartości niematerialnych i prawnych;

3) umorzenia majątku.

4) inwestycji
1) Konto 011 – Środki trwałe
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością instytucji które nie podlegają ujęciu na kontach 013 i 014 o wartości początkowej od 3.500,00 zł i okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności:

- przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych o wartości początkowej od 3.500,00 zł i okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok lub inwestycji oraz wartości ulepszeń zwiększających wartość początkowa środków trwałych,

- przychody środków trwałych nowo ujawnionych o wartości od 3.500,00 zł i okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok,

- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych o wartości od 3.500,00 zł i okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok,

- zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,

- ujawnione niedobory środków trwałych,

- zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.


Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:

- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,

- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków w wartości początkowej.
2) Konto 013 – Pozostałe środki trwałe
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, których wartość wynosi od 200,00 zł do 3.500,00 zł i okres użyteczności dłuższy niż jeden rok i nie podlegających ujęciu na kontach 011 i 014 wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej instytucji lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu, z wy-jątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.


Na stronie Wn 013 ujmuje się w szczególności:

- środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,

- nadwyżki środków trwałych w używaniu,

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.


Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej,

- ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.


3) Konto 014 – Zbiory biblioteczne
Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych instytucji bez względu na ich wartość początkową i podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072.


Na stronie Wn konta 014 ujmuje się szczególności:

- przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych,

- nadwyżki zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:

- rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży, lub nieodpłatnego przekazania,

- niedobory zbiorów bibliotecznych.
Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.

Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu zbiorów bibliotecznych instytucji.

Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w instytucji.


4) Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne od 200,00 zł do 3.500,00 zł i okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok podlegają całkowitemu umorzeniu w dniu wydania do użytkowania, a powyżej wartości 3.500,00 zł i okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok amortyzacja wg stawek stosowanych przez instytucję.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych prawnych w wartości początkowej.
5) Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez instytucję.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w korespondencji z kontem 410.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencję szczegółowa dokona 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
6) Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania, których wartość wynosi od 200,00 zł do 3.500,00 zł, a okres użyteczności jest dłuższy niż jeden rok oraz zbiorów bibliotecznych.

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 411, 412.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy i umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo, które wyraża stan umorzenia w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.


7) Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)
Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych polegających na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane etapy. Na koncie 080 ujmuje się również Zakupy gotowych środków trwałych.

Księgowania na stronie Wn konta 080 są dokonywane na podstawie zaakceptowanych faktur lub innych dowodów uzasadniających poniesione nakłady.

Księgowania na stronie Ma konta 080 są dokonywane na podstawie dowodów przekazania środków trwałych lub dowodów dotyczących zakończonych ulepszeń podwyższających wartość środka trwałego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Cena nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętej oraz środków trwałych obejmuje ogół dotyczących danej inwestycji kosztów poniesionych przez instytucję w czasie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego lub dnia przyjęcia powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych do używania.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość kosztów nie zakończonych inwestycji.


8) Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji:

- krajowych środków pieniężnych, przechowywanych w kasie,

- krajowych środków pieniężnych, lokowanych na rachunku bankowym.

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlić operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych.


9) Konto 101 – Kasa
Konto 101 służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie instytucji.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpłaty gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie stanu gotówki w kasie.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.


10) Konto 131 - Rachunek bieżący
Konto 131 służy do ewidencji środków pieniężnych działalności podstawowej instytucji kultury znajdujących się na rachunku bankowym.

Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma wypłaty środków z rachunku bankowego.

Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.
11) Konto 140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się między kasą instytucji a jej rachunkiem bankowym. Operacje księgowe na koncie 140 są w korespondencji z kontami 101- kasa i 131 - rachunek bankowy przy pobieraniu gotówki czekiem z banku lub wpłat z kasy do banku. Typowe zapisy na str. Wn konta 140

– przyjęcie do kasy pobranej w banku gotówki,

- przyjęcie gotówki na rachunek bankowy.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.


12) Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Konta zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” służą do ewidencji krajowych rozrachunków i roszczeń.

Konta zespołu 2 służą do ewidencji wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 umożliwia wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów.
13) Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług, a także należności z tytułu przychodów finansowych.

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 zapewnia możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. W chwili wystąpienia przeterminowanych zobowiązań i należności, analityka szczegółowa zapewni stan zobowiązań i należności wymagalnych służących do sporządzenia sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z.

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma zobowiązań.


14) Konto 225 – Rozrachunki z budżetami
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu podatków.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązanie wobec budżetu.

Ewidencja zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań.

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów.


15) Konto 229 – Pozostałe rozrachunki publiczno prawne
Konto 229 służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz rozliczeń z PZU.

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań, z którymi dokonywane są rozliczenia.

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.


16) Konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami instytucji i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych, w szczególności należności na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:

- wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,

- potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania instytucji z tytułu wynagrodzeń.

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań instytucji z tytułu wynagrodzeń.


17) Konto 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

- wypłacane pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające instytucję,

- należności od pracowników z tytułu dokonanych przez instytucję świadczeń odpłatnych,

- należności i roszczeń od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,

- zapłacone zobowiązania wobec pracowników.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:

- wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu instytucji,

- rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,

- wpłaty należności od pracowników.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań wobec pracowników.


18) Konto 240 – Pozostałe rozrachunki
Konto 240 służy do ewidencji krajowych należności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach 201- 234 używane również do różnego rodzaju rozliczeń.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się pozostałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań.


19) Zespół 4 – Koszty według rodzajów
Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów” służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym.

Na kontach zespołu 4 ujmuje się również koszty finansowane z dochodów własnych instytucji.

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowych – zgodnie z odrębnymi przepisami – z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania analizy i sprawozdawczości.


20) Konto 410 – Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Na koncie 410 po stronie Wn księguje się naliczoną amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 071. Konto 410 wykazuje saldo Wn, które na koniec roku przeksięgowuje się na wynik finansowy, konto 860.
21) Konto 411 – Koszty umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Na stronie Wn Konta 411 księguje się umorzenie jednorazowe pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do użytkowania w korespondencji z kontem 072.
22) Konto 412 – Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych
Na stronie Wn konta 412 księguje się umorzenie jednorazowe zbiorów bibliotecznych w dniu przyjęcia do użytkowania w korespondencji z kontem 072.
23) Konto 420 – Koszty zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych
Na koncie 420 księguje się po stronie Wn koszty zakupionych materiałów biurowych, środków czystości, przedmiotów nietrwałych itp. służących do bezpośredniego zużycia oraz prenumeraty czasopism w korespondencji z kontem 201 lub 101.
24) Konto 421 – Koszty energii (gaz, prąd i woda)
Na stronie Wn konta 421 księguje się koszty dotyczące opłat za gaz, zużycie prądu elektrycznego oraz zużycie wody w korespondencji z kontem 201.
25) Konto 430 – Koszty usług obcych
Na koncie 430 po stronie Wn księguje się wszystkie rodzaje dokonanych usług obcych, np. opłaty pocztowe , opłaty za przeglądy , opłaty serwisowe, opłaty za dzierżawy, za wywóz nieczystości i inne usługi w korespondencji z kontem 201 i 101.
26) Konto 450 – Koszty wynagrodzeń pracowników
Konto 450 służy do księgowania po stronie Wn wynagrodzeń pracowników MBP Sławków, miesięczne wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia pieniężne wypłacane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w korespondencji z kontem 231.
27) Konto 451 - Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń
Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło księguje się po stronie Wn konta 451 po wykonaniu zlecenia oraz przedłożeniu rachunku za jego wykonanie przez zleceniobiorcę zgodnie z zawartą umową.
28) Konto 460 – Koszty ubezpieczeń społecznych
Na koncie 460 po stronie Wn księguje się koszty ubezpieczeń społecznych naliczonych od pracowników MBP, płatnych przez płatnika oraz składki na Fundusz Pracy w korespondencji z kontem 229 (analityka 229-1 i 229-3).


29) Konto 461 – Koszty świadczeń urlopowych
Koszty świadczeń urlopowych księguje się po stronie Wn konta 461 w dniu wypłaty ich pracownikowi naliczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w korespondencji z kontem 231.
30) Konto 463 – Koszty szkoleń dla pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych pracowników
Na stronie Wn konta 463 księguje się powstałe koszty z tytułu obowiązujących płatnych szkoleń dla pracowników, wypłacanych ekwiwalentów za odzież i pranie, zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz koszty za badania okresowe pracowników w korespondencji z kontem 201, 231.
31) Konto 470 – Pozostałe koszty rodzajowe
Po stronie Wn konta 470 księguje się pozostałe koszty nie wymienione na kontach od 410 do 463, między innymi koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia i inne w korespondencji z kontem 101, 234, 131.
Konta od 410 do 470 służą do ewidencji kosztów prostych.

Na stronie Wn kont 410-470 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma ich zmniejszenia.

Konta 410-470 mogą wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów. Salda kont 410-470 przenosi się w końcu roku obrachunkowego na konto 860.
32) Zespół 6 – Produkty
Konta zespołu 6 Produkty służą do ewidencji rozliczeniowych w czasie.


33) Konto 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne).

Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę.

Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie:

- wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie,

- wysokość innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów.

Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, saldo Ma rezerwy na wydatki przyszłych okresów.
34) Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania
Konta zespołu 7 służą do ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu sprzedaży produktów, towarów, operacji finansowych, pozostałych przychodów operacyjnych oraz otrzymanych dotacji.
35) Konto 740 - Dotacje otrzymane
Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymanych z budżetu, środków pozabudżetowych, funduszy celowych oraz innych jednostek na finansowanie działalności podstawowej instytucji kultury.

Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji.

Na stronie Wn konta 740 ujmuje się zwroty dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w korespondencji z kontem 131.

Na stronie Ma konta 740 ujmuje się w ciągu roku dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131.

Ewidencja szczegółowa zapewnia możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń.

W końcu roku obrotowego konto 740 zamyka się saldem Ma. Saldo Ma oznacza wartość otrzymanych dotacji na finansowanie działalności podstawowej i jest przeksięgowane na stronę Ma konta 860.

Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.
36) Konto 750 - Przychody i koszty finansowe
Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztów operacji finansowych.

Na stronie Wn konta 750 ujmuje się koszty operacji finansowych, a w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji i pobrane prowizje bankowe.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów, kwoty należne z tytułu operacji finansowych, a w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie należności i odsetki bankowe.

W końcu roku obrotowego przenosi się:

- przychody z tytułu dochodów, przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750),

- koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750).

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
37) Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne
Konto 760 służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością instytucji, w tym wszelkich innych przychodów, niż podlegające ewidencji na kontach 740, 750.

W szczególności na koncie ujmuje się:

- na stronie Ma przychody ze sprzedaży środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- na stronie Ma pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane i przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe, a na stronie Wn pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, grzywny, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego.

Na koniec roku obrotowego przenosi się:

- na stronę Wn konta 860 – wartość pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji ze stroną Ma konta 760,

- na stronę Ma konta 860 – przychody ze sprzedaży składników majątkowych ujmowanych na koncie 760 oraz pozostałe przychody operacyjne, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto nie wykazuje salda.


38) Zespół 8 – Fundusze i wynik finansowy
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszu instytucji, ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów majątku trwałego sfinansowanego dotacjami lub otrzymanego nieodpłatnie oraz ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego.
39) Konto 800 - Fundusz instytucji kultury
Konto 800 służy do ewidencji stanu oraz wszelkich zwiększeń i zmniejszeń funduszu instytucji kultury na podstawie art. 29 ustawy o działalności kultury . Fundusz instytucji odpowiada wartości mienia wydzielonego instytucji.

Po stronie Wn konta 800 księguje się zmniejszenia funduszu instytucji, a po stronie Ma zwiększenia funduszu instytucji.


Typowe zapisy strony Wn konta 800”Fundusz instytucji kultury:

- pokrycie straty z roku ubiegłego lub strat z lat ubiegłych,

- odniesienie skutków aktualizacji wyceny w przypadku sprzedaży, nieodpłatnego przekazania albo likwidacji majątku trwałego urzędową aktualizacją środków trwałych,

- nieodpłatne przekazania majątku trwałego na podstawie decyzji organizatora innej instytucji w wyniku podziału albo połączenia wg wartości netto.


Typowe zapisy strony Ma konta 800 „Fundusz instytucji kultury”

- zysk bilansowy z roku ubiegłego i zysków z lat ubiegłych z tytułu błędu,

- odniesienie skutków z aktualizacji wyceny w przypadku sprzedaży, nieodpłatnego przekazania albo likwidacji majątku trwałego objętego urzędową aktualizacją środków trwałych.
Do konta 800 prowadzi się ewidencję analityczną według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu instytucji.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu instytucji i wykazuje się go w pasywach bilansu w poz. A.1. „Fundusz podstawowy”


40) Konto 846 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego
Konto 846 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów majątku trwałego.

Po stronie Wn konta 846 ujmuje się rozliczenie odebranych i amortyzowanych aktywów trwałych-równolegle do odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie do udziału w wartości początkowej otrzymanych środków w korespondencji z kontem 760-Pozostałe przychody opresyjne.

Po stronie Ma konta 846 ujmuje się otrzymane w bieżącym okresie sprawozdawczym środki pieniężne (dotacje celowe, budżetowe lub unijne) oraz nieodpłatnie otrzymane aktywa trwałe, także w drodze darowizny.

Saldo Ma konta 846 wyraża wartość przychodów i zarachowanych lecz jeszcze nierozliczonych do końca okresu sprawozdawczego, tj. rozliczonych w czasie.

Do konta 846 prowadzi się ewidencję analityczną według tytułu przychodów rozliczonych w czasie oraz w podziale na długo- i krótkoterminowe.

W bilansie saldo Ma konta 846 jest prezentowane w poz. B.IV.2.”Inne rozliczenia międzyokresowe „ z podziałem na długo- i krótkoterminowe.
41) Konto 860 - Straty i zyski nadzwyczajne
Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego instytucji oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.

W ciągu roku obrotowego instytucja ujmuje na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma zyski nadzwyczajne.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

- poniesionych kosztów w korespondencji z kontami od 410 do 470,

- wartości sprzedanych materiałów, w korespondencji z kontem 760,

- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750 oraz pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 760.

Po stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

- dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy instytucji, saldo Wn stratę nadzwyczajną, saldo Ma zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.


2. Opis kont pozabilansowych


1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna