Zarządzenie Nr or. 050. 57. 2016 Burmistrza Kłobucka z dnia kwietnia 2016 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie KłobuckPobieranie 51,75 Kb.
Data14.01.2018
Rozmiar51,75 Kb.

Zarządzenie Nr OR.0050.57.2016

Burmistrza Kłobucka

z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Kłobuck

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.)


zarządza się, co następuje:
§ 1

Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany w dalszej części zarządzenia Zespołem do zapewnienia wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.


§ 2

 1. W skład Zespołu, wchodzą:

 1. Burmistrz Kłobucka – Przewodniczący Zespołu;

 2. Sekretarz Gminy Kłobuck – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

 3. grupy robocze o charakterze stałym:

 1. Grupa Planowania Cywilnego, w skład której wchodzą:

- pracownik odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego,

- inspektor do spraw obronnych,

- Skarbnik Gminy Kłobuck,

- Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami,

- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

- Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju;


 1. Grupa Monitorowania, Prognozowania i Analiz, w skład której wchodzą:

- pracownik odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,

- Dyrektor Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej,

- pracownik sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kłobucku,

- pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

- pracownik Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,

- pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju,

- informatyk;


 1. grupy robocze o charakterze czasowym:

 1. Grupa Operacji i Organizacji Działań, w skład której wchodzą:

- Komendant Gminny Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłobucku,

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku,

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku,

-przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu

Częstochowskiego S.A.,

- sołtysi; 1. Grupa Zabezpieczenia Logistycznego, w skład której wchodzą:

- Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego,

- Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego,

- Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej

w Kłobucku,

- pracownik Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej odpowiedzialny za realizację

zadań z zakresu drogownictwa; 1. Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej, w skład której wchodzą:

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku,

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku,

- przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku,

- przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 1. W skład Zespołu poza osobami, o których mowa w ust. 1 mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Burmistrza Kłobucka.

 2. Burmistrz Kłobucka może powołać ekspertów do udziału w pracach Zespołu.


§ 3

Organizację, siedzibę oraz tryb pracy Zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Kłobuck stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 1/WOC/2014 Burmistrza Kłobucka z dnia 22 kwietnia 2014 r.


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Kłobuck.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Podpisał: Burmistrz Kłobucka – Jerzy Zakrzewski
Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.57.2016

Burmistrza Kłobucka z dnia 6.04.2016 r.

REGULAMIN

GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W GMINIE KŁOBUCK
§ 1

Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa: 1. podstawy prawne;

 2. zadania dla Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego i członków Zespołu;

 3. fazy pracy Zespołu;

 4. planowanie pracy Zespołu;

 5. siedzibę Zespołu.


§ 2

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu: 1. ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.);

 2. ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o klęsce żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 333 z późn. zm.);

 3. akty prawne i normatywne regulujące działanie administracji publicznej, służb, straży, inspekcji i podmiotów w zakresie zarządzania kryzysowego;

 4. zarządzenie nr OR.0050.57.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.04.2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Kłobuck;

 5. niniejszy Regulamin.


§ 3

Do zadań Zespołu należy, w szczególności: 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

 2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi Kłobucka wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;

 3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

 4. opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.


§ 4

 1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

 2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu Zespołu sprawowanie jego funkcji, pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego lub wskazany przez przewodniczącego członek Zespołu.

 3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb.

 2. Zespół pracuje w 2 trybach:

 1. zwykłym – przy braku zagrożenia sytuacją kryzysową;

 2. kryzysowym – w przypadku wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia o charakterze kryzysowym lub wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych lub stanów alarmowych.

 1. O posiedzeniach zwołanych w trybie zwykłym Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków zespołu, co najmniej na 7 dni przed jego terminem, informując o czasie, miejscu i porządku obrad.

 2. O posiedzeniu zwołanym w trybie kryzysowym Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków zespołu telefonicznie określając miejsce i czas rozpoczęcia posiedzenia.

 3. Powiadamianie członków Zespołu na polecenie Przewodniczącego Zespołu, w sytuacji o której mowa w ust. 7 odbywa się zgodnie z planem alarmowania stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 4. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub innego stanu nadzwyczajnego zagrożenia na obszarze kraju, województwa, powiatu lub gminy Zespół pracuje w strukturze określonej przez Przewodniczącego Zespołu w trybie całodobowym.

 5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokolanta wyznacza Przewodniczący Zespołu.

 6. Decyzje w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu jednoosobowo podejmuje Przewodniczący Zespołu, w oparciu o przeprowadzoną przez Zespół analizę i ocenę zagrożenia oraz wypracowaną koncepcję działania.


§ 5

 1. Zespół funkcjonuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

 2. W razie zaistnienia takiej konieczności może zostać wyznaczone inne miejsce pracy Zespołu.

 3. Zasięg terytorialny działania Zespołu obejmuje obszar Gminy Kłobuck.

 4. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

 5. Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu gminy.


§ 6

W celu zapobiegania skutkom sytuacji kryzysowych, stanu klęski żywiołowej lub ich usunięcia Zespół realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w czterech fazach: 1. zapobiegania, w której podejmowane są działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych lub klęski żywiołowej albo ograniczają ich skutki;

 2. przygotowania, w której podejmowane są zaplanowane działania dotyczące sposobów reagowania w okresie wystąpienia sytuacji kryzysowych lub klęski żywiołowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania;

 3. reagowania, w której podejmowane są działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu zniszczeń;

 4. odtwarzania, w której podejmowane są działania mające na celu odtworzenie zasobów i infrastruktury krytycznej lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru, w tym przywrócenie zdolności reagowania i odtworzenia zapasów środków materiałowych służb ratowniczych.


§ 7

 1. W ramach faz zarządzania sytuacją kryzysową, o których mowa w § 6, Zespół wykonuje zadania przy pomocy grup roboczych.

 2. Grupami roboczymi Zespołu są:

 1. grupa planowania cywilnego;

 2. grupa monitorowania, prognozowania i analiz;

 3. grupa operacji i organizacji działań;

 4. grupa zabezpieczenia logistycznego;

 5. grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

 1. Pracami grup roboczych kierują osoby wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu.

 2. Posiedzenia grup roboczych mogą odbywać się w pełnym lub niepełnym składzie.

 3. Grupy określone w ust. 2 pkt 1 i 2 są grupami o charakterze stałym, a grupy określone w ust. 2 pkt 3-5 są grupami o charakterze czasowym.


§ 8

Do zadań grupy planowania cywilnego należy, w szczególności: 1. kreowanie polityki bezpieczeństwa na obszarze gminy;

 2. ustalenie priorytetów, kierunków metod działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli;

 3. tworzenie warunków do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem przez odpowiednie organy administracji;

 4. koordynowanie przedsięwzięć planistycznych związanych z opracowaniem, aktualizacją i weryfikacją Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;

 5. planowanie działań i przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.


§ 9

Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz należy, w szczególności: 1. wypracowanie założeń operacyjno-taktycznych do realizacji zadań w ramach akcji i operacji ratowniczych oraz przywracania naruszonego porządku publicznego;

 2. zapewnienie dyżurów w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 3. monitorowanie, przy współpracy ze służbami dyżurnymi zespolonych służb, inspekcji i straży, sytuacji na terenie gminy oraz prognozowania rozwoju sytuacji;

 4. opracowywanie i aktualizacja procedur działania;

 5. rozwinięcie zespołu na zastępczych miejscach pracy;

 6. uruchamianie procedur i programów zarządzania;

 7. zabezpieczenie stałej wymiany z instytucjami szczebla powiatu oraz sąsiadującymi gminami.


§ 10

Do zadań grupy operacji i organizacji działań oraz grupy zabezpieczenia logistycznego należy, w szczególności: 1. przygotowanie planów akcji, operacji, zabezpieczeń zgodnie z założeniami Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;

 2. przygotowanie propozycji decyzji i poleceń dla Przewodniczącego Zespołu;

 3. współdziałanie ze służbami, instytucjami, organizacjami i organami uczestniczącymi w realizacji zadań w ramach prowadzonych operacji i akcji;

 4. kalkulacja sił i środków;

 5. organizacja zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sił reagujących oraz zabezpieczenie potrzeb własnych Zespołu; 1. bieżące rozpoznanie lokalizacji, wielkości i asortymentu zasobów niezbędnych na potrzeby przygotowywanych oraz prowadzonych akcji i operacji ratowniczych lub przywracających naruszony porządek i bezpieczeństwo publiczne;

 2. przygotowanie propozycji decyzji i poleceń umożliwiających pozyskanie oraz przemieszczenie zasobów niezbędnych do zabezpieczenia prowadzonych działań.


§ 11

Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej należy, w szczególności: 1. wypracowanie propozycji decyzji i poleceń mających na celu zabezpieczenie warunków opieki zdrowotnej i socjalno-bytowej na rzecz ludności poszkodowanej;

 2. współdziałanie z kierującym akcją ratowniczą w celu koordynacji działań związanych z ewakuacją ludności poszkodowanej;

 3. rozpoznawanie bieżących, faktycznych potrzeb ludności poszkodowanej w zakresie pomocy bytowej i medycznej oraz źródeł i wielkości jej pozyskania;

 4. koordynacja pomocy humanitarnej;

 5. sporządzanie raportów w zakresie potrzeb humanitarnych oraz koordynowanie działań w tym zakresie.


§ 12

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności: 1. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

 2. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

 3. zapobieganie, prowadzenie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

 4. zapewnienie współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze lub humanitarne;

 5. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;

 6. zapewnienie sił i środków do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym;

 7. ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego na obszarze gminy oraz występowanie z wnioskiem do wojewody śląskiego w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;

 8. występowanie z wnioskiem o pomoc sił i środków oraz zaangażowanie sił i środków wojska;

 9. inicjowanie i organizowanie prac Zespołu;

 10. zatwierdzanie regulaminu bieżących prac Zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;

 11. ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń;

 12. zawiadamianie o terminach posiedzeń;

 13. przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

 14. zapraszanie na posiedzenia Zespołu osób nie będących jego członkami.


§ 13

Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności: 1. zastępowanie Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności;

 2. przygotowywanie posiedzeń Zespołu;

 3. koordynacja współpracy ze służbami i siłami biorącymi udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i przedstawianie Przewodniczącemu Zespołu sprawozdania z ich pracy;

 4. koordynacja bieżących prac Zespołu;

 5. zapewnienie sprawnego obiegu informacji ze wszystkimi uczestnikami zarządzania kryzysowego;

 6. kierowanie opracowaniem dokumentów decyzyjnych;

 7. przygotowywanie materiałów na posiedzenia robocze Zespołu;

 8. opracowywanie i bieżąca aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego we współpracy z członkami Zespołu oraz dokumentacji pomocniczej;

 9. prowadzenie dokumentacji z posiedzeń i prac Zespołu;

 10. nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z ewakuacją ludności oraz jej ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem;

 11. zapewnienie stałego działania łączności radiowej;

 12. prowadzenie działalności informacyjnej.


§ 14

Do zadań wspólnych członków Zespołu należy, w szczególności: 1. stawiennictwo na każde polecenie Przewodniczącego Zespołu;

 2. ustalenie zastępstwa na czas swojej nieobecności;

 3. uczestnictwo w organizacji i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń oraz treningów mających na celu integrację i koordynację działań;

 4. zgłaszanie wniosków w zakresie zagadnień dotyczących zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego;

 5. podnoszenie wiedzy i umiejętności w prowadzeniu działań;

 6. opracowywanie, wg posiadanych kompetencji dla danego rodzaju zagrożenia, założeń scenariusza do ćwiczeń Zespołu;

 7. monitorowanie zagrożeń i dystrybucja ocen i analiz;

 8. udział w opracowywaniu załączników funkcjonalnych na poszczególne zagrożenia do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;

 9. dokumentowanie działań;

 10. prezentowanie wniosków i propozycji dotyczących podejmowanych działań.


§15

Dokumentami działań prac Zespołu są: 1. plan zarządzania kryzysowego;

 2. projekty komunikatów, decyzji i zarządzeń Burmistrza Kłobucka;

 3. analizy, prognozy, opinie, wnioski, raporty i sprawozdania opracowywane
  i przedkładane przez członków Zespołu w czasie lub na potrzeby posiedzeń;

 4. protokoły z posiedzeń;

 5. inne dokumenty.

Podpisał: Burmistrz Kłobucka – Jerzy Zakrzewski


Załącznik do Regulaminu Gminnego

Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w Gminie Kłobuck

PLAN ALARMOWANIA CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ

O CHARAKTERZE KRYZYSOWYM

W przypadku wystąpienia sytuacji o charakterze kryzysowym zwołuje się posiedzenie Zespołu w trybie kryzysowym, wg poniższego schematu:


Przewodniczący Zespołu wydaje polecenia o zwołaniu posiedzenia Zespołu w trybie kryzysowym dyżurnemu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku określając skład zespołu, miejsce i czas rozpoczęcia posiedzenia oraz w zależności od potrzeb wskazuje dodatkowe osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. W posiedzeniu zwołanym w trybie kryzysowym bezwzględnie uczestniczą osoby wskazane poniżej, w pkt od 1 do 5.
Dyżurny zawiadamia o zwołanym posiedzeniu w trybie kryzysowym członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w składzie określonym przez Przewodniczącego Zespołu, wg poniższej kolejności:

 1. Zastępcę Przewodniczącego Zespołu;

 2. pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

 3. inspektora do spraw obronnych;

 4. pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;

 5. Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku;

 6. inne osoby (nie będące członkami Zespołu) zaproszone do udziału w posiedzeniu przez Przewodniczącego Zespołu;

 7. pozostałych członków grupy planowania cywilnego;

 8. pozostałych członków grupy monitorowania, prognozowania i analiz;

 9. członków grupy operacji i organizacji działań;

 10. członków grupy zabezpieczenia logistycznego;

 11. członków grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

Członkowie Zespołu są obowiązani do niezawodnego udziału w posiedzeniu Zespołu zwołanym w trybie kryzysowym. Brak możliwości osobistego stawiennictwa powoduje obowiązek zapewnienia zastępstwa.
Podpisał: Burmistrz Kłobucka – Jerzy Zakrzewski
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna