Zarządzenie nr 9/08



Pobieranie 91,49 Kb.
Data01.02.2018
Rozmiar91,49 Kb.
RodzajReferat

ZARZĄDZENIE NR 13/11

BURMISTRZA CZYŻEWA

z dnia 03 stycznia 2011 roku

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Czyżewie oraz jednostki organizacyjne Gminy
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz.U. Nr 44, poz.255) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) zarządzam:
§ 1


 1. Wyodrębniania wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Czyżewie dokonują pracownicy odpowiedzialni merytorycznie .

 2. Pozostałe jednostki budżetowe i jednostki kultury wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.

§ 2



 1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

 2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

 3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom i kategoriom tematycznym, zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-WSa i wpisać wg wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę dokonania wydatku.

Wymagane elementy pieczątki:
Wydatek strukturalny

Obszar:…………Kategoria:………….....…….

Kwota:………………………..………….……...

Słownie:……………………………………....…

Data:…………………Podpis:…………………
§ 3


 1. Referat finansowy Urzędu Miejskiego w Czyżewie dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym.

 2. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych i kierownicy samorządowych instytucji kultury, przedstawiają Burmistrzowi sprawozdanie jednostkowe z wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku po roku budżetowym wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 30 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku ( Dz.U. Nr 20, poz. 103). Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w złotych i groszach, stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych również sporządzają sprawozdanie.

 3. Referat finansowy sporządza sprawozdanie Rb-Ws z wykonanych wydatków strukturalnych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego oraz sprawozdanie skonsolidowane w tysiącach złotych, w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

 4. Ewidencja szczegółowa wydatków strukturalnych według obszaru i kategorii przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza .

§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych.


§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 253/09 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 15 czerwca 2009 roku.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz

Anna Bogucka

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr: 13/11

Burmistrza Czyżewa z

dnia 03 stycznia 2011 roku




KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH





OBSZAR

KATEGORIA



II. Społeczeństwo informacyjne


10. Infrastruktura telekomunikacyjna ( w tym sieci szerokopasmowe)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej służącej prowadzeniu działalności o funkcjach społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i gospodarczych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu tworzenia szerokopasmowych i bezpiecznych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi.


11. Technologie informacyjne i komunikacyjne – TIK (dostęp, bezpieczeństwo , interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)(podpis elektroniczny)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu efektywne wykorzystanie TIK obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresy:



 1. dostępu, interoperacyjności systemów informatycznych (w tym wymiana danych pomiędzy dziedzinowymi e-platformami, rejestrami elektronicznymi i urzędami, centralne archiwum elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w administracji publicznej itp.)

 2. bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom systemów informatycznych (w tym wdrożenie rozwiązań z zakresu podpisu elektronicznego, programów komputerowych dla j.s.t., komputerów).

 3. badań, innowacji w zakresie TIK,

 4. treści cyfrowych udostępnionych on-line przez instytucje sektora publicznego.


13. Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę dostępu do TIK poprzez rozwój e-usługi i aplikacji dla obywateli obejmujący roboty i wyposażenie w środki i zasoby związane z: e-zdrowi, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

Kategoria, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:


 1. przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

 2. realizacją projektów pilotażowych

 3. przeprowadzeniem standartowych działań informatyczno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.





III. Transport


23. Drogi regionalne, lokalne

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczpospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg regionalnych i lokalnych, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:



 1. dróg, obwodnic i infrastruktury technicznej oraz techniczno-informatycznej w ciągu dróg regionalnych i lokalnych,

 2. płynności ruchu i przejezdności (przystanki)

 3. bezpieczeństwa.


24 . Ścieżki rowerowe

Wydatki związane z realizacją operacji obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu ścieżek rowerowych.


28. Inteligentne systemy transportu

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym, morskim, wodnym śródlądowym, miejskim, intermodalnym i logistyce obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:



 1. systemów zarządzania ruchem,

 2. informacji i obsługi podróżnych,

 3. poboru opłat,

 4. zarządzania flotą pojazdów zarządzania kryzysowego w transporcie,

 5. bezpieczeństwa ruchu (fotoradar przekazany policji i paliwo)

 6. logistyki,

 7. gromadzenia i przetwarzania danych.





IV. Energia


33. Energia elektryczna (lampy)

Wydatki zawiązane z realizacją operacji mających na celu poprawę zdolności wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dywersyfikację źródeł energii elektrycznej poza sieciami TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:



 1. infrastruktury wytwarzania,

 2. infrastruktury przesyłu,

 3. infrastruktury dystrybucji.


43. Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzania energią

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zwiększenie efektywności wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i wykorzystania energii ( ograniczenie strat energii oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zmniejszenie przerw w zasilaniu odbiorców, przyłączenie rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych) obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń służących do :

1. wytwarzania, przyłączenia, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej,

2. wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

3.termomodernizacja obiektów,

4. przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów ( w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”).

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

c) realizacji projektów pilotażowych,

d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.



V. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom


44. Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój gospodarki odpadami (w tym komunalnymi i przemysłowymi) przyjaznej dla środowiska oraz dostosowanej do obowiązujących przepisów obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:



 1. systemów, infrastruktury i urządzeń służących: składowaniu, unieszkodliwianiu, utylizacji i zagospodarowania, odzyskiwaniu (w tym recycling), ewidencjonowaniu odpadów ( w tym poużytkowych i niebezpiecznych) oraz osadów pościekowych, usuwaniu odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (np. zakupy na sprzątanie świata, zakup pojemników do śmieci segregowanych, ale wywóz nieczystości nie),

 2. systemów, infrastruktury i urządzeń służących ograniczeniu ilości odpadów, ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych (w tym źródeł energii) i materiałów,

 3. zmian technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce naturalne, zastępowaniu surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów.


45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę pitną obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: systemów, infrastruktury i urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody (w tym sieci wodociągowe, gromadzenie, przechowywanie i uzdatnianie wody, regulacja ciśnienia wody, pozyskiwanie wody, ochrona ujęć i źródeł wody itp.).


46. Oczyszczalnie ścieków

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i gleb obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1. systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych (w tym oczyszczalnie i podoczyszczalnie, systemy kanalizacji zbiorczych, kanalizacji deszczowych itp.),

2.technologii służących ograniczeniu ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami.


47. Jakość powietrza (np. wymiana pieca centralnego ogrzewania )

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę jakości powietrza obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służącej do:



 1. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym gazowych i pyłowych),

 2. spełnienia standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji określonych w krajowych i wspólnotowych przepisach oraz w dokumentach referencyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT).


50. Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

Kategoria ta obejmuje obszary: przemysłowe, poprzemysłowe, powojskowe oraz grunty skażone.

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rewaloryzację i rekultywację ww. obszarów obejmujące roboty z zakresu:


 1. likwidacja składowisk, wyrobisk i hałd górniczych,

 2. usuwanie zanieczyszczeń gruntowych,

 3. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, neutralizacji zanieczyszczonych wód, regulacji stosunków wodnych, zanieczyszczenia głównych zbiorników wód podziemnych (np. dotacje na Spółki Wodne),

 4. rekultywacja obszarów powojskowych (w tym rozminowanie).


51. Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój bioróżnorodności i ochrony przyrody obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:



 1. przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej,

 2. zahamowania strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji,

 3. wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanów (w tym eliminacji monokultur),

 4. odbudowy i przywracania drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji,

 5. opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych,

 6. zwiększenia świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

 7. przeprowadzenia monitoringu zasobów przyrodniczych,

 8. wykonywania oznaczeń informujących o nazwie form ochrony przyrody oraz o zakazach obowiązujących na tych obszarach,

 9. tworzenie przyrodniczych baz danych .


53. Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym ( w tym opracowanie i wdrożenie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych i technologicznych obejmujące:

1. opracowanie i wdrożenie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi technologicznymi ( w tym opracowanie planów i map zagrożenia powodziowego, planów gospodarowania wodami, planów zagospodarowania przestrzennego obszarów lądowych i morskich ),

2. przedsięwzięcia na rzecz ratowania i ochrony brzegów ( w tym zapobieganie zaników plaż i stabilizacja linii brzegowej, zabezpieczenie osuwisk, prace z zakresu monitoringu strefy brzegowej itp.),

3. retencjowanie wody i zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów,

4. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz poprawę stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych itp.


54. Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom gdzie indziej niewymienione.

Każda z kategorii, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:


 1. przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

 2. zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

 3. realizacji projektów pilotażowych,

 4. przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.





VI. Turystyka


57. Inne wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych ( Promocja gminy, zdjęcia itp.)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój sektora usług turystycznych obejmujące:



 1. roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury:

 1. turystyki rekreacyjnej, aktywnej, specjalistycznej, agroturystyki, ekoturystyki, turystyki wypoczynkowo-uzdrowiskowej, miejskiej, kulturowej, biznesowej,

 2. zagospodarowania obiektów turystycznych,

 1. wyposażenia w środki i zasoby z zakresu usług:

 1. jednolitych systemów rezerwacji i informacji turystycznej,

 2. systemów identyfikacji wizualnej i promocji turystycznej.

3. kampanie promujące produkty turystyczne

Każda z kategorii, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,



 1. realizacji projektów pilotażowych,

 2. przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.





VII. Kultura


58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego (dotyczy zabytków np. spis cmentarzy wojennych)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa i dóbr kultury obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby ściśle związane z

obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i zespołami tych obiektów (w tym z prowadzeniem działalności kulturalnej):


 1. zabytkami nieruchomymi,

 2. zabytkami ruchomymi (w tym z konserwacją i digitalizacją zbiorów, zabezpieczeniem przed nielegalnym wywozem, kradzieżą lub zniszczeniem itp.).



 3. 59.Rozwój infrastruktury kultury

 4. Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury kultury obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby ściśle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym w zakresie :

 5. 1. instytucji kultury, ośrodków kultury, punktów informacyjnych w zakresie kultury itp.

 6. 2. wirtualnych muzeów , galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni itp.



 1. 60. Inne wsparcia dla poprawy usług w zakresie kultury

 2. Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój sektora usług w zakresie kultury obejmujące wyposażenie w środki i zasoby, w tym:

 3. 1. tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury,

 4. 2. przedsięwzięcia na rzecz promocji w zakresie kultury,

 5. Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z :

 6. a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

 7. b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

 8. c) realizacja projektów pilotażowych,

 9. d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz oeracji mainstreaming.




VIII. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich


61. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu realizację zintegrowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich obejmujące roboty, wyposażenie w środki i zasoby, zagospodarowanie terenów pod nowe inwestycje oraz zagospodarowanie obiektów:



 1. pełniących funkcje lub którym zostaną nadane funkcje: społeczne, kulturalne, edukacyjne, turystyczne i agroturystyczne, sportowe, gospodarcze,

 2. zabytkowych (w tym pomniki historii),

 3. charakterystycznych dla tradycji budownictwa regionu

Kategoria, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

 1. przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

 2. zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

 3. realizacją projektów pilotażowych,

 4. przeprowadzeniem standardów działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.





IX. Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców


62. Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach: szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji (zakup pomocy naukowych, publikacji fachowych, kodeksy, meble itp.)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu:

1.rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach,

2.realizację szkoleń i usług na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian (np. szkolenie i delegacja za to szkolenie)

3. promowanie przedsiębiorczości i innowacji.
63. Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacyjnych pracy.

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy.

Kategoria, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

b) realizacją projektów pilotażowych,

c) przeprowadzeniem standardów działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.





XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej


71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy.

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu:



 1. tworzenie ścieżek integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu,

 2. zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej,

 3. promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy.

Kategoria, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

b) realizacją projektów pilotażowych,


 1. przeprowadzeniem standardów działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.





XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego


72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Wydatki związane z realizacją działań mających na celu opracowywanie, inicjowanie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w perspektywie:



 1. zwiększenia zdolności do zatrudnienia,

 2. zwiększenia stopnia dostosowania systemu kształcenia i szkolenia ( w tym zawodowego) do potrzeb rynku pracy,

 3. systematycznego podnoszenia i aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty (w tym systemów szkolenia) w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy.

( koszty kształcenia młodocianych pracowników).
73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym

( np. wyprawki szkolne, stypendia socjalne, zasiłki szkolne za dobre wyniki w nauce)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu realizację działań na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez:



 1. przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucenia skolaryzacji,

 2. minimalizowanie dyskryminacji ze względu na płeć,

 3. poprawę jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie podstawowym, zawodowym i wyższym.





XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną


75. Infrastruktura edukacji. (remonty , przebudowa , wyposażenie)

Wydatki związane z realizacją działań mających na celu rozwój infrastruktury edukacyjnej i oświaty obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i kulturalnymi prowadzonymi na wszystkich poziomach i profilach kształcenia.

Kategoria, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

b ) realizacją projektów pilotażowych,

c) przeprowadzeniem standardów działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.


76. Infrastruktura ochrony zdrowia (np. sprzęt stomatologiczny)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, a zwłaszcza poprawę jakości wykonywanych usług medycznych, zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, obniżenie poziomu śmiertelności i skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:



 1. infrastruktury ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego,

 2. sprzętu medycznego,

 3. środki transportu sanitarnego,

 4. systemów powiadamiania ratunkowego.


78. Infrastruktura mieszkalnictwa

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury mieszkalnictwa w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:



 1. renowacji głównych elementów konstrukcji oraz instalacji technicznych budynku,

 2. efektywności energetycznej budynku,

 3. przygotowanie do użytkowania socjalnych budynków mieszkalnych ( w tym renowację i adaptację budynków istniejących).





XV. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym , regionalnym i lokalnym



81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym , wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityki i programów (szkolenia administracji)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu wdrożenie rozwiązań (mechanizmów) na rzecz podniesienia jakości opracowania , monitorowania , ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów.

Kategoria, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

b) realizacją projektów pilotażowych,

c) przeprowadzeniem standardów działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.





XVII. Pomoc techniczna


85 . Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola,

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zapewnienie sprawnego przebiegu i ciągłości procesów związanych z programowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, zamknięciem pomocy, audytem, kontrolą i oceną w odniesieniu do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) oraz programów operacyjnych (PO) krajowych i regionalnych, obejmujących m.in.



 1. zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, stałe podnoszenie ich jakości oraz budowanie zdolności administracyjnej jednostek uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu NSRO, PWW i PO,

 2. zapewnienie środków i narzędzi dla sprawnego procesu zarządzania NSRO, PWW i PO,

 3. zapewnienie pomieszczeń służących podmiotom zaangażowanym w zarządzaniu i wdrażaniu NSRO, PWW i PO,

 4. wyposażenie biurowe, komputerowe, informatyczne, telekomunikacyjne i audiowizualne, i urządzenia telekomunikacyjne,

 5. wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,

 6. prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, analiz i studiów,

 7. wsparcie dla procesu zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach PWW,

 8. projekty związane z zapewnieniem ciągłości programowania.

Kategoria, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

b) realizacją projektów pilotażowych,

c) przeprowadzeniem standardów działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.






Burmistrz

Anna Bogucka
: nt-bin -> private -> czyzewosada
private -> Przedmowa
private -> Rozporządzenie rady ministróW z dnia 20 stycznia 2004 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
private -> Plan odnowy sołectwa
private -> Informacja
private -> Instrukcja sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów księgowych dla dwóch projektów wspóŁfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki rozdział I postanowienia ogólne
czyzewosada -> Protokół Nr 14/04
czyzewosada -> Program Usuwania Azbestu I Materiałów Azbestowych dla z terenu Gminy Czyżew
czyzewosada -> Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sitkówka-Nowiny
czyzewosada -> Uhwała nr xxiii/129/09 Rady Gminy Czyżew-Osada 28 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Czyżew-Osada”
czyzewosada -> Z ą dzenie nr: 11/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Czyżewie




©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna