Zarządzenie nr 81/2015Pobieranie 144,23 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar144,23 Kb.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2017

Dyrektora ICZMP z dnia 14.12.2017r.


REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ

W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art.147-150, 151 ust.1-5, art.152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r Nr 164, poz. 1027 z późn. zm Instytut „Centrum Zdrowia Matki polki” w Łodzi jako Zamawiający przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert.


Udzielający zamówienie:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

KRS 0000075321, REGON 471610127, NIP 7292242712,
Adres do korespondencji:

Dział Kadr i PłacInstytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,
strona internetowa: www.iczmp.edu.pl.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

- na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl.
§1

Organizatorem konkursu ofert jest Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, zwany dalej Udzielającym zamówienia.
§2

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej – hospitalizacja, onkologia kliniczna – hospitalizacja pakiet kliniczny w następujący sposób:

1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w miejscu udzielania świadczeń według harmonogramu od poniedziałku do piątku. Świadczenia obejmują w szczególności:


 1. udzielanie świadczeń diagnostyczno – terapeutycznych w Pododdziale Onkologii Klinicznej,

 2. badanie pacjenta,

 3. sprawowanie opieki nad pacjentami,

 4. prowadzenie procesu diagnostyczno – leczniczego hospitalizowanych pacjentów,

 5. zlecenie badań diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego leczenia,

 6. ordynacja leczenia farmakologicznego w oparciu o receptariusz obowiązujący w ICZMP oraz obowiązujące przepisy prawne i zalecenie postępowania w onkologii

 7. prowadzenie dokumentacji medycznej i innej dokumentacji w sposób rzetelny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami,

 8. prowadzenie konsultacji onkologicznych w wyznaczonych oddziałach szpitalnych ICZMP w tym w ramach konsyliów lekarskich,

 9. udzielanie świadczenia przy wykorzystaniu sprzętu medycznego, materiałów i wyrobów medycznych ICZMP w siedzibie ICZMP,

 10. wykonywanie innych czynności wynikających z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych,

 11. bieżące wprowadzanie i rejestrowanie danych statystycznych i medycznych zrealizowanych świadczeń zdrowotnych do programu informatycznego obowiązującego w ICZMP niezbędnych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ w tym systemu SMPT,

 12. terminowe zakładanie karty DILO celem umożliwienia włączenia pacjentów do leczenia w ramach pakietu onkologicznego,

 13. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem,

 14. obowiązek zapewnienia zastępstwa osoby o identycznych kwalifikacjach w razie braku możliwości zgłoszenia się do pracy zgodnie z harmonogramem.

Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem

§3


  1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

 1. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:

- posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej, lub

- posiadający tytuł specjalisty w zakresie onkologii klinicznej. 1. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


 1. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie wypełnionego formularza oferty wraz z wymaganymi dokumentami. Strony oferty i strony załączników powinny być ponumerowane. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, ostemplowanej lub podpisanej w miejscu zaklejenia.

 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 4. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak dla składania ofert, tj. w kopercie oznakowanej w sposób wskazany w Regulaminie z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty z oznaczeniem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty złożonej przez oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian.

§ 5

 1. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym wg załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 70/2017 i złożona w kopercie.

 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią szczegółowych warunków konkursu oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy i wyraża zgodę na zawarcie umowy, zgodnie z tymi warunkami w przypadku wybrania jego oferty,

 2. Wypis z rejestru, o którym mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 3. Wypis z właściwego rejestru (wydruk z KRS lub CEiDG), wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed terminem składania ofert,

 4. Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP,

 5. Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON,

 6. kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych:

 7. pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta jest sporządzana przez pełnomocnika.

 8. kopia umowy ubezpieczenia lub zobowiązanie do przedstawienia kopii umowy ubezpieczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia medycznego

 9. wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych, jeśli dotyczy

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu,

3. Kopie powyższych dokumentów muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza.
§ 6

 1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć Udzielającemu zamówienie ofertę w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na formularzach stanowiących załączniki do regulaminu konkursu ofert.

 2. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim, wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

 3. W przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty powinno być załączone wystawione i podpisane przez Oferenta pełnomocnictwo do reprezentowania go w toku postępowania konkursowego (ewentualnie do zawarcia umowy).

 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez oferenta lub osobę upoważnioną /pełnomocnika/.

 5. Poprawki mogą być dokonywane tylko poprzez przekreślenie błędnego zapisu, umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem osoby uprawnionej do dokonania korekty (Oferenta lub upoważnionego pełnomocnika).

 6. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN.

 7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu

 8. Koperta musi być zaadresowana do Udzielającego zamówienie na adres: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Dział Kadr i Płac, pokój nr 5a z oznaczeniem:

"Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie onkologii klinicznej

Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”.

Nie otwierać przed 28.12.2017 r. godz. 11.30 "

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka ) 1. W przypadku dostarczania ofert pocztą/kurierem należy zaznaczyć na liście przewozowym, iż jest to oferta konkursowa. W przypadku braku takiego oznaczenia Ogłaszający konkurs nie ponosi odpowiedzialności z tytułu doręczenia oferty w miejsce inne niż wskazane w ww. piśmie

 2. Składający ofertę otrzyma potwierdzenie zawierające datę złożenia oferty,

 3. Oferty przesłane do Zamawiającego drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

 4. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Fakt wycofania oferty musi być odnotowany przez Zamawiającego i potwierdzony podpisem Oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.

 5. Po upływie terminu składania ofert, Oferent jest związany ofertą przez 28 dni.

 6. Po zakończeniu postępowania konkursowego, oferty złożone Udzielającemu zamówienie wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.

§ 7

 1. Oferty można składać w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Dział Kadr i Płac, pokój nr 5a do dnia 28.12.2017 r., do godziny 10.30

 2. Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu

 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.12.2017r. o godz. 11.30 w siedzibie Udzielającego zamówienie, sala dydaktyczna nr 1.


§ 8

1.Komisja odrzuca ofertę:

  1)   złożoną przez świadczeniodawcę po terminie;

  2)   zawierającą nieprawdziwe informacje;

  3)   jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;

  4)   jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  5)   jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

  6)   jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;

  7)   jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego Zamówienia.

2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.

3. W przypadku, gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

4. W toku badania i oceny ofert Udzielający zamówienia może zwrócić się do oferenta z żądaniem wyjaśnienia dotyczącego treści złożonej oferty. Wyjaśnienia oferenta nie mogą prowadzić do negocjowania treści oferty lub dokonywania jakichkolwiek zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

5. Udzielający może poprawić w treści oferty:


 1. Oczywiste omyłki pisarskie,

 2. Oczywiste omyłki rachunkowe.

 3. Inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niewpływające na wybór najkorzystniejszej oferty.

6. Udzielający zamówienia niezwłocznie zawiadamia oferenta o dokonaniu poprawienia

złożonej przez niego oferty.

§ 9


 1. Kryterium oceny będzie stanowiła:

 1. Zaproponowana przez oferenta stawka godzinowa za udzielane świadczenia zdrowotne.

 2. Wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o wskazane kryterium dokona Komisja konkursowa.

 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, przy czym Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednej oferty, stosownie do potrzeb ogłaszającego konkurs.

 4. W przypadku oferty przewyższającej kwotę, którą Instytut przeznaczył na

finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym postępowaniu, Instytut zastrzega sobie

możliwość negocjacji z oferentami; 1. Otwieranie ofert jest jawne i nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w § 7.

 2. Podczas otwierania kopert z ofertami, oferenci mogą być obecni oraz mogą składać wyjaśnienia i oświadczenia do protokołu.

 3. Komisja konkursowa w części jawnej ogłasza obecnym oferentom, które z ofert będą brały udział w konkursie, a które zostają odrzucone.

 4. Odrzuceniu podlegają oferty nie odpowiadające warunkom określonym w Regulaminie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie.

 5. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części niejawnej konkursu.

 6. Komisja konkursowa niezwłocznie powiadomi o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

 7. Udzielający zamówienie zaprosi w formie pisemnej lub telefonicznie wybranego Oferenta do podpisania umowy.

 8. Umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem konkursu zostanie zawarta z Oferentem lub Oferentami wybranym w postępowaniu konkursowym w ciągu 15 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

§ 10 1. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest:

 1. jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

 2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

 3. osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

 4. osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

 1. Dyrektor zamawiającego w sytuacji, o której mowa w pkt. 4 dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka Komisji Konkursowej.

§11


1. Dyrektor Instytutu unieważnia postępowanie, gdy:

  1)   nie wpłynęła żadna oferta;

  2)   wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2;

  3)   odrzucono wszystkie oferty;

  4)   kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Instytut przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym postępowaniu;

  5)   nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
§12

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej oraz przedstawiciela,

3) liczbę zgłoszonych ofert,

4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie,

5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie lub zgłoszonych po terminie - wraz z uzasadnieniem,

6) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,

7) wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo

stwierdzenie, że żadna z  ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem,

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

9) podpisy członków Komisji.

§13


  1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania, Komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.

  2. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia.

  3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2 , zawierają nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.

  4. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu.

§14

  1. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Instytut zasad przeprowadzania postępowania, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w § 12 i § 13.

  2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

  1)   wybór trybu postępowania;

  2)   niedokonanie wyboru świadczeniodawcy;

  3)   unieważnienie postępowania.
§15


  1. W toku postępowania, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

  2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

  3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

  4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

  5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu.

  6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

§16

  1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Instytutu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

  2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

§17

  1. Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert Instytut zawiera umowę na 12 miesiące

  2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a udzielający zamówienia do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń.

  3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  4. Projekt Umowy stanowi załącznik nr 2.

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 z póżn. zm.)


Zatwierdzam

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/2017

Dyrektora ICZMP z dnia. 14.12.2017r.
OFERTA DO KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
FORMULARZ OFERTY:
Niniejsza oferta zawiera …………. kolejno ponumerowanych i zapisanych stron.

1. Dane o oferencie:

Nazwa i siedziba podmiotu leczniczego lub osoby legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny : ………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………

oraz numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą ………………………………...

NIP: ……………………………..

Regon: ……………………………


 1. Wskazanie liczby i kwalifikacji osób udzielających świadczeń zdrowotnych

Wykaz osób zatrudnionych u oferenta wraz z kwalifikacjami zawodowymi:1…………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………….

3. Doświadczenie Oferenta w zakresie świadczenia usług medycznych w dziedzinie onkologii klinicznej ( proszę podać miejsca świadczenia usług medycznych, ich rodzaj i okres świadczenia usług medycznych w każdym z wymienionych miejsc w latach i miesiącach )

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
4. Proponowana cena jednostkowa za realizację zamówienia:
………. zł/godz. brutto za wykonywanie świadczeń medycznych w miejscu udzielania świadczeń w dni robocze, od poniedziałku do piątku
OŚWIADCZENIA OFERENTAOświadczam, że:

1. 1.zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki oraz z Zarządzeniem Nr 70/2017 Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” z dnia 14.12.2017 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej.


2. zapoznałem/am się z projektem umowy przygotowanym przez Udzielającego zamówienie

i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

3. nie pozostaję w stosunku pracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska

281/289, 93-338 Łódź

…………………………………………………………

Podpis oferenta lub osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta i pieczątka oferenta
Zobowiązuję się:
1. do udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

2. do zawarcia umowy w ciągu 15 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

3. rozwiązania stosunku pracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, ze skutkiem rozwiązującym na dzień poprzedzający termin podpisania umowy.

Łódź; dnia ……………. …………………………………..Podpis oferenta lub osoby uprawnionej

do reprezentowania oferenta i

i pieczątka oferenta
Wykaz załączonych dokumentów:

 1. Zaświadczenie o wpisie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 2. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej – kserokopia

 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – kserokopia

 4. KRS /CEIDG wydruk

 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zakresie organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych

 6. Umowy ubezpieczenia - kserokopieZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 70/2017

Dyrektora ICZMP z dn. 14.12.2017r.

Projekt Umowy o wykonywanie świadczeń medycznych

w zakresie onkologii klinicznej w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Umowa zawarta w dniu …………………….. 2017 r. w Łodzi, pomiędzy:
Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000075321 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 729-224-27-12, REGON: 471610127,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu – prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha,

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia

a

…………………………………………(nazwa podmiotu przyjmującego zamówienie) NIP ……………….. , PESEL ………………….. ,zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert przeprowadzonego w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§1

PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA  1. Udzielający zamówienia udziela zamówienia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej w następujący sposób:

1) Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w miejscu udzielania świadczeń według

harmonogramu od poniedziałku do piątku. Świadczenia obejmują w szczególności:a) udzielanie świadczeń diagnostyczno – terapeutycznych w Pododdziale Onkologii

Klinicznej,

b) badanie pacjenta,

c) sprawowanie opieki nad pacjentami,

d) prowadzenie procesu diagnostyczno – leczniczego hospitalizowanych pacjentów,

e) zlecenie badań diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego leczenia,

f) ordynacja leczenia farmakologicznego w oparciu o receptariusz obowiązujący w

ICZMP oraz obowiązujące przepisy prawne i zalecenie postępowania w onkologii

g) prowadzenie dokumentacji medycznej i innej dokumentacji w sposób rzetelny oraz

zgodny z obowiązującymi przepisami,

h) prowadzenie konsultacji onkologicznych w wyznaczonych oddziałach szpitalnych

ICZMP w tym w ramach konsyliów lekarskich,

i) udzielanie świadczenia przy wykorzystaniu sprzętu medycznego, materiałów i

wyrobów medycznych ICZMP w siedzibie ICZMP,

j) wykonywanie innych czynności wynikających z zasad udzielania świadczeń

zdrowotnych,

k) bieżące wprowadzanie i rejestrowanie danych statystycznych i medycznych

zrealizowanych świadczeń zdrowotnych do programu informatycznego obowiązującego

w ICZMP niezbędnych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ w tym systemu

SMPT,

l) terminowe zakładanie karty DILO celem umożliwienia włączenia pacjentów do

leczenia w ramach pakietu onkologicznego,

ł) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem,

m) obowiązek zapewnienia zastępstwa osoby o identycznych kwalifikacjach w razie

braku możliwości zgłoszenia się do pracy zgodnie z harmonogramem.

Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy i zobowiązuje się do jego utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy. Polisa stanowi załącznik do niniejszej umowy.

4. Świadczeń udzielać będzie osobiście Przyjmujący zamówienie. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi zgodnie z umową, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Udzielającego zamówienie (drogą telefoniczną lub mailową) o wystąpieniu okoliczności powodujących niemożność wykonania świadczeń. Przyjmujący Zamówienie jest obowiązany wskazać osobę trzecią, która w czasie jego nieobecności będzie realizowała świadczenia w jego zastępstwie. Wskazana osoba wymaga akceptacji Kierownika Pododdziału Onkologii Klinicznej lub Z – cy Dyrektora ds. Lecznictwa w przypadku nieobecności ww. osób Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi. Za działania i zaniechania osoby trzeciej odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie. W przypadku dłuższej, planowanej nieobecności Przyjmującego zamówienie, jest obowiązany wskazać osobę trzecią z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

5. Przyjmującego zamówienie obowiązany jest wskazać osobę trzecią z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sporządzania miesięcznego zestawienia wykonanych świadczeń zdrowotnych oraz zestawienia przepracowanych godzin (dalej: karta czasu pracy).

7. Zestawienie zawiera wykaz przepracowanych godzin w dni robocze, od poniedziałku do piątku,

8. Wydruk zestawienia, po zatwierdzeniu przez Kierownika Pododdziału Onkologii Klinicznej lub Z – cy Dyrektora ds. Lecznictwa w przypadku nieobecności ww. osób Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi stanowi podstawę do wystawienia rachunku przez Przyjmującego Zamówienie
§2

MIEJSCE WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA 1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Pododdziale Onkologii Klinicznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, klinikach ginekologiczno – położniczych, Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka oraz pozostałych klinikach, zakładach, poradniach funkcjonujących na terenie Szpitala Ginekologiczno - Położniczego ICZMP (Budynek A), lub telefonicznie.

 2. Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z harmonogramem pracy ustalanym przez Kierownika Pododdziału Onkologii Klinicznej lub Z – cy Dyrektora ds. Lecznictwa w przypadku nieobecności ww. osób Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi. Wszelkie zmiany do Harmonogramu powinny być zgłaszane z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

§3

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONYWANIA ZOBOWIĄZANIA1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do :

 1. wykonywania świadczeń medycznych przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

 2. udzielania świadczeń stanowiących przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w oparciu o Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. ), ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze,

 3. realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy, etyką zawodu, w poszanowaniu interesów Udzielającego zamówienia i z poszanowaniem interesów i praw pacjenta, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i umowami zawartymi przez Udzielającego zamówienia oraz postanowieniami niniejszej umowy.

 4. rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawcę określonej w odpowiednich przepisach

 5. prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnie z zasadami obowiązującymi u Udzielającego zamówienia.

 6. podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń,

 7. w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udzielanie świadczeń zgodnie z umową, do niezwłocznego zawiadomienia Udzielającego zamówienia o wystąpieniu okoliczności powodujących zaprzestanie udzielania świadczeń.

 8. w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem do zawiadomienia Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi o tym fakcie z dwudniowym wyprzedzeniem.

 9. kontynuowania udzielania świadczeń po ustalonych godzinach udzielania świadczeń, w przypadku kiedy czynności medyczne podjęte przed godziną zakończenia udzielania świadczeń muszą być kontynuowane z uwagi na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta,

 10. efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w §1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych - bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,

 11. do współpracy z pracownikami Udzielającego zamówienia, osobami z którymi zawarł on inne umowy oraz osobami występującymi w jego imieniu.

 12. do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw określonych ustawą o ochronie danych osobowych i ustawie z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, a także do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
§4

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA I SPOSÓB JEGO NALICZANIA    1. Za wykonanie powierzonej pracy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej jako iloczyn stawki za godzinę pracy i liczby przepracowanych godzin, na podstawie zaakceptowanego przez Udzielającego zamówienie zestawienia godzin pracy, o którym mowa w § 1 ust. 6.

    2. Stawki za godzinę pracy ustala się w następującej wysokości:

 • ………. zł/godz. brutto za wykonywanie świadczeń medycznych w miejscu udzielania świadczeń w dni robocze, od poniedziałku do piątku

c) Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2017 i lata kolejne, określone w umowie z wybranym oferentem wynagrodzenie może podlegać renegocjacji w razie zmiany zasad finansowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
§5

WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest rachunek wystawiony przez Przyjmującego zamówienie, na podstawie miesięcznego zestawienia, o którym mowa w § 1 ust. 6 i 7 Umowy. Zestawienie potwierdzone przez Kierownika Pododdziału Onkologii Klinicznej lub Z – cy Dyrektora ds. Lecznictwa w przypadku nieobecności ww. osób Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi stanowi załącznik do rachunku.

2. Należność regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie w terminie 21 dni (dwudziestu jeden) od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku do Działu Kadr i Płac ICZMP.
§6

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r.

§7

DODATKOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez czas trwania umowy.

 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do złożenia polisy ubezpieczeniowej (kopii) dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w przypadku jej odnawiania i/lub zmiany nie później niż w dniu wygaśnięcia poprzedniej (złożonej) polisy. Kopia polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymywanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia.

 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów i informacji wymaganych od Udzielającego zamówienia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia związanych z realizacją niniejszej umowy.

 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przestrzegać regulaminów wewnętrznych i zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia, koniecznych do realizacji umowy.

 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.

 7. Udzielający zamówienia zapewnia:

 • dostęp do urządzeń medycznych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych,

 • korzystanie z pomieszczeń socjalnych,

 • zaopatrzenie w odzież ochronną i roboczą.

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i  aparaturę.

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw sprzętu

medycznego należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Przyjmującego zamówienie.

 1. Przyjmujący zamówienie ma prawo do nieodpłatnego korzystania z Biblioteki Naukowej i naukowych zasobów Zamawiającego, poza godzinami wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w §1.

§ 8


ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone osobom na rzecz, których wykonuje świadczenia zdrowotne.

 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania.

 3. Wobec Udzielającego zamówienie Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem zawinionego nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

 4. O każdym przypadku wyrządzenia szkody osobom na rzecz, których Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia zdrowotne Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Udzielającego zamówienie pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto Przyjmującego zamówienie w miesiącu, w którym wyrządził on szkodę.

 5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wobec drugiej Strony w sytuacji zaistnienia przypadku siły wyższej.

§9

KONTROLA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddania się, w każdym czasie, kontroli wykonywania usługi dokonywanej przez Udzielającego zamówienie a także inne powołane do tego organy i urzędy na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia niezbędnych i kompletnych dokumentów, udzielania informacji i pomocy podczas kontroli.

 3. W razie stwierdzenia przez Udzielającego zamówienie uchybień w wykonywaniu umowy, jak też w razie nie usunięcia stwierdzonych wcześniej uchybień w terminie określonym przez Udzielającego zamówienie , Udzielający zamówienia jest uprawniony do rozwiązania umowy z Przyjmującym zamówienie bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

 4. W razie stwierdzenia niezasadnego lub sprzecznego z postanowieniami niniejszej umowy bądź przepisami prawa wykonywania usługi przez Przyjmującego zamówienie, a także w przypadku nałożenia przez organa kontrolne kary umownej na Udzielającego zamówienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie, Udzielający zamówienia może w odpowiednim stosunku zmniejszyć należne Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie, w tym potrącić kwotę kary umownej nałożonej przez organa kontrolne należnego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia.

§10


KARY UMOWNE

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty na rzecz udzielającego zamówienie kar umownych w wysokości:

1. 2 % wartości rachunku za miesiąc bezpośrednio poprzedzający naliczenie kary umownej - za każdy dzień nieuzgodnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy (dotyczy dni wykazanych w harmonogramie),

2. 100 % wartości rachunku za miesiąc bezpośrednio poprzedzający naliczenie kary umownej - w przypadku rozwiązania umowy przez Przyjmującego zamówienie, bądź przez udzielającego zamówienie z winy przyjmującego zamówienie

3. 10% wartości każdego niezrealizowanego świadczenia zdrowotnego - w razie niewykonania umowy w zakresie poszczególnych świadczeń z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie.


 1. Dodatkowo w razie nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia ma prawo nałożenia na Przyjmującego zamówienie kary umownej w każdym stwierdzonym przypadku naruszenia przepisów prawa lub obowiązującej treści umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia z ostatniego wystawionego rachunku, za każdy przypadek naruszenia.

 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej za opóźnienie.

 3. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte i nieterminowe wykonanie obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń wymienionych w § 1.

 4. W przypadku niemożliwości realizacji przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie lub opóźnienia w jego realizacji Udzielający zamówienia ma prawo do realizacji świadczeń zdrowotnych przez osoby trzecie na koszt Przyjmującego zamówienie, z zastrzeżeniem że ich wynagrodzenie nie przekroczy 150% wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie.

§11


KLAUZULA POUFNOŚCI

Strony zgodnie ustalają, że wszelkie informacje powzięte w trakcie trwania umowy oraz treść niniejszej umowy zachowują w tajemnicy i bez zgody drugiej strony nie udostępnią osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji, gdy obowiązek udostępniania wynika z obowiązujących przepisów prawnych.


§ 12

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.      W celu wykonania niniejszej umowy, Udzielający zamówienie będący Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 922 ze zm.), powierza Przyjmującemu Zamówienie przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2.      Przetwarzanie obejmuje zbiór danych osobowych pacjentów.

3.      Wykonywanie przez Przyjmującego Zamówienie operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cel opisany w umowie wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zlecającego.

4.      Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz do spełnienia wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5.      W przypadku zakończenia lub rozwiązania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni, zwrócenia Udzielającemu Zamówienie wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz do  usunięcia ich z nośników elektronicznych, a także kopii zapasowych pozostających w jego dyspozycji.

6.      Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Udzielającemu zamówienie w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Przyjmującego zamówienie. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Udzielającego Zamówienie kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

§13

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY 1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:

1. z upływem czasu, na który została zawarta,

2. na mocy porozumienia stron,

3. w wyniku oświadczenia o rozwiązaniu umowy złożonego przez stronę.


 1. Każdej ze stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 2. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, a dotyczących:

1. ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej ilości

i jakości

2. nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań i

informacji, 1. Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie;

1. utracił uprawnienia do wykonywania usługi

2. przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody

Udzielającego zamówienia,

8) nie zawarł lub nie przedłużył okresu obowiązywania polisy ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej, lub nie przedstawił kopii polisy w terminie wskazanym w §

7 ust. 2

9) w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej umowy.

10) Udzielający zmówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu zawarta przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie Udzielający zamówienia złoży Przyjmującemu zamówienie na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

11) Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w  wypadku nie udokumentowania, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przez Przyjmującego zamówienie, zawarcia umowy ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej określonej w art. 25 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

12) Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§14

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Umowę można zmienić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przyjmujący zamówienie nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Udzielającego zamówienie pod rygorem nieważności, w tym między innymi:

 1. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;

 2. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

 3. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja niniejszej umowy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), Kodeks Cywilny, oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące, a także zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydane w zakresie obejmującym Przedmiot umowy.

 2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.

§16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze stron.…....................................................... …................................................... Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna