Zarządzenie nr 5 / 2004Pobieranie 70,41 Kb.
Data22.02.2018
Rozmiar70,41 Kb.

ZARZĄDZENIE NR 21 / 2004

WÓJTA GMINY KOBYLNICA

Z dnia 30 marca 2004r.

W sprawie procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w celu sprawowania obowiązków w zakresie kontroli finansowej przy wydatkowaniu środków publicznychZarządza sie, co następuje:
§ 1


 1. Ustala się wykaz osób upoważnionych do wykonywania kontroli wstępnej oraz wzory ich podpisów wraz z pieczątkami imiennymi zgodnie z załącznikiem nr 1.
 1. Pierwszy etap kontroli wstępnej poprzez wypełnienie wniosku o zaangażowanie środków budżetowych określonego w zał. nr 2, wykonują:

1) w zakresie celowości planowanego wydatku

a) kierownicy referatów lub osoby upoważnione dla wydatków dotyczących ich

referatów, 1. osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach w zakresie:

kadr, obsługi rady, ewidencji ludności i dokumentów tożsamości, obsługi kancelarii ogólnej, obsługi sekretariatu, informacji wstępnej interesantów, pełnomocnik ds. informacji niejawnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, obsługi informatycznej z bazy danych, OSP, Dyrektor GOK w zakresie kultury fizycznej i sportu, Inspektor ds. ewidencji gospodarczej i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wydatków realizowanych w urzędzie gminy związanych z programem „Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”;

w zakresie wydatków dotyczących jednostek pomocniczych gminy (rad sołeckich) Kierownik referatu finansowego lub Skarbnik Gminy


2) w zakresie wskazania trybu przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych,

w którym zamówienie będzie realizowane - osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 lit.a

3) w zakresie sprawdzenia poprawności zastosowania ustawy Prawo zamówień

publicznych:  • Sekretarz Gminy lub insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej

4) w zakresie stwierdzenia czy na planowany wydatek w planie finansowym i harmonogramie wydatków przewidziano środki finansowe;  • Skarbnik Gminy lub gł. księgowy

- 2 -


 1. Fakt dokonania kontroli wstępnej wyżej wymienieni pracownicy potwierdzają podpisem i pieczątką imienną, wypełniając odpowiednie rubryki wniosku o zaangażowanie środków budżetowych.
 1. Ostatecznego zatwierdzenia celowości planowanego wydatku dokonuje Wójt Gminy

lub Sekretarz Gminy.
§ 2
1. Wykonywanie drugiego etapu kontroli wstępnej:
1) złożenie podpisu na dokumentach finansowo-księgowych oznacza, że:

 1. pracownicy wykazani w §1 ust. 2 pkt.1 lit a dokonaną operację gospodarczą sprawdzili pod względem merytorycznym oraz, że wynika ona z wniosku o zaangażowanie,

 2. Sekretarz Gminy potwierdza dokonanie operacji gospodarczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie ze wskazanym we wniosku zaangażowaniem,

 3. Inspektorzy ds. budżetu sprawdzili dokument księgowy pod względem formalno-rachunkowym,

2) dokument do wypłaty zatwierdzają Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy

3) Skarbnik lub gł. księgowy sprawdzają czy właściwe (upoważnione) osoby podpisały i

opisały powyższy dowód księgowy.

4) podpis Skarbnika lub gł. księgowego oznacza, że operacja została uznana przez

właściwych rzeczowo pracowników:


 1. za prawidłową pod względem merytorycznym,

 2. nie zgłasza zastrzeżeń co do rzetelności i kompletności tego dokumentu,

 3. sprawdził, że dowód stanowiący podstawę wypłaty ze środków publicznych został zatwierdzony przez Wójta lub Sekretarza Gminy do wypłaty

5) załącznik nr 3 do zarządzenia określa wzór pieczątki na dokumenty księgowe

2. W przypadku ujawnienia braków w dokumencie finansowo-księgowym Skarbnik Gminy

lub gł. księgowy zwraca dokument właściwemu pracownikowi do uzupełnienia. W razie

stwierdzenia nieprawidłowości w dokumencie Skarbnik Gminy odmawia złożenia

podpisu wskazując przyczyny odmowy.

O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach Skarbnik powiadamia Wójta, który

może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wycofać w formie pisemnej

polecenie jej realizacji .


3. Główny księgowy może podpisywać jedynie te dokumenty, co do których nie zachodzą

podstawy do zgłoszenia odmowy podpisu.


4. Każdy pracownik składając podpis wraz z pieczątką imienną wpisuje również datę złożenia

podpisu.


- 3 -
§ 3
Procedury kontroli wydatków określone niniejszym zarządzeniem obowiązują od dnia
1 kwietnia 2004r. Należy je stosować i przestrzegać łącznie z aktualnie przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Kobylnica, oraz określoną obowiązującą dokumentacją w tym zakresie (wprowadzoną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica).
§ 4
Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 5 / 2001 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 17 października 2001r. w sprawie ustalenia szczegółowych procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasad wstępnej oceny celowości wydatków oraz sposobów wykorzystania wyników kontroli i oceny w Urzędzie Gminy Kobylnica.
2) Zarządzenie Nr 9 / 2003 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2003r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia szczegółowych procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasad wstępnej oceny celowości wydatków i sposobów wykorzystywania wyników kontroli i oceny w Urzędzie Gminy Kobylnica.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004r.

Załącznik nr 1 do zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica

Nr 21 / 2004 Z dnia 30 marca 2004r.
WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA KONTROLI WSTĘPNEJLp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Podpis

Wzór pieczątki

1.

Kuliński LeszekWójt Gminy2.

Plutowski JanSekretarz Gminy
3.

Żurawska MariaSkarbnik Gminy
4.

Narloch IwonaGł. księgowy

- Kierownik Referatu Finansowego5.

Rosa Mariola


Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

6.

Dębiak KarolKierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej

7.

Klimowicz Dorota

Kierownik Referatu Spraw Społecznych , Promocji i Rozwoju Gminy

8.

Ciszewski FranciszekPełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

9.

Kralski JanInspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

10.

Broczkowski Radosław


Referent ds. informatyki
11.

Gostomczyk MariolaInspektor ds. kadr
12.

Kowalska TeresaInspektor ds. ewidencji ludnościStr. 2 zał. nr 1
Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Podpis

Wzór pieczątki

13.

Kostrzewska Małgorzata


Stanowisko ds. kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego

14.

Osińska AgnieszkaMłodszy referent ds. obsługi sekretariatu

15.

Młodecka-Jopek Marzena


Młodszy referent ds. obsługi Rady Gminy

16.

Jaworska Elżbieta

Insp. ds. ewidencji gospodarczej i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17

Podolak ZbigniewDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylnicy
18

Szczykno Stanisław

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno – ściekowejZałącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Kobylnica

Nr 21 / 2004 Z dnia 30 marca 2004r.
URZĄD GMINY KOBYLNICA

Kobylnica, dnia .....................


WNIOSEK

o zaangażowanie środków budżetowych Urzędu Gminy Kobylnica obciążających

plan finansowy wydatków na rok ..............
1. Określenie wydatku: ........................................................................................................... .... ..............................

.....................................................................................................................................................................................

2. Kwota wydatku ............................... zł 3. Termin realizacji wydatku ..................................................

4. Uzasadnienie celowości, gospodarności i legalności dokonania wydatku w związku z realizacją zadań jednostki: ....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................Pracownik merytoryczny

..............................................

( pieczątka i podpis)


5. Wskazanie trybu ustawy prawo zamówień publicznych, w którym zamówienie będzie zrealizowane………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kierownik referatu lub samodzielne stanowisko

........……………………………..

6. Sprawdzenie poprawności zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych

.....................................................................................................................................................................................Sekretarz Gminy lub insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej

..........................................


7. Zobowiązania wynikające z wnioskowanego wydatku mieszczą się w planie finansowym.

Przewidywany termin realizacji ………………………………………………………………...

Klasyfikacja budżetowa: Dział ................. Rozdział ........................ § .....................Skarbnik Gminy

……………………………..

8. Zatwierdzam

Wójt Gminy

…………………………

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Wójta Gminy Kobylnica

Nr 21 / 2004

Z dnia 30 marca 2004r.

WZÓR PIECZĄTKI NA DOKUMENTY KSIĘGOWE.


Sprawdzono pod względem merytorycznym, zgodności, celowości i gospodarności

pieczątka

Data ........................ i podpis ....................................Sprawdzono pod względem

formalno-rachunkowympieczątka

Data ........................... i podpis ..................................Tryb zamówienia publicznego

........................................................................................

.......................................................................................

pieczątka

Data ........................ i podpis ........................................Zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych


pieczątka

Data................................ i podpis ..................................


W-n


..................

.................

..................

Zatwierdzono do wypłaty ze środków .....................................................

Dz. ........... Rozdz. ....................... § ...................... zł .............................

§ ...................... zł .............................

§ ...................... zł .............................

Razem zł .............................

Potrącenia zł .............................

Do wypłaty/zwrotu zł ........................

Słownie zł .................................... ......................................................

Dnia ...........................................


Ma
..................

..................

..................
Skarbnik Gminy
...........................................................................

data i podpis
Zatwierdzam / kierownik jednostki/
...........................................................

data i podpis


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna