Zarządzenie nr 45 ministra finansóWPobieranie 113,91 Kb.
Data21.06.2018
Rozmiar113,91 Kb.ZARZĄDZENIE Nr 45

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 listopada 2013 r.w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§ 1. Minister Finansów:

 1. wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, Gabinetu Politycznego Ministra, Głównego Ekonomisty Ministerstwa Finansów oraz dyrektorów departamentów i biur;

 2. akceptuje projekty:

  1. ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra Finansów pod obrady Rady Ministrów lub jej organów,

  2. ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem, informacji o przebiegu wykonania budżetu państwa i sprawozdania z wykonania budżetu państwa;

 3. podpisuje:

  1. rozporządzenia i zarządzenia Ministra Finansów, rozporządzenia i zarządzenia Ministra Finansów wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia i zarządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem Finansów,

  2. akty prawne Ministra Finansów, w szczególności dotyczące wewnętrznych uregulowań w resorcie finansów, inne niż wymienione w lit. a,

  3. korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów – mającą zasadnicze znaczenie dla systemu finansów publicznych państwa,

  4. plan działalności na rok następny dla kierowanych działów administracji rządowej, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych działów administracji rządowej,

  5. roczny plan audytu wewnętrznego;

 4. udziela imiennych upoważnień:

  1. członkom Kierownictwa Ministerstwa Finansów, zwanego dalej „Kierownictwem”, do podpisywania aktów prawnych dotyczących wewnętrznych uregulowań w resorcie finansów, o których mowa w pkt 3 lit. b,

  2. członkom Kierownictwa oraz pracownikom Ministerstwa Finansów, zwanego dalej „Ministerstwem”, do wydawania, z upoważnienia Ministra Finansów, decyzji i innych aktów administracyjnych oraz podpisywania dokumentów w określonych w tych upoważnieniach sprawach,

  3. audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938);

 5. przewodniczy posiedzeniom Kierownictwa; skład, zasady i tryb działania Kierownictwa określają odrębne przepisy.


§ 2. 1. Do wyłącznej kompetencji Ministra Finansów należy:

 1. wnioskowanie o:

  1. powołanie i odwołanie Szefa Służby Celnej,

  2. mianowanie na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej oraz na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celnej,

  3. pozbawienie stopnia służbowego nadinspektora celnego i generała Służby Celnej;

 2. mianowanie na stopnie służbowe Szefa Służby Celnej oraz Zastępcy Szefa Służby Celnej;

 3. podpisywanie aktów normatywnych: rozporządzeń i zarządzeń Ministra Finansów, rozporządzeń i zarządzeń Ministra Finansów wydanych wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzeń i zarządzeń wydawanych w porozumieniu z Ministrem Finansów;

 4. występowanie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;

 5. desygnowanie swoich przedstawicieli do:

 1. rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych, w których reprezentowany jest Skarb Państwa,

 2. międzynarodowych instytucji finansowych.

2. W czasie nieobecności Ministra Finansów Sekretarz Stanu Janusz Cichoń zastępuje Ministra Finansów, z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 4 i pkt 5 lit. b.


3. Ministrowi Finansów podlega bezpośrednio:

 1. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

 2. Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów.


§ 3. 1. Odpowiedzi na kierowane do Ministra Finansów interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne podpisują członkowie Kierownictwa w zakresie swojej właściwości.


    1. Członkowie Kierownictwa, w zakresie powierzonych im spraw, podpisują korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra Finansów także korespondencję, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. c.
    1. Korespondencję kierowaną do dyrektorów izb skarbowych, izb celnych i urzędów kontroli skarbowej, nakładającą na izby skarbowe, izby celne i urzędy kontroli skarbowej dodatkowe zadania, podpisują członkowie Kierownictwa, zgodnie z właściwością merytoryczną.


§ 4. Członkowie Kierownictwa nadzorują i monitorują wykonywanie działań z zakresu kontroli zarządczej w nadzorowanych przez nich komórkach organizacyjnych Ministerstwa i jednostkach organizacyjnych resortu finansów.
§ 5. Sekretarz Stanu Janusz Cichoń:

 1. nadzoruje i koordynuje:

  1. przygotowywanie analiz i prognoz głównych wielkości makroekonomicznych oraz przygotowywanie prognoz dochodów budżetu państwa i analiz dochodów podatkowych, z wyłączeniem dochodów z Unii Europejskiej, dochodów z ceł oraz dochodów z podatku od gier, m. in. na potrzeby:

- założeń projektu budżetu państwa,

- projektu ustawy budżetowej,

- przygotowania Aktualizacji Programu Konwergencji,

- opracowania dla Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych rządowej informacji o wstępnych prognozach makroekonomicznych,

- współpracy z organami Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

- celów budżetowych Unii Europejskiej w zakresie dochodu narodowego brutto oraz zmiennych makroekonomicznych stanowiących podstawę do obliczania prognozy bazy VAT,

- zarządzania płynnością budżetu państwa w zakresie dochodów budżetu państwa,

- przygotowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej,  1. opracowywanie głównych kategorii dochodów, wydatków oraz wyniku sektora finansów publicznych według metodologii krajowej na potrzeby przygotowania projektu ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz przygotowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej,

  2. opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, prognoz głównych kategorii dochodów, wydatków i wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii ESA’95, w szczególności na potrzeby notyfikacji fiskalnej, Aktualizacji Programu Konwergencji i współpracy z organami Komisji Europejskiej,

  3. przygotowanie założeń projektu budżetu państwa,

  4. przygotowanie Aktualizacji Programu Konwergencji,

  5. współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie programu badań statystycznych statystyki publicznej,

  6. opracowanie danych statystycznych dotyczących finansów publicznych, zgodnie z metodologią organizacji międzynarodowych,

  7. prace dotyczące procedury nadmiernego deficytu;

 1. nadzoruje i odpowiada za realizację zadań z zakresu podatków dochodowych i podatku od towarów i usług;

 2. nadzoruje:

  1. realizację zadań wynikających z:

- ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) oraz orzecznictwa w sprawach przewidzianych w tej ustawie,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.1), w tym przygotowywanie projektów jej zmian oraz orzecznictwo w sprawach przewidzianych w tej ustawie,  1. prace związane z przygotowaniem projektów zmian w prawie podatkowym, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 13 ust. 1 pkt 1;

 1. podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektorów departamentów wymienionych w pkt 5, niezastrzeżonych dla Ministra Finansów;

 2. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

 1. Departament Podatków Dochodowych,

 2. Departament Podatku od Towarów i Usług,

 3. Departament Polityki Podatkowej,

 4. Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.


§ 6. 1. Sekretarz Stanu Izabela Leszczyna:

 1. z upoważnienia Ministra Finansów, wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należące do właściwości odpowiednio:

 1. ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

 2. ministra właściwego do spraw budżetu,

 3. ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

- w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzenia sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;

 1. wykonuje, należące do właściwości Ministra Finansów, zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie audytu wewnętrznego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b;

 2. nadzoruje prace związane z przygotowaniem stanowiska Ministra Finansów do projektów ustaw reprywatyzacyjnych, w celu zapewnienia spójności rozwiązań tam zawartych z przepisami dotyczącymi finansów publicznych oraz w celu identyfikacji skutków dla budżetu państwa;

 3. wykonuje zadania przypisane Ministrowi Finansów wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216); opracowuje plan przychodów i wydatków budżetu państwa, związanych z prywatyzacją, a także ocenę realizacji budżetu w tym zakresie;

 4. kieruje pracami:

 1. w zakresie planowania wydatków budżetowych, dotacji celowych, przedmiotowych i podmiotowych oraz rozliczeń z bankami na realizację zadań i programów gospodarczych w zakresie przemysłu, transportu i łączności, w szczególności przemysłu wydobywczego, transportu kolejowego, infrastruktury komunikacyjnej, gospodarki morskiej, mieszkalnictwa, rozwoju przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia nowych inwestycji,

 2. analitycznymi w zakresie monitorowania pomocy publicznej administrowanej przez resort finansów oraz nadzoruje zgodność udzielania tej pomocy z aktami prawnymi regulującymi jej dopuszczalność; nadzoruje prace nad monitorowaniem zaległości publicznych od przedsiębiorców;

 1. podpisuje, z upoważnienia Ministra Finansów, decyzje organu założycielskiego, podejmowane w porozumieniu z Ministrem Finansów, w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego, ustanawiając nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny;

 2. podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w pkt 8, niezastrzeżonych dla Ministra Finansów;

 3. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

    1. Biuro Ministra – w zakresie zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną,

    2. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych,

    3. Departament Gospodarki Narodowej,

    4. Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych.


2. Sekretarz Stanu Izabela Leszczyna, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych (Dz. U. poz. 280).
3. Sekretarzowi Stanu Izabeli Leszczynie podlega bezpośrednio Kierownik Komórki Audytu Wewnętrznego.

§ 7. 1. Podsekretarz Stanu Hanna Majszczyk:

 1. z upoważnienia Ministra Finansów, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu państwa;

 2. nadzoruje i koordynuje:

  1. prace nad przygotowaniem:

- projektu budżetu państwa,

- wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz nad przygotowaniem planów finansowych realizacji tych wydatków,  1. bieżącą realizację budżetu państwa, w tym podejmuje decyzje o:

- przekazywaniu środków bieżących dysponentom głównym,

- uruchamianiu rezerw celowych,

- dokonywaniu oprocentowanych lokat w Narodowym Banku Polskim w przypadku występowania przejściowych nadwyżek na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa,

- blokadach wydatków budżetowych,  1. opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu państwa oraz innych materiałów o przebiegu realizacji budżetu,

  2. opracowanie dla jednostek sektora finansów publicznych:

- systemu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

- zasad gospodarki finansowej jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

- sprawozdawczości budżetowej,


  1. współpracę z Unią Europejską w dziedzinie programów pomocowych i pełni funkcję Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego,

  2. prace dotyczące zasad kształtowania wydatków budżetowych administracji rządowej,

  3. prace związane z finansowaniem usług zdrowotnych,

  4. mechanizm budżetowego prefinansowania wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

 1. nadzoruje prace:

 1. nad systemem finansów samorządu terytorialnego,

 2. związane z planowaniem, ustalaniem i przekazywaniem poszczególnych części subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego;

 1. podejmuje decyzje o podziale rezerw poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

 2. inicjuje prace związane z przygotowaniem aktów prawnych i projektów zmian organizacyjnych dotyczących reformy finansów publicznych;

 3. koordynuje prace wdrożeniowe dotyczące reformy finansów publicznych;

 4. wykonuje zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie, § 9 ust. 1 pkt 7 lit. d tiret trzecie i ust. 2 pkt 6;

 5. podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektorów departamentów wymienionych w pkt 9, niezastrzeżonych dla Ministra Finansów;

 6. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

 1. Departament Budżetu Państwa,

 2. Departament Finansowania Sfery Budżetowej,

 3. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,

 4. Departament Instytucji Płatniczej,

 5. Departament Reformy Finansów Publicznych.§ 8. 1. Podsekretarz Stanu Andrzej Parafianowicz:

  1. przedstawia Ministrowi Finansów do akceptacji wnioski personalne o obsadę stanowisk dyrektorów urzędów kontroli skarbowej;

  2. z upoważnienia Ministra Finansów:

 1. powołuje i odwołuje dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,

 2. wyznacza osobę pełniącą obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej, do czasu powołania, wyłonionego w drodze konkursu, dyrektora urzędu kontroli skarbowej,

 3. wykonuje:

- czynności w procesie oceny okresowej dyrektora urzędu kontroli skarbowej,

- zadania kierownika jednostki kontrolującej, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanego dalej „kierownikiem jednostki kontrolującej”, w urzędach kontroli skarbowej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a,

- zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania urzędów kontroli skarbowej;


  1. kształtuje politykę kadrową w urzędach kontroli skarbowej;

  2. zatwierdza programy szkoleń dla urzędów kontroli skarbowej oraz nadzoruje ich realizację.

2. Podsekretarz Stanu Andrzej Parafianowicz jako Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej: 1. wykonuje zadania:

 1. określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.2),

 2. dotyczące zlecania audytu wewnętrznego oraz ocenę jego wykonania w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 1. podpisuje korespondencję do ministrów i wojewodów w sprawach wynikających z  ustaleń kontroli skarbowej;

 2. uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się kontrolą skarbową;

 3. upoważnia pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa do rejestrowania pojazdów kontroli skarbowej oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z wydawaniem kart pojazdów kontroli skarbowej;

 4. w celu realizacji zadań ustawowych oraz zobowiązań międzynarodowych – współdziała, współpracuje i wymienia informacje z zagranicznymi organami i instytucjami, jak również organizacjami międzynarodowymi;

 5. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

  1. Departament Kontroli Skarbowej,

  2. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej,

  3. Departament Wywiadu Skarbowego.


3. Podsekretarz Stanu Andrzej Parafianowicz, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 119, poz. 1113, z 2004 r. Nr 170, poz. 1789 oraz z 2010 r. Nr 164, poz. 1109).
4. Podsekretarz Stanu Andrzej Parafianowicz jako Generalny Inspektor Informacji Finansowej:

   1. wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.3);

   2. realizuje zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przepisach odrębnych;

   3. upoważnia pracowników Departamentu Informacji Finansowej do:

    1. realizacji zadań należących do wyłącznej kompetencji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

    2. prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1, przez instytucje obowiązane;

   4. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Departament Informacji Finansowej.


§ 9. 1. Podsekretarz Stanu Jacek Kapica:

 1. nadzoruje i koordynuje sprawy związane z informatyzacją resortu w zakresie eksploatacji i rozwoju systemów informatycznych;

 2. z upoważnienia Ministra Finansów:

  1. sprawuje nadzór nad działalnością Centrum Przetwarzania Danych (CPD),

  2. podejmuje decyzje w sprawach dotyczących CPD, określonych w statucie CPD,

  3. wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej w izbach i urzędach celnych, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a;

 3. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.4), w tym zadania Ministra Finansów określone w art. 32 tej ustawy;

 4. nadzoruje i odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin i innych obciążeń o podobnym charakterze, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa;

 5. nadzoruje prace związane z przygotowaniem strony polskiej do wprowadzania i stosowania przepisów Unii Europejskiej dotyczących podatku akcyzowego, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa;

 6. przedstawia Ministrowi Finansów do akceptacji wnioski personalne o obsadę stanowisk dyrektorów izb skarbowych;

 7. z upoważnienia Ministra Finansów:

 1. powołuje i odwołuje:

- dyrektorów izb skarbowych,

- wicedyrektorów izb skarbowych, na wniosek właściwego dyrektora izby skarbowej,

- naczelników urzędów skarbowych, na wniosek właściwego dyrektora izby skarbowej,


 1. wyznacza osobę pełniącą obowiązki dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego do czasu powołania, wyłonionego w drodze konkursu, odpowiednio dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego,

 2. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego,

 3. wykonuje:

- czynności w procesie oceny okresowej dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowej,

- czynności związane z przeprowadzaniem konkursu na dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego,

- zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania izb i urzędów skarbowych;

8) nadzoruje i kontroluje funkcjonowanie oraz organizację izb i urzędów skarbowych;

9) koordynuje prace dotyczące rejestracji i identyfikacji podatników,

10) w sprawach karnych skarbowych: 1. sprawuje nadzór nad postępowaniem mandatowym,

 2. rozstrzyga spory o właściwość między finansowymi organami postępowania przygotowawczego,

 3. rozpatruje wnioski o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawach o wykroczenia skarbowe;

11) nadzoruje:

   1. prace związane z wykonywaniem egzekucji administracyjnej, zabezpieczaniem wykonania zobowiązań podatkowych, wynikających z długu celnego oraz wykonywaniem i zabezpieczeniem wykonania orzeczeń o przepadku mienia,

   2. wykonywanie kontroli podatkowej przez urzędy skarbowe,

   3. funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w izbach i urzędach skarbowych;

12) kształtuje politykę kadrową w izbach i urzędach skarbowych;

13) zatwierdza programy szkoleń dla izb i urzędów skarbowych oraz nadzoruje ich realizację;

14) współpracuje z organami podatkowymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi;

15) podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektorów departamentów wymienionych w pkt 16, niezastrzeżonych dla Ministra Finansów;

16) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Administracji Podatkowej,

b) Departament Informatyki.
2. Podsekretarz Stanu Jacek Kapica jako Szef Służby Celnej:


 1. wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.5), w szczególności:

 1. sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych,

 2. realizuje budżet państwa w zakresie ustalonym dla Służby Celnej,

 3. kształtuje politykę kadrową i szkoleniową w Służbie Celnej oraz wykonuje zadania kierownika urzędu wobec funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa właściwych w sprawach celnych, podatku akcyzowego i gier hazardowych,

 4. współpracuje z właściwymi organami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi,

 5. wykonuje funkcję służby specjalnej w rozumieniu art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. Urz. UE L 143 z dnia 03.06.2008 r., str. 1), polegającą w szczególności na koordynacji i ogólnym nadzorze kontroli przeprowadzanych przez inne organy,

 6. wykonuje zadania, o których mowa w art. 2 pkt 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 30.12.2005 r., str. 1),

 7. przedstawia Ministrowi Finansów do akceptacji wnioski personalne o obsadę stanowisk dyrektorów izb celnych i Zastępcy Szefa Służby Celnej,

 8. z upoważnienia Ministra Finansów:

- powołuje i odwołuje dyrektorów izb celnych,

- powierza pełnienie obowiązków dyrektora izby celnej jednemu z jego zastępców, 1. na wniosek dyrektorów izb celnych, powołuje i odwołuje:

- zastępców dyrektorów izb celnych,

- naczelników urzędów celnych, 1. mianuje, zawiesza w pełnieniu obowiązków i zwalnia ze służby funkcjonariuszy celnych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

 2. dokonuje przeniesień służbowych funkcjonariuszy celnych do innego urzędu,

 3. mianuje na stopnie służbowe:

- w korpusie oficerów starszych Służby Celnej,

- komisarza celnego i nadkomisarza celnego w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej,- dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych oraz ich zastępców,

 1. pozbawia stopnia służbowego funkcjonariuszy celnych z korpusu oficerów młodszych Służby Celnej i korpusu oficerów starszych Służby Celnej,

 2. orzeka kary dyscyplinarne w stosunku do dyrektorów izb celnych, ich zastępców oraz funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa właściwych w sprawach celnych, podatku akcyzowego i gier hazardowych;

 1. sprawuje merytoryczny nadzór nad Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie realizacji szkoleń w Służbie Celnej;

 2. wykonuje zadania określone w przepisach odrębnych;

 3. wykonuje zadania wynikające z krajowego i wspólnotowego prawa celnego;

 4. nadzoruje wymiar i pobór podatku akcyzowego;

 5. wykonuje zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Służby Celnej;

 6. z upoważnienia Ministra Finansów, wnioskuje o dokonanie wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, przedłużenia obowiązywania wpisu oraz wykreślenia tego wpisu;

 7. wydaje decyzje dotyczące organizacji oraz zadań wykonywanych przez Służbę Celną;

 8. upoważnia dyrektora, zastępców dyrektora, pracowników i funkcjonariuszy departamentu, o którym mowa w pkt 10 lit. c, do wydawania, z upoważnienia Szefa Służby Celnej, decyzji i innych aktów administracyjnych oraz podpisywania dokumentów w sprawach, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149);

 9. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

  1. Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier,

  2. Departament Podatku Akcyzowego i Gier,

  3. Departament Polityki Celnej,

  4. Departament Służby Celnej.


§ 10. 1. Podsekretarz Stanu Jacek Dominik:

   1. nadzoruje prace związane z:

    1. likwidacją Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego,

    2. zawieraniem i realizacją przez Ministra Finansów rządowych umów kredytowych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi;

   2. nadzoruje:

 1. planowanie polityki dewizowej i jej wykonanie,

 2. współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, a także rządami innych krajów w dziedzinie finansów,

 3. współpracę Ministerstwa z OECD;

   1. koordynuje:

 1. działania dostosowawcze, wynikające z procesu integracji z Unią Europejską,

 2. prace związane z polityką regionalną

- prowadzone w Ministerstwie;

   1. prowadzi sprawy:

 1. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w dziedzinie finansów,

 2. związane ze współpracą z międzynarodowymi organizacjami będącymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Radą Europy - w Ministerstwie;

   1. zapewnia spójność strategii zarządzania długiem Skarbu Państwa w zakresie długu zagranicznego, polityki kursowej oraz działań Ministerstwa wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a także udziału w innych organizacjach międzynarodowych i kontaktów dwustronnych z zagranicą;

   2. wykonuje zadania związane z finansowaniem rolnictwa, rozwoju wsi, rybołówstwa, ochrony środowiska, leśnictwa oraz funkcjonowaniem rynków produktów rolnych;

   3. podpisuje opinie Ministra Finansów do wniosków o umorzenie wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa;

   4. sprawuje nadzór, w zakresie gospodarki finansowej, nad Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wykonuje zadania przypisane Ministrowi Finansów wobec Agencji Nieruchomości Rolnych, a także współdziała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.;

   5. z upoważnienia Ministra Finansów:

 1. wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a,

 2. sprawuje nadzór nad działalnością Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.6);

   1. wydaje decyzje i inne akty administracyjne oraz podpisuje dokumenty dotyczące wykonywania uprawnień i czynności przewidzianych dla Ministra Finansów w stosunku do korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych;

   2. podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektorów departamentów wymienionych w pkt 12, niezastrzeżonych dla Ministra Finansów;

   3. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

 1. Departament Gwarancji i Poręczeń – w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10,

 2. Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa,

 3. Departament Unii Europejskiej,

 4. Departament Zagraniczny.

2. Podsekretarz Stanu Jacek Dominik, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. Nr 11, poz. 60). W tym zakresie nadzoruje i koordynuje:  1. opracowywanie dokumentów, analiz i innych materiałów związanych z wprowadzeniem euro przez Rzeczpospolitą Polską;

  2. sporządzanie ocen, rekomendacji i postulatów mających znaczenie dla decyzji podejmowanych w procesie zmierzającym do uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w strefie euro;

  3. współpracę z:

   1. krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie dotyczącym przygotowania Rzeczypospolitej Polskiej do członkostwa w strefie euro,

   2. właściwymi organami administracji rządowej i instytucjami w zakresie makroekonomicznych aspektów procesu integracji walutowej;

  4. prowadzenie analiz w zakresie funkcjonowania strefy euro, w tym badanie doświadczeń poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej;

  5. identyfikację działań sprzyjających maksymalizacji korzyści oraz minimalizacji kosztów i zagrożeń związanych z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do strefy euro oraz ocenę stopnia ich spełnienia, w szczególności w zakresie podatności gospodarki na szoki asymetryczne i stopień ich absorpcji, elastyczności rynków pracy i rynków dóbr, stopnia nominalnej i realnej konwergencji, strategii przystąpienia do ERM II oraz szacunków kursu równowagi;

  6. monitorowanie bieżącej sytuacji oraz ocenę perspektyw wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską nominalnych kryteriów konwergencji.

3. Podsekretarz Stanu Jacek Dominik reprezentuje Ministra Finansów w pracach Komitetu do Spraw Europejskich.


§ 11. Podsekretarz Stanu Maciej Grabowski, jako Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168), w szczególności:

 1. powołuje i odwołuje rzeczników dyscypliny finansów publicznych właściwych w sprawach rozpatrywanych przez komisje orzekające w pierwszej instancji, zwanych dalej „rzecznikami dyscypliny”, oraz ich zastępców;

 2. sprawuje nadzór nad rzecznikami dyscypliny w zakresie pełnionej przez nich funkcji;

 3. pełni funkcję oskarżyciela w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpoznawanych przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

 4. udziela lub odmawia poparcia wnioskom, kierowanym do Ministra Finansów, o zatarcie kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed terminem jej zatarcia z mocy prawa;

 5. składa Ministrowi Finansów roczne zbiorcze sprawozdanie z działalności rzeczników dyscypliny;

 6. przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie dotyczącym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz opiniuje projekty innych aktów prawnych z punktu widzenia wpływu proponowanych rozwiązań na stan dyscypliny finansów publicznych;

 7. zatwierdza programy szkolenia rzeczników dyscypliny;

 8. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych.


§ 12. Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk:

  1. z upoważnienia Ministra Finansów, prowadzi i koordynuje sprawy wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036);

  2. nadzoruje proces przygotowania i przyjmowania regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz harmonizacji prawa w zakresie rynku usług finansowych;

  3. wykonuje:

   1. zadania nałożone na Ministra Finansów przepisami ustaw regulujących funkcjonowanie instytucji finansowych, w szczególności sektora bankowego, ubezpieczeniowego i rynku kapitałowego,

   2. uprawnienia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wobec Banku Gospodarstwa Krajowego;

  4. przygotowuje założenia i projekty rozwiązań dotyczących rynku finansowego i instytucji finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, a także w pozostałych sektorach usług finansowych w zakresie niezastrzeżonym dla innych ministrów;

  5. nadzoruje:

 1. prace związane z:

- skarbowymi papierami wartościowymi wyemitowanymi w latach 1918-1939,

- opracowywaniem strategii zarządzania państwowym długiem publicznym i długiem Skarbu Państwa,

- bieżącym zarządzaniem długiem Skarbu Państwa,

- organizowaniem rynku skarbowych papierów wartościowych,

- zaciąganiem pożyczek i kredytów krajowych i zagranicznych,

- zarządzaniem systemem finansowania programu samolotu wielozadaniowego, 1. obsługę zadłużenia oraz finansowania, w szczególności:

- planowanie i wykonywanie części 79 budżetu państwa – obsługa długu krajowego oraz części 98 budżetu państwa – przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym związanych z operacjami zaciągania i spłaty krajowych zobowiązań Skarbu Państwa, finansujących niedobór budżetu państwa,

- planowanie i wykonywanie budżetu państwa w części 78 budżetu państwa – obsługa długu zagranicznego oraz części 98 budżetu państwa, w zakresie wykonania planu przychodów i rozchodów, objętych finansowaniem zagranicznym, 1. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem płynnością budżetu państwa,

 2. prowadzenie operacji na rynku walutowym,

 3. działania związane z zarządzaniem należnościami stanowiącymi aktywa finansowe Skarbu Państwa i ich ewidencją,

 4. prace związane z gwarancjami i poręczeniami udzielanymi przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych,

 5. prace związane z pożyczkami z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych,

 6. prace związane z udzielaniem ze środków budżetu państwa kredytów i pożyczek udzielanych rządom innych państw na podstawie umów międzynarodowych,

 7. prace związane z oficjalnym wsparciem finansowym eksportu polskich towarów i usług;

  1. koordynuje prace związane z:

 1. przygotowaniem stanowiska Ministra Finansów w sprawie polityki kursowej,

 2. ewidencją zadłużenia sektora finansów publicznych,

 3. realizacją Umowy Definitywnej pomiędzy Skarbem Państwa i Fabryką Samochodów Małolitrażowych S.A. a Fiat Auto Sp. A. Turyn

- prowadzone w Ministerstwie;

  1. podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektorów departamentów wymienionych w pkt 8, niezastrzeżonych dla Ministra Finansów;

  2. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

 1. Departament Gwarancji i Poręczeń – z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 i 10,

 2. Departament Rozwoju Rynku Finansowego,

 3. Departament Długu Publicznego.


§ 13. 1. Podsekretarz Stanu Dorota Podedworna-Tarnowska:

  1. nadzoruje i odpowiada za realizację zadań z zakresu podatku: od nieruchomości, od środków transportu, leśnego, rolnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa;

  2. nadzoruje:

   1. proces przygotowania i przyjmowania regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz harmonizacji prawa w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej,

   2. prace nad systemem rachunkowości jednostek objętych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613),

   3. prace nad systemem rewizji finansowej określonym przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.7);

 1. wykonuje uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych wobec Komisji Nadzoru Audytowego;

 2. z upoważnienia Ministra Finansów, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:

 1. obronnych w resorcie finansów, z wyłączeniem Ministerstwa,

 2. zarządzania kryzysowego w resorcie finansów, z wyłączeniem Ministerstwa, wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166);

 1. podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w pkt 6, niezastrzeżonych dla Ministra Finansów;

 2. sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

 1. Departament Podatków Lokalnych,

 2. Departament Rachunkowości,

 3. Biuro Ochrony – w zakresie zadań, o których mowa w pkt 4.

2. Podsekretarz Stanu Dorota Podedworna-Tarnowska nadzoruje Komitet Standardów Rachunkowości.


§ 14. 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów Elżbieta Markowska, zwany dalej „Dyrektorem Generalnym”:

  1. na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:

a) zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, a także organizację pracy Ministerstwa,

 1. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Szefa Służby Celnej;

2) podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w pkt 3, niezastrzeżonych dla Ministra Finansów;

  1. sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

  1. Biuro Ministra – z wyłączeniem zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną,

  2. Departament Finansów Resortu,

  3. Departament Prawny,

  4. Biuro Administracyjne,

  5. Biuro Dyrektora Generalnego,

  6. Biuro Kontroli Resortowej,

  7. Biuro Ochrony – z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 4.

2. Dyrektor Generalny, z upoważnienia Ministra Finansów:  1. dysponuje częścią 19 budżetu państwa oraz nadzoruje prace nad przygotowywaniem projektu tej części budżetu;

  2. wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej w:

   1. izbach i urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach i urzędach celnych, CPD oraz w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa,

   2. Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów;

  3. zatwierdza okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

  4. sprawuje nadzór nad Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 2;

  5. sprawuje nadzór i kontrolę, o której mowa w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

  6. podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:

    1. obronnych w Ministerstwie,

    2. zarządzania kryzysowego w Ministerstwie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

  7. udziela dalszych upoważnień i pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1 i pkt 5.

3. Dyrektor Generalny wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej: 1. określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

 2. w zakresie obrony cywilnej.


§ 15. 1. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:

  1. Janusza Cichonia zastępuje Izabela Leszczyna,

w zakresie określonym w § 5;

  1. Izabelę Leszczynę zastępuje Janusz Cichoń,

w zakresie określonym w § 6 ust. 1 i

ust. 3;


  1. Hannę Majszczyk zastępuje Dorota Podedworna-Tarnowska;

  2. Andrzeja Parafianowicza zastępuje Jacek Kapica,

w zakresie określonym w § 8 ust.1;

  1. Jacka Kapicę zastępuje Andrzej Parafianowicz,

w zakresie określonym w § 9 ust. 1 i

ust. 2 pkt 1 lit. g i h, pkt 7 i 10;  1. Jacka Dominika zastępuje Wojciech Kowalczyk,

w zakresie określonym w § 10 ust. 1 i

ust. 3;


  1. Wojciecha Kowalczyka zastępuje Jacek Dominik;

  2. Dorotę Podedworną-Tarnowską zastępuje:

Hanna Majszczyk, z wyłączeniem zadań

określonych w § 13 ust. 1 pkt 4;

Elżbieta Markowska, w zakresie zadań określonych w § 13 ust. 1 pkt 4.
2. Sprawy wymagające decyzji Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w czasie ich nieobecności, kierowane są do Ministra Finansów.
3. Dyrektora Generalnego Elżbietę Markowską zastępuje Dyrektor Departamentu Finansów Resortu Jacek Jerka.
§ 16. Traci moc zarządzenie Nr 43 Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.
§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER FINANSÓW

UZASADNIENIE


Wydanie nowego zarządzenia Ministra Finansów w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów wynika z powierzenia Panu Januszowi Cichoniowi Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów merytorycznego nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Departament Podatków Dochodowych, Departament Podatku od Towarów i Usług oraz Departament Polityki Podatkowej oraz Pani Izabeli Leszczynie Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów merytorycznego nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Departament Gospodarki Narodowej.1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1313.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 230, poz. 1371 i Nr 240, poz. 1439, z 2012 r. poz. 362 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1145.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1036.
4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779 oraz z 2013 r. poz. 1036.
5 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 362, 627, 707, 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.


6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 143, poz. 1204 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277 i Nr 215, poz. 1662.
7 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 855 oraz z 2013 r. poz. 1036.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna