Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawiePobieranie 233,5 Kb.
Strona1/4
Data07.11.2017
Rozmiar233,5 Kb.
  1   2   3   4

Sławków, 17.09.2010r.


Zarządzenie Nr 12/2010

Dyrektora

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Sławkowie


w sprawie: wprowadzenia w życie zaktualizowanych zasad (polityki) rachunkowości

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowiez a r z ą d z a m
§ 1
Wprowadzić w życie:


  1. Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2
Traci moc :

  1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora MBP w Sławkowie z dnia 04.01.2010 r.

  2. Zarządzenie Nr 11/2008 Dyrektora MBP w Sławkowie z dnia 29.09.2008 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1

Dyrektora MBP w Sławkowie

z dnia 17.09.2010 r.


Zasady (polityka) rachunkowości

przyjęte w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie


I. Postanowienia ogólne.
1. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie oparta jest na statucie nadanym przez Radę Miasta Sławkowa.

Głównym źródłem finansowania jest dotacja z budżetu miasta, pozostałe przychody to dochody własne, przychody z tytułu darowizn oraz dotacje celowe.

Biblioteka prowadzi działalność na podstawie Planu Przychodów i Kosztów na dany rok obrachunkowy zatwierdzony przez Dyrektora MBP.

Biblioteka tworzy fundusz zasadniczy.

Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Główny księgowy.

Sprawozdania finansowe Biblioteki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe podpisuje Dyrektor i Główny księgowy.
2. Na zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych przyjętych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie składają się:

- określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów księgowych,

- stosowane uproszczenia w ramach przyjętych zasad rachunkowości,

- zasady przeprowadzania, rozliczenia i dokumentowania wyników inwentaryzacji,

- zasady rozliczania kosztów i przychodów,

- metody wyceny aktywów i pasywów,

- ustalenie wyniku finansowego,

- wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym, metod zabezpieczenia dostępu i systemu przetwarzania, a także określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,

- ochrona danych księgowych.


II. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, za który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe składające się z :

- bilansu,

- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),

- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Rok obrotowy dzieli się na okresy sprawozdawcze, przez które rozumie się okres, za który jednostka sporządza na podstawie ksiąg rachunkowych sprawozdania wynikające z obowiązujących przepisów, i tak:

- Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

- Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności,

- Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

- Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,

- Rb-WS – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych,

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniająca stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.


III. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów księgowych.

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się komputerowo – oprogramowanie CDN OPTIMA od dnia 01 stycznia 2010 r.

Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego raku obrotowego.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez jednostkę organizacyjną.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje przez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym.

Zakładowy Plan Kont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie zawiera: - wykaz kont syntetycznych Księgi głównej, konta syntetyczne składają się z trzech cyfr (Załącznik nr 1 do zasad polityki rachunkowości),

- wykaz kont analitycznych, konta analityczne tworzy się przez dodanie do numeru konta syntetycznego kolejnej cyfry oraz ksiąg pomocniczych wg nadanych tytułów (Załącznik nr 2 do zasad polityki rachunkowości).
2. Księgi rachunkowe prowadzi się systemem finansowo-księgowym przy użyciu komputera.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku systematycznym i chronologicznym, przy czym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
4. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych ( źródłowe, zbiorcze, korygujące, zastępcze i rozliczeniowe), rzetelne, kompletne i wolne od błędów rachunkowych, oznaczone numerem identyfikacyjnym, sprawdzone zgodnie z ustaleniami procedur kontroli finansowej, zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie sposobu ujęcia dowodu (dekretacja) i zawierające podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
5. Korekty błędów w dowodach księgowych i w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób określony w przepisach art. 22 i art. 25 ustawy o rachunkowości.
6. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc na późniejsze dopiski lub zmiany. Zapis księgowy zawiera: datę dokonania operacji, rodzaj i numer identyfikacyjny dokumentu, zrozumiały tekst, kwotę zapisu oraz oznaczenie kont na których operacja została zapisana.
7. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Zmiany zasad określonych niniejszym dokumentem oraz aktualizacji wynikającej ze zmian w strukturze organizacyjnej jednostki lub przepisów prawa (ustaw, rozporządzeń) dokonuje się tylko ze skutkiem od 1 stycznia kolejnego roku budżetowego.


8. W księgach rachunkowych roku obrotowego ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego, zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które nie zostały jeszcze poniesione.

Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak również zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie.
9.Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik,

- konta księgi głównej,

- konta ksiąg pomocniczych,

- zestawienie obrotów i sald.

W/w urządzenia księgowe prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.


10. Księgi rachunkowe są oznaczone nazwą jednostki, nazwą rodzaju księgi, roku obrotowego i okresu sprawozdawczego.
11. Księgi rachunkowe otwiera się:

- na dzień rozpoczęcia działalności,

- na początek każdego roku obrotowego,

- na dzień zmiany formy organizacyjno-prawnej,

- na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki,

- na dzień rozpoczęcia likwidacji,

- w ciągu 15 dni od zaistnienia tych zdarzeń.

12. Księgi rachunkowe zamyka się:

- na dzień kończący rok obrotowy,

- na dzień zakończenia działalności (np. likwidacji),

- na dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno – prawnej,

- na dzień poprzedzający podział lub połączenie jednostek,

- na dzień postawienia w stan likwidacji,

- na inny dzień określony odrębnymi przepisami,

- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia tych zdarzeń.

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.


13. Jednostka sporządza wydruki ksiąg rachunkowych raz na koniec miesiąca (zestawienie obrotów i sald, dziennik obrotów, księgę główną). Dane ksiąg rachunkowych są również przenoszone na trwały komputerowy nośnik danych tj. masowe urządzenie magazynujące USB - Dysk /F oraz każdy rok archiwizowany jest na płycie CD.
IV. Stosowane uproszczenia w ramach przyjętych zasad rachunkowości.
1. Stosownie do przepisu art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka stosuje następujące uproszczenia:

- zakupione materiały o wartości początkowej poniżej 200 zł są zarachowywane w koszty,

- koszty rozmów telefonicznych i innych cyklicznie powtarzających się operacji są odnoszone w koszty w miesiącu ich stosowania (otrzymania faktury) - z pominięciem konta między-okresowego rozliczenia kosztów,

- faktury zakupu dotyczące bieżących wydatków są ujmowane zapisem Wn 420 Ma 201 czyli za pośrednictwem kont rozrachunkowych,

- naliczenia umorzenia składników majątkowych trwałego użytku o wartości równej i powyżej 200 zł do wartości równej 3.500 zł oraz okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok ujmowanych na koncie 013 dokonuje się w miesiącu oddania do używania w 100 % ich wartości początkowej,- środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł są amortyzowane i umarzane jednorazowo na koniec roku przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.

Amortyzacja zwiększa fundusz jednostki i ujmuje się ewidencją na kontach Wn 410 Ma 800. Umorzenie zmniejsza fundusz jednostki i ujmuje się ewidencją na kontach Wn 800 Ma 071,- sporządzane przez jednostkę sprawozdania budżetowe nie wymagają podawania danych w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej, a zatem jednostka nie prowadzi ewidencji przychodów i kosztów wg podziałek klasyfikacji budżetowej,

- ewidencja i rozliczanie kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 - koszty wg rodzajów, odpowiednio do wymogów rachunku zysków i strat.


V. Zasady przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji.
1. Zasady inwentaryzowania składników majątkowych jednostka stosuje zgodnie z Instrukcją w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone minie, z zastosowaniem następujących metod inwentaryzacji:

a) drogą spisu z natury inwentaryzuje się:

- rzeczowe składniki majątku trwałego i obrotowego (środki trwałe, maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, materiały, towary, wyroby gotowe, produkcja w toku),

– środki pieniężne z wyjątkiem środków na rachunkach bankowych,

- papiery wartościowe,

- aktywa rzeczowe będące własnością innych jednostek.

Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na:

- ustaleniu rzeczywistej wartości majątku poprzez przeliczenie, zmierzenie, zważenie oraz ujęciu ustalonych ilości w arkuszu spisowym,

- wycenie stwierdzonych ilości,

-porównaniu ilości i wartości zinwentaryzowanych składników majątkowych z zapisami ksiąg rachunkowych,

- ustaleniu ewentualnych różnic i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania,

- ujęciu wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.


b) drogą potwierdzenia salda:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych,

- kredyty i pożyczki,

- należności cywilno-prawne wobec osób zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Potwierdzenie salda następuje w formie pisemnej, w przypadku wysłania potwierdzenia salda w formie pisemnej (pismo, faks, potwierdzona pisemnie rozmowa telefoniczna) jeżeli jednostka nie otrzyma zwrotki potwierdzającej saldo, dokonuje się wówczas weryfikacji tego salda sporządzając na tę okoliczność stosowną notatkę.
c) drogą weryfikacji sald:

- wartości niematerialne i prawne,

- grunty i trudnodostępne środki trwałe,

- materiały biblioteczne,

- należności sporne i wątpliwe, należności od pracowników, należności cywilno-prawne od osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych , należności publiczno-prawne,

- zobowiązania,

- fundusze,

- rezerwy i przychody przyszłych okresów,

- inne aktywa i pasywa.

Celem inwentaryzacji jest potwierdzenie realności sald, a dowodem przeprowadzenia inwentaryzacji - protokół weryfikacji sald.


2. Na ostatni dzień roku obrotowego przeprowadza się inwentaryzację:

- środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania oraz papierów wartościowych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), środków trwałych z wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie,

- aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należności, w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów,

- środków trwałych do których dostęp jest utrudniony, gruntów, należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności wobec pracowników, należności publicznoprawnych, zobowiązań oraz innych aktywów i pasywów.

- aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek.
3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji określone w ust. 1, 2, i 3 uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:

- składników aktywów z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku oraz materiałów, towarów i produktów gotowych o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości odpisanych w koszty na dzień zakupu, rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończono do dnia 15 stycznia roku następnego, a ustalenie stanu nastąpiło przez odpisanie lub dopisanie do stwierdzonego w trakcie inwentaryzacji przychodów i rozchodów jakie nastąpiły pomiędzy datą inwentaryzacji, a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.


4. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych oraz rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych.
5. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się drogą systematycznego i planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokości odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania.

Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru.


VI. Zasady rozliczania kosztów i przychodów.

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy stanowią stronę Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Są to między innymi wydatki:

- opłacona z góry prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji krajowych,

- opłacone ubezpieczenia majątkowe.

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” w korespondencji z kontem zespołu 1, 2. Następnie odpisuje się je w ciężar konta zespołu „4”, uznając konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

W bilansie rozliczenia te prezentowane są w aktywach jako krótkoterminowe rozliczenia między-okresowe.


2. Podstawowa działalność Biblioteki określona w nadanym statucie podlega zwolnieniu z po-datku dochodowego na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie sporządza się rachunek zysków i strat - wariant porównawczy.

Dodatni wynik finansowy stanowi - zysk netto instytucji, a ujemny – stratę netto.

Do ujmowania kosztów prostych według rodzajów służą konta zgrupowane w zespole „4”. Wszystkie koszty rodzajowe mieszczą się w układzie rodzajowym syntetycznie odpowiadającemu rachunkowi zysków i strat w wariancie porównawczym. Instytucja prowadzi w działalności operacyjnej tylko koszty rodzajowe, które w końcu roku obrachunkowego (salda kont zespołu 4) przenosi się na konto 860 - „Wynik finansowy”.


3. Koszty nie związane ze zwykłą działalnością Biblioteki, stanowią pozostałe koszty operacyjne. Są to m.in. koszty:

- sprzedaży i likwidacji majątku trwałego,

- zapłaconych kar, grzywien i odszkodowań,

- strat w środkach trwałych,

- odpisania przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności, jeżeli nie obciążają one uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego ich wartości,

- odpisu aktualizującego wartość należności.


4. Przychodami są przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu Miasta na pokrycie kosztów Biblioteki. Do przychodów instytucji zalicza się również inne dotacje (np. na zakup nowości wydawniczych), darowizny. Nie dotyczy to otrzymanych nieodpłatnie rzeczowych składników majątku, które są przeznaczone do używania jako środki trwałe lub stanowią inne składniki aktywów trwałych.

Dotacje budżetowe otrzymane na działalność zaliczane są do przychodów w momencie otrzymania.VII. Metody wyceny aktywów i pasywów.

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 3.500 zł - kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

- nieruchomości, w tym: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle i budynki,

- maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.

Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest równy lub wyższy niż 200 zł i niższy lub równy kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych do 3.500 zł, o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych (wyposażenie).

Przy zakupie środków trwałych lub pozostałych środków trwałych (wyposażenia) dokonuje się ewidencji poszczególnych przedmiotów pojedynczo (nie grupując ich). W przypadku nabycia nieodpłatnie środków trwałych lub pozostałych środków trwałych obowiązuje taka ewidencja w jakiej formie zostaną one przekazane.

Zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość zalicza się do środków trwałych.

Pozostałe składniki majątkowe o wartości niższej niż 200 zł lub o wartości równej lub wyższej niż 200 zł a okresie użytkowania krótszym niż 1 rok zalicza się do kosztów materiałów.

Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

2. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

- autorskie prawa majątkowe, koncesje,

- nabyte na potrzeby Biblioteki licencje do programów komputerowych o przewidzianym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z działalnością.


3. Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się:

- kwotę należną sprzedającemu bez podlegającego odliczenia podatku od towarów i usług,

- wszelkie koszty odsetek od zobowiązań rozłożonych na raty, jeżeli zostały naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania,

- różnice kursowe wynikające z zakupu środka trwałego lub zaciągniętej pożyczki na ich zakup, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania,

- opłaty notarialne, skarbowe, sądowe i inne naliczone w związku z nabyciem środka trwałego do użytkowania,

- koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed dniem oddania środka trwałego do użytkowania,

- ewentualnie inne opłaty.

Koszt wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie , za który uważa się koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonaniem (montażem, ulepszeniem) środka trwałego oraz koszty dostosowania budowlanego (montowanego, ulepszonego) środka trwałego do użytkowania, mogą to być m.in.

- wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych,

- koszty wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami na rzecz pracowników i innych osób zatrudnionych przy budowie,

- inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytwarzanych składników majątkowych.

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych.

W przypadku trudności w ustaleniu kosztów wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania.

Wartość rynkowa, w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za którą przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Jeżeli środki trwałe nabyte tą drogą wymagają montażu, to ich wartość powiększa się o wydatki poniesione na montaż.

Wartość początkową środków trwałych podwyższa się, jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji – o sumę wydatków na ich ulepszenie.

Podstawowym narzędziem ewidencjonowania środków trwałych jest „Księga inwentarzowa” prowadzona w MBP z podziałem na grupy i rodzaje środków trwałych.

Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (od 3.500 zł) prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych”.

Środki trwałe tej grupy są amortyzowane metodą liniową.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


4. Od składników majątkowych o wartości początkowej od 200 zł do 3.500 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz książek stanowiących księgozbiór Biblioteki dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, aktualizowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministra Finansów według wskaźników przeliczeniowych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli po zastosowaniu wskaźników przeliczeniowych wartość początkowa środka trwałego przekracza 10% ceny rynkowej, to przeszacowanie może nastąpić z zastosowaniem ceny rynkowej.

Odpisy amortyzacyjne podane w wykazie stawek amortyzacyjnych mogą być podwyższone lub indywidualnie ustalone, zgodnie z wymogami art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla środków trwałych eksploatowanych w warunkach pogorszonych lub poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, a także dla środków trwałych ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.
5. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 200 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (3.500 zł) i okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa pozostałych środków trwałych”. W ewidencji pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość początkową ujmuje się meble.

Ewidencja zbiorów bibliotecznych, prowadzona jest w księgach ”Księga inwentarzowa księgo-zbioru” i „Księga inwentarzowa zbiorów specjalnych”.

Do rozliczenia zbiorów bibliotecznych oddzielnie prowadzone są zgodnie z przepisami „Rejestr ubytków zbiorów bibliotecznych” i „Rejestr ubytków zbiorów specjalnych”.
6. „Księga inwentarzowa środków trwałych obejmuje m.in. następujące pozycje:

- numer inwentarzowy środka trwałego oraz numer fabryczny dla przedmiotów, które ten numer posiadają,

- nazwę i charakterystykę środka trwałego umożliwiającą jego identyfikację,

- wartość początkową i jej zmiany,

- określenie rodzaju przychodu, datę i źródło, numery i symbole dowodów, na podstawie których wpisano obiekt do księgi,

- określenie rodzaju rozchodu oraz datę operacji,

- osoby materialnie odpowiedzialne za środek trwały.
7. Biblioteka prowadzi ewidencję wartości niematerialnych i prawnych w księgach inwentarzowych według zasad określonych dla środków trwałych.

„Ilościowo-wartościową ewidencję pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych

i prawnych” o wartości początkowej od 200 zł do 3.500 zł i okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

8. Wycena pozostałych aktywów i pasywów:

- środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego,

- należności wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty, z zarachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych kwoty należne od dłużników kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością, albo zalegających z zapłatą należności w części lub całości przez okres dłuższy od pół roku,

- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych,

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna