Zarządzenie komendantaPobieranie 115,24 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar115,24 Kb.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax (012) 630 80 59

Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYMAGANIA OFERTOWE

SPRAWA Nr 136/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

A. ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel/ fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie wymienione w załączniku nr 1.

C. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według załączonego formularza.

 2. Dokumenty w postępowaniu składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt 3 niniejszego rozdziału.

 3. Wymaga się, aby oferta byłą złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert - zaleca się, aby Oferent zamieścił ofertę wraz z wszystkimi załącznikami w kopercie, która będzie zaadresowana następująco:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ

30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1 – 3

SPRAWA Nr 136/ZP/5WSzKzP/2017

Nie otwierać przed dniem…………… roku, godz. …..

oraz będzie posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.

 1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 3, przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.

 2. Oferent ma prawo przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 3, przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.

 3. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

E. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.zdolność technicznej lub zawodowej

Zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt I Opisu przedmiotu zamówieniaF. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY według załącznika nr 2,

 2. Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika – w przypadku składania oferty przez pełnomocnika co najmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta, ]

 3. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo odpis z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

G. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.


Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:

 • Ryszard Święchowicz, tel/fax. (12) 630-80-37, zagadnienia merytoryczne,

H. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 32 (Komenda) Kancelaria Główna

Termin złożenia oferty upływa w dniu 18 września 2017 r., godz. 12:00;

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 18 września 2017 .r., godz. 12:30;

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Głównej Szpitala.

J. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.


 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

K. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Cena – 100 % znaczenia (WC)

Cena brutto – zawiera koszt roboczogodziny za usługi naprawcze z zakresu mechaniki pojazdowej, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.Sposób dokonania oceny wg wzoru:

WC = [( Cn : Cb ) x 100 ] x 100%

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

1L. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

 1. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

 2. Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

 3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

Ł.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.M.ZASTRZEŻENIA

Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.N.  Adres strony internetowej, na której są dostępne Wymagania ofertowe, odpowiedzi na pytania i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA)

ZAŁĄCZNIKI:

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zał . nr 1

- FORMULARZ OFERTOWY – zał nr 2

 • WZÓR ZLECENIA – zał. 3

- WZÓR UMOWY- zał. nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1


NAZWA OGÓLNA ZAMÓWIENIA :
Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie .
I.WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU :

 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci ,którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zamawianych usług ,posiadają : wiedzę i doświadczenie, wykwalifikowanych pracowników, zaplecze lokalowe oraz wyposażenie techniczne umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem technologii zalecanej przez producenta danej marki pojazdu i wyposażenia .

 2. Odległość miejsca w którym będą dokonywane czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz kontakty organizacyjne , nie może przekraczać 10 km od siedziby Zamawiającego .Odległość będzie ustalona na podstawie pomiaru przebiegu drogi publicznej przy użyciu aplikacji wyznaczania trasy drogowej Mapa Google.

 3. Lokal z zapleczem technicznym , w którym będą wykonywane usługi w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia winien być wyposażony w narzędzia i urządzenia zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z technologią określoną przez producenta poszczególnych pojazdów.

 4. Oferent powinien zapewnić świadczenie zamawianych usług ,co najmniej w dni powszednie : od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 , w sobotę w godz. 8-16.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowych usług w zakresie :

- naprawy awaryjne i bieżące karetek ,

- naprawy bieżące uszkodzeń i usterek pojazdów,

- przeglądy eksploatacyjne pojazdów,

- monitorowanie parametrów wskazujących na konieczność wymiany płynów technologicznych i olejów i informowanie Zamawiającego o konieczności ich wymiany ,

- diagnostyka ,

-okresowe badania techniczne,

- obsługa techniczna wynikającą z przebiegu lub okresu użytkowania pojazdów ,

- naprawy blacharskie i lakiernicze pojazdów,

- inne czynności serwisowe zlecone przez Zamawiającego m.in. naprawy instalacji elektrycznej , naprawy systemów sterowania i elektronicznej kontroli pracy pojazdów ,naprawy instalacji i wyposażenia przedziałów medycznych karetek ( z wyłączeniem specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych ) .

2. Do napraw objętych przedmiotem zamówienia powinny być użyte fabrycznie nowe części zamienne i materiały , odpowiadające parametrom technicznym przewidzianym przez producentów poszczególnych pojazdów i jednocześnie spełniające normy oraz wszelkie uwarunkowania obowiązujące w produkcji i obrocie towarowym w UE.

3.Zamawiający może wskazać sposób wykonania naprawy oraz dostawcę części zamiennych lub usług w sposób odmienny niż określono w pkt.2. W szczególności Zamawiający, zastrzega sobie możliwość dostarczenia części we własnym zakresie ,wskazania sposobu naprawy pojazdu i zastosowania określonych części i podzespołów, wskazania podwykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia ,zlecenia napraw pojazdów innemu podmiotowi w przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego.

4.Zamawiający dopuszcza stosowanie tzw. zamienników (wykonane przez innych producentów niż montowane fabrycznie przez wytwórcę pojazdu ) części oryginalnych (montowane fabrycznie przez wytwórcę pojazdu) w przypadku ,gdy posiadają wszelkie cechy techniczne i wytrzymałościowe części oryginalnych a ich zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na pracę i stan techniczny pojazdu. Zastosowanie zamienników może nastąpić po wydaniu zgody przez Zamawiającego.

5. Pochodzenie nabywanych części i materiałów powinno być udokumentowane fakturami ,których kopie lub odpisy każdorazowo zostaną przekazane Zamawiającemu.

6.Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego kosztami części i materiałów ,użytych do wykonania przedmiotu zamówienia , według faktycznych cen ich zakupu ,przy czym Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia części zamiennych i materiałów tego samego rodzaju i jakości po najniższej dostępnej dla niego cenie . Do faktycznej ceny nabycia części i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca nie może naliczać marży zwiększającej ich cenę ,

III. SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

1.Postanowienia ogólne .

a) przekazanie Wykonawcy pojazdu będzie następować w miejscu wykonywania napraw na podstawie pisemnego zlecenia naprawy wystawionego przez Zamawiającego - formularz zlecenia w załączeniu.

b) po przejęciu pojazdu Wykonawca niezwłocznie dokona określenia zakresu uszkodzeń /usterek , sporządza kosztorys robót zawierający specyfikację części zamiennych i materiałów koniecznych do wykonania naprawy z podaniem ich dokładnych nazw /kodów producenta /oznaczeń katalogowych , cen jednostkowych brutto oraz określa pracochłonność prac wyrażoną w roboczogodzinach (kosztorys części i prac). Wszystkie wymienione ustalenia i informacje przesyła niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej .

c) w przypadku konieczności poszerzenia zakresu prac zleconych przez Zamawiającego ,Wykonawca będzie obowiązany do przedstawienia specyfikacji ujawnionych dodatkowo (ponad zlecenie ) usterek oraz wykazu części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy . Decyzję o wykonaniu zgłoszonych dodatkowo czynności podejmuje Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik.

d) podczas każdej naprawy pojazdu Wykonawca powinien wykonać czynności diagnostyczne m.in. sprawdzenie wskazań i zawartości danych w systemie komputera pokładowego ,oględziny podzespołów pojazdu w szczególności silnik , osprzęt silnika , układ chłodzenia , układ napędu ,układ hamulcowy ,układ paliwowy ,oświetlenie , ogumienie .

e) Wykonawca będzie obowiązany do utylizacji wymontowanych (zużytych) części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych oraz odpadów w postaci płynów, oleju na swój koszt itp. o ile Zamawiający nie zastrzeże sobie zwrotu zdemontowanych części / materiałów.

f) z wykonania każdego zlecenia zostanie sporządzony pisemny protokół, w którym będzie określona data przekazania i odbioru pojazdu , określenie zakresu uszkodzeń ,niesprawności , zestawienie użytych części zamiennych i materiałów , ilość roboczogodzin poświęcona na naprawę , datę rozpoczęcia i zakończenia okresu gwarancji. Protokół winien być podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego .Przejęcie pojazdu przez Zamawiającego na podstawie protokołu bez zastrzeżeń będzie stanowić warunek dokonania zapłaty należności za wykonana usługę .

g) w razie wadliwego wykonania naprawy pojazdu ,uszkodzenia pojazdu , Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód, w tym zwrotu wszelkich kosztów związanych z naprawami pojazdu, których Zamawiający zmuszony był dokonać w związku z wadliwym wykonaniem usługi.


2. Tryb postępowania w ramach świadczenia zleconych usług:

a) zlecenie objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w terminie :

- do 24 godzin w przypadku zgłoszenia naprawy awaryjnej karetki,

- do 48 godzin w pozostałych przypadkach ( z wyjątkiem warunku określonego w tiret 3),

- do 168 godzin w przypadku napraw blacharskich i lakierniczych .

b) bieg terminu rozpoczyna się z chwilą dostarczenia i przekazania pojazdu Wykonawcy . Bieg terminu ulega zawieszeniu do najbliższego dnia powszedniego, w przypadku, gdy w czasie jego trwania przypada niedziela lub święto wymienione w ustawie. Ilość godzin terminu sumuje się w czasie wymaganej od Wykonawcy dyspozycyjności do świadczenia usług .

c) w przypadku, gdy pojazd Zamawiającego zostanie unieruchomiony i kontynuacja jazdy będzie niemożliwa lub niewskazana, Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia przejmie niezwłocznie pojazd do naprawy z miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zorganizuje jego przetransportowanie do miejsca naprawy .Postanowienia pkt 2 lit.a stosuje się odpowiednio ,gdy pojazd jest przejmowany przez Wykonawcę na terenie m.Krakowa.

d)przedłużenie terminu naprawy określonego w pkt. 2 lit.a) może nastąpić z powodów wystąpienia okoliczności, na które Strony nie mają wpływu, w szczególności z uwagi na konieczność zastosowania technologii naprawy określonej przez producenta, niedostępności części zamiennych,ujawnienia nowych niesprawności i uszkodzeń itp. Przedłużenie czasu naprawy ponad określony termin wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ponadto przedłużenie terminu naprawy następuje w przypadku,gdy zamawiający decyduje o dostarczeniu części lub materiałów do wykonania zlecenia we własnym zakresie. Wówczas bieg terminu naprawy przerywa się od czasu powiadomienia Wykonawcy do czasu dostarczenia mu części.

e)w przypadku stwierdzenia konieczności rozszerzenia zakresu zleconej naprawy lub czynności, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu przyczyny powodujące konieczność wykonania dodatkowych czynności,przedkładając równocześnie szczegółowy wykaz niezbędnych czynności,specyfikacje części oraz kosztorys prac. Decyzję o wykonaniu zgłoszonych dodatkowych czynności podejmuje Zamawiający i przekazuje w formie pisemnej Wykonawcy.

f) Wykonawca będzie określał pracochłonności czynności,przypadającą na każde zlecenie w roboczogodzinach odpowiadających rzeczywistemu nakładowi pracy poświęconemu na realizację zlecenia naprawy ,przy czym ilość roboczogodzin nie może przekroczyć czasowych norm pracochłonności poszczególnych operacji określonych w systemach komputerowych kosztorysowania napraw pojazdów ,przykładowo "AUDATEX" ,"EUROTAX” lub porównywalnych systemach komputerowych stosowanych w kosztorysowaniu usług objętych przedmiotem umowy .W przypadku braku możliwości określenia czasochłonności prac w podanym systemie, ilość roboczogodzin poświęcona na poszczególne czynności nie może przekroczyć norm pracochłonności stosowanych w stacjach ASO (Autoryzowane Stacje Obsługi),właściwych dla poszczególnych pojazdów.

g) w przypadku wystąpienia przekroczenia określonych kryteriów pracochłonności Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za koszty naprawy ponad określone normy,przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zleconej czynności w całości.
3.Zasady postępowania w zakresie dostawy materiałów i części zamiennych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia:

a) po ustaleniu zakresu podlegającego naprawie Wykonawca zgłasza w formie pisemnej (fax. nr : 12 630 81 72 , E-mail: 5wsk.transport@ron.mil.pl oraz telefonicznie nr :12 6308037 - w dni powszednie pon. – pt. godz.7-15 ) , wykaz części zamiennych , materiałów niezbędnych do dokonania naprawy ,podając ich nazwę , oznaczenie techniczne i kodowe produktu oraz cenę brutto a także zakładany czas naprawy w roboczogodzinach.

b) Zamawiający niezwłocznie potwierdzi (w formie e-mail, ………………, fax. ……………….., telefonicznie ……………….) czy decyduje się na zakup części wg cen podanych przez Wykonawcę .

W przypadku odmownej decyzji Zamawiający może wskazać Wykonawcy dostawcę określonych części lub zakupi części we własnym zakresie i dostarczy niezwłocznie Wykonawcy .

c) części zamienne / podzespoły/ akcesoria / materiały eksploatacyjne użyte do naprawy i zakupione przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i oryginalne ,albo zostaną zastosowane występujące zamienniki o porównywalnej klasie jakości w stosunku do części oryginalnych oraz muszą posiadać oznakowanie znakiem CE. Zamawiający zastrzega jednak prawo wskazania innego trybu naprawy lub dostawy części i podzespołów .

d) wraz z fakturą za wykonanie naprawy Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu dowód lub odpis dowodu zakupu części zamiennych i materiałów (np. faktura VAT) z wyszczególnieniem m.in. nazwy , producenta, cech i parametrów technicznych ,cech jakościowych oraz cenę zakupu. W przypadku zakupu części przez Zamawiającego dowód zakupu zostanie przedłożony do wglądu Wykonawcy .


IV.WYMAGANIA KOŃCOWE

1.Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia co najmniej 12- miesięcznej gwarancji na naprawy oraz na zainstalowane części zamienne użyte do wykonania zamówienia, jednak w przypadku istnienia na wymienione części i podzespoły gwarancji producenta korzystniejszej od warunków gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do korzystania z tych warunków i przejmuje uprawnienia gwarancyjne wraz z niezbędną dokumentacją.

2.Bieg terminu gwarancji liczony będzie po wykonaniu zlecenia naprawy pojazdu potwierdzonego przez Zamawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną, podpisanym protokołem odbioru – bez zastrzeżeń (data podpisania protokołu bez zastrzeżeń) .

3.Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty i obowiązki związane z utylizacją odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia .

4.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę liczone będzie w złotych brutto za roboczogodzinę , przy czym koszty części zamiennych ( pod tym określeniem rozumie się także materiały eksploatacyjne tj. olej silnikowy, olej skrzyni biegów ,olej układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic ,czynniki układu klimatyzacji i.t.p.) poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia ,rozliczane będą oddzielnie (w oddzielnych pozycjach ) .Postanowienia II ust.4. stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca nie będzie mógł zlecać świadczonych usług innym podmiotom bez zgody Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnionej ,wyrażonej w formie pisemnej.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania bezpośrednio lub przez przedstawiciela , sposobu wykonania napraw na każdym etapie realizacji zamówienia.

7.Zmawiajacy zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania przeglądu ,badania ,oględzin ,ekspertyzy oraz naprawy pojazdów wskazanym podmiotom.


Usługi dotyczą pojazdów marki:
-VW Crafter ,2EKE2 ,2,0 TDI , pojemność 1968cm3 /120KW ,Ambulans drogowy (karetka) paliwo – olej napędowy , VIN WV1ZZZ2EZG6029013 , rok produkcji 2016 , przebieg 21542 km,
- Mercedes Benz,typ 906 KA35 /A6,wariant:LMA41350N ,nazwa handlowa : Sprinter 315 CDI Ambulans(karetka) ,rodzaj: M1/samochódspecjalny-sanitarny , pojemność 2148cm3/110 kW ,paliwo – olej napędowy , VIN WBD9066331S187776 ,rok produkcji 2007 ,przebieg – 213243 km ,
- Renault Master,ambulans (karetka) typ D/KS,wariant FDC3,wersja FDC3H6,kategoria M1 samochód specjalny sanitarny,silnik G9U B6,pojemność skokowa 2464cm3/107 kW,paliwo - olej napędowy,VIN VF1FDC3H639241527,rok produkcji 2008, przebieg – 217345 km,
- Renault FC Kangoo Express ambulans (karetka),poj.silnika 1461cm3/48,0KW , paliwo – olej napędowy , VIN :VF1FC07HF31615035 ,rok produkcji 2004, przebieg ; 200763 km ,
-Opel ,J96 ,Vectra B , poj.silnika 1796cm3 , paliwo – benzyna,VIN W0L0JBF1911176685, rok produkcji 2001, przebieg: 146185 km ,
- Fiat Doblo typ 263 ,poj.silnika 1368cm 3 /70 kW, paliwo benzyna/LPG,VIN ZFA2630000229189 , rok produkcji 2013przebieg - 14955 km ,

-Fiat Doblo typ 263 , poj.silnika 1368cm3 /70 kW,paliwo benzyna/LPG,VIN ZFA26300009232496 ,rok produkcji 2013 ,przebieg – 10233km ,

- Opel ,MR,Movano , poj.silnika 2299cm3 /81kW ,paliwo olej napędowy ,VIN W0LMRF2RBGB106377 ,rok produkcji 2016 , przebieg 3354km .

ZAŁĄCZNIK 2

(miejscowość i data)

(nazwa i siedziba Oferenta)

fax:

tel.:

e-mail :

REGON :

NIP :

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie wymienione w załączniku nr 1 i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Wymaganiach Ofertowych.


 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

LP


Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)

Ilość / j.m.

kwota netto za j.m.

kwota brutto za j.m

1

Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie wymienione w załączniku nr 1

roboczogodzinaCena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, a w szczególności zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, instalacja i rozruch przedmiotu zamówienia i inne, jeśli występują.

 1. Oświadczamy, iż wykonamy zamówienie zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1.

 2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy wykonanie za cenę wskazaną w pkt 1 formularza ofertowego(wynikająca z załącznika nr 1 formularza cenowego).

 3. Termin płatności – 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawioną fakturą po wykonaniu usługi.

 4. Oświadczamy, że

 1. załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

 2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym,

 3. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

 4. posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia,

 5. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 6. jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

 7. posiadamy zaplecze lokalowe oraz wyposażenie techniczne umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem technologii zalecanej przez producenta danej marki pojazdu.

 8. odległość miejsca w którym będą dokonywane czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz kontakty organizacyjne , nie może przekraczać 10 km od siedziby Zamawiającego .Odległość będzie liczona na podstawie pomiaru przebiegu drogi publicznej przy pomocy lokalizatora Mapa Google.

 9. lokal z zapleczem technicznym , w którym będą wykonywane usługi w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia winien być wyposażony w narzędzia i urządzenia zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z technologią określoną przez producenta poszczególnych pojazdów.

 10. zapewniamy świadczenie zamawianych usług co najmniej w dni powszednie : od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 , w sobotę w godz. 8-16.

,

6. Do oferty załączamy następujące dokumenty:………………………….

7. Oferta zawiera łącznie .............. ponumerowanych zapisanych stron.


(podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR ZLECENIA
Zlecenie naprawy Nr…………………………/dnia ........................................

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, NIP……………., Regon……………., tel…………., reprezentowanym przez Komendanta Artura Rydzyka w imieniu którego działa…….. ……………………………………………………………………

na podstawie umowy nr …………… z dnia …………………………… zawartej z firmą ………………………………………………..

zleca:
naprawę awaryjną karetki , naprawę bieżącą , obsługę techniczną ,inne czynności serwisowe ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pojazdu: marki……………………………………..


nr rejestracyjny……………………………………
w dniu ………………………….

Zamawiający

Przyjmuje zlecenie
Dnia …………………. Godzina ……………………………..
Imię i nazwisko oraz podpis

…………………………………………….

.Wykonawca

ZAŁĄCZNIK NR 4

WZÓR UMOWY

UMOWA

Nr / ZP / 2017


zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:a:


zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:


W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie wymagań ofertowych prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

Przedmiotem niniejszej umowy są:

Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej, oraz innych czynności serwisowych pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie wymienionych w załączniku nr 1.

§ 1

1. Rozliczenie za wykonane usługi z zakresu mechaniki pojazdowej odbywać się będzie na podstawie zestawienia za konkretną usługę w ilości roboczogodzin oraz stawki 1 roboczogodziny określonej w ofercie.

2. Stawka roboczo-godzina wynosi ………….. przez okres trwania umowy plus koszt części zamiennych.

Wynagrodzenie brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, a w szczególności zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, instalacja i rozruch przedmiotu zamówienia i inne, jeśli występują.

3. Zamawiający oświadcza, iż wartość niniejszej umowy nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro(zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego”, (Dz. U. z 2015 r.poz. 2164).

§ 2

 1. Cena wymieniona w § 1 umowy, płatna będzie w złotych polskich.

 2. Płatności za zrealizowane usługi, odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę,.

 3. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo faktury VAT.

 4. Sprzedający może w każdym czasie obniżyć ceny jednostkowe, co wymaga sporządzania aneksu
  do umowy.

 5. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności wynikających z umowy Sprzedający zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Kupującego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

 6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone
  w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto będą wymagały wprowadzenia poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

7. Za dzień zapłaty strony uznają dzień polecenia przez Kupującego dokonania przelewu.

§ 3

Zasady postępowania w zakresie dostawy materiałów i części zamiennych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia:

a) po ustaleniu zakresu podlegającego naprawie Wykonawca zgłasza w formie pisemnej (fax. nr : 12 630 81 72 , E-mail: 5wsk.transport@ron.mil.pl oraz telefonicznie nr :12 6308037 - w dni powszednie pon. – pt. godz.7-15 ) , wykaz części zamiennych , materiałów niezbędnych do dokonania naprawy ,podając ich nazwę , oznaczenie techniczne i kodowe produktu oraz cenę brutto a także zakładany czas naprawy w roboczogodzinach.

b) Zamawiający niezwłocznie potwierdzi (w formie e-mail, ………………, fax. ……………….., telefonicznie ……………….) czy decyduje się na zakup części wg cen podanych przez Wykonawcę .

W przypadku odmownej decyzji Zamawiający może wskazać Wykonawcy dostawcę określonych części lub zakupi części we własnym zakresie i dostarczy niezwłocznie Wykonawcy .

c) części zamienne / podzespoły/ akcesoria / materiały eksploatacyjne użyte do naprawy i zakupione przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i oryginalne ,albo zostaną zastosowane występujące zamienniki o porównywalnej klasie jakości w stosunku do części oryginalnych oraz muszą posiadać oznakowanie znakiem CE. Zamawiający zastrzega jednak prawo wskazania innego trybu naprawy lub dostawy części i podzespołów .

d) wraz z fakturą za wykonanie naprawy Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu dowód lub odpis dowodu zakupu części zamiennych i materiałów (np. faktura VAT) z wyszczególnieniem m.in. nazwy , producenta, cech i parametrów technicznych ,cech jakościowych oraz cenę zakupu. W przypadku zakupu części przez Zamawiającego dowód zakupu zostanie przedłożony do wglądu Wykonawcy

§ 4

1.Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia co najmniej 12- miesięcznej gwarancji na naprawy oraz na zainstalowane części zamienne użyte do wykonania zamówienia, jednak w przypadku istnienia na wymienione części i podzespoły gwarancji producenta korzystniejszej od warunków gwarancji udzielonej przez Wykonawcę , Zamawiający ma prawo do korzystania z tych warunków i przejmuje uprawnienia gwarancyjne wraz z niezbędną dokumentacją.

2.Bieg terminu gwarancji liczony będzie po wykonaniu zlecenia naprawy pojazdu potwierdzonego przez Zamawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną, podpisanym protokołem odbioru – bez zastrzeżeń (data podpisania protokołu bez zastrzeżeń) .

3.Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty i obowiązki związane z utylizacją odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia .

4.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę liczone będzie w złotych brutto za roboczogodzinę ,przy czym koszty części zamiennych ( pod tym określeniem rozumie się także materiały eksploatacyjne tj.olej silnikowy,olej skrzyni biegów ,olej układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic ,czynniki układu klimatyzacji i.t.p.) poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia ,rozliczane będą oddzielnie (w oddzielnych pozycjach ) .Postanowienia II ust.4. stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca nie będzie mógł zlecać świadczonych usług innym podmiotom bez zgody Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnionej ,wyrażonej w formie pisemnej.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania bezpośrednio lub przez przedstawiciela , sposobu wykonania napraw na każdym etapie realizacji zamówienia.

7.Zmawiajacy zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania przeglądu ,badania ,oględzin ,ekspertyzy oraz naprawy pojazdów wskazanym podmiotom.
§ 5

 1. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki wskazanymi w pkt I Opisu przedmiotu zamówienia w szczególności prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zamawianych usług ,posiadają : wiedzę i doświadczenie, wykwalifikowanych pracowników, zaplecze lokalowe oraz wyposażenie techniczne umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem technologii zalecanej przez producenta danej marki pojazdu i wyposażenia oraz że odległość miejsca w którym będą dokonywane czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz kontakty organizacyjne , nie może przekraczać 10 km od siedziby Zamawiającego .Odległość będzie liczona na podstawie pomiaru przebiegu drogi publicznej przy użyciu aplikacji wyznaczania trasy drogowej Mapa Google.

 2. Lokal z zapleczem technicznym , w którym będą wykonywane usługi w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia winien być wyposażony w narzędzia i urządzenia zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z technologią określoną przez producenta poszczególnych pojazdów.

 3. Wykonawca oswiadcza także, że zapewnia świadczenie zamawianych usług ,co najmniej w dni powszednie : od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 , w sobotę w godz. 8-16.
§ 6

Niniejsza umowa rozwiązuje się: • z upływem 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy lub z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, albo z chwilą osiągnięcia wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego”, (Dz. U. z 2015 r.poz. 2164).
§ 7

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.§ 8

 1. Strony umowy mogą w każdym czasie rozwiązać umowę, za porozumieniem Stron.

 2. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

 1. wystąpienia okoliczności powodujących zmianę strony Sprzedającego;

 2. opóźnienia w realizacji usługi trwającej dłużej niż 24 godziny;

 3. innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego, wykonania umowy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w ciągu 30 dni od powzięcia w/w wiadomości.

§ 9

 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:

 1. 0,2 % całkowitej wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi objętej niniejszą umową,

 2. 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy, na skutek wystąpienia okoliczności, określonych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy,

 1. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

 2. Strony dodatkowo ustalają, że Zamawiający w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi przez Wykonawcę, może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę wszelkimi kosztami z tego tytułu, jak i zachowując wobec niego roszczenie o zapłaty kary umownej od dnia opóźnienia do dnia odbioru pojazdu, jak i uprawnienie z § 9 ust. 2.

§ 10

Dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bądź też zawarcie przez Sprzedającego z podmiotem trzecim umowy poręczenia należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, wymagało będzie dla swej skuteczności uprzedniego wyrażenia przez Ministra Obrony Narodowej zgody na piśmie.
§ 11

 1. Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1, który reguluje nieobjęte umową prawa i obowiązki stron.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 12

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: ........................................§ 13

 1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony

 3. Składnikiem postanowień umowy jest Załącznik nr 1.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

KONTRASYGNUJE

GŁÓWNY KSIĘGOWYNr sprawy 136/ZP/ 5WSzKzP SP–ZOZ/2017

Wymagania Ofertowe –zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 29 stycznia 2004
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna