Zarządzanie wartością przedsiębiorstwaPobieranie 432,82 Kb.
Strona1/6
Data01.04.2018
Rozmiar432,82 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie wartością firmy definiuje się jako zespół działań zorientowa­nych na korzystną zmianę czynników podwyższających aktywa firmy oraz kreujących programy restrukturyzacji, zwiększające efektywność zużycia zasobów i spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym uzyskanie wysokiej pozycji rynkowej dzięki osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Zdefiniowa­nie ceny nabycia przedsiębiorstwa umożliwia określenie wartości firmy jako elementu majątku zakupionego przedsiębiorstwa. Ustawa o rachunkowości z 1994 r. określa wartość firmy jako różnicę między ceną nabycia okre­ślonej jednostki lub zorganizowanej jej części a wartością rynkową po­szczególnych składników majątkowych jednostki lub jej zorganizowa­nej części, pomniejszoną o ewentualne przejęte zobowiązania.

Zarządzanie wartością firmy obejmuje między innymi:

1) zarządzanie marketingowe,

2) zarządzanie innowacyjne i inwestycyjne,

3) zarządzanie finansami,

4) zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie marketingowe obejmuje wszelką działalność przedsiębior­stwa zorientowaną na zaspokojenie potrzeb klienta i wiąże się z kreowaniem wewnątrz firmy tzw. orientacji marketingowej. Orientacji tej służy wykorzy­stanie w procesie zarządzania instrumentów marketingu mix, tworzenie stra­tegii marketingowych i budowa planu marketingowego.

Bardzo ważnym elementem zarządzania marketingowego jest dywersyfikacja działalności. Dywersyfikacja oznacza wchodzenie firmy do nowych sektorów gospodarki i przez to rozszerzenie zakresu branżowego działalności. Pojęcie to jest zarezerwowane dla zjawiska branżowego rozszerzenia działalności, nie obejmuje natomiast wchodzenia na nowe geograficzne rynki i z tą samą grupą produktów ani zwiększania gamy wyrobów w ramach tego samego sektora. Rozróżniamy kilka stopni dywersyfikacji. Najprostszym sposobem oceny stopnia dywersyfikacji jest zbadanie struktury przychodów według sektorów. Jeżeli dominująca część przychodów pochodzi z jednego sektora, mówimy, że przedsiębiorstwo jest skoncentrowane, jeżeli przychody pocho­dzą z wielu sektorów, mówimy o przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym.Zarządzanie innowacyjne ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu możliwości pracowników w generowaniu, a następnie rozwi­janiu innowacji produktowych, technologicznych, ekologicznych, organiza­cyjnych, w obszarze zarządzania zwiększenie ilości wdrożonych w firmie innowacji zwiększa jej pozycję konkurencyjną na rynku i umożliwia w większym stopniu spełnienie oczekiwań klientów.

Zarządzanie finansami jest procesem uefektywnienia wykorzystania zaso­bów finansowych i racjonalizacji potrzeb rzeczowych skorelowanych z fi­nansami. Istotą zarządzania finansami jest taki układ zasilania i pobudzania przedsiębiorstwa, w którym ruch pieniądza stwarza możliwości wyboru decyzji i kształtowania najkorzystniejszej relacji efektów do nakładów. Cel zarządzania finansami sprowadza się do zapewnienia firmie bieżącej wypła­calności, a w okresach dłuższych - do wzrostu rynkowej wartości przedsię­biorstwa.

Istotnym elementem zarządzania finansowego jest ukształtowanie struktury kapitałowej, charakteryzującej podstawowe składniki finansowe przedsię­biorstwa. W szczególności są to wskaźniki „napędu” opisujące relacje po­między kapitałem własnym i kapitałem obcym. Prawidłowa struktura kapi­tału zależy od profilu ryzyka przedsiębiorstwa oraz ryzyka finansowego. Zasadniczo struktura kapitału powinna odzwierciedlać rozsądną równowagę pomiędzy ryzykiem przedsiębiorstwa i ryzykiem finansowym. Stosuje się zasadę: im wyższe ryzyko przedsiębiorstwa, tym niższe ryzyko finansowe. Zjawisko prowadzenia przedsiębiorstwa z niewłaściwą strukturą kapitału można nazwać „życiem ponad stan”.


Zarządzanie zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu odpowiednich syste­mów motywacyjnych umożliwi przyjęcie do firmy najlepszej kadry. Jej sys­tematyczne szkolenie, promowanie oraz wykorzystanie w strukturach orga­nizacyjnych pozwoli efektywnie kreować najlepsze z funkcjonujących systemów zarządzania.
Narzędzia zarządzania wartością firmy

Do współczesnych narzędzi zarządzania zaliczamy:
  • TQM (Total Quality Management) - kompleksowe zarządzanie jakością.

  • Lean management, czyli odchudzanie struktur organizacyjnych.

  • Outsourcing - wyprowadzenie na zewnątrz nieefektywnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa oraz procesów i operacji produkcyjnych.

  • Benchmarking - wzorowanie się na najlepszych wzorcach technicznych, technologicznych i organizacyjnych.

  • Restrukturyzacja funkcjonalna, procesowa zorientowana na reenginering (w miejsce zarządzania zadaniami wprowadza się zarządzanie procesowe).

Szczególnie istotne znaczenie posiadają obecnie komputerowe metody zarzą­dzania działalnością produkcyjną i projektową oraz inwestycyjną, takie jak:  • CAM (Computer Added Manufacturing),

  • CAD (Computer Added Design),

  • CIM (Computer Imegrated Manufacturing},

  • MRP II (System planowania i sterowania działalnością wytwórczą).

Restrukturyzacja organizacyjna zorientowana jest na kreowanie holdingów, nowoczesnej sieci przedsiębiorstw, łańcuchów logistycznych. Można więc przyjąć, że wszystkie nowoczesne narzędzia i techniki zarządzania służą do podnoszenia wartości firmy.

Osobną grupę stanowią narzędzia informatyczne wspomagające restruktury­zację i zarządzanie wartością firmy.
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna