Zarządzanie w przedsiębiorstwie " pytania"Pobieranie 253,09 Kb.
Strona1/3
Data13.06.2018
Rozmiar253,09 Kb.
  1   2   3

ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE --- " PYTANIA"

 


 1. 1.        Co to jest strategia hierarchizacji.

Jest formą strategii defensywnej firmy. Strategia hierarchizacji poprzez hierarchię i wielopoziomową budowę organizacji redukuje własną różnorodność i dokonuje pewnej segmentacji otoczenia, gdyż każdy z jej podsystemów oddziałuje na swoje segmenty otoczenia, absorbując płynące z ich strony zakłócenia. Tak więc proces pochłaniania zakłóceń i adaptacji firmy odbywa się poprzez działania poszczególnych jej podsystemów, dzięki czemu tylko niewielka część zakłóceń przenosi się na całość działania firmy.

 1. 2.        Typologia stylów i kultur wg K. S. Camero.

Typologia (tabela 1) ta analizuje 4 parametry przedsiębiorstwa:


 • -          formę przedsiębiorstwa (F): ma to znaczenie podstawowe;

 • -          styl kierowania szefa przedsiębiorstwa (S): zachowanie kierownika, motywy jego działania;

 • -          "cement" - spoiwo przedsiębiorstwa: istotne wyznawane wartości;

 • -          ukierunkowanie strategiczne (U): to, ku czemu zmierza przedsiębiorstwo.

 

3.        Fazy rozwoju konfliktów.

Stadia rozwojowe konfliktów:

 • -          stadium utajenia

 • -          stadium dostrzeżenia

 • -          stadium odczuwania

 • -          stadium demonstracji

stadium "po bitwie"

 1. 4.        Model Parkinsona.

Robotnik wykonuje dane zadanie w czasie, który ma do dyspozycji; powinniśmy wyznaczać możliwie najkrótszy czas pracy wykonania danego zadania (ale realny), by motywować pracownika do zmobilizowania się.

 1. 5.        Typy strategii ochrony środowiska.

 1. 1)       strategia ofensywna

 2. 2)       strategia innowacyjna

 3. 3)       strategia defensywna

 4. 4)       strategia pasywna (bierna, obojętna)

ad 1) polega na wykorzystaniu wszelkich środków, w tym również kredytów bankowych do poprawy procesów produkcyjnych pod kątem ochrony środowiska, doskonaleniu struktur organizacyjnych w taki sposób, aby łączyły one ochronę środowiska ze wszystkimi zadaniami przedsiębiorstwa, a także na tworzeniu kultury ekologicznej utrwalającej przeświadczenie, że odpowiedzialność za środowisko spoczywa na każdym pracowniku stosownie do jego możliwości i kompetencji,

ad 2) polega na poszukiwaniu nowych technologii, konstrukcji i wyrobów dostosowanych do wymagań ochrony środowiska, czyli na wytwarzaniu "czystych" ekologicznie produktów, budowie obiektów zamkniętych i przekształcaniu odpadów w zasoby naturalne, a więc na działaniach poprawiających radykalnie stosunki przedsiębiorstwa ze środowiskiem,

ad 3) polega na wycofywaniu z rynku wyrobów i częściowej rezygnacji z technologii nie spełniających kryteriów ekologicznych, a także na podnoszeniu stopnia ich "ekologiczności": dzięki usprawnieniu i modyfikowaniu stosowanych procesów produkcyjnych i ich organizacji (częściowy recycling, częściowa likwidacja szkód środowiskowych),

ad 4) polega na przestrzeganiu tylko koniecznych przepisów o ochronie środowiska, aby nie narazić przedsiębiorstwa na opłaty karne (np. za szkodliwą emisję) i straty związane z utratą dobrego wizerunku (image) w otoczeniu. 1. 6.        Funkcje planu komercjalizacji.

 • -          kompletowanie dostaw;

 • -          kontrolowanie produktów dostarczanych przez dostawców;

 • -          kompletowanie zestawów asortymentowych zgodnie z potrzebami klientów;

 • -          prognozowanie popytu;

 • -          promocję sprzedaży;

 • -          uczestnictwo w regulowaniu należności z tytułu sprzedaży.

 1. 7.        Co to jest MRP?

MRP (Manufacturing Resouces Planning - fabryczny system planowania zasobów); produkcję uruchamia się na podstawie prognoz handlowców, lecz prognozy te muszą być niepodważalne; można "daleko lub blisko", a zdolność reagowania bywa niewielka.

 1. 8.        Co to jest OPT?

OPT (Optimised Production Technology = optymalna technologia produkcji); w procesie produkcyjnym wykrywa się "wąskie gardła", a na podstawie ich analizy opracowuje się programy zaopatrzenia i produkcji, które mają ograniczać negatywne skutki.

 1. 9.        Rodzaje innowacji wg kryterium technologii i kapitału.

W zależności od kształtowania się kategorii postępu technicznego i kapitałochłonności wyróżnia się 4 rodzaje innowacji (wg koncepcji firmy konsultingowej A. D. Little):

 1. 1.        innowacje "lekkie" o zaawansowanej technologii

 2. 2.        innowacje "ciężkie" o zaawansowanej technologii

 3. 3.        innowacje "lekkie" o prostej technologii

 4. 4.        innowacje "ciężkie" o prostej technologii

Koncentracja działania na ciężkich innowacjach gdzie wymagane są wysokie nakłady inwestycyjne, a cykl ich realizacji jest długi może prowadzić do przełomowych rozwiązań w technice i zapewnić duże zyski ale w razie niepowodzenia może narazić firmę na poważne trudności, a nawet prowadzić do klęski

 1. 10.     Elementy otoczenia makro- i mikroekonomiczne.

Mikrootoczenie - otoczenie, z którym przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie kontakty i ma na nie wpływ. Elementy: dostawcy, konsumenci, konkurenci, dystrybutorzy, zewnętrzny marketing usługowy (agencja reklamy).

Makrootoczenie - szerokie otoczenie przedsiębiorstwa na które w zasadzie nie ma ono wpływu. Elementy: otoczenie technologiczne, otoczenie polityczno - prawne, fizyczne, ekonomiczne, demograficzne, socjokulturowe.

Otoczenie dalsze (makroekonomiczne):

- polityka, gospodarka - społeczeństwo

- nauka, oświata - stosunki międzynarodowe

- prawo i wymiar sprawiedliwości - związki gospodarcze

- opieka społeczna - system monetarny

- ochrona środowiska - polityka celna

- radio i telewizja - prasa gospodarcza

 


Otoczenie bliższe (mikroekonomiczne):

- nowe firmy na rynku - nowe technologie

- dostawcy, substytuty - informacja i łączność

- transport, usługi - przepisy rządowe

- giełda i akcjonariusze - inwestycje zagraniczne

- handel - kooperanci

- konkurenci - rynek pracy

- kursy walutowe - banki

 

 

sprzężeniezwrotne

 

Proces zarządzania

Zarządzanie stosunkami

Z otoczeniem (instrumenty integracji)

 
 

 

  

 

  Efektywność integracji- ekonomiczna,

- społeczna,

-strukturalna,

- rynkowa 

 1. 11.     Na czym polega skimmingowa polityka cenowa?

Jest to tzw. polityka "zbierania śmietanki" od "mlecznych krów". Polega ona na wyciągnięciu maksimum z segmentu rynku poprzez stosowanie "parasola cen"; faktycznie jest to więc sytuacja monopolistyczna.

 1. 12.     Stadia rozwoju konfliktu, etapy procesu rozwiązywania konfliktu.

Stadia rozwojowe konfliktów:

 • -          stadium utajenia

 • -          stadium dostrzeżenia

 • -          stadium odczuwania

 • -          stadium demonstracji

 • -          stadium "po bitwie"

Etapy procesu rozwiązywania konfliktów:

 • -          powstawanie sprzeczności między stronami

 • -          walka

 • -          kompromis

 • -          uświadomienie

 • -          konsensus

 1. 13.     Na czym polega dywersyfikacja lateralna?

W strategii dywersyfikacji przedsiębiorstwa wchodzą na nowe rynki i oferują nowe produkty. Dywersyfikacja lateralna (równoległa, mieszana), polega na tym, że przedsiębiorstwo podejmuje równoległą produkcję zupełnie nowych wyrobów (nie związanych technologicznie z dotychczasowymi produktami), zmieniających jego dotychczasową strukturę produkcyjną i rynkową, co stwarza duże szanse ekspansji. Polega na bocznej rozbudowie dotychczasowej struktury działalności przedsiebiorstwa.

 1. 14.     Tradycyjne sposoby kierowania konfliktem.

Tradycyjna sposoby kierowania konfliktami:

 • -          unikanie i odwlekanie

 • -          wymuszanie

 • -          kompromis

 • -          mediacja

 1. 15.     Elementy biznes planu.

 • -          streszczenie

 • -          charakterystyka (diagnoza) przedsiębiorstwa

 • -          analiza otoczenia

 • -          strategia rozwoju przedsiębiorstwa

 • -          plan sprzedaży i działań marketingowych

 • -          proces produkcyjny (plany rzeczowe)

 • -          zarządzanie

 • -          plany i analizy finansowe

 • -          załączniki

 1. 16.     Model partycypacji północnej.

Inaczej określany jako model niemiecki partycypacji pracowniczej lub "system północny". Model oparty na współdecydowaniu i negocjacjach z pracownikami na podstawie scentralizowanych, ustawowych regulacji władz. W Niemczech funkcjonuje jako Mitbestimmung (współudział załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwem). Cechy:

 • -          są w nim ściśle określone "reguły gry" kierownictwa i pracowników.

 1. 17.     Sposoby funkcjonowania partycypacji.

W krajach wysokorozwiniętych można zasadniczo wyróżnić dwa modele rozwoju różnorodnych form partycypacji pośredniej:

 • -          model oparty na współdecydowaniu i negocjacjach z pracownikami na podstawie scentralizowanych, ustawowych regulacji władz (tzw. model niemiecki partycypacji pracowniczej lub "system północny")

 • -          model oparty na dominacji władzy menadżerów i niesformalizowanych, zdecentralizowanych konsultacjach oraz zdobywania poparcia dla ich decyzji wśród pracowników lub ich przedstawicieli (tzw. model anglosaski).

 1. 18.     Wymienić strategie wg Portera.

Strategie konkurencyjne Portera są 3 podstawowe:

1.zróżnicowania - zakłada wypracowanie przez jednostkę wizerunku produktu czy usługi wg jakości, wzoru, obsługi itp.

2.przywódctwa pod względem kosztów - polega na dążeniu do maksymalizacji sprzedaży przez minimalizacją kosztów jednostkowych (stosuje się niskie ceny, duży obrót, a mały zysk jednostkowy)

3.koncentracji na niszy rynkowej - zakłada koncentrację produktów lub usług w obszarze określonym jako lokalizacja geograficzna lub grupa klientów 1. 19.     Ile przedsiębiorstw przyznaje się do skutecznego stosowania ZPC?

W krajach wysoko uprzemysłowionych około 30 - 50% przedsiębiorstw przyznaje się do stosowania z powodzeniem różnych odmian lub niektórych elementów ZPC.

 1. 20.     Elementy otoczenia dalszego wg General Eletric.

Metoda analiz portfelowych: 1. Atrakcyjność rynku, 2. Siła biznesu.

Rozpoznanie otoczenia dalszego odbywa się wg etapów (General Electric): 1) Wyznaczanie znaczących sił motorycznych w sektorach i prognozowanie ich kierunków rozwoju. 2) Analiza powiązań między siłami oddziaływującymi. 3) Zaprojektowanie scenariuszy alternatywnych. 4) Wyznaczenie założeń do dalszych etapów planowania.

Najpierw tworzy się macierz BCG, a potem rozszerzoną macierz GE.

Macierz BCG: opiera się na udziale w rynku (0 do 10%) i dynamice jego wzrostu (-10% do 20%) 


 1. 1.     Gwiazdy wymagają dużych nakładów na utrzymanie pozycji lidera i odpieranie ataków konkurencji

 2. 2.     Dojne krowy przynosi duże doch. i wymaga niewielki nakładów inw. z powodu niskiego tempa wzrostu rynku

 3. 3.     Znaki zapytania wymagają dużych ilości gotówki, gdyż P. musi dotrzymać kroku szybko rozwijającemu się rynkowi prześcignąć lidera. Ich doch. jest niewielki i nie są w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowania na kapitał. Wymagają agresywnej strategii wzrostu i rozbudowy. W sytuacji, gdy koszty wzmocnienia tych obszarów działal. nie równoważą potencjalnych wpływów gotówki należy się ich pozbyć)

 4. 4.     Psy przynoszą straty lub zbyt niskie doch. (pole upadku, obciążenie samobójcze, porażki, kule u nogi)

Stosowane strategie to:

 1. a.     tworzyć (środki na rozwój) - znaki zapytania

 2. b.    utrzymać (zachowanie udziału) - dojne krowy

 3. c.     wyeksploatować - słabe dojne krowy, słabe znaki zapytania, psy

 4. d.    wycofać się (sprzedać, zlikwidować) - psy, słabe znaki zapytania, słabe doje krowy

 

 1. 21.     Jakie jest współczesne otoczenie?

Otoczenie przedsiębiorstwa to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe.

Współczesne otoczenie uważa się za burzliwe, turbulencyjne, bardzo stresujące, wymagające, a nawet wrogie. Cechuje je wzrastająca niepewność, brak stabilności i wysoki stopień ryzyka. Zmiany, jakie w nim zachodzą, wywierają wpływ na wszystkie dziedziny i procesy w przedsiębiorstwie. Toteż zmiany te muszą być przez przedsiębiorstwo śledzone, analizowane i uwzględniane w programowaniu jego rozwoju i samoregulacji. Zmiany te można scharakteryzować w kilku punktach: 1. 1.        Na rynkach przeważa podaż nad popytem wyrobów o wysokiej jakości,

 2. 2.        Zwiększa się złożoność wyrobów, rosną wymagania w stosunku do ich jakości

 3. 3.        Zwiększa się częstość wprowadzania nowości do produkcji

 4. 4.        Następują wyraźne zmiany w organizacji produkcji. Automatyzacja wkracza coraz szerzej do wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, obejmując takie czynności jak: projektowanie i konstruowanie wyrobów (CAD), techniczne przygotowanie produkcji (CAO), sterowanie procesami produkcyjnymi (CAM) oraz sterowanie jakością.

 5. 5.        Następuje przestawienie się produkcji przemysłowej na mniej materiałochłonne i energochłonne produkty oraz procesy technologiczne, a także "odrywanie się" produkcji od zatrudnienia.

 6. 6.        Rośnie znaczenie informacji, która staje się często najważniejszym towarem eksportowym

 7. 7.        Rośnie znaczenie marketingu i zarządzania strategicznego w ujęciu globalnym a także rola systemów finansowych (banki, giełdy), działalności handlowej, logistycznej, komunikacyjnej i transportowej oraz infrastruktury doradczej,

 8. 8.        Zmieniają się aspiracje pracowników.

 1. 22.     Wymiary globalizacji.

Na obszarze Triady, w analizie procesu globalizacji branż i przedsiębiorstw stosujemy następujące wymiary:

 1. 1)       udział w rynku i obecność na rynku

 2. 2)       rozmiar oferty produktów i usług

 3. 3)       uplasowanie działalności w najbardziej korzystnej fazie łańcucha wartości

 4. 4)       marketing globalny - polega na wykorzystaniu w skali światowej marki lub unikatowej cechy rynkowej produktu.

Podstawowe zalety marketingu globalnego:

 • -          zdolność do zaspokajania coraz bardziej upodabniających się do siebie gustów konsumentów

 • -          oszczędności kosztów

 • -          szybszy rozwój międzynarodowy

 • -          lepsza skuteczność kontroli sprawowanej przez kierownictwo centralne nad działalnością filii

Podstawowe problemy marketingu globalnego związane są z 2 pytaniami:

 • -          czy dany produkt jest dostatecznie konkurencyjny,

 • -          czy gusty konsumentów są na tyle jednolite, aby sprzedawać produkt w takiej samej postaci

5) posunięcia strategiczne

 1. 23.     Negatywne efekty silnych kultur.

 1. 1)       tendencja do zamykania się w sobie

 2. 2)       blokowanie nowych orientacji

 3. 3)       bariery we wdrożeniach

 4. 4)       utrwalanie się tradycyjnych motywów sukcesu

 5. 5)       kolektywna postawa uniku

 6. 6)       "kulturowe myślenie"

 7. 7)       brak elastyczności

 1. 24.     Rodzaje polityki cen.

Istnieją 3 rodzaje polityki cen:

 • -          Polityka rentowności. Zmierza ona do osiągnięcia maksymalizacji zysku z poniesionych nakładów inwestycyjnych; należy jednak pamiętać, że zwrot nakładów inwestycyjnych następuje po upływie pewnego czasu.

 • -          Polityka skali produkcji. Zmierza ona do znacznego zwiększenia sprzedaży, szybkiego zdobycia części rynku, aby przekształcić swoje produkty "dylematy" w produkty "gwiazdy"; stosuje się w tym celu niskie ceny, aby (korzystając z efektu doświadczenia) osiągnąć szybką obniżkę kosztów i odzyskać rentowność.

 • -          Polityka "zbierania śmietanki" od "mlecznych krów". Polega ona na wyciągnięciu maksimum z segmentu rynku poprzez stosowanie "parasola cen"; faktycznie jest to więc sytuacja monopolistyczna.

 1. 25.     Problemy przy wdrażaniu ZPD.

Przeszkody w skutecznym stosowaniu ZPD (Zarządzanie Przez Delegowanie uprawnień):

 1. a)       związane z kierownikiem,

 2. b)       związane z podwładnym,

 3. c)        wynikające z przyczyn zewnętrznych.

Ad a) ta grupa przeszkód spowodowana jest takimi przyczynami:

 • -          niedostateczne umiejętności kierownicze,

 • -          niechęć do delegowania uprawnień (wynikająca z faktu braku wiary w kwalifikacje podwładnych, z obawy przed ich nielojalnością, z przekonania o tym, że jest się osobą "nie do zastąpienia").

 • -          Preferowany autokratyczny styl kierowania,

 • -          Poczucie zagrożenia (obawa przed utratą władzy, prestiżu)

Ad b) te przeszkody mogą wynikać z:

 • -          niechęci do podejmowania przez podwładnych dodatkowych obowiązków i kompetencji,

 • -          brak poczucia bezpieczeństwa (strach przed odpowiedzialnością, podejmowaniem ryzyka, możliwością porażki).

Ad c) te bariery w skutecznym stosowaniu ZPD (zarządzania przez delegowanie uprawnień) mogą tkwić w warunkach zewnętrznych, takich jak dominujący w danym przedsiębiorstwie autokratyczny styl kierowania, centralizacja władzy, niska kultura organizacyjna, brak nawyków i tradycji w delegowaniu kompetencji itp.

 1. 26.     Na czym polega dywersyfikacja zewnętrzna?

Polega ona na różnicowaniu działalności firmy poprzez wykup, czyli wchłonięcie innego przedsiębiorstwa lub przez fuzję (połączenie) z innym przedsiębiorstwem.

 1. 27.     Kto korzysta na delegowaniu uprawnień i obowiązków?

Wszyscy na tym korzystają, a zwłaszcza:

 1. 1)       sam delegujący, ponieważ ma więcej czasu na ważniejsze sprawy,

 2. 2)       podwładny, ponieważ jego praca staje się ciekawsza, a on sam ważniejszy,

 3. 3)       firma, gdyż zaczyna lepiej funkcjonować,

 4. 4)       rodzina delegującego, która częściej go widzi.

Nie ma nikogo, kto by na tym stracił.

 1. 28.     Elementy składowe misji.

Powołanie (misja) organizacji jest to sformułowanie jej podstawowego, niepowtarzalnego celu, który wyróżnia ją wśród innych firm tego typu i wskazuje na zakres operacji przedsiębiorstwa w kategoriach produktu i rynku. Deklaracja misji organizacji może mieć najrozmaitsze składowe. Podstawowe z nich obejmują docelowych klientów i rynki, główne produkty lub usługi, obszar geograficzny, kluczowe technologie, troskę o przetrwanie, wzrost i efektywność, filozofię firmy, jej własną koncepcję i pożądany wizerunek publiczny.

 1. 29.     Cechy kontroli strategicznej.

Do podstawowych cech kontroli strategicznej należy:

 • -          koncentracja na kluczowych obszarach efektywności firmy,

 • -          nastawienie na przyszłość, czyli przesunięcie akcentu kontroli z przeszłości na przyszłość.

 1. 30.     Na czym polega teoria wzmocnienia?

Teoria wzmocnienia głosi, że zachowanie wywołujące nagrody będzie prawdopodobnie powtarzane, a zachowanie pociągające za sobą karę ma mniejsze szanse powtórzenia. Jedną z popularnych strategii motywacji wykorzystującą teorię wzmocnienia jest technika modyfikacji zachowań polegająca na celowym wzmacnianiu zachowań pożądanych przez kierownictwo oraz osłabianiu lub wygaszaniu zachowań niepożądanych.

 1. 31.     Wymień zmienne w modelu Mc Kinseya.

Zmienne strategiczne tego modelu to: 1. pozycja konkurencyjna jednostki strategicznej mierzonej stopniem opanowania tzw. czynników sukcesu i 2. wartość sektora (atrakcyjność rynku), badana za pomocą takich kryteriów, jak: pojemność rynku, stopa wzrostu rynku, sezonowość, intensywność konkurencji, poziom technologiczny branży, dostępność surowców, energii, kadr itp.

 1. 32.     Wady i słabości ZPK (Zarządzanie przez komunikowanie się).

Do wad ZPK można zaliczyć:

 • -          niebezpieczeństwo ujawnienia przez pracowników istotnych informacji konkurentom

 • -          możliwość przekształcenia się niektórych spotkań informacyjno-dyskusyjnych z załogą w forum niekontrolowanych pretensji, krytyki, zarzutów i ataków personalnych

 • -          słabą percepcję i czytelnictwo większości komunikatów pisanych, takich jak biuletyny, tablice informacyjne itp.

 1. 33.     Wady metody scenariuszowej.

 • -          znajdują zastosowanie głównie w dużych przedsiębiorstwach

 • -          są kosztowne

 • -          wymagają ogromnego doświadczenia własnych specjalistów i pomocy ekspertów z zewnątrz

 • -          zespoły opracowujące scenariusze muszą dysponować talentem, inwencją, intuicją i wyobraźnią

 • -          zdarza się, iż żaden z opracowanych scenariuszy nie "pasuje" ostatecznie do rzeczywiście powstałej sytuacji

 • -          dysponowanie scenariuszami nie gwarantuje skuteczności opracowanej na ich podstawie i wdrożonej strategii

 1. 34.     Co określa termin "strategia"?

Strategia to przemyślana ogólna koncepcja działania, której realizacja zapewnia przedsiębiorstwu przewagę na rynku mimo inteligentnego przeciwdziałania konkurencji.

Strategia to całość złożona z refleksji, decyzji i działań zawierająca określenie celów ogólnych, wybór środków ich realizacji, określenie zadań przedsiębiorstwa, a w konsekwencji podjęcie i wykonanie określonej działalności oraz kontrolowanie osiągnięć związanych z jej wykonaniem i realizacją celów.

Uporządkowaniu definicji strategii służy wyróżnienie kilku powtarzających się wątków (tematów): 1. 1.        wątek celów

 2. 2.        wątek planu

 3. 3.        wątek otoczenia

 4. 4.        wątek zmiany

Podstawowe elementy strategii przedsiębiorstwa: domena działania, strategiczna przewaga, cele strategiczne, funkcjonalne programy działania.

 1. 35.     Scenariuszowe metody rozwoju przedsiębiorstwa.

Scenariusze przyszłości przedsiębiorstwa uwzględniają różne modele rozwoju przedsiębiorstwa. Mogą to być scenariusze zakładające:

 • -          Szybki wzrost (strategia ekspansywna)

 • -          Wzrost umiarkowany (kontynuacja dotychczasowej działalności lub utrzymanie pozycji na rynku i kondycji ekonomicznej na dotychczasowym poziomie)

 • -          Ograniczanie działalności

Można też mówić o scenariuszach zakładających:

 • -          tzw. wzrost upodobniony, polegający na ekstrapolacji procesów, które miały miejsce dotychczas

 • -          nowy (inny) wzrost, jakościowo odmienny od dotychczasowych tendencji i procesów

 1. 36.     Etapy kontroli menedżerskiej.

Etapy procesu kontrolowania:

 1. 1)       ustalanie norm

 2. 2)       mierzenie wyników

 3. 3)       porównanie wyników z normami

 4. 4)       ocena wyników działania (reakcja)

 • -          utrzymanie status quo (zaniechanie jakichkolwiek działań, gdy wyniki mieszczą się w granicach norm)

 • -          korekta odchyleń (czyli podjęcie działań korygujących)

 • -          zmiana norm (gdy są ustalone na zbyt wysokim lub niskim poziomie)

 1. 37.     Techniki kontroli operacyjnej.

 1. 1.        planowanie potrzeb materiałowych

 2. 2.        statystyczna kontrola jakości

 3. 3.        ekonomiczna wielkość zamówienia

 1. 38.     Formy kontroli operacji.

Formy kontroli operacji:

 1. a)       kontrola wstępna zwana również kontrolą sterującą albo kontrolą zasilania. Zajmuje się obserwacją jakości lub ilości zasobów finansowych, rzeczowych, ludzkich i informacyjnych, zanim staną się one faktycznie częścią systemu (koncentruje się na nakładach napływających do systemu)

 2. b)       kontrola równoległa zwana też kontrolą tak/nie albo selekcyjną. Opiera się na procesach sprzężenia zwrotnego w toku procesu przetwarzania (koncentruje się na transformacji nakładów w wyniki)

 3. c)        kontrola końcowa polega na obserwacji produktów lub wyników organizacji po zakończeniu procesów przetwarzania (koncentruje się na wynikach opuszczających system)

 1. 39.     Co obejmuje plan rzeczowy?

Plany rzeczowe nazywane też planami technicznymi powinny określać ilość i strukturę zasobów rzeczowo - osobowych niezbędnych do realizacji planu sprzedaży oraz wyznaczać sposoby ich zorganizowania i wykorzystania. W skład planów rzeczowych wchodzą:

 • -          plan produkcji (działalności podstawowej), który powinien określać m.in. przebieg procesu produkcyjnego, poziom produkcji poszczególnych grup produktów, stan zapasów półproduktów i wyrobów gotowych, koszty produkcji itp.

 • -          plan zatrudnienia określający ilość i strukturę zatrudnienia, poziom wydajności pracy, potrzeby kadrowe i źródła pozyskania pracowników, poziom kosztów osobowych itp.

 • -          plan zaopatrzenia który wyznacza ilość i strukturę zakupów, źródła i terminy dostaw, poziom zapasów surowców, materiałów lub towarów, wysokość wydatków pieniężnych itp.

 • -          plan inwestycji, w którym określane są kierunki inwestowania, poziom nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania, planowana efektywność inwestycji ito.

 1. 40.     Na czym polega zjawisko kalifornizacji?

Zjawisko kalifornizacji polega na tym, że to co sprzedaje się w Kalifornii sprzedaje się na całym świecie (pod względem zaspokojenia potrzeb).

 1. 41.     "Nie potrzeba używać młota mechanicznego do zgniecenia pchły" - jaką zasadę realizacji strategii przedstawia to wyrażenie?


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna