Zarządzanie strategiczne I operacyjnePobieranie 110,96 Kb.
Strona1/3
Data02.06.2018
Rozmiar110,96 Kb.
  1   2   3


ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 1. POJĘCIE ZARZĄDZANIA

Sukcesy przedsiębiorstw wiążą się dzisiaj ściśle ze sprawnością zarządzania rozumianego jako wiedza i umiejętność sterowania zasobami, procesami i informacjami w celu ich optymalnego wykorzystania dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów w istniejących warunkach ramowych działania organizacji (prawnych, ekonomicznych, społecznych, politycznych itp.) i w sposób zgodny z etyką oraz społecznie akceptowanymi celami. Zarządzanie powinno zmierzać do usuwania wszelkich barier zagrażających przyszłości firmy. Działania, które kierownictwo powinno podjąć, muszą się oprzeć na znajomości przyczyn słabości firmy, zbadaniu istniejących zasobów oraz na rozpoznaniu szans rozwojowych i opracowaniu kompleksowej koncepcji zmiany.

W nowoczesnym zarządzaniu wymagane jest zarządzanie strategiczne polegające na tworzeniu wielowariantowych koncepcji opisujących przyszłe sytuacje otoczenia i firmy oraz spodziewane kierunki ich rozwoju, po to, aby odkryć to wszystko, co jest niezbędne, żeby firma miała przyszłość. Zarządzanie to ma na celu eliminację niepewności, następnie zaś podejmowanie strategicznych decyzji.
2.CHARAKTER ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Zarządzanie strategiczne jest to sposób myślenia o zarządzaniu – i sposób podejścia do możliwości i wyzwań gospodarczych. Jest kompleksowym, ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzyjających wyższemu stopniowi zgodności organizacji i jej otoczenia oraz osiągnięciu celów strategicznych.
  1. SKŁADOWE STRATEGII

Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych dziedzinach: zasięgu, dystrybucji zasobów, wyróżniającej kompetencji i synergii.

Zasięg strategii określa, na jakich rynkach organizacja będzie konkurować. Niektóre firmy o ograniczonym zasięgu konkurują tylko na niewielu rynkach, podczas gdy inne, o szerokim zasięgu, konkurują na wielu różnych rynkach.

Strategia powinna obejmować zarys projektowanej alokacji zasobów organizacji pomiędzy różne zastosowania, czuli powinna określać tzw. dystrybucję zasobów.Wyróżniająca kompetencja to, co organizacja robi szczególnie dobrze. Dotyczy ona dziedzin, w których firma ma szczególne kompetencje, dające jej przewagę nad konkurentami.

Synergia odnosi się do sposobu, w jaki różne obszary działalności firmy uzupełniają inne dziedziny. Strategia powinna określić, jakiej synergii oczekuje się w wyniku decyzji co do zasięgu, dystrybucji zasobów i wyróżniającej kompetencji. The Walt Disney Copmany wykorzystuje synergię pomiędzy wszystkimi dziedzinami, w których działa. Filmy zarabiają na biletach kinowych, a następnie pobudzają sprzedaż kaset wideo; firma prowadzi hotele, parki rozrywki, a obok nich również i restauracje; pobyt w takich parkach skłania do zakupu licencjonowanych pamiątek i pobudza zainteresowanie filmową produkcją wytwórni; sieć kablowa Disney Channel sprzyja promocji całego imperium.


  1. POZIOM STRATEGII

Przedsiębiorstwo może formułować strategie na poziomie firmy, jednostki lub na poziomie funkcjonalnym.

Strategia na poziomie firmy jest kursem wytyczonym dla całej organizacji. Zajmuje się przede wszystkim zasięgiem i dystrybucją zasobów oraz odpowiada na pytanie: „ Na jakich rynkach będziemy konkurować?” .

Strategia na poziomie autonomicznej jednostki gospodarczej koncentruje się mniej na zasięgu i dystrybucji zasobów, a bardziej na przewadze konkurencyjnej i synergii. Próbuje ona odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób powinniśmy konkurować na każdym z rynków, na które zdecydowaliśmy się wejść?”.

Strategia na poziomie funkcjonalnym – organizacje budują również strategie funkcjonalne dla każdego z głównych obszarów, w których działają. Najbardziej powszechne funkcje to marketing, produkcja, zasoby ludzkie oraz badania i rozwój.


 1. FORMUŁOWANIE I REALIZACJA STRATEGII

Formułowanie strategii jest procesem tworzenia lub określania strategii dla danej organizacji, natomiast realizacja ( wdrażanie) strategii to metody, za pomocą których strategie te są wykorzystywane w ramach organizacji. Formułowanie określa więc, jaka ma być strategia, a wdrażanie koncentruje się na jej osiąganiu.

S
Formułowanie • decyzje o tym, na jakich rynkach firma ma konkurować


RealizacjaTRATEGIA FIRMYFormułowanie

 • decyzje o tym, jak konkurować na każdym z wybranych rynków
Realizacja

 • wykonywanie strategii wybranych dla każdej dziedziny działalności
STRATEGIA AUTONOMICZNEJ

JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

Formułowanie
Realizacja

 • wykonywanie strategii wybranych dla każdej funkcji

STRATEGIA FUNKCJONALNA

Rys.1 FORMUŁOWANIE I REALIZACJA STRATEGII NA TRZECH POZIOMACH

Źródło: Ricky W. Gryffin „ Podstawy zarządzania organizacjami”str.237


Na rysunku 1 pokazano powiązania pomiędzy formułowaniem i realizacją strategii na wszystkich trzech poziomach. Na poziomie ogólnym cykl złożony z formułowania i wdrażania rozpoczyna się na szczeblu przedsiębiorstwa, a następnie przebiega systematycznie poprzez szczebel jednostki autonomicznej (operacyjnej0 i szczebel funkcjonalny.


  1. FORMUŁOWANIE STRATEGII

Formułowanie składa się z czterech kroków: ustalenia celów strategicznych, analizowania otoczenia, analizowania organizacji i próby wzajemnego dopasowania organizacji i jej otoczenia.

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna