Zarządzanie produkcjąPobieranie 0,6 Mb.
Strona1/9
Data05.12.2017
Rozmiar0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
dr inż. Marian Molasy
konsultacje: B4, 4.23

wtorek 13-15

czwartek 13-15
Zaliczenie: kolokwium pisemne: 5 pytań otwartych (pytanie – odpowiedź)
Terminy: na ostatnich zajęciach
Literatura:


 1. I. Duplik „Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych” cz. I

 2. D. Waters „Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi”

 3. M. Brzeziński „Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją”

 4. Muhlemann, Oakland, Lockeyr „Zarządzanie, produkcja i usługi”


Cechy organizacji:

 1. są celowo wyodrębnione,

 2. składają się z części,

 3. części te są ze sobą powiązane,

 4. jedną z tych części jest człowiek,

 5. wszystkie te części współprzyczyniają się do realizacji celu, zadań.

Organizacja produkcyjna – z punktu widzenia organizacji jest to system produkcyjny.

Definicja: organizacja produkcyjna - celowo wyodrębniony zbiór elementów wraz z powiązaniami między nimi. Nie każdy system jest organizacją.
Układ produkcyjny – mniej skomplikowany, bardziej prosty system:


 1. poziom struktury organizacyjnej, na której występuje element,

 2. jedność czasu, miejsca, akcji.

Znaczenie:

- atrybutowe,

- czynnościowe,

- rzeczowe (strukturalne, infrastrukturalne).
Zasady współdziałania organizacji z otoczeniem:


 1. Zasada maksymalnego efektu

Zasoby tak należy wykorzystywać, by osiągnąć maksymalny efekt i wykorzystanie.

 1. Zasada minimalnych nakładów

Należy tak organizować pracę, wykorzystywać zasoby i organizować produkcję, by minimalnie zużywać zasoby.

Główną zasadą jest zasada minimalnych nakładów, pod warunkiem, że minima częściowe nie powodują negatywnych efektów na poziomie całej organizacji.

Zasada maksymalnych efektów jest stosowana tylko na niektórych poziomach organizacji.

Zasad tych nie można łączyć. Można je łączyć tylko, jeśli zasoby rozpatrujemy dynamicznie.


Mówimy o celach i zadaniach w organizacji.

Różnicą między celem a zadaniem: cel jest zdefiniowany samodzielnie, natomiast gdy cel jest narzucony staje się zadaniem.


W każdej organizacji produkcyjnej można wyróżnić przynajmniej 3 obszary:
1. Obszar działalności podstawowejzbiór komórek organizacyjnych, które są bezpośrednio związane z realizacją procesu produkcyjnego podstawowego

Zarządzanie produkcją: komórki przygotowania produkcji, komórki produkcyjne, komórki związane z systemem jakości.

Komórka przygotowania produkcji (KPP):

- przygotowanie techniczne (przygotowanie technologiczne, przygotowanie konstrukcyjne),

- przygotowanie organizacyjne

Komórki produkcyjne (KP)

- systemy produkcyjne stopnia 0, 1, 2 (stanowiska pracy).

Komórki systemów jakości (KSJ)
 1. Obszar obsługi działalności podstawowej – zbiór tych wszystkich komórek organizacyjnych, które wspomagają swoimi działaniami obszar działalności podstawowej, są niezbędne do tego, by obszar działalności podstawowej funkcjonował bez zakłóceń. W ramach tego obszaru realizowane są procesy:

- produkcyjne pomocnicze,

- usługowe,

- czasem uboczne.

Procesy należące do tego obszaru: narzędziowe, transportowe, magazynowe, energetyczne.


Charakter decyzji zarządzania produkcją jest zróżnicowany w zależności od zakresu funkcjonalnego (planowanie, organizacja, kierowanie i kontrolowanie), poziomu zarządzania (strategiczny i operacyjny) oraz rodzaju decyzji (ilości i jakość). Decyzje zarządzania produkcją, podejmowane w trakcie realizacji 4 podstawowych funkcji zarządzania, pozostają w komplementarnym stosunku do pierwotnych (rzeczowych) funkcji przedsiębiorstwa: zaopatrzenia, produkcji i zbytu.
Model systemu produkcyjnego w gospodarce rynkowejIstota i funkcje zarządzania produkcją

Produkcja, oprócz marketingu i finansów jest jedną z trzech podstawowych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. W swej istocie stanowi proces, w którym zasoby kapitałowe, rzeczowe i osobowe (nakłady) są łączone w procesie transformacji lub konwersji dla wytwarzania produktów (efekty), obejmujących wyrobi i/lub usługi.Zarządzanie produkcją – proces podejmowania decyzji w zakresie nabywania i efektywnego wykorzystania zasobów produkcyjnych, celem wytworzenia pożądanych produktów.

Cele zarządzania produkcji

- muszą wynikać z celu funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.Cele przedsiębiorstwa:

 1. Wymiar ekonomiczny:

  1. Osiągnąć i utrzymać dobrą kondycję finansową w kategorii

   • zysk netto

   • zwrot nakładów

   • płynność płatnicza

  2. Zwiększyć zysk zwiększając sprzedaż

  3. Zwiększyć zysk zwiększając rentowność

 2. Wymiar rzeczowy:

  1. Dostosować odbierane produkty

  2. Zwiększyć udział w rynku.

  3. Poprawić poziom obsługi klienta.

  4. Poprawić produktywność.
 1. Obszar zarządzania (system zarządzania) – zbiór komórek, stanowisk, osób, które realizują funkcje zarządzania.

Proces produkcyjny podstawowy – proces, który uzasadnia istnienie organizacji, dla niego organizacja została powołana. Przynosi on równocześnie główny ekwiwalent przychodów tej organizacji.

Proces produkcyjny pomocniczy – nie są podstawowe, ale są niezbędne, by proces produkcyjny podstawowy przebiegał prawidłowo, bez zakłóceń.

Procesy produkcyjne usług – ich wyniki działań są niezbędne do procesu produkcji podstawowej.

Procesy uboczne – związane pod względem techniczno-ekonomicznym z procesem podstawowym, stanowią efekt działalności dodatkowej organizacji.
Obszary: pierwszy i drugi, mogą na siebie zachodzić.

Obszar zarządzania – elementy tego obszaru funkcjonują w tych dwóch pierwszych obszarach, nakładają się na nie.

Obszar działalności podstawowej determinuje działanie całej organizacji.
Podstawowymi miernikami działalności produkcyjnej jest jej rentowność (warunek tworzenia wartości dodanej i zysku) pozostająca w bezpośredniej relacji z produktywnością systemu wytwarzania.

Produktywność=wartość_efektów/wartość_nakładów


Pętla” zarządzania produkcją

Planowanie – ustalenie celów oraz zadań i sposobów ich efektywnego realizowania

Organizowanie – łączenie zasobów kapitałowych, rzeczowych, osobowych dla potrzeb realizacji planowanych zadań.

Kierowanie – przekształcanie planów w rzeczywistość (przydzielanie zadań, ich koordynacja i motywowanie)Kontrola – ocena wykonania zadań i (w miarę potrzeby) podejmowanie działań kontrolnych

W2
Wykres przebiegu procesu wg normy IDEFO


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna