Zarządzanie I finanse w administracji publicznejPobieranie 13,47 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar13,47 Kb.

Zarządzanie i finanse w administracji publicznej

- Zagadnienia egzaminacyjne


Praca z jednostkach samorządu terytorialnego

 1. Na jakiej podstawie i na jakich stanowiskach są zatrudniani pracownicy samorządowi ?

 2. Proszę omówić proces służby przygotowawczej na podstawie zapisów ustawy o pracownikach samorządowych.

 3. Proszę omówić proces ocen okresowych na podstawie zapisów ustawy o pracownikach samorządowych.

 4. Jakie są zgodnie z Kodeksem pracy okresy wypowiedzenia umowy o pracę, jak je liczymy ?

 5. Jakie kary dyscyplinarne przewiduje kodeks pracy i kiedy mogą być nałożone ?Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej

 1. Proszę omówić model sita i model kapitału ludzkiego (na czym polegają, jakie są wady i zalety).

 2. Proszę omówić opis stanowiska pracy i profil wymagań kompetencyjnych (co zawierają, po co są sporządzane).

 3. Czym rożni się rekrutacja od selekcji ?

 4. Jakie są rodzaje rekrutacji, kiedy są stosowane ?

 5. Jakie kategorie pytań możemy wyróżnić w trakcie rozmowy rekrutacyjnej ? Proszę podać przykładowe pytania.

 6. W jakim celu stosuje się ocenę okresową ?

 7. Proszę podać i omówić najczęściej popełniane błędy w trakcie procesu oceny okresowej.


Kontrola zarządcza

 1. Co oznacza kontrola zarządcza? Jakimi innymi słowami można ją nazwać? Jakie są jej ustawowe cele?

 2. Na czym polega zarządzanie ryzykiem ? Jakie są główne etapy zarządzania ryzykiem w zadaniach ?

 3. Kto odpowiada za kontrolę zarządczą w jednostce samorządu terytorialnego, a kto w dziale administracji rządowej ? Kto odpowiada za kontrolę zarządczą w jednostce organizacyjnej sektora publicznego ?

 4. Czym są standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych? Kto je wydał i w jakim celu ?

 5. O czym mówi standard „Delegowanie uprawnień” ?

 6. O czym mówi standard „Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji”?

 7. Na czym polega samoocena kontroli zarządczej ? Jaka jest rola samooceny w systemie kontroli zarządczej w jednostce ?

 8. Jaka jest rola audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej ?


Podstawy rachunkowości z elementami rachunkowości budżetowej


 1. Co to jest bilans majątkowy? Z jakich elementów się składa?

 2. Aktywa w bilansie

 3. Pasywa w bilansie

 4. Zasada równowagi bilansowe

 5. Co to jest rachunek zysków i strat?

 6. Jakie są warianty rachunku zysków i strat. Czym się różnią?

 7. Jakie zdarzenia są ujmowane w kosztach i przychodach finansowych?

 8. Jakie zdarzenia są ujmowane w pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych?

 9. Jakie zdarzenia są ujmowane w podstawowej działalności operacyjnej?

 10. Proszę wymienić sprawozdania finansowe.

 11. Co to jest operacja gospodarcza? Jakie są rodzaje operacji gospodarczych?

 12. Na czym polega zasada podwójnego zapisu?


Analiza finansowa
1. Na czym polega analiza pionowa bilansu?

2. Na czym polega analiza pozioma bilansu?

3. Co to jest analiza wskaźnikowa? Proszę wymienić podstawowe grupy wskaźników.

4. Co to jest kapitał stały? Jakie aktywa powinien on sfinansować?

5. Co to jest kapitał pracujący?

6. Proszę krótko scharakteryzować najważniejsze wskaźniki rentowności majątku

7. Proszę krótko scharakteryzować najważniejsze wskaźniki rentowności kapitału własnego

8. Proszę krótko scharakteryzować najważniejsze wskaźniki rentowności sprzedaży

9. Proszę krótko scharakteryzować najważniejsze wskaźniki obrotowości (sprawności działania)

10. Proszę krótko scharakteryzować najważniejsze wskaźniki płynności

11. Podane są następujące dane: aktywa trwałe 100, aktywa obrotowe 100, kapitał własny 50, zysk netto 10. Proszę policzyć wskaźniki ROA, ROE.

12. Podane są następujące dane: aktywa 100, kapitał własny 50, przychód ze sprzedaży 200, zysk netto 20. Proszę policzyć wskaźnik rentowności sprzedaży.

13. Podane są następujące dane: aktywa trwałe 50, aktywa obrotowe 50. Kapitał własny 40, zobowiązania długoterminowe 20, zysk netto 10. Czy jest spełniona tzw. „złota reguła bilansowa”? Proszę ustalić kapitał stały, kapitał pracujący.

14. Podane są następujące dane: aktywa trwałe 50, zapasy 20, należności krótkoterminowe 20, inwestycje krótkoterminowe 20, RMK czynne 0, zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) 30. Proszę ocenić płynność firmy z wykorzystaniem wskaźników płynności.


Wartość pieniądza w czasie, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

 1. Podaj wzór na wartość bieżącą oraz policz zadany przykład.

 2. Podaj wzór na wartość przyszłą oraz policz zadany przykład.

 3. Co wyraża współczynnik dyskonta?

 4. Na czym polega kapitalizacja odsetek i jak jej częstotliwość wpływa na wartość przyszłą lokaty?

 5. Proszę wymienić co najmniej 2 metody dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych oraz je omówić?

 6. Na czym polega metoda aktualnej wartości nadwyżki finansowej netto (NPV) i kiedy uważa się, że projekt jest opłacalny z punktu widzenia NPV?

 7. Policzyć aktualną wartość nadwyżki finansowej netto (NPV) dla zadanego przykładu?

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna