Zarząd sądowyPobieranie 55,33 Kb.
Data18.04.2018
Rozmiar55,33 Kb.

Zarząd sądowy nieruchomością, w tym zarząd przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo. Orzecznictwo. Praktyka
1.Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego (podstawy prawne, procedury)

2. Ustanawianie zarządu przymusowego w rozumieniu ustawy o własności lokali i KPC (podstawy prawne, procedury)

3. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym

4. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego

5. Procedura objęcia zarządu sądowego

6. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu

a sposób podejmowania decyzji gospodarczych

b) współdziałanie z właścicielami

c) współdziałanie z sądem

7. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego

a) sprawozdawczość przed sądem

b) skutki niezłożenia sprawozdania, oraz nieprzyjęcia sprawozdania

c) rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości

8. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości, na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych

9. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa)
Zarząd powierzony nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ustawy o własności lokali.
Zagadnienia szczegółowe: Zmiana sposobu zarządu nieruchomością.

Zmiana zarządcy nieruchomości, któremu powierzono zarząd. Przejęcie zarządu powierzonego.

Warunki działania wspólnoty mieszkaniowej, jako osoby ustawowej, w tym aspekty prawne, finansowe i podatkowe. Rozliczenie zarządu. Prawo. Orzecznictwo. Praktyka.
1.Istota zarządu powierzonego nieruchomością wspólną w aspekcie prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego

1.1.Skutki określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali

1.2.Zasady określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną przed notariuszem

1.3.Zarząd powierzony osobie fizycznej lub prawnej, w tym deweloperowi

1.4.Zarząd powierzony jednostce organizacyjnej gminy (zakładowi budżetowemu)

2.Usługa zarządzania w warunkach zarządu powierzonego nieruchomością wspólną. Prawo, orzecznictwo. Praktyka.

2.1.Essentialia negotii umowy o zarządzanie nieruchomością. Klauzule abuzywne w umowach. 2.2.Pełnomocnictwo cywilne i pełnomocnictwo podatkowe zarządcy nieruchomości

2.3.Obowiązek szczególnej staranności w wykonywaniu usługi zarządzania

2.4.Odrębność finansowa i podatkowo-prawna zarządcy nieruchomości

2.5.Odpowiedzialność cywilna kontraktowa zarządcy nieruchomości

3. Procedura przejmowania zarządu nieruchomością wspólną w warunkach:

a)zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną

b)zmiany osoby zarządcy nieruchomości.

Prawo, orzecznictwo, praktyka.

3.1.Czy zarządca nieruchomości jest stroną odbierającą zarząd od dotychczasowego zarządcy nieruchomością?

3.2.Prawa i obowiązki właściciela w procedurze przejęcia lub przekazania zarządu nieruchomością

3.3.Protokół przekazania/przejęcia zarządu nieruchomością wspólną – wzór protokołu. Czy można odstąpić od podpisania protokołu przekazania/przejęcia?

3.4.Skutki prawne przekazania zarządu nieruchomością

3.5.Skutki prawne przejęcia zarządu nieruchomością

3.6.Odpowiedzialność dotychczasowego zarządcy za nieprzekazanie dokumentacji nieruchomości, w tym sprawozdania finansowego

4. O statusie prawnym wspólnoty mieszkaniowej, o granicach jej zdolności prawnej, o zasadach ewidencji rachunkowej, podatkowej, rozliczeniach i sprawozdawczości.

4.1.Wspólnota mieszkaniowa, jako osoba ustawowa, granice zdolności prawnej

4.2.Ewidencja rachunkowa we wspólnocie mieszkaniowej

4.3.Ewidencja podatkowa we wspólnocie mieszkaniowej

4.4.Zobowiązania i rozliczenia podatkowe we wspólnocie mieszkaniowej

4.5.Sprawozdania finansowe i zeznania podatkowe

4.6.Rozliczenia z właścicielami, roszczenia i przedawnienie roszczeń

5. Rozliczenie zarządu. Sprawozdanie finansowe z zarządu nieruchomością na moment bilansowy przekazania zarządu nieruchomością. Bilans otwarcia dla zarządcy przejmującego zarząd6. Procedury dokonywania zmian w sposobie zarządu nieruchomością. Prawo i orzecznictwo.


Rozliczenia finansowe i podatkowe wspólnoty mieszkaniowej. Ewidencja rachunkowa i podatkowa oraz sprawozdawczość. Rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej. 1. Wstęp o statusie wspólnoty mieszkaniowej i granicach jej zdolności prawnej według orzecznictwa Sądu Najwyższego

 2. Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, w tym prawa podatkowego, orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki

 3. Podstawa prawna dla zasad prowadzonej rachunkowości. Organ odpowiedzialny za wprowadzenie zasad rachunkowości oraz organ zatwierdzający zasady rachunkowości. Podstawowe regulacje zasad rachunkowości we wspólnocie mieszkaniowej.

 4. Reguła memoriałowa i reguła kasowa w ewidencji rachunkowej

 5. Plan kont wspólnoty mieszkaniowej. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej. Warunki prowadzenia ewidencji księgowej przy pomocy programów finansowo-księgowych FK. Dowody źródłowe i ich dekretacja zasada bieżących i trwałych zapisów w ewidencji księgowej, zasada rzetelności i zgodności z rzeczywistymi operacjami. Rok obrotowy w ewidencji księgowej. Zestawienia obrotów i sald. Narzędzia syntetyczne i analityczne w ewidencji księgowej

 6. Ewidencja majątku, w tym majątku trwałego. Czy wspólnota może posiadać majątek?

 7. Ewidencja rachunkowa w działalności bieżącej, finansowej i inwestycyjnej.

 8. Rozrachunki z tytułu należności i zobowiązań, w tym o skutkach bilansowych zaciągnięcia kredytu i jego spłaty.

 9. Wynik finansowy we wspólnocie mieszkaniowej. Sprawozdanie finansowe

 10. Moment bilansowy i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w zakresie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

 11. Możliwość ujęcia zdarzeń gospodarczych po momencie bilansowym

 12. Zasady sporządzenia rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz innych informacji dodatkowych. Organ odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego. Ciągłość bilansowa wyników finansowych.

 13. Znaczenie zysku i straty we wspólnocie mieszkaniowej.

 14. Ewidencja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych według zasad prawa podatkowego podstawą do ustalenia zobowiązania podatkowego. Sporządzenie CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku

 15. Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencja podatkowa a ewidencja bilansowa

 16. Przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów, dochód podatkowy, strata

 17. Negatywny katalog przychodów i kosztów według normy art. 12 ust. 4 oraz art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej.

 18. Zwolnienie z podatku dochodowego według art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej według prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych. Działalność związana z tzw. zasobami mieszkaniowymi i działalność pozostała podlegająca podatkowi dochodowemu. Źródła przychodów związane z tzw. gospodarką zasobami mieszkaniowymi

 19. Ewidencja podatkowa według źródeł. Sporządzenie CIT-8 i CIT-8/0 krok po kroku

 20. Ewidencja podatkowa dla celów ustalenia obrotu podatkowego VAT według norm art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług. Rejestracja podatnika VAT czynnego i rozliczenia podatkowe. Rygory towarzyszące podatnikowi.

 21. Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów. Rachunki a faktury – wystawianie i ewidencja

 22. Podatek należny a podatek naliczony. Rozliczenia kwartalne. Rozliczenia według metody kasowej

 23. Art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług – rygory

 24. Rozliczenia zysku netto z właścicielami lokali. Rozliczenia nadwyżki finansowej na kosztach zarządu oraz rozliczanie nadwyżki finansowej na kosztach dostawy mediów do lokali właścicieli. Prawo i orzecznictwo.

 25. Postanowienia art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, czyli czyje są pieniądze po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

 26. Sposoby rozliczeń nadwyżki finansowej. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

 27. Odpowiedzialność podatkowa podatnika – wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiedzialność kontraktowa zarządcy nieruchomości

 28. Odrębność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej, jako osoby ustawowej

 29. Odpowiedzialność za prawidłowość zeznań podatkowych oraz zobowiązania podatkowe

 30. Zakres odpowiedzialności świadczącego usługę zarządzania nieruchomością

 31. Omówienie podstawy prawnej do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości. Pełnomocnictwo cywilne a pełnomocnictwo podatkowe. Kto jest administratorem danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej?

 32. Obowiązki w zakresie ochrony danych księgowych, gromadzenia i przechowania danych oraz dokumentacji księgowej i sprawozdawczej, oraz jej zabezpieczenia. Terminy.

 33. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Kto i na jakiej podstawie odpowiada za dane osobowe?Skuteczna windykacja długów kluczem dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej

CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia jest ułatwienie zarządcom nieruchomości skuteczne egzekwowanie zaległych należności od dłużników z wykorzystaniem instrumentów prawnych.

Adresatem szkolenia są osoby odpowiedzialne za organizację komórek windykacyjnych i ograniczania pobocznych kosztów odzyskania roszczenia, a także pracownicy zawierający umowy, zabezpieczający ich realizację oraz zajmujący się windykacją.


ZAKRES SZKOLENIA


 1. Ugodowe sposoby egzekwowania należności od dłużników.

 2. Szybkie dochodzenie należności pieniężnych przed Sądem- złóż pozew a Sąd zrobi za Ciebie resztę.

 3. Jak, z czym i kiedy do komornika?

 4. Jak i za ile działa komornik i jakie prawa i obowiązki przysługują Ci w toku egzekucji należności- monitorowanie działalności komornika.

 5. Twój dłużnik jest niewypłacalny lub ogłosił upadłość – pokażemy Ci jak odzyskać swoje pieniądze.

 6. Pytania, dyskusja, konsultacje.


Skuteczne i sprawne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz pracowników firm zarządzających z zagadnieniami związanymi z procesem zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, organizacją zebrań mieszkańców, oraz trybem podejmowania kluczowych decyzji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
ZAKRES SZKOLENIA


 1. Istota zarządu powierzonego nieruchomością wspólną w aspekcie prawa i orzecznictwa sądowego

Skutki określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali;

Zasady określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, przejmowanie wspólnot pod zarząd.

Zarząd deweloperski, wypowiadanie umów o zarząd deweloperom


 1. Warunki wykonywania zarządu powierzonego nieruchomością wspólną

Warunki konieczne umowy o zarządzanie nieruchomością

Pełnomocnictwo cywilne zarządcy nieruchomości

Obowiązek szczególnej staranności w wykonywaniu usługi zarządzania

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa zarządcy nieruchomości 1. Otoczenie prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami

Ustanowienie własności lokali

Status prawny członka wspólnoty, prawa i obowiązki członków wspólnoty;

Problematyka części wspólnych we wspólnotach - status prawny balkonów i loggii, przynależność piwnic, miejsca postojowe;

Czynności zwykłego zarządu a czynności przekraczające zwykły zarząd

Podejmowanie uchwał we wspólnotach, zaskarżanie uchwał.


 1. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

Przegląd technologii w budownictwie

Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości

Proces inwestycyjno-remontowy

Przeglądy techniczne budynków i urządzeń

Bezpieczeństwo nieruchomości


 1. Modernizacje nieruchomości

Techniczno-prawne aspekty nadbudowy we wspólnocie mieszkaniowej;

Termomodernizacja nieruchomości

Umowy o remont i roboty budowlane


 1. Źródła informacji o nieruchomościach.

Ewidencja gruntów i budynków;

Księgi wieczyste;Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości


  • Co to jest stan prawny nieruchomości?

  • Ustalenie własności na podstawie KW i EGiB

  • Sprawdzenie przeznaczenia nieruchomości w MPZP

  • Sprawdzenie, czy nieruchomości nie jest wpisana do Rejestru Zabytków lub Ewidencji

  • Sprawdzenie, czy nie toczą się postępowania dot. prawidłowości nabycia nieruchomości przez gminę bądź SP

  • Ustalenie, czy nie ma roszczeń dot. nieruchomości

  • Ustalenie, czy na nieruchomości nie zostały ustanowione prawa rzeczowe

  • Ustalenie czy na nieruchomości nie ma ustanowionych służebności bądź nie istnieją służebności zwyczajowe

  • Ustalenie kwestii korzystania z nieruchomości - kwestie meldunkowe, kwestie najmu z mocy prawa, zasiedzenie nieruchomości, podział nieruchomości, także podział do korzystania

  • Ustalenie legalności i stanu naniesień na nieruchomości oraz dokonanych zmian
   w nieruchomości


Adresat szkolenia: wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, pracownicy jednostek gospodarujących publicznymi nieruchomościami, nabywcy nieruchomości (podmioty prawne i osoby fizyczne) – zarówno ci inwestycyjni jak i prywatni
Cel szkolenia: zwrócenie uwagi na znaczenie ustalenia stanu prawnego nieruchomości jako podstawowego elementu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami oraz pokazanie, na co należy zwracać uwagę przy badaniu stanu prawnego
Zarządzanie zasobem publicznym


  • Podstawy prawne

  • Czym jest mieszkaniowy zasób gminy?

  • Skąd się biorą nieruchomości lokalowe w zasobie publicznym

  • Szczególna rola gminy

  • Typy lokali komunalnych

  • Jak powstaje najem

  • Krótki rys historyczny

  • Istotne rzeczy dot. najmu

  • Cechy zasobu komunalnego

  • Określenie warunków najmu

  • Przydział lokali z zasobu gminy

  • Zarządzanie mieszkaniowym gminy


Adresat szkolenia: pracownicy zajmujący się gospodarowaniem publicznymi nieruchomościami mieszkaniowymi i budynkowymi - pracownicy gmin, powiatów, SP oraz innych jednostek wykonujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami – można na tej bazie stworzyć coś w rodzaju Akadami Administratora trwającej np. ok. 6 miesięcy, po ukończeniu, której można
by rozdawać certyfikaty administratora (nie mylić z zarządcą) – do rozważenia, można przemyśleć,
czy w takim szkoleniu nie chcieliby uczestniczyć prywatni zarządcy w celu poszerzenia lub uzupełniania swojej wiedzy

Cel szkolenia: uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy u osób pracujących w sferze publicznej
i mających do czynienia z nieruchomościami mieszkaniowymi i budynkowymi, uzupełnienie wiedzy wśród osób pracujących w jednostkach publicznych, nabycie wiedzy przez osoby chcące pracować
w publicznych jednostkach zajmujących się gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym, uzupełnienie, usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy przez zarządców prywatnych w zakresie gospodarowania publicznymi nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi, a zwłaszcza gminnym zasobem mieszkaniowym, a także zwrócenie uwagi na rolę gminy w realizacji polityki mieszkaniowej na jej obszarze
Dojazd do nieruchomości – prawo, organizacja i zarządzanie


  • Wymogi prawa budowlanego

  • Kwestie ustaleń MPZP

  • Wymogi przeciwpożarowe

  • Kwestie własności terenów wokół budynków

  • Rodzaje dróg i dojazdów/dojść do nieruchomości

  • Postępowanie o ustanowienie drogi publicznej

  • Organizacja ruchu na drodze do nieruchomości

  • Utrzymanie dojazdów do nieruchomości

   • czystość

   • porządek

   • bezpieczeństwo na drogach wewnętrznych

   • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości

  • Współpraca z gminą oraz z innymi właścicielami sąsiednich nieruchomości

  • Odpowiedzialność właściciela/zarządcy za zdarzenia powstałe na drogach
   do nieruchomości


Adresat szkolenia: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, prywatni właściciele nieruchomości, ewentualnie pracownicy urzędów zajmujący się kwestiami z zakresu gospodarowania nieruchomościami lub dróg publicznych, do rozważania pozostaje, czy taki temat interesowałby inwestorów
Cel szkolenia: pokazanie jak sprawnie organizować dojazd do nieruchomości i zarządzać drogami osiedlowymi, wewnętrznymi, a także zwrócenie uwagi na złożoność problematyki z tego zakresu©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna