Zarząd dróg wojewódzkich w gdańsku 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11APobieranie 0.8 Mb.
Strona1/14
Data28.01.2018
Rozmiar0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

tel/fax. (0 58) 320-20-25; sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Gdańska 110

0~52 397-32-16; tel/fax 397-32-17e-mail: chojnice@rejony.zdw-gdansk.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie

przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na:

Świadczenie usług przy odśnieżaniu oraz likwidacjigołoledzi dróg wojewódzkich na terenie działania

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach

w sezonie zimowym 2011/2013” .

Zatwierdził:

______________________________________

Kierownik RDW w Chojnicach

Krzysztof Deruba

______________________________________ (pieczęć i podpis)

Chojnice, dnia 23/09/2011  r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II: Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 4: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale technicznym;

Załącznik Nr 5: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym.


Rozdział III: Formularz Oferty wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1: Formularz cenowyRozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział VI: Istotne dla stron postanowienia umowy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.ROZDZIAŁ I
instrukcja dla WYKONAWCÓW

1. Zamawiający.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon dróg Wojewódzkich w Chojnicach

89-600 Chojnice ul. Gdańska 110

Telefon: (0 52) 397-32-16 ; Faks: (0 52) 397-32-17;

e-mail: chojnice@rejony.zdw-gdansk.pl

http://www.zdw-gdansk.pl

godziny urzędowania: od 07 00 do 15 00.


2. Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:RDW 2/ 24 / 11 . Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
3. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.


4. Przedmiot zamówienia.

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie:


Świadczenie usług przy odśnieżaniu i likwidacji gołoledzi dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach w sezonie zimowym 2011/2013

  1. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-V niniejszej SIWZ.

  2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

90630000-2 Usługi usuwania lodu

90620000-9 Usługi odśnieżania

4.4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp .5. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie dla wszystkich Zadań zostało zrealizowane w terminach :od 1 listopada 2011 do 30 kwietnia 2013 roku

6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:


   1. posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5. lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej 2 zamówień podobnych tzn. o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia.

   1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Wykonawca musi wykazać dysponowanie narzędziami , urządzeniami technicznymi (sprzętem i środkami transportu) niezbędnymi do realizacji zamówienia , odpowiednio dla Zadania wymienionymi w poniższej tabeli:
LP.TYP I CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU


MINIMALNA WYMAGANA LICZBA JEDNOSTEK

1.

2.

3.

A

SPRZĘT

1.

solarka z pługiem odśnieżnym jednostronnym i nośnikiem oferenta,

2

2.

piaskarka z pługiem odśnieżnym jednostronnym i nośnikiem oferenta

4

3.

pług odśnieżny ciężki z nośnikiem oferenta,

2

4.

równiarka oferenta

1

5.

ŁADOWARKA 4,5 m3 - PŁUG ODŚNIEŻNY

1

6.

ładowarka oferenta o pojemności łyżki równej lub większej niż 0,25 m3

1

7.

ładowarka oferenta o pojemności łyżki równej lub większej niż 0,50 m3, wykonanie mieszanki kruszywa z solą 4:1

1

B

ŚRODKI TRANSPORTU

1.


nośnik (6-10Mg) do SOLARKI SCHMIDT i pługa odśnieżnego jednostronnymi OZWU zamawiającego

2


2.


nośnik (6-10Mg) do SOLARKI DOBROWOLSKI i pługa odśnieżnego jednostronnymi OZWU zamawiającego

1

3.

nośnik z pługo-piaskarką "mini" Wykonawcy do prac na ciągach dla pieszych

1

4.

nośnik (6-10Mg) do wywozu śniegu zamawiającego

1   1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem, i kwalifikacjami zawodowymi określonymi w poniższej tabeli:LP.FUNKCJA, UPRAWNIENIA


ILOŚĆ


MINIMALNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1.

2.

3.

4.

1.


Kierowca operator solarki i pługa lekkiego,

Posiada uprawnienia


5

doświadczenie zawodowe 5 lat, w tym przy zud minimum 3 lata, zaświadczenie ukończenia szkolenia obsługi solarek

2.


Kierowca – operator ,

posiada uprawnienia


6

doświadczenie zawodowe 5 lat, w tym przy zud minimum 3 lata,

3.

Operator ładowarki,

Posiada uprawnienia


3

doświadczenie zawodowe 5 lat w tym przy zud minimum 3 lata,

4.


Kierowca – operator pługa ciężkiego

Posiada uprawnienia

2

doświadczenie zawodowe 5 lat, w tym przy zud minimum 3 lata,

5.


Operator równiarki

Posiada uprawnienia

1


doświadczenie zawodowe 5 lat, w tym przy zud minimum 3 lata,

   1. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .

6.1.5. posiadania uprawnień do wykonywania działalności/czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaLicencję – zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu rzeczy obowiązującą od

01/05/2004 roku , na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem.  1. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) :

6.2.1. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu

7.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1).

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

   3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem zawodowym lub gospodarczym miejsca zamieszkania tych osób.

   4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


Pobieranie 0.8 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna