Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


PRZEDMIAR I obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robótPobieranie 2.66 Mb.
Strona30/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

7. PRZEDMIAR I obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Obmiar robót stanowi wartości pomocnicze w celu określenia ilości przerobów w okresie budowy i nie stanowi podstawy do rozliczenia kontraktu- ryczałt
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa


Jednostką przedmiarową i obmiarową robót związanych z wykonaniem

 • nawierzchni: z kostki betonowej - 1m2

 • ścieku betonowego, rolki jest 1mb8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.9. Płatność i rozliczenie robót towarzyszących i Tymczasowych

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i zakresu robót


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i zakresu robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych.9.2. Zakres robót

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, obejmuje: • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 • oznakowanie robót,

 • zakup i dostarczenie materiałów nowych, ew.dostarczenie materiału z rozbiórki

 • ułożenie i zagęszczenie podsypki

 • ułożenie i ubicie kostki

 • wypełnienie spoin, oczyszczenie

 • ew. przebruk nawierzchni istniejącej na łączeniu z nowo- wykonaną

 • pielęgnację nawierzchni,

 • przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1 mb ścieku lub rolki z kostki betonowej obejmuje: • prace pomiarowe i przygotowawcze,

 • dostarczenie materiałów,

 • wykonanie wykopu pod ławę w miejscu gdzie jest to konieczne, wywóz materiału z wykopu na składowisko.( koszty składowania rozliczono osobno D 00.00.00

 • wykonanie szalunku na ławę,

 • wykonanie ławy wraz z dylatacją,

 • pielęgnację betonu i ew. rozbiórkę szalunku,

 • ułożenie ścieku z kostki betonowej, z wypełnieniem spoin oczyszczenie i pielęgnacją ścieku,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

 • uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.10. przepisy związane

10.1. Normy


Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00

Oznaczenie

Tytuł

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

PN-S-02205:1998

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN206-1:2003

Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN13043:2004


Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN12620:2004

Kruszywa do betonu

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13139:2003


Kruszywo do zapraw

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe

PN-EN 1008:2004


Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN-197-1:2002


Cement . Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badaniaSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


D - 08.01.01


1. WSTĘP


Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ułożeniem krawężnika betonowego w ramach Budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr2904D w miejscowości Mościsko”.

1.2. Zakres stosowania ST


Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem:

 • krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z oporem C12/15(B15) i podsypce piaskowo-cementowej 1:4,

 • obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej

 • ław betonowych z oporem C12/15 – dotyczy obrzeży ustawianych w obrębie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej

W/w materiały budowlane powinny spełniać wymagania wg normy PN-EN 1340 :2004.


1.4. Określenia podstawowe


 • Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

 • Obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.


2.2. Stosowane materiały


Materiałami stosowanymi są:

 • krawężniki betonowe i obrzeża betonowe wibroprasowane wg PN-EN 1340:2004

 • piasek do zapraw ( jeśli zaprawa będzie wykonana na miejscu)

 • cement do zapraw (uwaga jw.),

 • ew. zaprawa cementowa gotowa (była marka M12) PN-85/B-04500

 • woda,

 • beton C12/15 do wykonania ławy pod krawężniki i obrzeża wg PN-EN 206-1:2003

 • styropian gr. do 1cm (dylatacja ławy pod krawężniki) ew. masa bitumiczna zalewowa lub papa asfaltowa


2.3 Obrzeża betonowe

2.3.1 Kształt i wymiary

Obrzeża betonowe do zewnętrznych nawierzchni drogowych wg PN-EN 1340:2004:

 • dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości – wg tablicy 1 PN-EN 1340:2004

 • odporność na ścieranie – klasa 4

 • odporność na zamrażanie/rozmrażanie D – klasa 3

 • wytrzymałość na zginanie U – klasa 3

 • nasiąkliwość – klasa 2 (<6%)-B

 • odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca (minimum 45)

 • wytrzymałość (trwałość) - zadowalająca

 • brak zawartości azbestu

Zalecana długość: l=100cm (1%z dokładnością do milimetra nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm)

b= 8cm (5% z dokładnością do milimetra nie mniej niż3 mm i nie więcej niż 10mm)

h= 30cm, c,d (5% z dokładnością do milimetra nie mniej niż3 mm i nie więcej niż 10mm)

powierzchnia (3% z dokładnością do milimetra nie mniej niż3 mm i nie więcej niż 5mm
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie obrzeży oceniana jest zgodnie z załącznikiem J normy PN-EN 1340 :2004. Zgodność elementów ocenianych na podstawie w/w załącznika powinna być ustalona o ile nie ma znaczących różnic tekstury , zabarwienia przy porównaniu próbek dostarczonych przez producenta a zatwierdzonymi przez odbiorcę. Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.2.3.3. Składowanie

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych odpowiednio posegregowanychObrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.4. Krawężniki betonowe


2.4.1. Kształt i wymiary • l=100cm (1%z dokładnością do milimetra nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm)

 • b= 15, (5% z dokładnością do milimetra nie mniej niż3 mm i nie więcej niż 10mm)

 • h= 30cm, c,d (5% z dokładnością do milimetra nie mniej niż3 mm i nie więcej niż 10mm)

 • powierzchnia (3% z dokładnością do milimetra nie mniej niż3 mm i nie więcej niż 5mm


2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne

Jak dla obrzeży2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie krawężników oceniana jest zgodnie z załącznikiem J normy PN-EN 1340 :2004. Zgodność elementów ocenianych na podstawie w/w załącznika powinna być ustalona o ile nie ma znaczących różnic tekstury , zabarwienia przy porównaniu próbek dostarczonych przez producenta a zatwierdzonymi przez odbiorcę. Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. W krawężnikach dwuwarstwowych nie dopuszcza się rozwarstwień .2.4.4. Składowanie

 • Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości.

 • Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek


Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna